Õigusaktid

Siit leiate kõik vajalikud ameti tegevusvaldkondadega seotud õigusaktid.

Eesti õigusaktid

Valitsuse määrused
Põllumajandusministri määrused

ELi õigusaktid

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/1009, 5. juuni 2019, millega kehtestatakse ELi väetisetoodete turul kättesaadavaks tegemise nõuded ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja (EÜ) nr 1107/2009 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2003/2003

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 2003/2003 13.oktoober 2003 väetise kohta
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 764/2008, 9. juuli 2008, milles sätestatakse menetlused seoses teatavate riiklike tehniliste eeskirjade kohaldamisega teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate toodete suhtes ja tunnistatakse kehtetuks otsus nr 3052/95/EÜ

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1101/2014, 16. oktoober 2014, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa

Eesti õigusaktid

Taimekaitseseadusest tulenevad ministri määrused

Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus

Taimede paljundamise ja sordikaitse seadusest tulenevad ministri määrused

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadusest tulenevad ministri määrused

Rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooniga ühinemise seadus

Haldusmenetluse seadus

Riigilõivuseadus

Väärteomenetluse seadustik

Karistusseadustik

Korrakaitseseadus

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus

ELi õigusaktid

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSED

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/2031, 26. oktoober 2016, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2017/625, 15. märts 2017, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus)

EUROOPA KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUSED

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1770, 26. november 2020, milles käsitletakse istutamiseks ettenähtud taimetüüpe ja -liike, mille suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 kohaselt ei kehti vabastus jälgitavuskoodi märkest taimepassis, ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 92/105/EMÜ

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1201, 14. august 2020, Xylella fastidiosa (Wells et al.) liitu sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate meetmete kohta

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1191, 11. august 2020, millega kehtestatakse meetmed, et hoida ära taimeviiruse Tomato brown rugose fruit virus liitu sissetoomine ja seal levimine ning tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus (EL) 2019/1615

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/918, 1. juuli 2020, millega kehtestatakse erand rakendusmäärusest (EL) 2019/2072 seoses Kanadast pärit või Kanadas töödeldud saarepuidu liitu sissetoomise nõuetega

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/178, 31. jaanuar 2020, kolmandatest riikidest saabuvatele reisijatele ja postiteenuste ning teatavate ettevõtjate klientidele sellise teabe esitamise kohta, mis käsitleb taimede, taimsete saaduste ja muude objektide liidu territooriumile sissetoomise keeldu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/2031

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/2148, 13. detsember 2019, milles käsitletakse erieeskirju Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 kohaselt taimede, taimsete saaduste ja muude objektide karantiinijaamadest ja kinnistest üksustest väljaviimise kohta

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/2130, 25. november 2019, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad piiripunktides ametliku kontrolli alla kuuluvate loomade ja kaupade dokumentide, identsus- ja füüsilise kontrolli ajal ja järel tehtavate toimingute kohta

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/2129, 25. november 2019, millega kehtestatakse eeskirjad teatavate liitu sisenevate looma- ja kaubasaadetiste identsus- ja füüsilise kontrolli sagedusmäärade ühetaolise kohaldamise kohta

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/2072, 28. november 2019, millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1715, 30. september 2019, millega kehtestatakse ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi ja selle süsteemikomponentide toimimise eeskirjad (IMSOCi määrus)

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1014, 12. juuni 2019, millega kehtestatakse piiripunktide, sealhulgas kontrollikeskuste miinimumnõudeid käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad ning piiripunktide ja kontrollipunktide loetlemise vorm, kategooriad ja lühendid

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/723, 2. mai 2019, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 rakenduseeskirjad seoses liikmesriikide esitatavate aastaaruannete puhul kasutatava standardvormi näidisega

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/530, 27. märts 2019, millega määratakse taimekahjustajate Euroopa Liidu referentlaborid putukate ja lestade, ümarusside, bakterite, seente ja munasseente ning viiruste, viroidide ja fütoplasmade jaoks

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/66, 16. jaanuar 2019, millega kehtestatakse ühtne praktiline kord taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ametlikuks kontrolliks, mille eesmärk on teha kindlaks, kas kõnealused tooted vastavad nende suhtes kohaldatavatele liidu eeskirjadele taimekahjustajate vastaste kaitsemeetmete kohta

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ajutine loetelu ning kõnealuse määruse artikli 73 tähenduses selliste taimede loetelu, mille sissetoomisel liitu ei nõuta fütosanitaarsertifikaati

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2018, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse erieeskirjad korra kohta, mida tuleb järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 lõike 1 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektidega seotud riskihindamise tegemisel

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/2313, 13. detsember 2017, milles sätestatakse liidu territooriumil vedamiseks vajaliku ning kaitstavasse piirkonda sissetoomiseks ja seal vedamiseks vajaliku taimepassi vormi nõuded

EUROOPA KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUSED

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/1353, 17. mai 2021, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses juhtumitega, mille korral, ja tingimustega, mille alusel võivad pädevad asutused määrata ametlikud laborid, kes ei vasta kõikide nende poolt ametliku kontrolli või muude ametlike toimingute jaoks kasutatavate meetodite osas asjaomastele tingimustele

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2125, 10. oktoober 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 puidust pakkematerjalile ametliku erikontrolli tegemise eeskirjade, teatavatest saadetistest teatamise ning nõuete rikkumise korral võetavate meetmete osas

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2124, 10. oktoober 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 looma- ja kaubasaadetiste ametliku kontrolli eeskirjadega, mida kohaldatakse läbi liidu toimuva transiidi, ümberlaadimise ja edasiveo korral, ning millega muudetakse komisjoni määruseid (EÜ) nr 798/2008, (EÜ) nr 1251/2008, (EÜ) nr 119/2009, (EL) nr 206/2010, (EL) nr 605/2010, (EL) nr 142/2011, (EL) nr 28/2012, komisjoni rakendusmäärust (EL) 2016/759 ja komisjoni otsust 2007/777/EÜ

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2123, 10. oktoober 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 selles osas, millistel juhtudel ja tingimustel võib teatavate kaupade identsus- ja füüsilist kontrolli teha kontrollipunktis ning dokumentide kontrolli mujal kui piiripunktis

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2122, 10. oktoober 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses piiripunktides ametlikust kontrollist vabastatud teatavate looma- ja kaubakategooriatega, reisijate isikliku pagasi ja selliste kaupade erikontrolliga, mis saadetakse väikeste saadetistena füüsilistele isikutele ja mis ei ole ette nähtud turule laskmiseks, ning millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 142/2011

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2074, 23. september 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses spetsiaalse ametliku kontrolli eeskirjadega, mida kohaldatakse teatavate looma- ja kaubasaadetiste suhtes, mis on pärit liidust ja saadetakse sinna tagasi kolmanda riigi sisenemiskeelu tõttu

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/1702, 1. august 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/2031, kehtestades prioriteetsete taimekahjustajate loetelu

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/1602, 23. aprill 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses ühtse sisseveodokumendiga, mis on kaasas loomade ja kaupade saadetistega kuni nende sihtkohani

