Tunnustamine

Kui ettevõte soovib müüa tooteid viitega mahepõllumajandusele, peab ta olema tunnustatud mahepõllumajanduse seaduse alusel ehk liitunud mahe kontrollsüsteemiga.

Siiski on tunnustamise nõudest vabastatud jaekauplused, aga seda vaid järgmistel tingimustel:

  • müüakse üksnes pakendatud mahetooteid lõpptarbijale;
  • ei ladustada mahetooteid teisiti, kui vaid seoses jaemüügiga selles kaupluses;
  • ei tegeleta mahetoodete turustamisega teistele toidukäitlejatele, sealhulgas ei tegeleta mahetoodete eksportimisega Euroopa Liidust väljapoole;
  • ei tegeleta kaugmüügiga, ehk kauplusel ei ole e-poodi;
  • ei tegeleta mahetoodete pakendamisega, sealhulgas pakendamisega kaupluse tagaruumis tarbija juuresolekuta;
  • ei tegeleta mahetoote valmistamisega, sealhulgas näiteks mahetoote küpsetamisega kohapeal;
  • ei tegeleta mahetoodete märgistamisega;
  • ei tegeleta mahetoote importimisega.

Vabastuse tingimuseks on ka see, et kauplus ei osta ühtegi teenust seoses mahetoodetega sisse. Nt. ei osta ladustamise teenust, pakendamise teenust jne.

Kui jaekauplus soovib eelpool loetletud tegevustega mahetoodete osas tegeleda, siis peab ta taotlema tunnustamist mahepõllumajanduse seaduse alusel.

Seega peavad tunnustatud olema kõik ettevõtjad, kes soovivad tegeleda mahepõllumajanduslike toodete ettevalmistamisega, pakendamisega, ladustamisega, turuleviimisega, sh mahetoodete müümisega e-poes, importimisega, eksportimisega või pakendamata toodete lõpptarbijale müümisega jaekupluses.

Mahepõllumajanduse seaduse alusel peab olema tunnustatud ka selline ettevõte, kes kasutab toodete valmistamisel kasvõi ühte mahepõllumajanduslikku koostisosa  ja soovib sellele koostisosade loetelus viidata (nt leib, mille koostisosade loetelus on kirjas maherukkijahu). Sellisel juhul on tegemist tavatootel mahedale viitamisega ja selles valdkonnas tuleb tunnustamist taotleda.

 „Ettevalmistamine” – mahepõllumajanduslike toodete säilitamise ja/või töötlemisega (sh kasvatatud loomade tapmise ja tükeldamisega) ning pakendamise, märgistamise ja/või mahepõllumajanduslikke tootmismeetodeid käsitleval märgistusel muudatuste tegemisega seotud toimingud.


Tunnustamise taotlemine
Tunnustuse saamiseks mahepõllumajandusliku käitlemise valdkonnas peab ettevõte esitama taotluse koos vajalike andmete ja dokumentidega ettevõtte tegutsemiskoha järgsele Põllumajandus- ja Toiduameti piirkondlikule keskusele. Elektrooniliselt on võimalik taotlust esitada Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu). Portaalis tuleb valida Põllumajandus- ja Toiduamet teenuste alt rubriigist „mahe toit ja sööt“-> “mahe tunnustamise taotlus“ -> alusta uut taotlust.

Oluline on teada, et ettevõttes peab täitma mahepõllumajanduse nõudeid taotluse esitamise päevast alates.  

Otsuse tunnustamise kohta või põhjendatud otsuse tunnustamisest keeldumise kohta teeb järelevalveasutus taotluse saamisest arvates 30 tööpäeva jooksul.

Mahepõllumajandusliku toidu ettevalmistamisega ja mahepõllumajandusliku sööda tootmisega tegeleda sooviv ettevõte lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:

• toote ja tootegrupi nimetus ning andmed toote koostisosade, nende päritolu ja tootes kasutatava koguse kohta
• käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem ja andmed kasutatavate tehnoloogiliste võtete kohta
• andmed tegeliku tootmisvõimsuse ning ette valmistada või toota kavatsetavate tootegruppide ja eeldatava toodangu mahu kohta
• nende meetmete kirjeldus, millega tagatakse märgistatud saaduse või toote nõuetekohane ettevalmistamine või tootmine
• muud vajalikud andmed nagu näiteks toote märgistuse näidis.

Mahepõllumajandusliku toote turuleviimisega (seal hulgas ka e- poes lõpptarbijale müümisega), importimisega, eksportimisega ja pakendamata mahetoote lõpptarbijale müümisega jaekaupluses tegeleda sooviv ettevõte lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:

• turuleviidavate toodete loetelu ning märgistuse näidis
• nende meetmete kirjeldus, millega tagatakse mahepõllumajandusliku toote nõuetekohane turuleviimine, sealhulgas importimine, eksportimine ja pakendamata toote turustamine lõpptarbijale.

Toidu ja sööda vastavus nõuetele

Oluline on teada, et mahetoodete on ennekõike kas toit või sööt, mistõttu peab see vastama ka toidu- ja/või söödalatse õigusaktide nõuetele.

Kui toit või sööt viiakse turule (Euroopa Parlamendi ja ELi nõukogu määruse 178/2002/EÜ tähenduses), siis peab see vastama kas toiduseaduse ja selle alusel kehtestatud määruste nõuetele, või söödaseaduse selle alusel kehtestatud määruste nõuetele. 

