Saasteained toidus

Saasteaine on aine, mida ei ole toitu lisatud taotluslikult, vaid mis on sattunud sinna toidukäitlemise erinevatel etappidel või keskkonnasaaste tulemusena. Saasteaine võib muuta toidu kvaliteeti halvemaks ja olla ohtlik inimese tervisele.

Saasteaineid võib jagada tinglikult nelja gruppi:

  • keskkonnast tulenevad saasteained on keskkonda sattunud tahtlikult või kogemata (eeskätt inimtegevuse tulemusena). Nt raskemetallid ja dioksiinid;
  • toidu töötlemisel tekkivad saasteained võivad tekkida toidu valmistamisel või säilitamisel. Nt akrüülamiid, polüaromaatsed süsivesinikud (PAHid), furaan;
  • toidu tootmisel tekkivad saasteained esinevad toidus selle tootmise käigus kasutavate ainete jääkidena. Nt taimekaitsevahendite jäägid, veterinaarravimite jäägid;
  • looduslikult esinevad toksilised ühendid on ühendid, mida looduslikult toodavad elusorganismid. Nt mükotoksiinid, glükoalkaloidid, mitmesugused taimetoksiinid;

Rohkem infot toidus esinevate saasteainete kohta leiate Maaeluministeeriumi kodulehelt.

Viimati uuendatud 02.07.2021