Loomade vedu

Loomade heaolunõuete järgimine ja järelevalve heaolunõuete järgimise üle on kujunenud üle maailma loomakaitse vallas prioriteediks number üks.

Tihti veetakse loomi pikkade vahemaade taha nii maanteed kui ka õhu- ja mereteed mööda. Kogu transpordi kestel peab järgima heaolunõudeid. Loomadele tuleb kogu transpordi vältel tagada piisav ventilatsioon, sööt ja joogivesi. Samuti ei tohi olla transpordivahendis liiga palju loomi. 

Miinimumnõuded loomade vedamisele sätestab Nõukogu Määrus (EÜ) nr 1/2005 22. detsembrist 2004, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97.

Allpool on täiendav informatsioon määruse kohaldumise, mõistete, veo korraldamise ja vedajate koolituse kohta.

Kohaldumine ja mõisted

Määruse üldnõudeid kohaldatakse kõikide selgroogsete elusloomade veole koos mõningate eranditega. Lisaks on selgitatud ka peamisi määruses kasutatavaid mõisteid.

loe edasi

Veo korraldamine

Nõukogu 22.12.2004. a määrus 1/2005 sätestab miinimumnõuded loomade veo korraldamiseks (sh ka nõuded vedajale, veovahendile kui ka dokumentatsioonile).

loe edasi

Vedajate koolitus

Puudulik heaolu on sageli tingitud teadmiste puudumisest. Seetõttu peaksid kõik loomi vedavad isikud omama vastavat väljaõpet.


loe edasi

Viimati uuendatud 13.01.2021