Mesilaste pidamine

Infot mesilaste pidamise kohta teemada kaupa leiad allpool.

Mesilaste pidamiseks peab mesinik olema registreeritud põllumajandusloomade registris (PRIAs).

Samuti peab olema PRIAs registreeritud mesilaste pidamiseks kasutatav mesila või selleks piiritletud ala (ehitis). Taotluse vormid leiab PRIA kodulehelt. Täidetud taotlus koos koopiaga isikut tõendavast dokumendist tuleb edastada PRIA maakondlikule teenindusbüroole. Võimalik on registreerimine teha ka kliendiportaali e-PRIA kaudu.

Oluline on meeles pidada, et mesila registreerimisel tuleb lisaks tegevusvaldkonnale esitada ka mesilasperede arv mesilas. 

Registrisse kantud mesilale antakse registreerimise number.

Kui mesiniku või ehitise registreerimisel esitatud andmed (sealhulgas peetavate mesilasperede arv) muutuvad, tuleb neist muudatustest teavitada PRIAt 7 päeva jooksul.

Kui mesilaste pidamiseks kasutatakse mitut lähestikku asuvat mesilat, mida saab käsitleda ühtsena, on võimalik need registreerida kokku ühe mesilana. Selleks peab olema PTA nõusolek. Nõusoleku saamiseks tuleb mesinikul esitada taotlus ja vastavad andmed (kaart ühtse ehitise moodustavate mesilate ning neis mesilaste pidamise kirjelduse kohta) tegevuskohajärgse maakonna PTA esindusele.

Iga mesinik peab esitama tema poolt peetavate mesilaste kohta andmed PRIA-le kaks korda aastas.

Andmed esitatakse alati 1. mai ja 1. novembri seisuga: mesila registreerimise number ja mesilasperede arv mesilate kohta.

Andmed tuleb esitada hiljemalt sama kuu 15ndaks kuupäevaks ning neid saab esitada ka kliendiportaali e-PRIA kaudu.

Mesinik peab pidama arvestust (paberkandjal või elektrooniliselt) kõikide tema mesilas olevate mesilasperede kohta.

Arvestusse tuleb kirjutada vähemalt:

 • mesilasperede arv karjas;
 • mesilaspere mesilasse toomise (ost, sülelemine jne) või väljaliikumise (hukkumine, kadumine, müük jne) kuupäev;
 •  ostmise/müümise või kinkimise korral eelmise/järgmise mesiniku ja mesila andmed;

Andmeid mesilasperede kohta peab säilitama arvetuses vähemalt kolm aastat peale mesilaspere mesilast väljaviimist, hukkumist, hukkamist või kadumist.

Arvestus peab olema alati kättesaadav ja esitatav järelevalveametnikule.

Bioohutusmeetmete eesmärk on mesilas nakkushaiguste levimise vältimine.

Mesiniku kohustused:

 • korralda isiku ja veovahendite liikumine nii, et vältida nakkuse sissetoomist mesilasse;
 • ära luba kõrvalisi isikuid mesilasse;
 • ära luba välisriigist saabunud isikut mesilasse enne, kui vähemalt 48 tundi on möödunud tema Eestisse saabumisest;
 • hoia vajadusel mesilasse juurde toodav mesilaspere olemasolevatest mesilasperedest eraldi;
 • hoia haige mesilaspere eraldi tervetest;
 • korralda sööda ja muu materjali ohutu käitlemine nakkuse leviku vältimiseks;
 • korralda näriliste ja putukate tõrjet;
 • takista metsloomade ja hulkuvate loomade pääsemine mesilasse;

Taga, et kõiki neid nõudeid mesilas täidetakse ning selgita ja nõua nende täitmist kõigilt, kes mesilastega tegelevad.

Mesinik peab pidama arvestust mesilasperede ravimiste kohta.