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/1012, 12. märts 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 ja sätestatakse erandid kontrollpunktide määramise eeskirjadest ja piiripunktide miinimumnõuetest

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/829, 14. märts 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/2031 taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmete kohta ning lubatakse liikmesriikidel kehtestada ajutised erandid seoses ametliku testimise, teaduslike või hariduslike eesmärkide, katsete, sordivaliku või sordiaretusega

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/827, 13. märts 2019, milles käsitletakse kriteeriume, mida ettevõtjad peavad täitma Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 89 lõike 1 punktis a sätestatud tingimustele vastamiseks, ja menetlusi nende kriteeriumide täitmise tagamiseks

EUROOPA KOMISJONI RAKENDUSOTSUSED

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/2032, 26. november 2019, millega kehtestatakse meetmed kahjuliku organismi Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (endine Gibberella circinata) liitu sissetoomise ja seal levimise vältimiseks ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2007/433/EÜ

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1739, 16. oktoober 2019, millega kehtestatakse erakorralised meetmed rooside rosettviiruse liitu sissetoomise ja liidus levimise tõkestamiseks

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1614, 26. september 2019, millega lubatakse liikmesriikidel Liibanoni Akkari ja Bekaa piirkonnast pärit kartulite, välja arvatud seemnekartuliks ettenähtud kartulite puhul kehtestada erandeid teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/1503, 8. oktoober 2018, millega kehtestatakse meetmed Aromia bungii (Feldermann) liitu sissetoomise ja liidus levimise tõkestamiseks

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/638, 23. aprill 2018, millega kehtestatakse erakorralised meetmed, et hoida ära kahjuliku organismi Spodoptera frugiperda (Smith) liitu sissetoomine ja seal levimine

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/2374, 15. detsember 2017, milles sätestatakse tingimused teatavate kolmandatest riikidest pärit viljade ja nende hübriidide edasitoimetamisele, ladustamisele ja töötlemisele, et hoida ära teatavate kahjulike organismide sissetoomine liitu

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/1887, 24. oktoober 2016, millega nähakse ette standardnõuded, mida liikmesriigid peavad täitma taimetervisealaste uuringukavadega seotud taotluste, aruannete ja maksetaotluste esitamisel

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/715, 11. mai 2016, millega sätestatakse meetmed seoses teatavatest kolmandatest riikidest pärit teatavate puuviljadega, et hoida ära kahjuliku organismi Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa Euroopa Liitu sissetoomine ja seal levimine

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/1199, 17. juuli 2015, millega Bosnia ja Hertsegoviina on tunnistatud vabaks organismist Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman ja Kotthoff) Davis et al.

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/893, 9. juuni 2015, Anoplophora glabripennis'e (Motschulsky) liitu sissetoomise ja seal leviku vastu võetavate meetmete kohta

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/179, 4. veebruar 2015, millega lubatakse liikmesriikidel teha erand nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ teatavatest sätetest seoses okaspuude (Coniferales) puidust pakkematerjaliga, mis on pärit Ameerika Ühendriikidest ja mida kasutatakse laskemoona kastide valmistamiseks Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumi kontrolli all

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 2013/780/EL, 18. detsember 2013, millega tehakse erand nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 lõike 1 punktist ii seoses Ameerika Ühendriikidest pärit kooreta saematerjaliga liikidelt Quercus L., Platanus L. ja Acer saccharum Marsh.

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 2012/697/EL, 8. november 2012, perekonna Pomacea (Perry) liitu sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate meetmete kohta

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 2012/535/EL, 26. september 2012, erakorraliste meetmete võtmise kohta Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (männi nematood) leviku takistamiseks liidus

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 2012/270/EL, 16. mai 2012, organismide Epitrix cucumeris (Harris), ►M2 Epitrix papa sp. n. ◄ , Epitrix subcrinita (Lec.) ja Epitrix tuberis (Gentner) liitu sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate erakorraliste meetmete kohta

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 2012/219/EL, 24. aprill 2012, millega Serbia on tunnistatud vabaks organismist Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman ja Kotthoff) Davis et al.

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 2012/138/EL, 1. märts 2012, Anoplophora chinensis’e (Forster) liitu sissetoomise ja seal leviku vastu võetavate erakorraliste meetmete kohta

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 2011/787/EL, 29. november 2011, millega lubatakse liikmesriikidel võtta ajutiselt Egiptuse suhtes erakorralisi meetmeid haigusetekitaja Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. leviku takistamiseks

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 2011/778/EL, 28. november 2011, millega lubatakse teatavatel liikmesriikidel kehtestada Kanada teatavatest provintsidest pärit seemnekartuli puhul ajutised erandid nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ teatavatest sätetest

KOMISJONI OTSUS, 2007/847/EÜ, 6. detsember 2007, millega nähakse ette erand teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest perekonna Vitis L. Horvaatiast või endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit taimede, välja arvatud viljade puhul

KOMISJONI OTSUS, 2005/775/EÜ, 4. november 2005, millega muudetakse otsust 2002/499/EÜ, millega lubatakse teha erandeid teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest liikidesse Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ja Pinus L. kuuluvate Korea Vabariigist pärit taimede looduslike või aretatud kääbusvormide puhul

KOMISJONI OTSUS, 2005/359/EÜ, 29. aprill 2005, millega nähakse ette erand teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest Ameerika Ühendriikidest pärit koorimata tammepalkide (Quercus L.) suhtes

KOMISJONI OTSUS, 2005/51/EÜ, 21. jaanuar 2005, millega liikmesriikidel lubatakse ajutiselt kehtestada erandeid teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest pestitsiidide või püsivate orgaaniliste saasteainetega saastunud pinnase sisseveo suhtes saastest puhastamise eesmärgil

KOMISJONI OTSUS, 2004/200/EÜ, 27. veebruar 2004, melon-maavitsa mosaiikviiruse ühendusse sissetoomise ja seal levimise vältimise kohta

KOMISJONI OTSUS, 2002/757/EÜ, 19. september 2002, ajutiste erakorraliste fütosanitaarmeetmete kohta Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. ühendusse sissetoomise ja leviku takistamiseks

KOMISJONI OTSUS, 2002/499/EÜ, 26. juuni 2002, millega lubatakse teha erandeid teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest liikidesse Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ja Pinus L. kuuluvate Korea Vabariigist pärit taimede looduslike või aretatud kääbusvormide puhul

KOMISJONI OTSUS, 93/423/EMÜ, 22. juuni 1993, millega lubatakse liikmesriikidel Kanadast pärit kuivatis kuivatatud okaspuupuidu osas ette näha erandeid nõukogu direktiivi 77/93/EMÜ teatavatest sätetest, ja millega kehtestatakse kuivatis kuivatatud okaspuupuidu suhtes kohaldatava tähistussüsteemi üksikasjad

KOMISJONI OTSUS, 93/422/EMÜ, 22. juuni 1993, millega lubatakse liikmesriikidel Kanadast pärit kuivatis kuivatatud okaspuupuidu osas ette näha erandeid nõukogu direktiivi 77/93/EMÜ teatavatest sätetest, ja millega kehtestatakse kuivatis kuivatatud okaspuupuidu suhtes kohaldatava tähistussüsteemi üksikasjad

