Loomakasvatus

Maheloomakasvatuse eesmärk ei ole loomade kiire kasv ja maksimaalne toodang, vaid toodangu kõrge kvaliteet ning loomade heaolu tagamine. Maheloomakasvatuses on nõuded kohaldatud maismaal elavate koduloomade ja kodustatud loomade kohta. Maheloomakasvatus ei ole mõeldav ilma mahepõllumajandusliku taimekasvatuseta.

Maheloomakasvatuses peavad loomad saama süüa mahesööta, rahuldada kõiki oma loomuomaseid vajadusi ja viibida õues. Loomadele ei tohi anda paljunemise reguleerimiseks hormoonpreparaate ega kasvu või toodangu suurendamiseks mõeldud aineid. Antibiootikumide ja teiste keemiliselt sünteesitud veterinaarravimite kasutamine haiguste ennetamiseks on keelatud, kuid haigestunud looma tuleb siiski ravida. Mahepõllumajanduslik loomakasvatus peab vastama kõrgetele loomade heaolustandarditele ja loomade liigispetsiifilistele käitumisele. Erilist tähelepanu peaks pöörama pidamistingimustele, kasvatustavadele ja loomkoormusele. Lisaks tuleks tõugude valikul arvestada nende võimet kohaneda kohalike tingimustega.

Tabelist leiab mahetootmisse sobivad mineraalsöödad, sööda- ja silolisandid (tegu pole täieliku nimekirjaga, uusi sobivad tooteid lisatakse pidevalt juurde). Aineid, mida mahepõllumajanduslikus söödas kasutada võib, määrab Euroopa Liidu mahemäärus (EÜ) 889/2008, artikkel 22 toob välja ained, mida mahesöödas kasutada tohib. Maheloomadele võib anda mineraalsöötasid ja söödalisandeid, mis on loetletud määruse (EÜ) 889/2008 lisades V ja VI.

Silo tootmise jaoks üksnes juhul, kui ilmastikutingimused ei võimalda saavutada vajalikku käärimist. Sipelg- ja propioonhappe ning nende naatriumsoolade kasutamine silo valmistamisel on lubatud ainult juhul, kui ilmastikutingimused ei võimalda saavutada vajalikku käärimist.

 • Uute toodete lisamine nimekirja

  Kodulehele märgitakse mineraalsöödad, sööda- ja silolisandid, millest söödatootjad ja edasimüüjad Põllumajandus- ja Toiduametile teada annavad.

  Uue toote nimekirja lisamiseks tuleb toote valmistajal või müüjal esitada Põllumajandus- ja Toiduametile mahepõllumajanduse ja seemne osakonda:
  • tootekirjeldus, kus on välja toodud toote kaubanduslik nimetus ja omadused;

  • toote koostis (algmaterjal, üldine koostis), lisaks tuleb selgitada, kuidas on täidetud võimalikud mahepõllumajanduse määrustest tulenevad erinõuded ja lisada juurde nõuetekohasust kinnitavad dokumendid (nt müüja kinnitus, et tooteid ei ole toodetud geneetiliselt muundatud organismidest ehk GMO-dest ega ka nende abil);

  • muu lisateave (nt kui olemas mahesertifikaat).

  Esitatud info alusel hindavad valdkonna spetsialistid toote sobivust mahetootmisse.

 • Üleeuroopaline mahepõllumajanduse nõuetele vastav sisendite andmebaas

Mahetootmisse sobilikke väetisi jm leiab ka üleeuroopalisest mahepõllumajanduse nõuetele vastavate sisendite andmebaasist 

Mahetoodangu andmete esitamine

Mahepõllumajandusliku toodangu andmed tuleb Põllumajandus- ja Toiduametile esitada 1. veebruariks (Põllumajandusministri määrus nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded“). Selle tarbeks tuleb tootjal kes soovib jätkata mahepõllumajandusliku loomakasvatusega esitada andmed ettevõttes peetud üleminekuaja läbinud loomade ning lindude arvu, liikide ja vanusegruppide kaupa eelmise aasta 31. detsembri seisuga. Samuti tuleb esitada üleminekuaja läbinud loomadelt ning lindudelt saadud looma- ja linnukasvatussaaduste kogused eelmise aasta kohta. Toodangu andmed saavad tootjad kiirelt ja mugavalt esitada läbi Maaeluministeeriumi kliendiportaali

Mahepõllumajanduse nõuete selgituse tootjale leiate siit 

Viimati uuendatud 18.08.2021