Arvestuses peavad kajastuma: 

 • mesilaspere identifitseerimise andmed (näiteks: taru nr 4; punase märgisega tähistatud tarud vm);
 • kasutatud ravimi nimetus ja manustatud kogus;
 • andmed ravimi väljastaja (veterinaararsti või apteegi) kohta;
 • ravimi manustamise kuupäev ja andmed manustaja kohta;
 • veterinaararsti etteantud manustamisviis ja raviskeem; 
 • määratud keeluaeg.

Loomapidaja võib arvestust pidada kirjalikult või elektroonselt.

Mesilaspere müügi või mõnel muul viisil võõrandamise korral keeluaja kehtides on mesinik kohustatud edastama keeluajaga seonduvad andmed uuele mesinikule.

Mesilase haigused on leitavad siit.

Teise liikmesriiki tohib viia ainult mesilasi liigist Apis mellifera.

Mesilasi tohib viia teise liikmesriiki PRIAs registreeritud ehitisest, millele ei ole kehtestatud mesilaste liikumist piiravat keeldu või kitsendust ameerika haudmemädaniku esinemise tõttu.

Mesilastega peab kaasas olema kuni sihtkohani loomatervisesertifikaat, mille väljastab tegevuskohajärgse maakonna PTA esindus peale vajalike uuringute teostamisele järgnevat veterinaarset kontrolli.

Samad nõuded kehtivad ka siis, kui mesilasi tahetakse tuua Eestisse teisest liikmesriigist.

Mesilastega kauplemise veterinaarnõuded on kehtestatud põllumajandusministri määruse nr 99 Veterinaarnõuded muude loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega kauplemisel paragrahvis 5.

Seoses väikese tarumardika leiuga Itaalias on välja antud komisjoni rakendusotsus nr 2014/909/EL. Rakendusotsusest tulenevalt on keelatud teistesse liikmesriikidesse meemesilaste, kimalaste, mesinduse töötlemata kõrvalsaaduste, mesindustarvikute ja inimtoiduks ettenähtud kärjemee toomine Itaalia Calabria maakonnast.

Täpsemat lisainformatsiooni saab küsida tegevuskohajärgse maakonna PTA esindusest.

Mesilaste eksport

Mesilasi tohib viia riiki, mis ei ole Euroopa Liidu riik (eksportida), PRIAs registreeritud ehitisest, millele ei ole kehtestatud mesilaste liikumist piiravat keeldu või kitsendust. Mesilas peab olema läbi viidud järelevalve raames kõik vajalikud uuringud ja menetlused.

Täpsemad nõuded ekspordile kehtestab sihtriik. Tulenevalt nendest nõuetest viib järelevalveametnik või volitatud veterinaararst läbi vajalikud uuringud ja peale uuringutele järgnevat mesila kontrolli väljastatakse tegevuskohajärgse maakonna PTA esinduse poolt saadetise kohta loomatervisesertifikaat, mis peab olema mesilastega kaasas kuni sihtkohani.

Mesilaste import

Nõuded ja piirangud mesilaste toomisele riigist, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik (importimisele), kehtestab sihtriigi järelevalveasutus.

Mesilasi tohib tuua Eestisse vaid sellistest kolmandatest riikidest, mis on nimetatud komisjoni määruse (EL) nr 206/2010 II lisa 1. osas. Lisaks peab nimetatud riigis olema kogu riigi või asjaomase territooriumi ulatuses teatamise kohustus ameerika haudmemädaniku, tarumardika ja Tropilaelapsspp. lesta liigi kohta.

Importida on lubatud ainult Apis mellifera liiki kuuluvaid mesilasi ning saadetis peab sisaldama tarusid, milles on igaühes on mesilasema koos kõige rohkem 20 saatjaga.

Saadetisega peab kuni sihtkohani olema kaasas veterinaararsti koostatud veterinaarsertifikaat.

Täpsemat informatsiooni mesilaste impordi kohta saab tegevuskohajärgse maakonna PTA esindusest.

Mesilasvaha kärje kujul importimine on keelatud!

Viimati uuendatud 12.01.2021