KOMISJONI OTSUS, 93/365/EMÜ, 2. juuni 1993, millega lubatakse liikmesriikidel Kanadast pärit kuumtöödeldud okaspuupuidu osas ette näha erandeid nõukogu direktiivi 77/93/EMÜ teatavatest sätetest, ja millega kehtestatakse kuumtöödeldud puidu suhtes kohaldatava tähistussüsteemi üksikasjad

KOMISJONI OTSUS, 93/360/EMÜ, 28. mai 1993, millega lubatakse liikmesriikidel Kanadast pärineva Thuja L. puidu osas ette näha erandeid nõukogu direktiivi 77/93/EMÜ teatavatest sätetest

KOMISJONI OTSUS, 93/359/EMÜ, 28. mai 1993, millega lubatakse liikmesriikidel Ameerika Ühendriikidest pärit Thuja L. puidu osas ette näha erandeid nõukogu direktiivi 77/93/EMÜ teatavatest sätetest

KOMISJONI OTSUS, 91/261/EMÜ, 2. mai 1991, millega tunnistatakse Austraalia vabaks bakterist Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Eesti õigusaktid

Ministri määrused

ELi õigusaktid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/128/EÜ, 21. oktoober 2009 , millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1107/2009, 21. oktoober 2009, taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta

Komisjoni määrus (EL) nr 547/ 2011, 8. juuni 2011 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses taimekaitsevahendite märgistamise nõuetega EMPs kohaldatav tekst 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 396/2005/EÜ, 23. veebruar 2005, taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta

Komisjoni määrus (EL) nr 547/2011, 8. juuni 2011 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses taimekaitsevahendite märgistamise nõuetega EMPs kohaldatav tekst

Komisjoni määrus (EL) nr 546/2011, 10. juuni 2011 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses taimekaitsevahendite hindamise ja lubade andmise ühtsete põhimõtetega

Komisjoni määrus (EL) nr 545/2011, 10. juuni 2011 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses taimekaitsevahendite andmenõuetega

Komisjoni määrus (EL) nr 544/2011, 10. juuni 2011 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses toimeainete andmenõuetega

Komisjoni määrus (EL) nr 283/2013, 1. märts 2013 , milles sätestatakse toimeainete andmenõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta EMPs kohaldatav tekst

Komisjoni määrus (EL) nr 284/2013, 1. märts 2013 , milles sätestatakse taimekaitsevahendite andmenõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta EMPs kohaldatav tekst

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, 25. mai 2011 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 844/2012, 18. september 2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) ette nähtud toimeainete heakskiidu pikendamise menetluse rakendamiseks vajalikud sätted (1)

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2324, 12. detsember 2017, millega pikendatakse  toimeaine glüfosaadi heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ)  nr  1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta  ning  muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

Õigusaktid

ELi õigusaktid

Nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007, 28. juuni 2007, mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 834/2007, 28. juuni 2007 - konsolideeritud dokument.

Komisjoni määrus (EÜ) nr 889/2008, 5. september 2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 889/2008, 5. september 2008 - konsolideeritud dokument.

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1254/2008, 15. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga

Komisjoni määrus (EÜ) nr 710/2009, 5. august 2009 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) seoses mahepõllumajanduslike vesiviljelusloomade ja merevetikate tootmise üksikasjalike eeskirjade kehtestamisega

Komisjoni määrus (EL) nr 271/2010, 24. märts 2010 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses Euroopa Liidu mahepõllumajandusliku tootmise logoga

KOMISJONI  RAKENDUSMÄÄRUS  (EL)  nr  344/2011,8.  aprill  2011,millega   muudetakse   määrust   (EÜ)   nr   889/2008,   millega   kehtestatakse   nõukogu   määruse   (EÜ)   nr  834/2007  (mahepõllumajandusliku  tootmise  ning  mahepõllumajanduslike  toodete  märgistamise  kohta)   üksikasjalikud   rakenduseeskirjad   seoses   mahepõllumajandusliku   tootmise,   märgistamise   ja   kontrolliga

KOMISJONI  RAKENDUSMÄÄRUS  (EL)  nr  426/2011,2.  mai  2011,millega     muudetakse     määrust     (EÜ)     nr     889/2008,     millega     kehtestatakse     nõukogu     määruse     (EÜ)     nr     834/2007     (mahepõllumajandusliku     tootmise     ning     mahepõllumajanduslike     toodete     märgistamise    kohta)    üksikasjalikud    rakenduseeskirjad    seoses    mahepõllumajandusliku    tootmise,    märgistamise  ja  kontrolleur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/

KOMISJONI  RAKENDUSMÄÄRUS  (EL)  nr  126/2012,14.  veebruar  2012,millega  muudetakse  määrust  (EÜ)  nr  889/2008  seoses  tõendavate  dokumentidega  ning  määrust  (EÜ)  nr  1235/2008  seoses  mahepõllumajanduslike  toodete  Ameerika  Ühendriikidest  importimise  korraga

KOMISJONI  RAKENDUSMÄÄRUS  (EL)  nr  203/2012,8.  märts  2012,millega  muudetakse  määrust  (EÜ)  nr  889/2008,  millega  kehtestatakse  nõukogu  määruse  (EÜ)  nr  834/2007  üksikasjalikud  rakenduseeskirjad,  seoses  maheveini  tootmise  üksikasjalike  eeskirjadega

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 505/2012, 14. juuni 2012 , millega muudetakse ja parandatakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 392/2013, 29. aprill 2013, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 889/2008 mahepõllumajandusliku tootmise kontrollsüsteemi osas.

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 354/2014, 8. aprill 2014, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga 

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1358/2014, 18. detsember 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajanduslike vesiviljelusloomade päritolu, vesiviljeluse kasvatustavade, mahepõllumajandusliku vesiviljeluse loomasööda ja mahepõllumajanduslikus vesiviljeluses kasutada lubatud toodete ja ainetega

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/673, 29. aprill 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1842,14. oktoober 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1235/2008 imporditud mahepõllumajanduslike toodete elektroonilise kontrollsertifikaadi ja teatava muu teabe osas ning määrust (EÜ) nr 889/2008 säilitatud või töödeldud mahepõllumajanduslikele toodetele esitatavate nõuete ja teabe edastamise osas

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/838, 17. mai 2017, millega muudetakse  määrust  (EÜ)  nr  889/2008 teatavate mahepõllumajanduslike vesiviljelusloomade sööda osas


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1584, 22. oktoober 2018, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/2164, 17. detsember 2019, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga
 

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 889/2008,5. september 2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga

Uus Euroopa Liidu mahepõllumajanduse määrus 2018/848 (rakendub alates 1. jaanuarist 2022)

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2020/1693, 11. november 2020, millega muudetakse mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajandustoodete märgistamist käsitlevat määrust (EL) 2018/848 selle kohaldamistähtpäeva ja teatavate muude kõnealuses määruses osutatud kuupäevade osas

