Saasteainete seire loomses toidus

Riiklik saasteainete seireprogramm viiakse läbi iga-aastaselt, et kindlustada loomset päritolu toidu ohutus nii siseriiklike kui ka Euroopa Liidu õigusaktide järgi.

Põllumajandus- ja Toiduamet vastutab saasteainete seireprogrammi koostamise ja koordineerimise eest. Ameti piirkondlikud keskused korraldavad seireproovide võtmise elusloomadelt ja loomset päritolu toidust. Kui proovist avastatakse keelatud ravimite jääke või kui tuvastatakse keskkonna saasteainet või veterinaarravimit lubatud piirnormidest suuremas koguses, võtavad Põllumajandus- ja Toiduamet ning selle piirkondlikud keskused tarvidusele vastavad meetmed põhjuste väljaselgitamiseks ning kitsenduste ja karistuste määramiseks.

Uuritavad materjalid:

 • elus loomad ja liha;
 • veised, sead, lambad;
 • linnud (broilerid);
 • ulukid (põder, metskits, metssiga, hirv);
 • piim;
 • farmikala (vikerforell, karpkala, angerjas);
 • munad (kana- ja vutimunad);
 • mesi.


Uuritavad ühendid

GRUPP A - keelatud ained, nt biostimulaatorid, hormoonpreparaadid, anaboolsed efekti omavad ühendid

Kasvustimulaatorid nagu stilbeenid, türeostaatikumid, östrogeenid, androgeenid ja gestageenid ning beeta-agonistid on Euroopa Liidus täielikult keelustatud või lubatud kasutada rangelt määratletud haigusjuhtudel. Keelatud ainete hulka kuuluvad ka resortsüülhappe laktoonid, nitrofuraanid, dimetridasool, metronidasool, ronidasool, dapsoon ja klooramfenikool.
Elusloomade kontroll keelatud ainete kasutamise osas on väga range. Sellisel kontrollil arvestatakse looma sugu, vanust, liiki ja kõiki muid andmeid looma kohta, et kindlaks teha võimalikku väärkasutust.

GRUPP B – veterinaarravimid ja keskkonna saasteained

Seire hõlmab endas enamkasutatavate ravimjääkide, aga ka keskkonna saasteainete tuvastamist.

 • Antibiootikumid

Lisaks toksilisele toimele omavad antibakteriaalsed ained ka kõrvalmõjusid, mida tuleb arvesse võtta. Nii võivad nad kahjustada normaalset soole mikrofloorat, põhjustada antibiootikumidele mittetundlike tüvede kasvu, luua parema keskkonna patogeensete mikroorganismide kasvuks konkureeriva mikrofloora hävitamise teel ning tundlikemal inimestel esile kutsuda ka allergilisi nähte. Antibiootikumide jäägid pidurdavad ka kasulike bakterite kasvu, mida kasutatakse mõningate toiduainete tootmisel. Seega takistab antibakteriaalsete ainetega saastunud toormaterjal nende toiduainete valmistamist.

 • Antiparasiitikumid (antihelmintikumid) on preparaadid, mis peatavad või hävitavad helmintide kasvu ja arengu. Seire käigus uuritakse ivermektiini, levamisooli, fenbendasooli, febanteeli ja muude enamkasutatavate antiparasiitikumide jääke.
 • Koktsidiostaatikumid on ravimid, mida kasutatakse ainuraksete parasiitide põhjustatud haiguste raviks. Enim on nad kasutuses lindude puhul.
 • Keskkonna saasteainetest uuritakse kloor- ja fosfororgaanilisi ühendeid, mida on kasutatud või kasutatakse põllumajanduses taimekaitsevahenditena, kuid hõlmatud on ka raskemetallid. Keskkonna saasteained võivad õhu ning veega levida algallikast väga kaugele ja akumuleeruda setetes, pinnases, vees, taimedes ning seeläbi ka loomades ja toiduahelas, saavutades niiviisi kõrge toksilise taseme. Süüa ei soovitata näiteks ulukite siseorganeid, kuna need võivad sisaldada raskemetalle üle kehtestatud piirnormi.
 • Mükotoksiine toodavad hallitused, uuritakse afla- ja ohratoksiinide sisaldust piimas ja loomade maksas ning lihas.


Uuritavate proovide arv

Iga grupi uuritavate proovide arv on vähemalt nii suur, et täita miinimumnõudeid, mis tulenevad Euroopa Nõukogu direktiivi 96/23/EC lisast IV, Euroopa Nõukogu direktiivi 97/747/EC lisast ja Põllumajandusministri määrusest nr 1. (06.01.2003) “Loomses toidus saasteainete järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise ja analüüsimise meetodid”. Proovide maht sõltub eelneval aastal tapetud põllumajandusloomade arvust ning toodetud loomset päritolu toidu kogusest. Mõningatel juhtudel on proovide arv suurem, kui miinimumnõuded ette näevad.

Proovide kogumine

Proovid liha, rupsi ja elusloomade uurimiseks võetakse tapamajas rümpadelt või elusloomadelt farmis ( nt proovid  söödast, joogiveest ja väljaheidetest). Piimaproovid kogutakse farmidest ning piima käitlevatest ettevõtetest.  Meeproovid võetakse meepakendamise ettevõtetest või esmatootja juures, munaproovid pakenduskeskustest või farmist, kalad kalafarmist või kala käitlevast ettevõttest.

Proovid võetakse kogu aasta vältel, käitlejat eelnevalt teavitamata. Proovide võtmise planeerimisel arvestatakse piirkonna eripära, selle episotoloogilist olukorda, samuti seda, et osasid ravimeid kasutatakse kindlatel aastaaegadel.
Veterinaarravimite jääkide kontrollimiseks arvestatakse loomadel esinevaid haigusele viitavaid muutusi, ravimisele viitavaid märke (nt süstekohad). Eelinfona on kasulik teada antud looma või esmatoote päritolufarmi üldist olukorda, loomade söötmise ja pidamistingimusi.

Käitumine nõuetele mittevastavuse korral

Toidus ei tohi esineda ravimjääke ega muid saasteaineid üle kehtestatud piirnormide. Kui seireproovis on tuvastatud keelatud ühendit või leitakse mingi aine jääke üle piirnormi, võetakse kasutusele mitmed meetmed selliste loomade/toiduainete käitlemise peatamiseks.

Kui elusloomadel on tuvastatud keelatud ühendite kasutamine, keelustatakse nende loomade lahkumine farmist ning selgitatakse välja antud aine päritolu. Loomade ja kaupade liikumine taastatakse, kui kordusproovid osutuvad nõuetele vastavateks. Saastunud toidutoore tunnistatakse aga inimtoiduks kõlbmatuks.

Ravimjääkide ülenormilise esinemise korral viiakse läbi kontroll farmis, kus vaadatakse loomade pidamist, ravimist, söötmist ning selgitatakse välja ravimijääkide ülenormatiivse esinemise põhjus. Vajadusel peatatakse loomade tapmisele saatmine ja võetakse kordusproove. Ravimjääkidega saastunud toidutoore tunnistatakse inimtoiduks kõlbmatuks.

Lisainfo veterinaarravimite jääkide kontrolli kohta toidus on leitav Euroopa Komisjoni kodulehel.

Euroopa Liidu liikmesriikides läbiviidud loomse toidu ja elusloomade saasteainete seire tulemuste kokkuvõtted avaldab Euroopa Komisjon oma kodulehel.

Viimati uuendatud 26.08.2021