Majandusteave

Põllumajandus- ja Toiduamet kuulub Maaeluministeeriumi valitsusalasse, mida rahastatakse riigieelarvest.

Amet võttis alates 1. jaanuarist 2021. aastal üle Põllumajandusameti ja Veterinaar- ja Toiduameti ülesanded.

Maaeluministeeriumi valitsemisala moodustasid seejärel kuus asutust: Maaeluministeerium, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), Põllumajandus- ja Toiduamet, Põllumajandusuuringute Keskus, Veterinaar- ja Toidulaboratoorium ning Eesti Taimekasvatuse Instituut. Valitsemisalasse kuulub lisaks kaks riigi asutatud sihtasutust (Maaelu Edendamise Sihtasutus ja SA Eesti Maaelumuuseumid) ning kaks riigi osalusega aktsiaseltsi (Vireen AS ja Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS).

Maaeluministeeriumi valitsemisala eelarvetulud olid 2020. aastal 364 miljonit eurot. Valitsemisala kulude eelarve suurusjärgus 4,24 miljonit eurot moodustas umbes 3,6% riigieelarve kulude mahust.

Riigilõivudena laekusid tulud mahepõllumajanduse-, seemne ja taimse paljundusmaterjali-, sordikaitse-, taimekaitse-, väetise-, veterinaarkorralduse-, alkoholi- ning maaparandusseaduste alusel tehtavate toimingute eest, sealhulgas: mahepõllumajanduse seaduse alusel 0,7 miljonit eurot, taimekaitseseaduse alusel 0,4 miljonit eurot, seemne ja taimse paljundusmaterjali ja sordikaitseseaduse alusel 0,1 miljonit eurot.

Majandustegevusest tekkis valitsemisalas tulu järelevalvetoimingute eest Veterinaar- ja Toiduametile (1,7 miljonit eurot) ning Põllumajandusametile (0,5 miljonit eurot).

Riigieelarve kohta saate lähemalt lugeda siit.

Amet koostab ja kinnitab eelarveaasta hankeplaani hiljemalt iga aasta veebruarikuu lõpuks. Kui eelarvet muudetakse, tuleb muuta ka hankeplaani ühe kuu jooksul.

Riigihangete läbiviimise kohta leiate rohkem infot Riigihangete registri kodulehelt riigihanked.riik.ee.

Viimati uuendatud 15.04.2021