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/427, 13. jaanuar 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 II lisa seoses mahepõllumajanduslike toodete teatavate üksikasjalike tootmisnõuetega

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/269, 4. detsember 2020, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/427 seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 II lisas esitatud mahepõllumajanduslike toodete teatavate üksikasjalike tootmisnõuete muudatuste kohaldamise alguskuupäevaga

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/464, 26. märts 2020, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 teatavad rakenduseeskirjad seoses üleminekuaegade tagasiulatuvaks tunnustamiseks vajalike dokumentidega, mahepõllumajanduslike toodete tootmisega ja liikmesriikide esitatava teabega

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/2042, 11. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/464 selle kohaldamise alguskuupäeva ja teatavate muude kuupäevade osas, mis on asjakohased Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 (mahepõllumajandusliku tootmise kohta) kohaldamise seisukohast

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/1849, 21. oktoober 2021, millega parandatakse rakendusmääruse (EL) 2020/464 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 teatavad rakenduseeskirjad seoses üleminekuaegade tagasiulatuvaks tunnustamiseks vajalike dokumentidega, mahepõllumajanduslike toodete tootmisega ja liikmesriikide esitatava teabega) teatavaid keeleversioone

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/1921, 4. november 2021, millega parandatakse rakendusmääruse (EL) 2020/464 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 teatavad rakenduseeskirjad seoses üleminekuaegade tagasiulatuvaks tunnustamiseks vajalike dokumentidega, mahepõllumajanduslike toodete tootmisega ja liikmesriikide esitatava teabega) horvaadikeelset versiooni

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/1794, 16. september 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 II lisa I osa seoses üleminekuaja ja mittemahepõllumajandusliku taimse paljundusmaterjali kasutamisega

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/2146, 24. september 2020, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 mahepõllumajandusliku tootmise erandlike nõuete osas

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/279, 22. veebruar 2021, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 (mis käsitleb mahepõllumajandusliku tootmise jälgitavuse ja nõuetele vastavuse tagamise kontrolle ja muid meetmeid ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamist) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/642, 30. oktoober 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 III lisa mahepõllumajanduslike toodete märgistamisel nõutava teabe osas

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/715, 20. jaanuar 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 ettevõtjate rühmi käsitlevate nõuete osas

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/716, 9. veebruar 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 II lisa idandatud seemnete ja siguripeade mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjade, teatavate vesiviljelusloomade sööda ning vesiviljelusloomade parasiitidevastase ravi osas

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/771, 21. jaanuar 2021, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848, sätestades konkreetsed kriteeriumid ja tingimused raamatupidamisdokumentide kontrolliks mahepõllumajandusliku tootmise ametlike kontrollide ja ettevõtjate rühmade ametlike kontrollide raames

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/1006, 12. aprill 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 mahepõllumajandusliku tootmise nõuetele vastavust tõendava sertifikaadi näidise osas

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/1165, 15. juuli 2021, millega lubatakse mahepõllumajanduslikus tootmises kasutada teatavaid tooteid ja aineid ning koostatakse nende loetelud

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/1189, 7. mai 2021, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 seoses teatavate perekondade ja liikide mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamisega

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/1342, 27. mai 2021, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 eeskirjadega teabe kohta, mida kolmandad riigid ning kontrolliasutused ja kontrollorganid peavad nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõigete 2 ja 3 kohaselt saatma nende tunnustuse üle tehtavaks järelevalveks seoses imporditavate mahepõllumajanduslike toodetega, ning eeskirjadega sellise järelevalve tegemiseks võetavate meetmete kohta

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/1378, 19. august 2021, millega kehtestatakse teatavad eeskirjad mahepõllumajanduslike ja üleminekuaja toodete liitu importimisega tegelevatele kolmandate riikide ettevõtjatele, ettevõtjate rühmadele ja eksportijatele väljaantava sertifikaadi kohta ning tunnustatud kontrolliasutuste ja kontrollorganite loetelu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/848

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/1691, 12. juuli 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 II lisa mahepõllumajandusliku tootmisega tegelevatele ettevõtjatele kehtestatud nõuete osas arvestuse pidamise kohta

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/1697, 13. juuli 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 kolmandates riikides mahepõllumajanduslike toodete kontrolli tegemiseks pädevate kontrolliasutuste ja kontrollorganite tunnustamise ning nende tunnustamise kehtetuks tunnistamise kriteeriumide osas

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/1698, 13. juuli 2021, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 menetlusnõuetega selliste kontrolliasutuste ja kontrollorganite tunnustamiseks, kes on pädevad kontrollima kolmandates riikides mahepõllumajanduslikuna sertifitseeritud ettevõtjaid ja mahepõllumajanduslikke tooteid, samuti eeskirjadega kõnealuste kontrolliasutuste ja kontrollorganite üle järelevalve teostamiseks ning eeskirjadega nende tehtavate kontrollide ja muude toimingute kohta

Eesti õigusaktid

Euroopa Liidu õigusaktid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 110/2008, 15. jaanuar 2008, piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 716/2013, 25. juuli 2013, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 (piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/787, 17. aprill 2019, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, kirjeldamist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel, piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset ning põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi ja destillaatide kasutamist alkohoolsetes jookides ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 110/2008

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 251/2014, 26. veebruar 2014, aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 1601/91 kehtetuks tunnistamise kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/934, 12. märts 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses viinamarjakasvatusaladega, kus saaduste alkoholisisaldust võib suurendada, viinamarjasaaduste tootmisele ja säilitamisele kehtivate lubatud veinivalmistustavade ja piirangutega, kõrvalsaaduste minimaalse alkoholisisalduse ja nende kõrvaldamisega ning Rahvusvahelise Viinamarja- ja Veiniorganisatsiooni (OIV) toimikute avaldamisega

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/33, 17. oktoober 2018, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 veinisektori kaitstud päritolunimetuste, geograafiliste tähiste ja traditsiooniliste nimetuste kaitsetaotluste, vastuväite esitamise menetluse, kasutuspiirangute, tootespetsifikaatide muutmise, tühistamise ning märgistamise ja esitlusviisi osas

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/34, 17. oktoober 2018, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad veinisektori päritolunimetuste, geograafiliste tähiste ja traditsiooniliste nimetuste kaitsetaotluste, vastuväite esitamise menetluse, tootespetsifikaadi muudatuste, kaitstud nimetuste registri, kaitse tühistamise ja sümbolite kasutamise kohta ning millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses asjakohase kontrollisüsteemiga

Komisjoni määrus (EÜ) nr 555/2008, 27. juuni 2008, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veinisektoris seoses toetusprogrammide, kolmandate riikidega kauplemise, tootmisvõimsuse ja kontrollidega

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/273, 11. detsember 2017, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 viinapuude istutuseks antavate lubade süsteemi, istandusregistri, saatedokumentide ja sertifitseerimise, sissetulevate ja väljaminevate kaupade registri, kohustuslike deklaratsioonide, teavituste ja teabe avaldamise osas, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 asjakohase kontrolli ja karistuste osas ning millega muudetakse komisjoni määrusi (EÜ) nr 555/2008, (EÜ) nr 606/2009 ja (EÜ) nr 607/2009 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 436/2009 ja komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/560

Eesti õigusaktid

Euroopa Liidu õigusaktid

Õigusaktide tekstid leiab EUR-Lex'ist.

