Järelevalve korraldus

Põllumajandus- ja Toiduamet on Maaeluministeeriumi valitsemisalas tegutsev järelevalveasutus.

Amet teostab ametlikku kontrolli järgmistes valdkondades: 

 • toidu ning toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete käitlemine;
 • taimede, taimsete saaduste ja taimse paljundusmaterjali tootmine ja turustamine;
 • taimekaitsevahendite turustamine ja kasutamine;
 • väetiste käitlemine;
 • põllumajandusloomade aretustegevus;
 • mahepõllumajanduslik taime- ja loomakasvatus;
 • mahepõllumajandusliku toidu ja sööda käitlemine;
 • seemnete käitlemine;
 • geneetiliselt muundatud põllukultuuride, toidu ja sööda käitlemine;
 • maaparandus ja maakasutus;
 • kutsetegevusloaga veterinaararstide tegevus;
 • loomsete kõrvalsaaduste käitlemine;
 • sööda käitlemine;
 • loomapidamine ja loomade tervis;
 • loomade (sh lemmikloomade) heaolu ning loomkatsed;
 • veterinaarravimite ja ravimsööda kasutamine;
 • taimede, loomade, taimsete ja loomsete saaduste (sh loomsete kõrvalsaaduste), loomse ja mitteloomse toidu ja sööda, seemnete ja paljundusmaterjali ning lemmikloomade sissevedu  kolmandatest riikidest ja eksport ning nendega kauplemine liikmesriikide vahel.

Lisaks korraldab ja teeb amet järelevalvet puu- ja köögiviljade, joogipiima, või ja võiderasvade, reserveeritud nimetusega piimatoodete, kanamunade, linnuliha, kalandustoodete ja oliivõli turustamisnormide ja alkoholi kvaliteedi ning geograafilise tähise ja kaitstud päritolu nimetuse kasutamise üle.

Amet korraldab ja teostab toidu, sööda, ohtlike taimekahjustajate ja loomahaiguste ning maa kuivendusseisundi ja maaparanduse keskkonnamõju seiret.  

Ametlike kontrollide eesmärk on kontrollida, et ettevõtjad täidavad õigusaktidega ettenähtud nõudeid ning kaubad ja loomad vastavad ettenähtud normidele. Kontrolle tehakse ette teatamata, välja arvatud siis, kui etteteatamine on vajalik ja piisavalt õigustatud ametliku kontrolli tegemiseks.

Ametliku kontrolli käigus kontrollitakse:

 • loomi ja kaupu kõikides tootmis-, töötlemis-, turustamis- ja kasutamisetappides;
 • aineid, materjale ja muid objekte, mis võivad mõjutada loomade ja kaupade omadusi või loomade tervist, ja nende vastavust nõuetele kõikides tootmis-, töötlemis-, turustamis- ja kasutamisetappides;
 • ettevõtjate tegevust, sealhulgas loomapidamist, seadmeid, transpordivahendeid ja valdusi. 

Ametlike kontrollide teostamist ja selle tulemusi dokumenteeritakse. Dokumenteerimine toimub üldjuhul elektroonilisel kujul. 
Ametliku kontrolli käigus avastatud rikkumistest teavitab amet ettevõtjat. 

Ametlike kontrollide meetodid ja võtted (olenevalt kontrolli eesmärkidest): 

 • ettevõtjate poolt kehtestatud kontrollide ja saadud tulemuste uurimine;
 • ülevaatus, mille käigus kontrollitakse:
  -    seadmeid, transpordivahendeid, valdusi ja muid ettevõtja kontrolli all olevaid kohti ja nende ümbrust;
  -    loomi ja kaupu, sealhulgas pooltooteid, tooraineid, koostisosasid, abiaineid ning muid kaupade ettevalmistamiseks ja tootmiseks või loomade söötmiseks või ravimiseks kasutatavaid tooteid;
  -    puhastus- ja hooldusvahendeid ja -menetlusi;
  -    jälgitavust, märgistamist, esitlemist, reklaamimist ja asjaomaseid pakkematerjale, sealhulgas toiduga kokkupuutuvaid materjale;
 • ettevõtjate valduste hügieenitingimuste kontrollimine;
 • hea tootmistava, hea hügieenitava, hea põllumajandustava ning ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollipunktide süsteemi põhimõtetel põhinevate menetluste hindamine;
 • dokumentide, jälgitavusandmete ja muude andmike uurimimine, mis võivad olla vajalikud nõuete täitmise hindamiseks, sealhulgas asjakohasel juhul toidu, sööda ja muu ettevõttesse siseneva või sealt väljuva aine või materjali saatedokumentide uurimist;
 • vestlused ettevõtjate ja nende töötajatega;
 • ettevõtja tehtud mõõtmiste ja muude uuringutulemuste kontrollimine;
 • proovide võtmine, analüüsimine, diagnoosimine ja uuringud;
 • ettevõtjate auditeerimised;
 • muid tegevusi, mis on vajalikud nõuete rikkumise kindlakstegemiseks (nt temperatuuri mõõtmine).
   

