Taimekasvatus

Mahepõllumajanduse üks osa on mahetaimekasvatus, mis on jätkusuutliku põllumajanduse vorm, mille tootmismeetodid toetavad mulla bioloogilist mitmekesisust ja kogu ökosüsteemi jätkusuutliku toimimist, kaitstes keskkonda, taimi ja inimeste tervist.

Mahetaimekasvatus on loodushoidlik tootmisviis, millega aidatakse kaasa liigirikkuse ja vee kvaliteedi säilimisele,  kuna ei kasutata sünteetilisi mineraalväetisi ega ka taimekaitsevahendeid. Selle asemel säilitatakse ja parandatakse mullaviljakust orgaaniliste väetistega – näiteks sõnnik, kompost, haljasväetised – ning liblikõieliste kultuuridega. Taimekahjureid ja -haiguseid aitavad kontrolli all hoida sobiv külvikord, kahjustus- ja haiguskindlamad sordid, kahjurite looduslike vaenlaste soodustamine,  mehaanilised tõrjevõtted ja lubatud looduslike taimekaitsevahendite kasutamine. Tänu sellele on mahepõllumajanduse saadused taimekaitsevahendite jääkidest vabad. 

Oluline osa on ka esmatoodete tootmine, näiteks kasvatamine, marjade külmutamine, vilja kuivatamine, saagikoristus jne. Esmatootmine on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) artikli 3 lõikes 17 sätestatud tegevus, milleks on antud punkti tähenduses loodussaaduste kogumine või taimsete esmatoodete kasvatamine, sealhulgas saagikoristamine ning tootmiskohas nimetatud esmatoodete säilitamine, pakendamine ja turule viimine viisil, mille käigus ei muudeta toodete esialgset kuju ja omadusi. Taimsete esmatoodete tootmine on näiteks juur- ja puuviljade, maitsetaimede ja ürtide kasvatamine või ravimtaimede kogumine.

  • Mahetootmisse sobivad väetised, mullaomaduste parandajad, toitained ja taimekaitsevahendid

Tegu pole täieliku nimekirjaga, uusi sobivad tooteid lisatakse pidevalt juurde. Toodete kasutamisel peab järgima Komisoni määruse (EÜ) 889/2008 I ja II lisas väetistele, mullaomaduste parandajatele, toitainetele ja taimekaitsevahenditele sätestatud kasutustingimusi. Taimekaitsevahendite kasutamisel peab lisaks mahemääruse tingimustele järgima ka üldiseid taimekaitsevahendile kehtestatud kasutustingimusi.

  • Uute toodete lisamine nimekirja

Uute toodete nimekirja lisamiseks tuleb toote valmistajal, müüjal või kasutajal esitada Põllumajandus- ja Toiduametile mahepõllumajanduse ja seemne osakonda:
• tootekirjeldus, kus on välja toodud toote kaubanduslik nimetus, omadused ja kasutusjuhised;
• toote koostis (algmaterjal, üldine koostis), lisaks tuleb selgitada, kuidas on täidetud võimalikud mahepõllumajanduse määrustest tulenevad erinõuded ja lisada juurde nõuetekohasust kinnitavad dokumendid (nt müüja kinnitus, et tooteid ei ole toodetud geneetiliselt muundatud organismidest ehk GMO-dest ega ka nende abil);

• muu lisateave (nt kui olemas mahesertifikaat).

Esitatud info alusel hindavad valdkonna spetsialistid toote sobivust mahetootmisse.

  • Üleeuroopaline mahepõllumajanduse nõuetele vastav sisendite andmebaas

Mahetootmisse sobilikke väetisi jm leiab ka üleeuroopalisest mahepõllumajanduse nõuetele vastavate sisendite andmebaasist

Mahetoodangu andmete esitamine

Mahepõllumajandusliku toodangu andmed tuleb Põllumajandus- ja Toiduametile esitada 1. veebruariks (Põllumajandusministri määrus nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded“). Selle tarbeks tuleb tootjal kes soovib jätkata mahepõllumajandusliku taimekasvatusega esitada üleminekuaja läbinud põllumajandusmaal kasvatatud põllumajanduskultuuride saagi kogused, eelmise aasta kohta. Toodangu andmed saavad tootjad kiirelt ja mugavalt esitada läbi Maaeluministeeriumi kliendiportaali

Mahepõllumajanduse nõuete selgituse tootjale leiate siit 

Maheala kaart annab ülevaate tunnustatud mahepõllumajanduslikust tootmismaast, registreeritud ja potentsiaalsest korjealast ning mahemesilatest.

Kaardirakendus on valminud Põllumajandusameti, Organic Estonia ja Maa-ameti koostöös.

Andmed kajastavad 2020. aasta seisu.

Maheala kaart koosneb neljast kaardikihist:

  • Mahepõllumajandusmaa, sh poollooduslike koosluste (PLK) kaardikiht
  • Registreeritud mahesaaduste korjeala - korjeala on nii metsaala kui muu mitteharitav ala, millel tootja korjega tegeles
  • Potentsiaalne korjeala - RMK alad
  • Mahemesilad

Viimati uuendatud 17.06.2021