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 852/2004, toiduainete hügieeni kohta
 • Komisjoni määrus (EL) 2021/382, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta seoses toiduallergeenidest tuleneva riski ohjamise, toidu ümberjagamise ja toiduohutuskultuuriga
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid
 • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine
 • Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 2074/2005 millega sätestatakse rakendusmeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 853/2004 käsitletud teatavate toodete ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004 käsitletud ametlike kontrollide suhtes
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 828/2014 milles käsitletakse tarbijatele esitatava teabe nõudeid gluteeni puudumise või vähendatud sisalduse kohta toidus
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1924/2006, toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta
 • Komisjoni määrus (EL) nr 432/2012, millega kehtestatakse nimekiri tervisealastest väidetest, mida on lubatud esitada toidu kohta, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited
 • Komisjoni määrus (EL) 2019/343, milles sätestatakse erandid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1924/2006 (toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta) artikli 1 lõikest 3 teatavate üldnimetuste kasutamiseks
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/775, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 (milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele) artikli 26 lõike 3 kohaldamise eeskirjad seoses toidu põhilise koostisosa päritoluriigi või lähtekoha märkimise eeskirjadega
 • Komisjoni määrus (EÜ) nr 353/2008, millega kehtestatakse rakenduseeskirjad selle kohta, kuidas taotleda tervisealaste väidete esitamise lubasid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1924/2006 artiklis 15 sätestatu kohaselt
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1333/2008, toidu lisaainete kohta
 • Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 231/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1334/2008, mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2065/2003, toidus ja toidu pinnal kasutatavate või kasutamiseks mõeldud suitsutuspreparaatide kohta
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1321/2013, millega kehtestatakse loetelu lubatud suitsutuspreparaatidest-esmatoodetest, mida kasutatakse sellisel kujul toidus või selle pinnal ja/või esmatoodetest saadud suitsutuspreparaatide valmistamiseks
 • Komisjoni määrus (EÜ) nr 2073/2005, toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta
 • Komisjoni määrus (EÜ) nr 1881/2006 millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes
 • Komisjoni määrus (EL) 2017/2158, millega kehtestatakse riskivähendusmeetmed ja võrdlusväärtused akrüülamiidisisalduse vähendamiseks toidus
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kohta
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1925/2006, vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule lisamise kohta
 • Komisjoni määrus (EL) 2019/649, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1925/2006 III lisa muu kui loomse päritoluga rasvas looduslikult sisalduva transrasva osas
 • Komisjoni määrus (EL) 2021/468, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1925/2006 III lisa seoses hüdroksüantratseeni derivaate sisaldavate botaaniliste liikidega
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2470, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 uuendtoidu kohta kehtestatakse liidu uuendtoitude loetelu
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/456, uuendtoidu staatuse määramist käsitleva konsulteerimisprotsessi menetlusetappide kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2469, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2283 (mis käsitleb uuendtoitu) artiklis 10 osutatud taotluste haldus- ja teadusnõuded
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2468, millega kehtestatakse kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu suhtes kohaldatavad haldus- ja teadusnõuded kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/627, milles sätestatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/625 ühtne praktiline kord inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametliku kontrolli tegemiseks
 • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/624, milles käsitletakse erieeskirju liha tootmise suhtes tehtava ametliku kontrolli ning elusate kahepoolmeliste karploomade tootmis- ja ülekandealade kohta
 • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1760/2000 veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi loomise, veiseliha ja veiselihatoodete märgistamise kohta
 • Komisjoni rakendusmäärus (EÜ) nr 931/2011, 19, loomset päritolu toidu suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 178/2002 kehtestatud jälgitavuse nõuete kohta
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1375, millega kehtestatakse erieeskirjad liha ametlikuks kontrollimiseks keeritsusside (Trichinella) suhtes
 • Komisjoni määrus (EL) nr 142/2011 millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad, ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses teatavate selle direktiivi alusel piiril toimuvast veterinaarkontrollist vabastatud proovide ja näidistega
 • Komisjoni määrus (EÜ) nr 37/2005 temperatuuri järelevalve kohta inimtoiduks ettenähtud kiirkülmutatud toiduainete transpordivahendites, lao- ja säilitusruumides
 • Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 1825/2000, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1760/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veiseliha ja veiselihatoodete märgistamisega
 • Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 1082/2003, millega sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1760/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi raames läbiviidava kontrolli miinimumtaseme kohta
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1337/2013, 13. detsember 2013, milles sätestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 kohaldamiseks seoses värske, jahutatud ja külmutatud sea-, lamba-, kitse- ja kodulinnuliha päritoluriigi või lähtekoha tähisega
 • Komisjoni määrus (EL) nr 210/2013, 11. märts 2013, idusid tootvate ettevõtete tunnustamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 852/2004
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 208/2013, 11. märts 2013, idandite ja idandite tootmiseks ettenähtud seemnete jälgitavuse nõuete kohta
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr. 1829/2003, geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr. 1830/2003, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide jälgitavust ja märgistamist, geneetiliselt muundatud organismidest valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavust
 • Komisjoni rakendusotsus 2014/709/EL milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides
 • Nõukogu määrus (EÜ) nr 1099/2009, loomade kaitse kohta surmamisel
 • Nõukogu määrus (EÜ) nr 2409/96 milles sätestatakse teatavate kalandustoodete ühised turustusnormid
 • Nõukogu määrus (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse liidu kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1379/2013 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta
 • Komisjoni määrus (EÜ) nr 589/2008 milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad munade turustusnormide kohta
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus
 • Põllumajandusministri määrus nr 93 „Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete kohta esitatavad nõuded, nende gruppide kohta esitatavad erinõuded ning nimetatud materjalide ja esemete ohutuse katsetamise meetodid“
 • Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta
 • Komisjoni määrus (EL) nr 10/2011, toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja –esemete kohta
 • Komisjoni määrus (EÜ) nr 2023/2006 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete heade tootmistavade kohta
 • Komisjoni määrus (EÜ) nr 282/2008 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud ringlusse võetud plastist materjalide ja esemete ning määruse (EÜ) nr 2023/2006 muutmise kohta
 • Komisjoni määrus (EÜ) nr 1895/2005 teatavate epoksüderivaatide kasutamise piirangu kohta toiduainetega kokkupuutumiseks ettenähtud materjalides ja esemetes
 • Komisjoni määrus (EÜ) nr 450/2009 toiduga kokkupuutumiseks ette nähtud aktiivsete ja intelligentsete materjalide ja esemete kohta
 • Komisjoni määrus (EL) nr 284/2011 Hiina Rahvavabariigist ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonnast pärit või sealt lähetatud polüamiid- ja melamiinplastikust köögitarvete impordi eritingimuste ja üksikasjaliku korra kehtestamise kohta
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 321/2011 millega muudetakse määrust (EÜ) nr 10/2011, et piirata bisfenool A kasutamist imikute plastist lutipudelites EMPs kohaldatav tekst

