IUU püügisertifikaadid

Lühendiga IUU tähistatakse süsteemi ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi (inglise keeles illegal, unreported and unregulated fishing) vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks. Süsteemi rakendatakse eelkõige kalandustoodete impordi kontrolli tõhustamise kaudu.

IUU püügi tõkestamiseks tuleb merest püütud kala ning sellest valmistatud toodete impordil Euroopa Liitu esitada kala püüdnud laeva lipuriigi vastava asutuse poolt kinnitatud püügisertifikaat. Nõude aluseks on Euroopa Nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2008.

Kalandustoodete ekspordil kolmandasse riiki tuleb kinnitatud püügisertifikaat esitada juhul, kui kolmas riik on sellise nõude kehtestanud. Püügisertifikaati nõuavad Island, Norra, Ukraina, Tuneesia, Kuveit, Tai, Madagaskar ja Côte d'Ivoire (Elevandiluurannik).

Kinnitatud püügisertifikaat tuleb esitada ka:

  • kalandustoodete kaudsel impordil, s.o juhul kui kalandustooted imporditakse Euroopa Liitu püügi sooritanud kalalaeva lipuriigist erineva kolmanda riigi territooriumilt;
  • kalandustoodete reekspordil (st eelnevalt Euroopa Liitu imporditud kalandustoodete viimisel Euroopa Liidu territooriumilt välja)

Püügisertifikaadi nõue kehtib ainult merest püütud kalast valmistatud kalandustoodetele. Nõue ei kohaldu sisevetest ja kalakasvandustest pärit kalandustoodetele. Tooted, mis ei kuulu määruse 1005/2008 artikli 2 punktis 8 sätestatud kalandustoodete alla ja millele seega ei kehti püügisertifikaadi nõue, on toodud Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1010/2009 lisas XIII.

Eestis on nõuete rakendamise koordineerimise eest vastutav keskne asutus Keskkonnaministeerium. Kalandustoodete impordil Eestisse ja reekspordi korral Eestist kinnitab ja kontrollib püügisertifikaati Maksu- ja Tolliamet. Kolmandate riikide kalalaevade lossimise korral kinnitab ja kontrollib püügidokumente (st eelteateid, lossimisdeklaratsioone ja püügisertifikaate) Keskkonnainspektsioon

Juhul kui Eesti kalalaevade püütud kala ja kalandustoodete ekspordil on vaja püügisertifikaati, kinnitab selle Põllumajandus- ja Toiduamet.

Püügisertifikaadi saamine

Kaluri kalapüügiloa alusel püütud kala püügisertifikaadid kinnitab see Põllumajandus- ja Toiduameti kalapüügi- ja turukorralduse osakonna piirkondlik keskus, kes väljastas kalapüügiloa eksporditava kala püügiks.

Kalalaeva kalapüügiloa alusel püütud kala püügisertifikaate kinnitavad Põllumajandus- ja Toiduameti kalapüügi- ja turukorralduse osakonna töötajad Tallinnas aadressil Väike-Paala 3.

Eksportija esitab täidetud püügisertifikaadi paberil või elektroonselt Põllumajandus- ja Toiduametile kinnitamiseks.

Põllumajandus- ja Toiduamet kinnitab püügisertifikaadi 3 tööpäeva jooksul, täites jaotised 1 ja 9, ning tagastab kinnitatud püügisertifikaadi eksportijale.

Eksportija edastab kinnitatud püügisertifikaadi importijale, kes täidab jaotise 11 ja esitab püügisertifikaadi selle riigi pädevale asutusele, kuhu kalandustooted imporditakse. Edastamisel tuleb järgida määruse 1005/2008 artiklis 16 ja määruse 1010/2009 VI lisas kehtestatud tähtaegu.

  • Iga kaubasaadetise kohta täidetakse üks püügisertifikaat. Seda ka juhul kui saadetises on rohkem kui ühelt kalalaevalt pärinev kala.
  • Eksportija ja kalalaeva kapten või tema esindaja täidavad püügisertifikaadil jaotised 2-8 ja 10 ning I liite.

Jaotisesse 2 märgitakse kala püüdnud kalalaeva  või kalalaevade andmed. Kui ühes kaubasaadetises on rohkem kui ühelt kalalaevalt pärinev kala, täidetakse püügisertifikaadi jaotised 2-5 (ümberlaadimise korral ka jaotised 6 ja 7) iga kalalaeva kohta eraldi.

  • Jaotises 3 kirjeldatakse kalandustoodet kala liigi ja tootekoodi kaudu. Euroopa Liit kasutab CN (Combined Nomenclature) koodisüsteemi. Püügipiirkond märgitakse vastavalt püügiandmete esitamist reguleerivatele õigusaktidele. Tõendatud lossimiskaalu lahter jäetakse tühjaks; selle täidab lipuriigi pädev asutus, juhul kui see on asjakohane.
  • Jaotises 4 märgitakse lühidalt ära püügisertifikaadil märgitud liikide kaitseks kehtestatud meetmed (nt püügikvoot, püügivahendite piirang).
  • Jaotise 5 täidab, allkirjastab ning kinnitab kalalaeva kapten või tema esindaja.
  • Jaotised 6 ja 7täidetakse ainult ümberlaadimise korral. Merel toimuva ümberlaadimise korral täidavad ja allkirjastavad jaotise 6 mõlema laeva kaptenid. Sadamaalal toimuva ümberlaadimise korral  täidab ja allkirjastab jaotise 7 vastava sadamariigi ümberlaadimise kontrollimise eest vastutav asutus.
  • Jaotised 8 ja 10 ning I liite täidab, allkirjastab ning kinnitab templi või pitsatiga eksportija.

Väljavõte käsiraamatust määruse 1005/2008/EÜ rakendamise kohta. Lühendatud tõlkeversioon

Handbook on the practical application of Council Regulation 1005/2008/EC

Viimati uuendatud 14.01.2021