Maaparandus ja -kasutus

Eestile on vaja üks miljon hektarit põllumajandusmaad. Seda saab tagada vaid maa kuivendamisega ja põllumajanduslikus kasutuses hoidmisega.

Maaparandus on meile kõigile vajalik – oled sa põlluharija, metsaomanik või lihtsalt kodanik.

  • Vaid kuivendusega on võimalik tagada piisavalt põlluviljeluseks sobilikku maad, et kõigile jaguks Eestis kasvatatud toitu.

  • Kuivendatud metsa juurdekasv tagab metsaomanikule tulu ja ka marjulisele võimaluse metsasaadusi nautida.

  • Paljudelt elamu- ja tootmisaladelt juhitakse liigvesi ära just maaparandussüsteemi eesvoolu kaudu.

Maaparanduse ja -kasutuse osas on Põllumajandus- ja Toiduameti ülesanne:

Maaparandussüsteemid

Maaparandus on nii kuivendamine, niisutamine, maa veerežiimi kahepoolne reguleerimine kui ka agromelioratiivse, kultuurtehnilise ja muu maaparandushoiutöö tegemine.

Loe edasi
Hooldamine

Kuivendatud maad on põllu- või metsamajanduslikuks kasutuseks sobilikud vaid siis, kui maaparandussüsteem on hooldatud ja toimiv.

Loe edasi
Ehitamine

Kui maaparandussüsteem on mõnda aega hooldamata olnud, siis tõenäoliselt on vaja ette võtta juba suuremad süsteemi ehitustööd.

Loe edasi
Kooskõlastamine

Maaparandussüsteemi maa-alal tuleb arvestada, et muu (ehitus)tegevus ei tohi rikkuda maaparandussüsteemi toimimisvõimet. Seetõttu on vaja kavandatav tegevus eelnevalt kooskõlastada.

Loe edasi
Maaparandusühistud

Maaparandussüsteemi tuleb hooldada ja ehitada ühtse tervikuna. Valdavalt paiknevad olemasolevad maaparandussüsteemid mitmel kinnisasjal, mis omakorda kuuluvad erinevatele maaomanikele ning see teeb süsteemi hooldus- ja parendamistööde eesmärgipärase korraldamise keerukaks. Otstarbekas on nende tööde planeerimiseks ja läbiviimiseks asutada maaparandusühistu.

Loe edasi

Viimati uuendatud 15.01.2021