Eesti õigusaktid

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus

Geograafilise tähise kaitse seadus

Euroopa Liidu õigusaktid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 1151/2021, 21 november 2021, põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 668/2014, 13. juuni 2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) rakenduseeskirjad

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/787, 17. aprill 2019, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, kirjeldamist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel, piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset ning põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi ja destillaatide kasutamist alkohoolsetes jookides ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 110/2008

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/33, 17. oktoober 2018, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 veinisektori kaitstud päritolunimetuste, geograafiliste tähiste ja traditsiooniliste nimetuste kaitsetaotluste, vastuväite esitamise menetluse, kasutuspiirangute, tootespetsifikaatide muutmise, tühistamise ning märgistamise ja esitlusviisi osas

Komisjoni määrus (EÜ) nr 555/2008, 27. juuni 2008, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veinisektoris seoses toetusprogrammide, kolmandate riikidega kauplemise, tootmisvõimsuse ja kontrollidega

Värske puu-ja köögivili

Eesti õigusaktid

ELi õigusaktid

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 543/2011, 7. juuni 2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1333/2011, 19. detsember 2011, millega sätestatakse banaanide turustamisstandardid, nende turustamisstandardite järgimise kontrolli eeskirjad ja teabeedastusnõuded banaanisektoris

Kanamunad

Eesti õigusaktid

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus

Euroopa Liidu õigusaktid

Komisjoni määrus (EÜ) nr 589/2008, 23. juuni 2008 , milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad munade turustusnormide kohta

Linnuliha

Euroopa Liidu õigusaktid

Komisjoni määrus (EÜ) nr 543/2008, 16. juuni 2008 , millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 (teatavate kodulinnuliha turustusnormide kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

Võiderasvad

Eesti õigusaktid

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus

Euroopa Liidu õigusaktid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007

Komisjoni määrus (EÜ) nr 445/2007, 23. aprill 2007, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2991/94, millega sätestatakse võiderasvade standardid, ja nõukogu määruse (EMÜ) nr 1898/87 piima ja piimatoodete turustamisel kasutatavate nimetuste kaitse kohta, teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad

Kalandustooted

Eesti õigusaktid

Kalandusturu korraldamise seadus
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide tootenimetuste  loetelu

Euroopa Liidu õigusaktid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1379/2013, 11. detsember 2013, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2406/96, 26. november 1996, milles sätestatakse teatavate kalandustoodete ühised turustusnormid

Oliiviõli

Eesti õigusaktid

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus

Euroopa Liidu õigusaktid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 29/20012, 13. jaanuar 2012, oliiviõli turustusnormide kohta

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2568/91, 11. juuli 1991, oliiviõlide ja pressimisjääkide omaduste ja asjakohaste analüüsimeetodite kohta

Reserveeritud nimetusega piimatooted

Eesti õigusaktid

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus

Euroopa Liidu õigusaktid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007

Komisjoni otsus 20. detsember 2010, milles loetletakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 XII lisa III punkti alapunkti 1 teises lõigus osutatud tooted

Eesti õigusaktid

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus

Veise-, sea- ja lambarümpade kvaliteediklasside määramise täpsemad nõuded ning kvaliteediklasside märamiseks tunnustamise kord

Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord

Euroopa Liidu õigusaktid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/1182, 20. aprill 2017, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 liidu veise-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning teatavatesse kategooriatesse kuuluvate rümpade ja elusloomade turuhindade teatamise osas

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1184, 20. aprill 2017, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses liidu veise-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaaladega ning teatavatesse kategooriatesse kuuluvate rümpade ja elusloomade turuhindadest teatamisega

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1185, 20. aprill 2017, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1307/2013 ja (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses komisjonile edastatava teabe ja dokumentidega ning millega muudetakse mitut komisjoni määrust ja tunnistatakse mitu määrust kehtetuks (EMPs kohaldatav tekst)

Komisjoni otsus, 12. aprill 2005, searümpade liigitusmeetodite lubamise kohta Eestis (teatavaks tehtud numbri K(2005) 1099 all)

Kalapüügitoodete ladustamisabi

Eesti õigusaktid

Kalandusturu korraldamise seadus 

Kalapüügitoodete ladustamisabi

Euroopa Liidu õigusaktid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1379/2013, 11. detsember 2013, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2406/96, 26. november 1996, milles sätestatakse teatavate kalandustoodete ühised turustusnormid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 508/2014, 15. mai 2014, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011

Või ja lõssipulbri sekkumiskokkuost; või ja lõssipulbri eraladustamine

Eesti õigusaktid

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus

Põllumajandustoote sekkumiskokkuostu ja eraladustamise täpsem kord

Euroopa Liidu õigusaktid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1240, 18. mai 2016, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1238, 18. mai 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/149, 15. november 2017, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1238 riikliku sekkumise raames kokkuostuks ja eraladustamistoetuse saamiseks kõlbliku piima ja kõlblike piimatoodete koostisele esitatavate nõuete ning asjaomaste toodete kvaliteedinäitajate osas

Eesti õigusaktid

Seadused

Valitsuse määrused

Ministri määrused

PidAmisnõuded
Loomkatsed
Muud

Eesti õigusaktid

Seadused

Ministri määrused

Veterinaartegevus
Tauditõrje
Veterinaarnõuded
Muud

Eesti õigusaktid

Söödavaldkonna seadused
Lemmikloomasööt
Ravimsööt
Soovimatud ained
Majandustegevusteade või tegevusluba
Järelevalvekord

Muud õigusaktid

Euroopa Liidu otsekohalduvad määrused

Söödahügieen

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EÜ) määrus nr 183/2005 (konsolideeritud õigusakt), 12. jaanuar 2015, millega kehtestatakse söödahügieeninõuded, et tagada söödaohutus kogu toiduahelas alates sööda tootmisest kuni toidu tootmiseks peetavate loomade söötmiseni.
Komisjoni määrus (EL) nr 225/2012 (728.75 KB, PDF), 15. märts 2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 II lisa nende ettevõtete tunnustamise osas, mis viivad turule söödana kasutatavaid taimeõlidest ja segarasvadest saadud tooteid, ning õlide, rasvade ja nendest saadud toodete tootmise, ladustamise ja transpordiga ning nende dioksiinisisalduse kontrollimisega seotud erinõuete osas.

Sööda turuleviimine ja kasutamine

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 767/2009 (448.94 KB, PDF) (konsolideeritud õigusakt), 13. juuli 2009, sööda turuleviimise ja kasutamise kohta.
Komisjoni määrus (EL) nr 568/2010 (704.31 KB, PDF), 29. juuni 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 III lisa seoses keeluga viia turule või kasutada loomasöödana n-alkaanidel kasvatatud Candida pärmidest saadud valgutooteid.
Komisjoni määrus (EL) nr 939/2010 (802.82 KB, PDF), 20. oktoober 2010, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 767/2009 IV lisa seoses artikli 11 lõikes 5 osutatud lubatud erinevustega söödamaterjali või segasööda märgistusel esitatud koostisosade puhul.  

