Jaapanist pärit või saadetud toit

Pärast Fukushima (Jaapan) tuumaelektrijaamas toimunud avariid võib vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2016/6 importida Euroopa Liitu Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööta ja toitu ainult juhul kui on täidetud järgnevad nõuded.
  • Toidukäitleja või tema esindaja teavitab Põllumajandus- ja Toiduametit kõikide määrusega hõlmatud toodete saadetise saabumisest vähemalt kaks (2) tööpäeva enne saadetise tegelikku kohalejõudmist määratud sisenemiskohta.
    Selleks täidab ja esitab käitleja:

- Mitteloomse toidu puhul ühise sisenemisdokumendi  (CHED-D) ametlikku kontrolli teostavale piiripuktile.

- Kala ja kalatoodete puhul ühise sisenemisdokumenid (CHED-P)ametlikku kontrolli teostavale piiripunktile.

CHED-D või CHED-P esitatakse läbi andmebaasisüsteemis TRACES NT.

  • Kõikidel määrusega nr 2016/6 hõlmatud toidu ja sööda partiidel, mis on pärit või lähetatud Jaapanist, peab olema kaasas kehtiv kinnitus, mis on koostatud komisjoni määruse 2016/6 III lisas esitatud näidise järgi.

Kinnitusele  peab olema alla kirjutanud Jaapani pädeva ametiasutuse volitatud esindaja või teatud juhtudel Jaapani pädeva ametiasutuse volitatud üksuse volitatud esindaja, kes tegutseb Jaapani pädeva asutuse volituse alusel ja järelevalve all.

Ametlikku kontrolli teostavas piiripunktis teostatakse kõikidele saadetistele 100% dokumentide kontroll ning pisteline identsuse- ja füüsiline kontroll.

NB! Rakendusmäärus 2016/6 ei hõlma järgmisi tooteid:

- tooted, mille puhul on saak koristatud ja/või mida on töödeldud enne 11. märtsi 2011;
- määruse (EÜ) nr 206/2009[1] artikliga 2 hõlmatud loomset päritolu sööda ja toidu isiklikud saadetised;
- mitteloomse sööda ja toidu isiklikud saadetised, mis on mitteärilist laadi ning ette nähtud üksnes eraisikule isiklikuks tarbimiseks ja kasutamiseks. Kahtluse korral lasub tõendamiskohustus saadetise saajal!

* Seoses koroonaviiruse (COVID-19) levikust tingitud võimalike probleemidega originaalsertifikaatide esitamisel, võib kooskõlas Euroopa Komisjoni määruse 2020/466 artikliga 4 sertifikaadi originaali esitada piiripunktile hiljem. Originaali asendab saadetise kontrollimisel  EL-i välise riigi pädeva asutuse poolt TRACES-es vormistatud elektrooniline sertifikaat või originaalsertifikaadi skaneeritud koopia, mis on piiripunktile saadetud vastava EL-i välise riigi keskse pädeva asutuse ametlikult e-posti aadressilt.

Saadetise eest vastutav isik peab piiripunktile esitama kinnituse, et konkreetse sertifikaadi originaal esitatakse piiripunktile kohe, kui see on tehniliselt võimalik. Antud erisus kehtib kuni 01.07.2021. a ning selle rakendamisel arvestatakse kaupade mittevastavuste riske ning ettevõtjate suhtes varasemalt tehtud ametlike kontrollide tulemus.

Viimati uuendatud 17.02.2021