Mahemesinduses on erilist tähelepanu pööratud mesila asukohale, see  peab asuma puhtas keskkonnas ehk paigas, mida 3 kilomeetri raadiuses ümbritsevad põhiliselt mahepõllumajanduslikud või looduslikud alad. Mesilaste taru peab olema valmistatud põhiliselt looduslikust materjalist. Mesilaste söötmiseks on mahemesinduses lubatud kasutada vaid mahemett või mahesuhkrut. Kärjepõhjade valmistamiseks tuleb kasutada mahemesindusest pärinevat vaha. Haiguste ennetamist ja veterinaarravi tehakse üksnes mahepõllumajanduses kasutada lubatud vahenditega.

Mahetoodangu andmete esitamine

Mahepõllumajandusliku toodangu andmed tuleb Põllumajandus- ja Toiduametile esitada 1. veebruariks (Põllumajandusministri määrus nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded“). Selle tarbeks tuleb tootjal kes soovib jätkata mahepõllumajandusliku mesindusega esitada andmed ettevõttes peetud üleminekuaja läbinud mesilasperede arvu kohta eelmise aasta 31. detsembri seisuga. Toodangu andmed saavad tootjad kiirelt ja mugavalt esitada läbi Maaeluministeeriumi kliendiportaali

Mahepõllumajanduse nõuete selgituse tootjale leiate siit 

Maheala kaart annab ülevaate tunnustatud mahepõllumajanduslikust tootmismaast, registreeritud ja potentsiaalsest korjealast ning mahemesilatest.

Kaardirakendus on valminud Põllumajandusameti, Organic Estonia ja Maa-ameti koostöös.

Andmed kajastavad 2020. aasta seisu.

Maheala kaart koosneb neljast kaardikihist:

  • Mahepõllumajandusmaa, sh poollooduslike koosluste (PLK) kaardikiht
  • Registreeritud mahesaaduste korjeala - korjeala on nii metsaala kui muu mitteharitav ala, millel tootja korjega tegeles
  • Potentsiaalne korjeala - RMK alad
  • Mahemesilad

Viimati uuendatud 29.04.2021