ELi välised avatud turud

Põllumajandusloomade ning loomset päritolu toodete ekspordi kavandamisel Euroopa Liidu välistesse riikidesse tasub arvestada mitmeid asjaolusid, et vältida ootamatuid takistusi kauba saatmisel ja võimaliku kahju tekkimist ettevõttele.

Eksportimisel peab kaubaga kaasas olema sertifikaat, mis väljastatakse elektrooniliselt või asukohajärgsest Põllumajandus- ja Toiduameti keskusest.

Mitmete riikidega on kooskõlastatud kindlad sertifikaadivormid, mida nõutakse kaupade ekspordil. Sertifikaatides on kajastatud ettevõtte tootmistingimustele ja toodetele kehtivad nõuded.

Osa riike ei nõua kauba eksportimisel kooskõlastatud sertifikaadivormi kasutamist, vaid aktsepteerivad Põllumajandus- ja Toiduameti poolt välja töötatud sertifikaadivormi.

Riikide puhul, mis nõuavad kauba päritoluriigi ja/või tootmisettevõte kandmist kauba sisseveoluba omavate riikide/ettevõtete registrisse, soovitame nõuete kontrollimiseks konsulteerida asukohajärgse piirkondliku keskuse vastava valdkonna spetsialistiga.

Osa riike nõuab lisaks kaubaga kaasas olevale sertifikaadile, et kohapealsel importijal oleks impordiluba, teostatud kaubagrupi laboratoorsed uuringud ja/või täidetud muud tingimused, mis on vajalikud kauba sisseveo lubamiseks. Sellisel juhul soovitame täpsustada sihtriigis asuva äripartneri kaudu täpsustada nõudeid ja veenduda, et vastavad tingimused on täidetud.

Mitmed riigid nõuavad transiidi puhul ka transiidiloa olemasolu. Seetõttu soovitame saadetise marsruudi kavandamisel konsulteerida kohajärgse piirkondliku keskuse vastava valdkonna spetsialistiga.

Juhul kui soovite alustada eksporti mõnda riiki, mis pole järgnevalt loetletud avatud turgude hulgas loetletud, soovitame konsultatsiooni saamiseks pöörduda teie asukohajärgse keskuse vastava valdkonna spetsialisti poole.

Euraasia Majandusühendus (EMÜ) on asutatud 2014. aastal ja sellesse kuuluvad järgmised riigid:

 • Vene Föderatsioon
 • Kasahstani Vabariik
 • Valgevene Vabariik
 • Armeenia Vabariik
 • Kõrgõzstani Vabariik

EMÜ-sse kuuluvatesse riikidesse saab põllumajandusloomi ning loomset päritolu tooteid eksportida järgmiste vormide alusel (vorm sõltub tootegrupist):

 • Euroopa Liidu ning EMÜ eelkäija Tolliliidu vahel  kooskõlastatud ekspordisertifikaadi vormid;
 • Euroopa Liidu ning EMÜ vahel  kooskõlastatud ekspordisertifikaadi vormid;
 • Euroopa Liidu ning EMÜ liikesriigi vahel kooskõlastatud ekspordisertifikaadi vormid;
 • EMÜ poolt jõustatud ekspordisertifikaadi vormid.

NB! Soovitame ekspordi kavandamisel konsulteerida eelnevalt ameti valdkondliku spetsialistiga. 

Loomsete toodete eksportimisel EMÜ liikmesriikidesse peavad tootmisettevõtted olema kantud nende ettevõtete nimekirja, kes omavad õigust oma toodete eksportimiseks ühenduse territooriumile. Kui ettevõte on kantud juba ühe liikmesriigi nimekirja, omab ta õigust eksportida oma tooteid kõigisse liikmesriikidesse.

Ekspordi kavandamisel EMÜ liikmesriiki on vajalik silmas pidada, et ka tooraine päritoluettevõte peab olema kantud nende ettevõtete nimekirja, kes omavad õigust oma toodete eksportimiseks EMÜ territooriumile. Tooraine toomisel teistest Euroopa Liidu riikidest peab sellisel juhul olema kaubaga kaasas Euroopa Liidu ning EMÜ vahel kooskõlastatud vormis presertifikaat, mis on väljastatud lähteriigi pädeva asutuse poolt. Ainult antud dokumendi alusel saab Eesti sertifitseeriv ametnik väljastada ekspordisertifikaadi EMÜ liikmesriiki. 

