Transiit

Transiidina käsitleb Põllumajandus- ja Toiduamet kauba liikumist ühest Euroopa Liidu (EL) välisest riigist teise või samasse ELi välisesse riiki Eesti ja/või mõne muu ELi liikmesriigi kaudu. 

Loomade, loomsete saaduste, taimede ja taimsete saaduste transiidile kehtestatud tingimused on sätestatud Euroopa Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2019/2124.

Transiidil kuuluvad piiril kontrolli alla reeglina kõik loomad ja loomsed saadused, kõik taimed ning teatud taimsed saadused. Loomse saaduse transiit võib toimuda otse või vastava tegevusluba omava tollilao kaudu. Samuti võib loomne saadus transiidina liikuda NATO või USA sõjaväebaasi või EList lahkuvale laevale laeva varudena. Loomade ja loomsete saaduste igasugune transiit peab toimuma 15 päeva jooksul.

Vt: Tollilaod transiidil oleva loomse saaduse ladustamiseks.

Ladustamine ei ole ajaliselt piiratud, küll aga võib ladustamise ajal teha kaubaga ainult toiminguid, mis on vajalikud kauba hoidmiseks ja säilitamiseks ettenähtud tingimustel. Loomade ja loomsete saaduste transiit nii sisse kui välja võib toimuda üksnes impordiks lubatud piiripunktide kaudu ning selleks peab loa andma piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik.

Kui loomsed saadused on transiidina veetud tegevusloaga tollilattu, siis sealt tohib neid edasi transiidina viia:

  • väljaspool ELi asuvasse NATO või USA sõjaväebaasi või muusse sihtkohta;
  • teise tegevusloaga tollilattu;
  • ELi territooriumil asuvasse NATO või USA sõjaväebaasi;
  • EList lahkuvale laevale laeva varudena;
  • kohta, kus loomsed saadused kõrvaldatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 1069/2009.  

Loomade ja loomsete saaduste transiit on lubatud riikidest või nende osadest, kust on lubatud nende import. Samuti tuleb arvestada muude transiiditingimustega (näiteks transiidisertifikaadi olemasolu värske liha, loomasoolte, zelatiini ja kollageeni transiidil), mis on toodud antud kauba importi reguleerivates õigusaktidest, aga teatud juhtudel ka impordi piirangutega. 

Vastava piiripunkti veterinaarjärelevalvet tuleb transiidist ette teavitada vähemalt üks tööpäev. Piiripunktis teostatakse kaubasaadetise suhtes dokumentide ja identsuse kontroll, vajadusel ka füüsiline kontroll. Kontrolli tulemuste kohta väljastab piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik vastavasisulise dokumendi (ÜSVD), mis peab kaubasaadetisega kaasa liikuma. Täiendava info saamiseks on otstarbekas pöörduda selle piiripunkti veterinaarjärelevalve poole, mille kaudu kaup ELi siseneb või siit lahkub.

Transiitkauba kontrollimisel tehtavate veterinaarjärelevalve toimingute eest võetakse veterinaarjärelevalve tasu.

Tegevusloa taotlemine

Vabatsoonis ja tollilaos ELi nõuetele mittevastava ning transiidiks mõeldud loomse saaduse ladustamisega või väljaspool ELi territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostava laeva ELi nõuetele mittevastava loomse toiduga varustamisega tegeleval ettevõttel peab olema toiduseaduse või loomatauditõrje seaduse kohane tegevusluba.

Tegevusloa väljastab Põllumajandus- ja Toiduamet ning selle saamiseks tuleb esitada taotlus. Taotlus esitatakse ameti üldistel kontaktandmetel kas paberkandjal originaalis või elektroonselt digiallkirjastatult. Taotluse allkirjastab ettevõtte seaduslik esindaja või tema poolt volitatud isik. Taotlusele lisatakse näidisvormil loetletud dokumendid ning volitatud isiku puhul volikirja originaal.

Taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul.

Vastavalt Toiduseaduse § 25 lõikele 3 ning Loomatuditõrje seaduse §-le 18⁴ on üldised nõuded transiidil olevate loomsete saaduste ladustamiseks mõeldud tolliladudele järgmised:

  • olenevalt loomse saduse liigist ja laadist peab hoone sobima sellise loomse saaduse ladustamiseks
  • hoones on olenevalt ladustatava loomse saaduse liigust ja laadist eraldi ruum transiidil oleva loomse saaduse ladustamiseks
  • hoones on eraldi ruum veterinaarjärelevalve ametnikule ning sidevahendite kasutamise võimalus
  • hoone asub selle eest vastutava isiku alaliselt kontrollitava sisse- ja väljapääsuga suletud territooriumil, vabatsoonis asuva lao puhul on kogu vabatsoon suletud ning alalise tollikontrolli all
  • transiidil olevat loomset saadust tohib ladustada koos vabas ringluses oleva loomse saadusega üksnes juhul, kui transiidil olevat loomset saadust hoitakse eraldi sama ruumi lukustatavs osas

Üksikasjalikud nõuded vastavatele tolliladudele, ja loomsete saaduste käitlemisele sellistes ladudes, on sätestatud Euroopa Komisjoni määruse nr 2019/2124 2. jaos. 

Viimati uuendatud 28.01.2021