Rahvusvaheline kaubandus

Kuna Euroopa Liidu (EL) siseturul toimub kaupade vaba liikumine, mõistame rahvusvahelise kaubanduse all ennekõike saadetiste importi ja eksporti Euroopa Liidu välistesse ehk nn kolmandatesse riikidesse.

Import

Impordina käsitletakse loomade, taimede, taimsete saaduste või muu kauba toomist Euroopa Liidu välisest riigist Eestisse või mõnda teise Euroopa Liidu liikmesriiki eesmärgiga vormistada see tollis vabasse ringlusse. Kauba esmane päritolu võib olla ka ELi liikmesriik.

Kui loomad, taimed või muu kaup vormistatakse vabasse ringlusse Eestis või mõnes teises ELi liikmesriigis, siis on kauba edasine käitlemine lubatud kogu ELis. Loomade puhul tuleb arvestada liikmesriikide vahelisele kaubandusele kehtestatud nõudeid. Taimede ja taimsete saaduste impordil kehtivad taimetervisenõuded on sätestatud taimekaitseseadusega ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktidega.

Impordil kuuluvad piiril veterinaar- ja toidukontrolli alla reeglina kõik loomad ja loomsed saadused, aga ka teatavad mitteloomset päritolu kaubad. Taimetervise kontrolli alla kuuluvad impordil reeglina kõik taimed (sh seemned, puu- ja köögiviljad, taimeosad) ja teatud taimsed saadused.

Eksport

Ekpordina käsitletakse loomade, taimede, taimsete saaduste või muu kauba viimist ELi välisesse riiki.

Taimede ja taimsete saaduste reekspordina käsitletakse EL välisest riigist Eestisse toimetatud taimede ja taimsete saaduste taasväljavedu EL välisesse riiki peale nende ümberpakendamist, ladustamist, osadeks jaotamist või teise kaubapartiiga ühendamist.

Kolmandatesse riikidesse eksporditav või reeksporditav toit ja sööt peavad vastama ELis kehtestatud toidualastele nõuetele, välja arvatud juhul, kui sihtriik ei ole kehtestanud teisi nõudeid. Muudel asjaoludel, välja arvatud tervistkahjustava toidu või ohtliku sööda puhul, võib toitu ja sööta eksportida ja reeksportida ainult juhul, kui sihtriigi pädev asutus on andnud selleks selge nõusoleku.

ELi või mõne liidu liikmesriigi ja kolmanda riigi vahel sõlmitud kahepoolse kokkuleppe korral peab kolmandasse riiki eksporditav toit ja sööt vastama kõnealusele kokkuleppele.

Loomade või loomsete saaduste ekspordil riiki, kuhu varem pole neid eksporditud ning selleks vajalikud tingimused on teadmata, tuleb need esmalt välja selgitada.

Kui ekspordivõimaluste väljaselgitamisel on vajalik Põllumajandus- ja Toiduameti pöördumine sihtriigi pädeva asutuse poole, esitab ekspordist huvitatud ettevõte ametile vastavasisulise avalduse. Avalduse põhjal püüab amet esmalt selgitada välja vastava sihtriigi pädeva asutuse ning seejärel esitab pöördumise vastavate toodete või loomade ekspordivõimaluste väljaselgitamiseks. Pöördumise esitamisest informeeritakse ka avalduse esitanud ettevõtet.

NB! Amet juhib tähelepanu, et olenevalt sihtriigist võib ekspordivõimaluste väljaselgitamine ja realiseerimine olla väga erineva keerukuse, ajakulu ja nõudmistega, millega ettevõtetel tuleb arvestada ja mis eeldab ettevõtete ja Põllumajandus- ja Toiduameti vahelist tihedat koostööd. Sealhulgas võib protsess hõlmata ka sihtriigi pädeva asutuse kohapealset auditit, mille käigus hinnatakse nii kohaliku järelevalvesüsteemi toimimist kui ka ekspordist huvitatud ettevõtete olukorda ja vastavust sihtriigi nõuetele.

Taimed ja taimsed saadused

Enne taimede ja taimsete saaduste Eestisse toimetamist või eksporti tutvuge kehtivate tingimustega.

Loe edasi

Loomad ja loomsed saadused

Loomade ja loomsete saaduste liikumisele on Euroopa Liidus kehtestatud kindlad reeglid. Enne sellise tegevusega alustamist tuleks kindlasti need reeglid endale selgeks teha, et ennetada võimalikke probleeme Euroopa Liitu sisenemisel, ühendusest väljumisel või liikmesriikide vahelisel kauplemisel.

Loe edasi

Mitteloomne toit

Üldjuhul ei kuulu Euroopa Liidu välistest riikidest pärinev mitteloomset päritolu toit Euroopa Liitu (sh Eestisse) sisenemisel piiril Põllumajandus- ja Toiduameti poolt teostatava ametliku kontrolli alla. Teatud toodetele on siiski kehtestatud kindlad reeglid millega peaks eelnevalt kindlasti tutvuma, et ennetada võimalikke probleeme Euroopa Liitu sisenemeisel.

Loe edasi

Liittoodete import

Liittoodete impordi tingimused on kehtestatud Euroopa Komisjoni määrusega 2019/625 (edaspidi siin artiklis nimetatud määrus 2019/625) ja Euroopa Komisjoni määrusega 2020/2235 (edaspidi siin artiklis nimetatud määrus 2020/2235).

Loe edasi

Sööt

Kõrge riskitasemega mitteloomse sööda Euroopa Liidu välisest riigist Eestisse toimetamisel tuleb sellest aegsasti teavitada Põllumajandus- ja Toiduametit.

Loe edasi

Mahetoodete import ja eksport

Euroopa Liitu (EL) imporditud mahepõllumajanduslikke tooteid võib lubada mahedana turule, kui need on toodetud ja neid on kontrollitud samaväärselt ühenduse õigusaktides ettenähtud normidele.

Loe edasi

Toidupakendid ja materjalid

Teiste sõnadega ka toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Toiduga kokkupuutumiseks võib kasutada mitmesuguseid materjaliliike (plast, klaas, keraamika, metall, puit, paber jne). Söödavaid materjale ja esemeid käsitletakse toiduna. Toiduga kokkupuutuvate materjalidega seotud tegevustest (tootmine, töötlemine, import, turustamine) peab Põllumajandus- ja Toiduametit teavitama.

Loe edasi

ELi välised avatud turud

Põllumajandusloomade ning loomset päritolu toodete ekspordi kavandamisel Euroopa Liidu välistesse riikidesse tasub arvestada mitmeid asjaolusid, et vältida ootamatuid takistusi kauba saatmisel ja võimaliku kahju tekkimist ettevõttele.

Loe edasi

Puidust pakkematerjal

Puidust pakkematerjali kasutatakse kauba toestamiseks, kaitsmiseks ja transportimiseks kuni 90% veotoimingute puhul kogu maailmas. Rahvusvahelisel kaubavahetusel tuleb kasutada nõuetekohast puidust pakkematerjali – nii aitame vältida ohtlike taimekahjustajate levikut.

Loe edasi

Seotud viited

Dokumendivormid

Viimati uuendatud 31.12.2020