Kui ettevõte saadab teise liikmesriiki kaupa või toorainet, millest valmistatud toote lõppsiht on EMÜ liikmesriik, peab kaubaga samuti olema kaasas presertifikaat, mille taotlemine toimub tavapärase väljaveokorra järgi.

Ka siis, kui tooraine pärineb väljaspoolt Euroopa Liitu tegutsevast ettevõttest, peab tooraine päritoluettevõte olema kantud nende ettevõtete nimekirja, kes omavad õigust oma toodete eksportimiseks EMÜ territooriumile. Sellisel juhul peab toorainega kaasas olema sertifikaat, milles olevad kinnitused võimaldavad Eesti sertifitseerival ametnikul väljastada ekspordisertifikaati EMÜ liikmesriiki.

Lisaks üldistele eksporti reguleerivatele tingimustele, tuleb loomade ja loomsete saaduste ekspordil arvestada ka Euroopa Liidu (EL) ja ühenduseväliste riikide vahel sõlmitud lepingutest tulenevate erisustega.

Kuna EL ja Vene Föderatsiooni (VF) vahel on 02.09.2004 allkirjastatud sertifitseerimise- ja ekspordialane memorandum, tuleb loomade ja loomsete saaduste ekspordil VF-i arvestada ka memorandumist tulenevate erisustega.

1.     Loomsed saadused peavad pärinema ettevõttest, mis on VF pädeva asutuse poolt heaks kiidetud ning kantud pädeva asutuse kodulehel avaldatud loeteludesse.

 • Kui ettevõte kavandab oma toodete eksporti VF-i, siis sealse pädeva asutuse esmase heakskiidu saamiseks esitab toodete tootja Põllumajandus ja Toiduametile (PTA) vastavasisulise avalduse, millel tuleb ära näidata vähemalt järgmine info: andmed toodete tootja kohta, avaldusega hõlmatud tegevuse eest vastutava isiku andmed, eksporditavate toodete andmed, avalduse esitamise kuupäev. Avaldus esitatakse PTA üldistel avalikel kontaktandmetel ettevõtte ametlikul plangul (kui on) originaalis ning selles esitatud andmete õigsust kinnitab ettevõtte seaduslik esindaja oma allkirja ja ettevõtte pitsatiga (allkirja ees/järel näidatakse kindlasti ka ees- ja perekonnanimi). Avalduse võib esitada ka elektroonselt; sel juhul peab avaldus olema digitaalselt allkirjastatud.
 • Kalatooteid käitleva ettevõtte puhul lisatakse avaldusele ka vastav
 • Nõuetekohaselt esitatud avalduse alusel kontrollib PTA ettevõtet, mille käigus hinnatakse selle vastavust VF veterinaarnõuetele.
 • Kui kontrollitulemused on positiivsed, siis edestab PTA vastava avalduse VF pädevale astusele; vajadusel korraldab PTA ettevõtte kontrollimise VF pädeva asutuse spetsialistide poolt, kusjuures seonduvad kulud kannab avalduse esitaja.
 • Kui VF pädeva asutuse kontrollimise tulemusena vastab ettevõte VF veterinaarnõuetele, kantakse see vastavasse loetelusse, mis tehakse teatavaks VF veterinaar- ja toidukontrolli piiripunktidele ning avalikustatakse VF pädeva asutuse kodulehel. Pärast seda on loomsete saaduste eksport VF-i lubatud.
 • Kui VF pädeva asutuse poolt heaks kiidetud ettevõte soovib avaldatud andmeid hiljem muuta (näiteks muutuvad ätipartnerite andmed vms), esitab ta PTA-le avalduse samal viisil nagu esmase avalduse esitamisel näidates selgelt ära andmed, mida soovitakse muuta.