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 451/2012 (811.47 KB, PDF), 29. mai 2012, millega kõrvaldatakse silokonservantide funktsionaalrühma kuuluvad teatavad söödalisandid turult.

Söödamaterjalide kataloog

Komisjoni määrus (EL) nr 68/2013 (konsolideeritud õigusakt) 16. jaanuar 2013, söödamaterjalide kataloogi kohta.
Uute söödamaterjalide register
Määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 24(6) alusel teatab isik, kes viib esimest korda turule kataloogis ja registris loetlemata söödamaterjali, kohe selle kasutusest eeltoodud registri kaudu Euroopa söödakäitlussektori esindajatele. Euroopa söödakäitlussektori esindajad avaldavad selliste teadete registri internetis ning ajakohastavad registrit korrapäraselt.

Söödalisandid

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1831/2003 (konsolideeritud õigusakt), 22. september 2003, loomasöödas kasutatavate söödalisandite kohta.
(OJ L 268 18.10.2003 p. 29)
Euroopa Liidus lubatud söödalisandite register (4.52 MB, PDF)
NB! Registris on ka viited õigusaktidele, millega söödalisandid on heakskiidetud Euroopa Liidus.
Selgitused söödalisandite registrile (PDF)
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1145 (500.66 KB, PDF), 8. juuni 2017, milles käsitletakse nõukogu direktiivide 70/524/EMÜ ja 82/471/EMÜ kohaselt loa saanud teatavate söödalisandite kõrvaldamist turult ning millega tunnistatakse kehtetuks selliste söödalisandite lubamist käsitlevad aegunud sätted.

Komisjoni määrus (EL) nr 892/2010 (711.76 KB, PDF), 8. oktoober 2010, teatavate toodete staatuse kohta seoses Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamisalasse kuuluvate söödalisanditega (NB! määruses on tõlkevead lisa 1. ja 2. osa pealkirjas. 1 osa pealkiri peaks olema "Tooted, mis olid lubatud kasutada söödalisandina" ja 2. osa pealkiri peaks olema "Tooted, mida ei olnud lubatud kasutada söödalisandina").

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 rakendused:

Komisjoni määrus (EÜ) nr 378/2005 (69.16 KB, PDF), 4. märts 2005, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta seoses ühenduse tugilabori ülesannete ja kohustustega söödalisandite loataotluste puhul EMPs kohaldatav tekst.
KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 429/2008 (357.43 KB, PDF), 25. aprill 2008, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 rakendamise üksikasjalike eeskirjade kohta seoses taotluste koostamise ja esitamise ning söödalisandite hindamise ja lubamisega.

ERISÖÖT

Komisjoni määrus (EL) nr 2020/354, 4. märts 2020, millega kehtestatakse erisööda kasutusotstarvete loetelu.

GMO

Geneetiliselt muundatud  sööda käitlemist reguleerib 22. september 2003. aasta Euroopa Parlamendi ja Nõukogu  määrus  nr 1829/2003 (konsolideeritud õigusakt), geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta. Geneetiliselt muundatud sööt peab olema ka vastavalt märgistatud. Märgistamist reguleerib 22. september 2003 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu  määrus  nr 1830/2003 (konsolideeritud õigusakt), milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide jälgitavust ja märgistamist, geneetiliselt muundatud organismidest valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavust ning millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ.
Hetkel on EL turul lubatud järgmised GM söödad >

Loomne proteiin

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 999/2001 (konsolideeritud õigusakt), 22. mai 2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioosete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad.
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1069/2009 (konsolideeritud õigusakt), 21. oktoober 2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise- eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002  (kohaldatakse alates 04.03.2011).
Komisjoni määrus (EL) nr 142/2011 (konsolideeritud õigusakt), 25. veebruar 2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise- eeskirjad, ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses teatavate selle direktiivi alusel piiril toimuvast veterinaarkontrollist vabastatud proovide näidistega.

Soovimatud ained

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv (EÜ) nr 2002/32 (konsolideeritud õigusakt), 2. mai 2001, milles sätestatakse loomatoidus leiduvate soovimatute ainete piirnormid ja häirekünnised.

Detoksifitseerimine

Komisjoni määrus (EL) 2015/786 (328.13 KB, PDF), 19. mai 2015, millega määratletakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivis 2002/32/EÜ määratletud loomasööda detoksifitseerimismenetluste vastuvõetavusnõuded.

Järelevalve

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2017/625 (konsolideeritud õigusakt), 15. märts 2017, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldumine (ametliku kontrolli määrus).
Komisjoni määrus (EÜ) nr 152/2009 (2.1 MB, PDF) (konsolideeritud õigusakt), 27. jaanuar 2009, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid sööda ametlikuks kontrolliks.
Komisjoni määrus (EL) nr 619/2011 (739.07 KB, PDF), 24. juuni 2011, millega sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid sööda ametlikuks kontrolliks seoses sellise geneetiliselt muundatud materjali olemasoluga, mille loa taotlemine on menetlemisel või mille luba on aegunud.
Komisjoni määrus (EL) nr 691/2013 (782.39 KB, PDF), 19. juuli 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 152/2009 proovivõtu- ja analüüsimeetodite osas

Mahesööt

Nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 (konsolideeritud õigusakt), 28. juuni 200, milles sätestatakse  mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 (3.08 MB, PDF) kehtetuks tunnistamise kohta.
Komisjoni määrus (EÜ) nr 889/2008 (849.05 KB, PDF), 5. september 2008, milles sätetatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga.

Muu

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 178/2002 (konsolideeritud õigusakt), 28. jaanuar 2002, milles sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused.

Nõukogu määrus (Euratom) 2016/52, 15. jaanuar 2016, millega kehtestatakse toidu ja sööda radioaktiivse saastatuse lubmatud piirmäärad tuumaavarii või muu kiirgusliku avariiolukorra puhul ning tunnistatakse kehtetuks määrus (Euratom) nr 3954/87 ja komisjoni määrused (Euratom) nr 944/89 ja (Euratom) nr 770/90

Komisjoni soovitused/teatised

Eesti õigusaktid

ELi määrused

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1224/2009 20. november 2009 millega luuakse liidu kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 404/2011, 8. aprill 2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1627/94, 27. juuni 1994, millega nähakse ette kalapüügilube käsitlevad üldsätted

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/218, 6. veebruar 2017, liidu kalalaevastikuregistri kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1380/2013, 11. detsember 2013, ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2008, 29. september 2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks ning muudetakse määrusi (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja (EÜ) nr 601/2004 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1093/94 ja (EÜ) nr 1447/1999

Nõukogu määrus (EÜ) nr 847/96, 6. mai 1996, millega kehtestatakse lubatud kogupüükide (TAC) ja kvootide haldamise täiendavad tingimused ühest aastast teise ülekandmisel

Nõukogu määrus (EÜ) nr 811/2004, 21. aprill 2004, millega kehtestatakse meetmed põhjapoolse merluusi varude taastamiseks