Kontrollide planeerimine 

Põllumajandus- ja Toiduamet kontrollib ametlikult kõiki ettevõtjaid lähtuvalt riskidest, korrapäraselt ja asjakohase sagedusega, võttes arvesse kindlakstehtud riske, mis on seotud:

 • loomade ja kaupadega;
 • ettevõtjate kontrolli all toimuva tegevusega;
 • ettevõtja tegevuse toimumiskohaga;
 • selliste toodete, protsesside, materjalide või ainete kasutamisega, millel võib olla mõju toidu ohutusele, terviklikkusele ja tervislikkusele või sööda ohutusele, loomade tervisele või heaolule, taimede tervisele ning GMO-de ja taimekaitsevahendite puhul ka kahjulik mõju keskkonnale;
 • ametlike kontrollide korraldamisel võetakse arvesse ka kõikvõimalikku teavet, mis viitab sellele, et tarbijaid võidakse eksitada, eelkõige toidu olemuse, määratluse, omaduste, koostise, koguse, säilivuse, päritoluriigi või lähtekoha või valmistus- või tootmismeetodite osas. 

Ametlikel kontrollidel arvestatakse ettevõtja suhtes tehtud ametliku kontrolli varasemaid tulemusi ja õigusaktidega ettenähtud nõuete täitmist.

Lisaks teeb amet ametlikku kontrolli regulaarselt ja asjakohase sagedusega, et tuvastada võimalikke pettusi või eksitava tegevuse teel toime pandud tahtlikke rikkumisi.  

Ametlikku kontrolli tehakse ka juhul, kui  loomade või kaupade turule lubamiseks või liikumiseks on vajalik eeltingimusena ametlikku sertifikaati või ametlikku kinnitust.

Põllumajandus- ja Toiduamet menetleb väärtegusid vastavalt seadustele ja ametile antud pädevusele.

Väärtegu kujutab endast kuriteoga võrreldes kergemat rikkumist, mille eest saab karistada nii amet või mõni teine kohtuväline menetleja kui ka kohus. Ameti poolt tehtud väärteootsust on võimalik kaevata edasi kohtusse.

Kõik ameti poolt menetletud väärteod registreeritakse väärteoasjade registris väärteomenetluse seadustikuga nõutud ulatuses.

Avaliku teabe seadusest tuleneva kohustuse alusel avalikustab amet pärast väärteomenetluse lõppu väärtegude üldistava statistika oma veebilehel. Andmed kiir- ja üldmenetluse korras menetletud väärtegude kohta edastatakse ühtlasi karistusregistri volitatud töötlejale.

Selgitusi menetletud väärtegude, väärteoaasjade registri ja avalikustatud andmete kohta annab Põllumajandus- ja Toiduameti õigusosakond.

Vaie haldusaktile või toimingule tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

Vaidemenetluse korras võib nõuda:

 • haldusakti kehtetuks tunnistamist;
 • haldusakti osa kehtetuks tunnistamist, kui seadus ei piira haldusakti osalist vaidlustamist;
 • ettekirjutuse tegemist haldusakti andmiseks, asja uueks otsustamiseks või toimingu sooritamiseks.

Haldusaktist eraldi võib vaidlustada:

 • viivituse;
 • tegevusetuse;
 • ametiisiku taandamisest keeldumise;
 • haldusakti andmise taotluse tagastamise;
 • muu seaduses sätestatud toimingu.

