Väetised

Väetise käitlemine väetiseseaduse tähenduses on väetise turustamisotstarbeline tootmine, pakendamine, märgistamine, Eestisse toimetamine ja turustamine. Väetisekäitleja võib olla juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus.

Ettevõtja või asutus, kes soovib alustada tegevust väetisekäitlejana, peab esitama majandustegevusteate Põllumajandus- ja Toiduametile (PTA).  Majandustegevusteadet ei pea esitama käitleja, kes ostab väetise või saab väetise muul viisil teiselt käitlejalt, kes on selle väetise kohta majandustegevusteate juba esitanud.

Majandustegevusteate saab esitada elektrooniliselt Kliendiportaali kaudu või paberkandjal Põllumajandus- ja Toiduameti taimekaitse ja väetise osakonnale.

Väetiseregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mille pidamise eesmärk on turustamisotstarbeliste väetiste ning väetiste käitlejate ja nende tegevusvaldkondade kohta andmete kogumine ja süstematiseerimine, et võimaldada ettevõtjate ja nende majandustegevuse üle arvestuse pidamist ning järelevalve teostamist. 

Väetiseregistrisse saate siseneda siit

Majandustegevusteate esitamine

Väetise registreerimiseks on vaja esitada majandustegevusteade. Majandustegevusteadet saab esitada elektrooniliselt Kliendiportaali kaudu. Kliendiportaali saab siseneda ID-kaardiga. Kuna majandustegevusteadet saab allkirjastada ainult esindusõigusega isik, siis Kliendiportaali sisenedes kuvatakse ainult need ettevõtted, mille äriregistri B-kaardile on isik märgitud.

Kui majandustegevusteadet soovib esitada ning allkirjastada isik, kes ei ole märgitud ettevõtte äriregistri B-kaardile, tuleb Kliendiportaali sisestada eelnevalt volikiri. Volikirja peab allkirjastama esindusõigusega isik ning Kliendiportaali saab seda sisestada kas esindusõigusega isik või Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) vastutav ametnik.

Leib viljapeaga
Väetise pakend ja märgistus

Üldine reegel on, et väetis peab olema nõuetekohase kasutamise korral ohutu inimeste ja loomade tervisele, samuti varale ja keskkonnale.

loe edasi
Ohu- ja hoiatuslaused

Piktogrammide esinemine või puudumine väetiste ja taimekaitsevahendite ning teiste kemikaalide pakendil annab esmase ülevaate kemikaali ohtlikkuse kohta.

loe edasi
Ammooniumnitraadi käitlemise nõuded

Kõrge lämmastikusisaldusega ammooniumnitraatväetis on ammooniumnitraat (AN) või ammooniumnitraati sisaldav väetis, mille kuivaine kogumassist üle 28% moodustab lämmastik ja mis võib sisaldada anorgaanilisi lisandeid või inertseid aineid, mis ei suurenda väetise tule- ja plahvatusohtlikkust.

loe edasi

Euroopa Liidu uus väetisetoodete määrus

Euroopa Liidu uue väetisetoodete määrusega (EL) 2019/1009 muudetakse nii väetisi kui ka nende valmistamise põhimõtteid. Määrus sätestab raamistiku, mida järgivaid väetisetooteid saab Euroopa Liidu piires vabalt liigutada ja turustada. Sellised tooted kannavad turul kättesaadavaks tegemise ajal CE-märgist.

loe edasi

Väetise käitleja peab tasuma väetise nõuetekohasuse järelevalvetoimingute eest riigilõivu väetise käitlemisega alustamise aastal majandustegevusteate esitamisel ja igal sellele järgneval kalendriaastal 10. jaanuariks kuni sama väetise käitlemise lõpetamiseni.

Riigilõivu suurus sõltub väetise pakendi suurusest: 10 eurot kuni 25-kilogrammisesse või 25-liitrisesse pakendisse pakendatud ning 160 eurot üle 25-kilogrammisesse või 25-liitrisesse pakendisse pakendatud ja pakendamata väetise puhul.

Kui väetiseregistrisse kantud väetise järelevalvetoimingute eest ei ole tasutud riigilõivu jooksva aasta 10. jaanuariks, loetakse selle väetise käitlemine lõpetatuks ja väetis kustutatakse registrist.

Riigilõivu tasumise kohta saate lisainfot siit.