Nõukogu määrus (EÜ) nr 768/2005, 26. aprill 2005, millega moodustatakse Euroopa Kalanduskontrolli Amet ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2115/2005, 20. detsember 2005, millega kehtestatakse süvalesta varude taastamise kava Loode-Atlandi Kalastusorganisatsiooni raames

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2166/2005, 20. detsember 2005, millega kehtestatakse meetmed Kantaabria mere ja Pürenee poolsaare läänerannikuvete uusmeremaa merluusi ja norra salehomaari varude taastamiseks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 850/98 kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu

Nõukogu määrus (EÜ) nr 388/2006, 23. veebruar 2006, millega kehtestatakse Biskaia lahe merikeelevaru säästva kasutamise mitmeaastane kava

Nõukogu määrus (EÜ) nr 509/2007, 7. mai 2007, millega kehtestatakse La Manche’i lääneosa merikeelevarude säästva kasutamise mitmeaastane kava

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1386/2007, 22. oktoober 2007, milles sätestatakse Loode-Atlandi Kalastusorganisatsiooni reguleeritavas piirkonnas kohaldatavad kaitse- ja rakendusmeetmed

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1300/2008, 18. detsember 2008, millega kehtestatakse Šotimaa lääneranniku vete heeringavarude ja nende püügi mitmeaastane

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/973, 4. juuli 2018, millega kehtestatakse Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava, täpsustatakse Põhjamerel kehtiva lossimiskohustuse täitmise üksikasjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 676/2007 ja (EÜ) nr 1342/2008

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1954/2003, 4. november 2003, mis käsitleb teatavate ühenduse kalastuspiirkondade ja kalavarudega seotud püügikoormuse korraldamist ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2847/93 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 685/95 ja (EÜ) nr 2027/95

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1236/2010, 15. detsember 2010, millega kehtestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2791/1999

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1379/2013, 11. detsember 2013 , kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1130, 14. juuni 2017, kalalaevade omaduste määratlemise kohta

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1756, 26. september 2017, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1013/2010, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2371/2002 III peatükis määratletud liidu laevastikupoliitika rakenduseeskirjad

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1139, 6. juuli 2016, millega kehtestatakse Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava, muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2187/2005 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1098/2007

Nõukogu määrus (EÜ) nr 734/2008, 15. juuli 2008, milles käsitletakse ohualdiste avamere ökosüsteemide kaitset põhjapüügivahendite kahjuliku mõju eest

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/2036, 18. oktoober 2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/86, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate põhjalähedaste liikide püügiga Vahemeres

Nõukogu määrus (EL) 2018/2025, 17. detsember 2018, millega kehtestatakse 2019. ja 2020. aastaks liidu kalalaevadele püügivõimalused teatavate süvamere kalavarude osas

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/2033, 18. oktoober 2018, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul edelapiirkonna vetes aastatel 2019–2021

Nõukogu määrus (EL) 2018/1977, 11. detsember 2018, millega avatakse teatavate kalandustoodete autonoomsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine aastatel 2019–2020

Komisjoni määrus (EÜ) nr 665/2008, 14. juuli 2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 199/2008 (kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva ühenduse raamistiku loomise ning ühise kalanduspoliitikaga seotud teadusliku nõustamise toetamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1004, 17. mai 2017, kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva liidu raamistiku loomise ning ühise kalanduspoliitikaga seotud teadusliku nõustamise toetamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 199/2008

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1639/2001, 25. juuli 2001, millega kehtestatakse ühenduse kalandussektori andmekogumise miinimum- ja laiendatud programm ning sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1543/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1921/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb statistiliste andmete esitamist kalandustoodete lossimise kohta liikmesriikides ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1382/91

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/644, 18. aprill 2018, postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 218/2009, 11. märts 2009, Atlandi ookeani kirdeosas kalastavate liikmesriikide nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 217/2009, 11. märts 2009, Loode-Atlandi piirkonnas kalastavate liikmesriikide saagi ja kalandustegevuse statistiliste andmete esitamise kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2009, 11. märts 2009, nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta liikmesriikide poolt, kes kalastavad teatavates väljaspool Atlandi ookeani põhjaosa asuvates piirkondades

Nõukogu otsus (EL) 2015/2103, 16. november 2015, protokolli (millega määratakse kindlaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1010/2009, 22. oktoober 2009 , millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 (millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

Nõukogu määrus (EL) 2019/124, 30. jaanuar 2019, millega määratakse 2019. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu

Rahvusvahelised meetmed

Loode-Atlandi kalandusorganisatsiooni kaitse- ja rakendusmeetmed

Eesti õigusaktid

Seadused
Valitsuse määrus
Valitsuse korraldused
Maaeluministri määrused
Muud õigusaktid

Taimetervis

ELi õigusaktid

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/127, 3. veebruar 2021, millega kehtestatakse nõuded teatavatest kolmandatest riikidest pärit teatavate kaupade veol kasutatava puidust pakkematerjali liidu territooriumile toomiseks ja sellise materjali taimetervisealaseks kontrollimiseks ning tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus (EL) 2018/1137

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/2072, 28. november 2019, millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2125, 10. oktoober 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 puidust pakkematerjalile ametliku erikontrolli tegemise eeskirjade, teatavatest saadetistest teatamise ning nõuete rikkumise korral võetavate meetmete osas

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2017/625, 15. märts 2017, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus)

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/2031, 26. oktoober 2016, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ

Värske puu- ja köögivili

ELi õigusaktid

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 543/2011, 7. juuni 2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1333/2011, 19. detsember 2011, millega sätestatakse banaanide turustamisstandardid, nende turustamisstandardite järgimise kontrolli eeskirjad ja teabeedastusnõuded banaanisektoris

Mitteloomne toit

EL õigusaktid

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1793, 22. oktoober 2019, milles käsitletakse teatavatest kolmandatest riikidest liitu sisenevate teatavate kaupade ametliku kontrolli ajutiselt rangemaks muutmist ja nende suhtes erakorraliste meetmete kohaldamist ning millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) 2017/625 ja (EÜ) nr 178/2002 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 669/2009, (EL) nr 884/2014, (EL) 2015/175, (EL) 2017/186 ja (EL) 2018/1660 

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/949, 19. juuni 2015 , millega tunnustatakse teatavates kolmandates riikides tehtud teatavate toiduainete ekspordieelset kontrolli teatavate mükotoksiinide sisalduse suhtes

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 2011/884/EL, 22. detsember 2011 , erakorraliste meetmete kohta seoses lubamatu geneetiliselt muundatud riisiga Hiinast pärit riisitoodetes ning otsuse 2008/289/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/625, 4. märts 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses teatavate inimtoiduks ettenähtud toodete ja loomade saadetiste liitu toomise nõuetega

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/6, 5. jaanuar 2016 , millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 322/2014

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1158, 5. august 2020, kolmandatest riikidest pärit toidu ja sööda imporditingimuste kohta pärast Tšernobõli tuumaelektrijaama avariid

Kõik Euroopa Liidu õigusaktid ja nendega seotud dokumendid leiate siit.

Viimati uuendatud 01.12.2021