Tunnustamine

Kui ettevõte soovib müüa tooteid viitega mahepõllumajandusele, peab ta olema tunnustatud mahepõllumajanduse seaduse alusel ehk liitunud mahe kontrollsüsteemiga.

Tunnustatud peavad olema seega ettevõtjad, kes soovivad tegeleda mahepõllumajanduslike toodete ettevalmistamise, pakendamise, ladustamise, turuleviimise, sh importimisega, eksportimisega või pakendamata toodete lõpptarbijale turustamisega. Ainult jaekaubanduse ettevõtted, kes müüvad pakendatud mahetooteid, ei kuulu kontrollsüsteemi ning ei pea olema tunnustatud.

Mahepõllumajanduse seaduse alusel peab olema tunnustatud ka selline ettevõte, kes kasutab oma tootes kasvõi ühte mahepõllumajanduslikku koostisosa ja soovib sellele koostisosade loetelus viidata, sellisel juhul on tegemist tavatoote toomisel mahepõllumajanduslike koostisosade kasutamise valdkonnaga (nt leib, mille koostisosade loetelus on maherukkijahu).

„Ettevalmistamine” – mahepõllumajanduslike toodete säilitamise ja/või töötlemisega (sh kasvatatud loomade tapmise ja tükeldamisega) ning pakendamise, märgistamise ja/või mahepõllumajanduslikke tootmismeetodeid käsitleval märgistusel muudatuste tegemisega seotud toimingud.

Toidu vastavus nõuetele

Kui toit viiakse turule (Euroopa Parlamendi ja ELi nõukogu määruse 178/2002/EÜ tähenduses), siis peab see vastama toiduseaduse ja selle alusel kehtestatud määruste nõuetele. Toiduseaduse kohaselt peab ettevõtja olema enne tegevuse alustamist kas oma tegevusest teatanud või omama tegevusluba. 

Mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamise, turuleviimise sh importimisega, eksportimisega tegeleva isiku tegevus peab olema toiduseadusega kooskõlas enne, kui on võimalik saada mahepõllumajanduse seaduse kohane tunnustamise otsus. Mahevaldkonnas võib tegevust alustada pärast seda, kui isiku tegevus vastab kehtiva seadusandluse nõuetele ja isikule on väljastatud selle tõestuseks mahepõllumajanduse seaduse alusel väljastatud tunnustamise otsus. Tegevusluba toiduseaduse alusel ja mahetunnustamist saab taotleda ka koos, kuid Kliendiportaalis taotledes tuleb enne sisestada tegevusloa taotlus toiduseaduse alusel, seejärel saab teha mahetunnustamise taotluse.

Tunnustamise taotlemine

Tunnustuse saamiseks mahepõllumajandusliku käitlemise valdkonnas esitab isik taotluse koos vajalike andmete ja dokumentidega ettevõtte tegutsemiskoha järgsele Põllumajandus- ja Toiduameti piirkondlikule keskusele. Elektrooniliselt on võimalik taotlust esitada Kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu). Portaalis tuleb valida Veterinaar- ja Toiduameti teenuste alt rubriigist „mahe“, seejärel “mahe teatis“ ja "alusta uut taotlust".

Mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamise korral esitada taotlusele lisaks järgmised andmed ja dokumendid:

• toote ja tootegrupi nimetus ning andmed toote koostisosade, nende päritolu ja tootes kasutatava koguse kohta;
• käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem ja andmed kasutatavate tehnoloogiliste võtete kohta;
• andmed tegeliku tootmisvõimsuse ning ette valmistada või toota kavatsetavate tootegruppide ja eeldatava toodangu mahu kohta;
• nende meetmete kirjeldus, millega tagatakse märgistatud saaduse või toote nõuetekohane ettevalmistamine või tootmine;
• muud vajalikud andmed nagu näiteks toote märgistuse näidis.

Mahepõllumajandusliku toote turuleviimise, sealhulgas importimisega, eksportimisega ja pakendamata toote lõpptarbijale turustamisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:

• turuleviidavate toodete loetelu ning märgistuse näidis;

• nende meetmete kirjeldus, millega tagatakse mahepõllumajandusliku toote nõuetekohane turuleviimine, sealhulgas importimine, eksportimine ja pakendamata toote turustamine lõpptarbijale.

Mahepõllumajanduslikku toodet ettevalmistav või üksnes turule viiv isik tasub ettevõtte või selle osa tunnustamise eest ning tunnustamisele järgnevast aastast alates igal aastal korralise järelevalvetoimingu eest riigilõivu 120 eurot.

Mahepõllumajanduslikku toodet importiv isik tasub ettevõtte andmete mahepõllumajanduse registrisse kandmise eest ning registrisse kandmisele järgnevast aastast alates igal aastal ettevõttes või selle osas tehtud korralise järelevalvetoimingu eest riigilõivu 300 eurot.

Riigilõiv tuleb tasuda:
• ettevõtte tunnustamise taotluse esitamise kuupäevaks ja
• igal mahepõllumajandusega tegelemise jätkamise aastal 1. veebruariks.

Ettevõtte tunnustamise käigus hindab järelevalveasutus ettevõtte käitlemise vastavust ELi otsekohalduvatele määrustele, mahepõllumajanduse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele. Kontrollitakse nii dokumente kui ka ettevõtte tegevust kohapeal. Juhul kui käitlemine vastab seadusest tulenevatele nõuetele, siis ettevõte tunnustatakse ning ettevõttele väljastatakse tunnustamise otsus, milleks on komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 XII lisas toodud vormikohane tõendav dokument.

Tunnustamise otsus kehtib kuni otsuse tegemise aastale järgneva aasta 31. detsembrini. Müügipakendis toodetega kaupleva hulgimüüja tunnustamise otsus kehtib kuni otsuse tegemise aastale järgneva kolmanda aasta 31. detsembrini. Tunnustatud ettevõtte kohta järgmise tunnustamise otsuse tegemise või tunnustamisest keeldumise otsustab järelevalveasutus omal algatusel kehtiva tunnustamise otsuse kehtivusaja lõppemise aastal, võttes aluseks selle aasta järelevalve tulemused.

Tunnustatud ettevõte kantakse mahepõllumajanduse registrisse. Juba tunnustatud ettevõtte vastavust mahepõllumajanduse seaduse nõuetele kontrollivad järelevalveametnikud perioodiliselt kohapeal.

Viimati uuendatud 26.01.2021