2.     Loomade ja loomsete saadustega peab kaasas olema veterinaarsertifikaadi originaal, mis vastab kas EL-i ja VF  või EL-i ja Euraasia Majandusühenduse vahel kokkulepitud mudelile.

 • Veterinaarsertifikaate väljastavad PTA asukohajärgsed keskused eeldusel, et loomad või loomsed saadused pärinevad ettevõttest, mis on VF pädeva asutuse poolt heaks kiidetud ning kantud pädeva asutuse kodulehel avaldatud loeteludesse. 

 • Hiina Rahvavabariiki (RV) saab eksportida tooteid, mis on läbinud Hiina RV poolt ettenähtud registreerimisprotsessi (kalatoodete puhul ka kalaliigid) ning mida hõlmav ekspordisertifikaadivorm on Eesti Vabariigi ja Hiina RV vahel kooskõlastatud.
   
 • Nõutav on, et tootmisettevõte oleks Hiina RV Tolliameti poolt kantud impordiluba omavate ettevõtete registrisse.
   
 • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.
   

 

 • Austraaliasse saab eksportida tootegruppe, mida on Austraalia Põllumajanduse ja Veeressursside ameti poolt kantud impordiluba omavate toodete registrisse.
   
 • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.
   

Albaaniasse ekspordi kavandamisel tuleb arvestada järgmisi aspekte.

 • Eestist saab Albaaniasse eksportida tootegruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on tunnistatud kehtivaks Albaania pädeva asutuse poolt.
 • Tootjariigi ja tootmisettevõtte registreerimine Albaania pädeva asutuse poolt pole nõutav.
 • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.

Armeenia on Euraasia Majandusühenduse liige. Kogu ühenduse raames kehtivad ühtsed sertifitseerimispõhimõtted.

 •   Eestist saab Aserbaidžaani eksportida toidugruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on kooskõlastatud Eesti ja Aserbiadžaani vahel. 
   
 • Kalatoodete ja piimatoodete ekspordiga seonduvatel teemadel kontakteeruge Põllumajandus- ja Toiduametiga teemakohase konsultatsiooni saamiseks.
   
 • Tootjariigi registreerimine Aserbaidžaani pädeva asutuse poolt impordiluba omavate riikide registrisse pole nõutav.
   
 • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.

Tapa-, aretus- ja tootmisveiseid eksportiv veisekasvatusettevõte peab olema kontrollitud Aserbaidžaani pädeva asutuse inspektorite poolt ja kantud impordiluba omavate ettevõtete registrisse.

 •  Eestist saab Bosnia ja Hertsegoviinasse eksportida tootegruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on tunnistatud kehtivaks Bosnia ja Hertsegoviina pädeva asutuse poolt.
   
 • Tootjariigi ja tootmisettevõtte registreerimine Bosnia ja Hertsegoviina pädeva asutuse poolt pole nõutav.
   
 • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis märgitud tingimustele.
   
 • Eestist saab Grussiasse eksportida toidugruppe, mida hõlmavat ekspordisertifikaadi vormi Gruusia pädev asutus aktsepteerib. Kalatoodete ja piimatoodete ekspordisertifikaatidega seonduvatel teemadel palume kontakteeruda Veterinaar- ja Toiduametiga teemakohase konsultatsiooni saamiseks.
   
 •  Tootjariigi ja päritoluettevõtte registreerimine Gruusia pädeva asutuse poolt pole nõutav.
   
 • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.
   
 • Eestist saab Hong Kongi erimajandustsooni (HK) eksportida toidugruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on kooskõlastatud HK vahel.
 •  Nõutav on, et tootmisettevõte oleks HK pädeva asutuse poolt kantud impordiluba omavate ettevõtete registrisse.
   
 • Erandina pole kuumtöödeldud lihatoodete ekspordil nõutav ettevõtete registreerimine HK Toiduohutuskeskuse poolt ja sertifikaadi riikidevaheline kooskõlastamine Selle tootegrupi ekspordiga seonduvatel teemadel palume kontakteeruda Veterinaar- ja Toiduametiga teemakohase konsultatsiooni saamiseks.
   
 • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.