Vaides märgitakse:

 • haldusorgani nimetus, kellele vaie on esitatud;
 • vaide esitaja nimi või nimetus, postiaadress ja sidevahendite numbrid;
 • vaidlustatava haldusakti või toimingu sisu;
 • põhjused, miks vaide esitaja leiab, et haldusakt või toiming rikub tema õigusi;
 • vaide esitaja selgelt väljendatud nõue;
 • vaide esitaja kinnitus selle kohta, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust;
 • vaidele lisatud dokumentide loetelu.

Vaidele kirjutab alla selle esitaja või tema esindaja. Vaide esitaja esindaja lisab volikirja või muu volitust tõendava dokumendi.
Kui vaie ei vasta haldusmenetluse seaduse §-s 76 sätestatud nõuetele, aitab haldusorgan puudused kõrvaldada või annab isikule 10-päevase tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

Vaiet lahendav haldusorgan võib haldusakti täitmise peatada, kui see on vajalik avaliku huvi, haldusakti adressaadi või kolmanda isiku õiguste kaitseks.

Haldusorgan tagastab vaide, kui:

 • isikul puudub õigus vaie esitada;
 • vaide esitaja ei ole määratud tähtajaks vaide puudusi kõrvaldanud;
 • mööda on lastud vaide esitamise tähtaeg ning seda ei ennistata;
 • samas asjas on olemas jõustunud kohtuotsus;
 • samas asjas toimub kohtumenetlus.

Kui vaie ei kuulu haldusorgani pädevusse, tagastab haldusorgan vaide, selgitades, kuhu isik peab pöörduma, või edastab vaide pädevale haldusorganile, teatades sellest vaide esitajale. Vaide tagastamisest teatatakse isikule vaide esitamisest alates seitsme päeva jooksul. Teates tuleb vaide tagastamist põhjendada ning selgitada edasikaebamise korda.
Vaie lahendatakse 10 päeva jooksul, arvates vaide edastamisest vaiet läbivaatavale haldusorganile. Kui vaiet on vaja täiendavalt uurida, võib vaiet läbivaatav haldusorgan vaide läbivaatamise tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra. Tähtaja pikendamise teade edastatakse vaide esitajale.

Vaiet lahendades on haldusorganil õigus vaideotsusega:

 • rahuldada vaie ja tunnistada haldusakt kas täielikult või osaliselt kehtetuks ning kõrvaldada haldusakti faktilised tagajärjed;
 • teha ettekirjutus haldusakti andmiseks, toimingu sooritamiseks või asja uueks otsustamiseks;
 • teha ettekirjutus toimingu tagasitäitmiseks;
 • jätta vaie rahuldamata.

Vaideotsus vormistatakse kirjalikult ja selles märgitakse resolutsioon vaide lahendamise kohta. Vaideotsus toimetatakse vaide esitajale ja kolmandale isikule kätte.

Kui isikul jäi vaie rahuldamata või tema õigusi vaidemenetluses rikuti, siis on tal õigus pöörduda kaebusega halduskohtusse.

Toidu ja sööda kiirhoiatussüsteem RASFF

Euroopa Liidu toiduohutusnõuded on ühed rangeimad maailmas. Üks peamine vahend kiireks reageerimiseks toidu ja söödaga seotud vahejuhtumitele on toidu ja sööda kiirhoiatussüsteem RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed).

loe veel
 

Kõik EL-i liikmesriigid koostavad igal aastal integreeritud mitmeaastase riikliku kontrollikava (IMKK).

Loe veel

Tasud ja riigilõivud

Ameti poolt kontrollitavatel ettevõtjatel ja eraisikutel tuleb mitmete järelevalvetoimingute eest tasuda järelevalvetasu või riigilõivu.

Loe edasi

Järelevalve tulemused

Põllumajandus- ja Toiduameti järelevalve eesmärgiks on kontrollida, et asutuse järelevalve alla kuuluvad ettevõtjad täidavad õigusaktidega ettenähtud nõudeid.

Loe edasi

Ametlikud laboratooriumid

Põllumajandus- ja Toiduamet on järelevalveasutus, mis tuvastab erinevates toiduga seotud valdkondades tehtavate kontrollide käigus vastavust nõuetele.

Loe edasi

Toetuste kontroll

Põllumajandus- ja Toiduamet kontrollib erinevatel juhtudel toetuse taotlejate vastavust toetuse saamise nõuetele.

Loe edasi

Viimati uuendatud 18.01.2021