Mahepõllumajandus

Mahepõllumajandus ehk ökoloogiline põllumajandus on tootmisviis, kus pööratakse suurt tähelepanu keskkonnahoiule ja ökoloogilisele tasakaalule. Põllumajandus- ja Toiduameti mahepõllumajanduse ja seemne osakonna põhitegevusteks on mahepõllumajanduslike ettevõttete tunnustamine ning riikliku järelevalve korraldamine, vastavalt valdkonda reguleerivates Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktides sätestatule.

Mahepõllumajandus hõlmab endas mahepõllumajandusliku taimekasvatust (sh seenekasvatus ja katmikkultuurid), korjet mitteharitavalt alalt,  loomakasvatust,  mesindust, külviseemne ja paljundusmaterjali tootmist, merevetikate ja vesiviljelusloomade tootmist.  Kasvatatud saaduseid võib kasutada toiduks, söödaks ja külviseemneks.

Taime- ja loomakasvatuses, esmatootmisel, töötlemisel, toitlustamisel ja turustamisel kehtivad mahepõllumajanduses Euroopa ja Eesti õigusaktidest tulenevad reeglid mida mahepõllumajandustootjad peavad oma tegevustes järgima. Kahjurite, haiguste ja umbrohu tõrjeks ei kasutata sünteetilisi taimekaitsevahendeid. Valdavalt kasutatakse ennetavaid, looduslikel protsessidel põhinevaid tõrje meetodeid. Rakendatakse sobivaid külvikordi, kasvatatakse kahjustus- ja haiguskindlamaid sorte, soodustatakse kahjustajate looduslike vaenlaste esinemist, teostatakse mehaanilist tõrjet või kasutatakse lubatud looduslikke taimekaitsevahendeid. Selliste meetodite abil soodustab mahetootmine ka põllumajandusmaastike looduslikku mitmekesisust. Mahetootmises parandatakse mullaviljakust orgaaniliste väetiste ja liblikõielisi sisaldava külvikorra abil. Samuti on mahetöötlemisel lubatud kasutada vaid piiratud arvu valdavalt looduslikke lisa- ja abiaineid. Geneetiliselt muundatud organisme (GMO) ja nendest või nende abil valmistatud tooteid mahepõllumajanduses kasutada ei tohi (maheloomi ei söödeta ka neid sisaldava söödaga).

Maheloomakasvatuses pööratakse tähelepanu just loomade heaolule. Loomad saavad pääseda karjamaale ja välialale, süüa mahesööta ja käituda loomuomaselt. Hormoonpreparaate loomade kasvu ja toodangu suurendamiseks ning sünteetilisi ravimeid (nt antibiootikume - haiguste ennetamiseks) ei kasutata, selline tegevus on keelatud. 

Toimetades mahepõllumajanduslikest põhimõtetest  on tulemuseks -  tervislik toit, puhas põhjavesi, tervemad mullad ja põllumajandusmaastike elurikkus, rohkem tolmeldajaid ja põllukahjurite looduslikke vaenlaseid ning kõik teised väärtused, mis on agroökosüsteemide toimimiseks vajalikud. 

Mahepõllumajanduse valdkonna arengut suunab Maaeluministeerium.

Alustajale ja jätkajale

Head mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatusega, vesiviljelusega, korjega mitteharitavalt alalt, seemne ja paljundusmaterjali tootmise ning mahemesindusega alustada soovivad või tegelevad ettevõtjad! Siit leiate kogu vajaliku informatsiooni mahetootja aastaringist sh vastavasisulised taotlused/dokumendivormid, et alustada või jätkata mahepõllumajandusliku tootmise edukat teekonda.

Loe edasi

Taimekasvatus

Mahepõllumajanduse üks osa on mahetaimekasvatus, mis on jätkusuutliku põllumajanduse vorm, mille tootmismeetodid toetavad mulla bioloogilist mitmekesisust ja kogu ökosüsteemi jätkusuutliku toimimist, kaitstes keskkonda, taimi ja inimeste tervist.

Loe edasi

Seemne ja paljundusmaterjali tootmine, ettevalmistamine, turuleviimine ning kasutamine

Mahepõllumajanduslik seemne ja paljundusmaterjali tootmine, ettevalmistamine või turuleviimine annab ülevaate maheviljeluse põhimõttetest ja olulisematest nõuetest. Samuti on siit leitav ka peamine informatsiooni seemne ja paljundusmaterjali kasutamise kohta mahetootjatele.

Loe edasi

Loomakasvatus

Maheloomakasvatuse eesmärk ei ole loomade kiire kasv ja maksimaalne toodang, vaid toodangu kõrge kvaliteet ning loomade heaolu tagamine. Maheloomakasvatuses on nõuded kohaldatud maismaal elavate koduloomade ja kodustatud loomade kohta. Maheloomakasvatus ei ole mõeldav ilma mahepõllumajandusliku taimekasvatuseta.

Loe edasi

Mesindus

Mahemesinduses on kehtestatud nõuded et tagada mesilaste heaolu, mee kvaliteet ja minimeerida kahjulikke mõjusid keskkonnale.

Loe edasi

Korje mitteharitavalt maalt

Mahetaimekasvatuse üks osa on ka taimede, ravimtaimede, seente ja marjade korje looduslikelt mitteharitavatelt aladelt. Ettevõtted, kes tegelevad seente, marjade, taimede jm korjamisega ja soovivad korjatud toodangut müüa mahemärgistatult, peavad olema mahepõllumajanduslikult tunnustatud ja tootja peab olema kantud mahepõllumajanduse registrisse.

Loe edasi

Vesiviljelus

Mahevesiviljeluses on veeorganismide, nii mageveeliste kui ka mereveeliste, kasvatamine vesikeskkonnas nii, et tootmine ei saastaks keskkonda lubamatute ainetega ning oleks ümbritseva suhtes igati säästlik. Eestis on vesiviljelus tõusuteel ja pälvib tänu sellele järjest suuremat tähelepanu, mis omakorda aitab tõsta antud valdkonnas maheteadlikust.

Loe edasi

Tootmine ja töötlemine

Mahetoidud on tooted ja saadused, mis on toodetud ja ettevalmistatud mahepõllumajanduse seaduse nõuete kohaselt.

Loe edasi

Uus Euroopa Liidu mahepõllumajanduse määrus 2018/848 (rakendub alates 1. jaanuarist 2022)

2018. aastal võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007. Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2022.

Loe edasi

Viimati uuendatud 05.01.2021