Taimekahjustajad

Nii Euroopas kui kogu maailmas on levinud mitmed taimehaigused ja –kahjustajad, mille levikut saame teadliku tegutsemisega piirata või ära hoida.

Toodetavad ja turustatavad taimed peavad olema vabad karantiinsetest ja reguleeritud mittekarantiinsetest taimekahjustajatest.

 • Karantiinne taimekahjustaja on taimekahjustaja, mis on taimedele eriti ohtlik ning võib põhjustada suurt majanduslikku, keskkonna või sotsiaalset kahju. Karantiinsete taimekahjustajate loetelus on taimekahjustajad, mida Euroopa Liidu territooriumil ei esine või on nende esinemine väga piiratud, nende avastamisel on vaja võtta kasutusele tõrjemeetmed, et nende edasist levikut takistada.                                                                    

  Prioriteetseks taimekahjustajaks nimetatakse karantiinset taimekahjustajat, mille potentsiaalne majanduslik, sotsiaalne või keskkonnamõju on Euroopa Liidu territooriumile eriti tugev. Prioriteetsete taimekahjustajate nimekiri on kehtestatud Euroopa Komisjoni delegeeritud määrusega 2019/1702.

  Prioriteetsete taimekahjustajate suhtes  tuleb avalikkust teavitada, läbi viia iga-aastaseid seireid, koostada situatsiooniplaane ning mängida need läbi simulatsiooniõppustel.
 • Kaitstava piirkonna karantiinne taimekahjustaja on taimekahjustaja, mille suhtes on vaja tõrjemeetmeid kasutusele võtta üksnes Euroopa Liidu ühe või mitme osa territooriumil.

  Kaitstav piirkond on Euroopa Komisjoni poolt määratud piirkond, kus ohtlik taimekahjustaja ei ole kohastunud ega esine, kuid kus on oht selle levimiseks soodsate ökoloogiliste tingimuste või teatud põllu- ja metsakultuuride tõttu ning mille suhtes on vaja tõrjemeetmeid kasutusele võtta üksnes ELi ühe või mitme osa territooriumil.
   
  • Eesti on tunnistatud kaitstavaks piirkonnaks  ühe taimekahjustaja, viljapuu-bakterpõletiku tekitaja Erwinia amylovora, suhtes.

Reguleeritud taimekahjustajad

Eesti on kaitstav piirkond viljapuu-bakterpõletiku tekitaja Erwinia amylovora suhtes. Seetõttu võib Eestisse tuua ja siin turustada üksnes selliseid õunapuu, pirnipuu, viirpuu, tuhkpuu jt viljapuu-bakterpõletiku peremeestaimede istikuid, mis on varustatud taimepassiga ning taimepassil märge "PZ ERWIAM" või "PZ Erwinia amylovora".

INFOVOLDIK - Viljapuu-bakterpõletik
INFOVOLDIK - Viljapuu-bakterpõletik
pta_taimepass_infovoldik
pta_taimepass_infovoldik


Saare-salehundlane on Kaug-Idast pärit saarepuid ohustav taimekahjustaja, kes on levinud Eesti piirile väga lähedale Peterburi linna. Saare-salehundlase seiret tehakse Eestis alates 2015. aastast. 2021. aastal keskendutakse seirega põhiliselt Narva linnale ja Ida-Viru maakonnale.

Rohkem infot saare-salehundlase kohta leiate SIIT.

Saare-salehundlane, plakat2
Saare-salehundlane, plakat2

Viimati uuendatud 25.11.2021