Mahepõllumajandusliku toidu ettevalmistamisega, mahesööda tootmisega, mahetoodete turuleviimisega sh e-poe kaudu müümisega, importimisega, eksportimisega tegeleva ettevõtte tegevus peab olema toiduseadusega ja/või söödaseadusega kooskõlas enne, kui on võimalik saada mahepõllumajanduse seaduse kohane tunnustamise otsus.

Mahevaldkonnas võib tegevust alustada pärast seda, kui ettevõtte tegevus vastab kehtiva seadusandluse nõuetele ja isikule on väljastatud selle tõestuseks mahepõllumajanduse seaduse alusel väljastatud tunnustamise otsus.

Tegevusloa taotluse või majandustegevusteate toiduseaduse või söödaseaduse tähenduses saab esitada samuti Kliendiportaalis  kusjuures, enne tuleb sisestada tegevusloa taotlus või majandustegevusest teavitamise avaldus toiduseaduse/söödaseaduse alusel, ja alles seejärel saab esitada mahetunnustamise taotluse.

Tegevusloa taotlemisest või tegevusest teavitamisest toiduseaduse alusel loe siit.

Tegevusloa taotlemisest või tegevusest teavitamisest söödaseaduse alusel loe siit.

Tunnustamise taotluseid mahepõllumajandusliku toidu ettevalmistamise ja mahesööda tootmise valdkonnas menetlevad Põllumajandus- ja Toiduameti regionaalsed esindused vastavalt ettevõtte tegevuskohale.

Kontaktid on leitavad siit

Tunnustamise taotluseid mahepõllumajanduslike toodete turustamise, kaasa arvatud ladustamise valdkonnas ja pakendamata mahetoodete jaemüügi valdkonnas menetlevad:

Inna Tali, peaspetsialist (mahenõuete ja turustusnormide järelevalve jae- ja hulgikaubanduses Põhja-Eestis)     

telefon: 5693 0408;

e-post: inna.tali@pta.agri.ee

Janne Jõesaar, peaspetsialist (mahenõuete ja turustusnormide järelevalve teostamine jae- ja hulgikaubanduses Lõuna- ja Lääne-Eestis)

telefon: 527 9586;

e- post: janne.joesaar@pta.agri.ee

Mahepõllumajanduslikku toodet ettevalmistav või üksnes turule viiv isik tasub ettevõtte või selle osa tunnustamise eest ning tunnustamisele järgnevast aastast alates igal aastal korralise järelevalvetoimingu eest riigilõivu 120 eurot.

Mahepõllumajanduslikku toodet importiv isik tasub ettevõtte andmete mahepõllumajanduse registrisse kandmise eest ning registrisse kandmisele järgnevast aastast alates igal aastal ettevõttes või selle osas tehtud korralise järelevalvetoimingu eest riigilõivu 300 eurot.

Riigilõiv tuleb tasuda:
• ettevõtte tunnustamise taotluse esitamise kuupäevaks ja
• igal mahepõllumajandusega tegelemise jätkamise aastal 1. veebruariks.

Põllumajandus- ja Toiduameti poolt järelevalve toimingute eest määratud makseid ehk riigilõive reguleerib riigilõivuseadus .

Riigilõivu tasumisel tuleb märkida saajaks RAHANDUSMINISTEERIUM.

Viitenumber näitab, millist riigilõivu soovitakse tasuda.
Kui tasute riigilõivu kolmanda isiku eest, siis palun märkige selgitusse isiku või ettevõtte nimi, kelle eest riigilõivu tasute.

Arveldusarve numbrid:

SEB Pank  EE891010220034796011  (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber:

  • 2900082265 mahepõllumajanduslik tootja ja mahetoodete käitleja ning importija 

Tasude ja riigilõivude kohta saab lisainformatsiooni  lugeda siit

Ettevõtte tunnustamise käigus hindab järelevalveasutus ettevõtte käitlemise vastavust ELi otsekohalduvatele määrustele, mahepõllumajanduse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele. Kontrollitakse nii dokumente kui ka ettevõtte tegevust kohapeal. Juhul kui käitlemine vastab seadusest tulenevatele nõuetele, siis ettevõte tunnustatakse ning ettevõttele väljastatakse tunnustamise otsus, milleks on komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 XII lisas toodud vormikohane tõendav dokument.

Tunnustamise otsus kehtib kuni otsuse tegemise aastale järgneva aasta 31. detsembrini. Müügipakendis toodetega kaupleva hulgimüüja tunnustamise otsus kehtib kuni otsuse tegemise aastale järgneva kolmanda aasta 31. detsembrini. Tunnustatud ettevõtte kohta järgmise tunnustamise otsuse tegemise või tunnustamisest keeldumise otsustab järelevalveasutus omal algatusel kehtiva tunnustamise otsuse kehtivusaja lõppemise aastal, võttes aluseks selle aasta järelevalve tulemused.

Tunnustatud ettevõte kantakse mahepõllumajanduse registrisse. Juba tunnustatud ettevõtte vastavust mahepõllumajanduse seaduse nõuetele kontrollivad järelevalveametnikud perioodiliselt kohapeal.

Viimati uuendatud 01.06.2021