Korje mitteharitavalt maalt

Mahetaimekasvatuse üks osa on ka taimede, ravimtaimede, seente ja marjade korje looduslikelt mitteharitavatelt aladelt. Ettevõtted, kes tegelevad seente, marjade, taimede jm korjamisega ja soovivad korjatud toodangut müüa mahemärgistatult, peavad olema mahepõllumajanduslikult tunnustatud ja tootja peab olema kantud mahepõllumajanduse registrisse.

Meie liigirikkad metsad on metsaandidena andnudläbi sajandite lisa sellele, mis kasvab eestimaalaste põldudel ja aedades. Eestis toimub taimede, seente, marjade jm saaduste korjamine peamiselt riigimetsast. Kuna maheettevõtetel tuleb saada metsaomaniku kinnitus, et eelneva 3 aasta jooksul ei ole metsades kasutatud mahepõllumajanduslikus tootmises keelatud aineid, siis riigimetsade puhul on seda ka RMK kinnitanud, mistõttu sealt korjatud toodang loetakse mahedaks. Erametsas korjates, tuleb analoogne kinnitus saada metsa omanikult. Maheettevõttel tuleb korjajatega sõlmida eraldi leping, kus on kirjas koht/kohad, kust kindlaksmääratud korjealalt metsaannid korjatakse. Üksnes siis, kui on teada viljade täpne tarneahel saab korjatud toodangut märgistada mahepõllumajandusele viitavalt.

Mahetoodangu andmete esitamine

Mahepõllumajandusliku toodangu andmed tuleb Põllumajandus- ja Toiduametile esitada 1. veebruariks (Põllumajandusministri määrus nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded“). Selle tarbeks tuleb tootjal kes soovib jätkata mahepõllumajandusliku korjega mitteharitavatelt aladelt (taimede või seente) esitada mitteharitavalt alalt korjatud taimede ja/või seente kogused eelmise aasta kohta. Toodangu andmed saavad tootjad kiirelt ja mugavalt esitada läbi Maaeluministeeriumi kliendiportaali

Mahepõllumajanduse nõuete selgituse tootjale leiate siit 

Maheala kaart annab ülevaate tunnustatud mahepõllumajanduslikust tootmismaast, registreeritud ja potentsiaalsest korjealast ning mahemesilatest.

Kaardirakendus on valminud Põllumajandusameti, Organic Estonia ja Maa-ameti koostöös.

Andmed kajastavad 2020. aasta seisu.

Maheala kaart koosneb neljast kaardikihist:

  • Mahepõllumajandusmaa, sh poollooduslike koosluste (PLK) kaardikiht
  • Registreeritud mahesaaduste korjeala - korjeala on nii metsaala kui muu mitteharitav ala, millel tootja korjega tegeles
  • Potentsiaalne korjeala - RMK alad
  • Mahemesilad

Viimati uuendatud 29.04.2021