Riigilõivu tasumine Kliendiportaali kaudu

Riigilõivu saate tasuda Kliendiportaali kaudu. Kliendiportaali saate siseneda ID-kaardiga. Juhime tähelepanu, et portaalis saab teateid esitada ettevõtte esindusõigusega isik. Kui teil esindusõigust äriregistri andmetel ei ole, saate esindada volikirja alusel. Kui teil volitust ei ole või selle kehtivus on lõppenud, siis tuleb portaali lisada volitus. Seda saab teha ettevõtte esindusõigusega isik. Teine võimalus on saata volitus Põllumajandus- ja Toiduameti vastavale ametnikule, kes lisab selle portaali.

1. Portaali sisenedes valige esmalt valdkond "Väetised".

2. "Teenused, mida kasutan" alt valige "Väetise järelevalve riigilõivude tasumine".

3. Kui "Teenused, mida kasutan" all vajalikku teenust ei ole, valige "Telli uusi teenuseid" ja valige sealt "Väetise järelevalve riigilõivude tasumine".

4. Täitke  üldandmete osa. Kõik tärniga tähistatud väljad peavad olema täidetud. Valige „Salvesta ja jätka“.

5. Teie ette kuvatakse tabel teie ettevõtte poolt registrisse kantud väetistega.

6. Tabeli esimeses lahtris on kõikide teie ettevõtte poolt käideldavate väetiste ees vaikimisi linnuke. Kui te ei soovi konkreetset väetist saabuval aastal enam registris hoida, siis eemaldage linnuke väetise eest sellele klikkides. Seejärel ilmub kuuendasse lahtrisse väetise juurde märge „kehtetu“. „Kehtetu“ tähendab, et antud väetise kohta väetiseregistrisse kantud andmed tunnistatakse kehtetuks ja väetist võib turustada kuni selle lõppemiseni. Kui kehtetuks tunnistatud väetise puhul jääb järele laovaru, siis märkige linnuke ja sisestage viimasesse lahtrisse laovaru kogus.

7. Neljandas lahtris tuleb valida suurus suurima pakendi järgi: kas üle 25 kg/25 l või kuni 25 kg/25 l. Süsteem arvutab iga väetise eest makstava riigilõivu suuruse sõltuvalt pakendi suurusest ja liidab riigilõivud kokku.

8. Riigilõivu saab tasuda Kliendiportaalis pangalingi kaudu või eraldi pangaülekandega.

Kui makse on laekunud riigikassasse, kinnitab ametnik teie poolt Kliendiportaali kaudu saadetud teenuse.

Eesti õigusaktid

Väetiseseadus

Korrakaitseseadus

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus

Riigilõivuseadus

Valitsuse määrused

Väetiseregistri põhimäärus 

Põllumajandusministri määrused

ELi õigusaktid

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/1009, 5. juuni 2019, millega kehtestatakse ELi väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise nõuded ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2003/2003

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 2003/2003 13.oktoober 2003 väetise kohta
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 764/2008, 9. juuli 2008, milles sätestatakse menetlused seoses teatavate riiklike tehniliste eeskirjade kohaldamisega teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate toodete suhtes ja tunnistatakse kehtetuks otsus nr 3052/95/EÜ

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1101/2014, 16. oktoober 2014, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa

Tallinn, Harju- ja Raplamaa

Pärnu-, Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa

Teaduse 6a, Saku Harjumaa 75501

Anneli Schults anneli.schults@pta.agri.ee

Tel 515 7531

Ida- ja Lääne-Virumaa, Jõgeva- ja Järvamaa

Fr. R. Kreutzwaldi 5/2, Rakvere, Lääne- Virumaa 44313

Liina-Kristiina Suvorova liina-kristiina.suvorova@pta.agri.ee

Tel 5919 3558

Tartu-, Põlva-, Valga-, Viljandi- ja Võrumaa

Tähe 4, Tartu 50409

Margus Mandel margus.mandel@pta.agri.ee

Tel 510 0233


Väetise ja selle käitleja registreerimine ja järelevalve:

Teaduse 2, Saku Harjumaa 75501
Katrin Laud katrin.laud@pta.agri.ee
Tel 671 2645

Teaduse 2, Saku Harjumaa 75501
Katrin Tammvere  katrin.tammvere@pta.agri.ee 
Tel 5362 3140

Viimati uuendatud 18.11.2021