Veterinaarsertifikaat Hong Kongi erimajandustsooni ekporditavale veiselihale väljastatakse TRACESe-süsteemi kaudu.

  • Eestist saab Iisraeli eksportida tootegruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on Eesti Vabariigi ja Iisraeli vahel kooskõlastatud.
    
  • Eestist saab Iisraeli eksportida kalatooteid. Piimatoodete ekspordiga seonduvatel teemadel palume kontakteeruda Veterinaar- ja Toiduametiga teemakohase konsultatsiooni saamiseks.
    
  • Sertifikaat peab olema väljastatud igale saadetisele. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.
    
  • Eestist saab Indiasse eksportida tootegruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on aktsepteeritud India poolt.
    
  • Toomisettevõtte registreerimine India poolt pole nõutav.
    
  • Sertifikaat peab olema väljastatud igale saadetisele. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.
    
  • Eestist saab Jaapanisse eksportida tootegruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on Eesti Vabariigi ja Jaapani vahel kooskõlastatud. Erandiks on kalatooteid (selle tootegrupi sertifitseerimise teemal palume kontakteeruda Põllumajandus- ja Toiduametiga teemakohase konsultatsiooni saamiseks).
    
  • Enne kauba eksportimist soovitame ettevõttel konsulteerida Jaapani importijaga toodele Jaapani nõuetest tulenevate analüüside teostamise osas.               
  • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.
    
  • Eestist Kanadasse eksporditavad tootegrupid peavad olema registreeritud Kanada Toiduohutusagentuuri poolt.
    
  • Kalatoodete ja piimatoodete ekspordiga seonduvatel teemadel palume kontakteeruda Põllumajandus- ja Toiduametiga teemakohase konsultatsiooni saamiseks.
    
  •  Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.

  Eestist saab Kanadasse eksportida akvakultuure. Sertifikaat väljastatakse elektroonilises vormis TRACESe süsteemi kaudu.

  • Kasahstan on Euraasia Majandusühenduse liige. Kogu ühenduse raames kehtivad ühtsed sertifitseerimispõhimõtted.
    
  • Palume arvestada, et lisaks Euraasia Majandusliidu ja Euroopa Liidu vahel kooskõlastatud sertifikaadivormidele on loomade ja loomset päritolu toodete eksportimisel Kasahstani lubatud kasutada ka Euroopa Liidu ja Kasahstani vahel kooskõlastatud sertfikaadivorme.
    
  • Sertifikaat peab olema väljastatud igale saadetisele. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.
    
  • Korea Vabariiki saab eksportida tootegruppe, mis on läbinud Korea Toidu- ja Ravimiohutuse Ministreeriumi (MFDS) poolt ettenähtud registreerimisprotsessi ja mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on riikde vahel kooskõlastatud.
    
  • Lihatoodete puhul on vajalik ka Korea Põllumajanduse-, Toidu- ja Maaeluministeeriumi (MAFRA) poolt ettenähtud registreerimisprotsessi läbimine.
    
  • Nõutav on, et tootmisettevõte oleks Korea vastava pädeva asutuse poolt kantud impordiluba omavate ettevõtete registrisse.
    
  • Sertifikaat peab olema väljastatud igale saadetisele. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.

  Eestist saab Korea Vabariiki eksportida järgmisi piimatooteid: või, juust, piimapulber. 

  • Toomisettevõtte registreerimine Kuuba Veterinaarteenistuse poolt pole nõutav.
    
  • Sertifikaat peab olema väljastatud igale saadetisele. Kaup peab vastama sertifikaadis märgitud tingimustele.

  Kõrgõzstan on Euraasia Majandusühenduse liige. Kogu ühenduse raames kehtivad ühtsed sertifitseerimispõhimõtted.

  • Eestist saab Liibanoni eksportida tootegruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on Eesti Vabariigi ja Liibanoni vahel kooskõlastatud.
    
  • Päritoluettevõtte registreerimine pole Liibanoni Pädeva asutuse poolt nõutav.
    
  • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.
    
  • Eestist saab Lõuna-Aafrika Vabariiki (LAV) eksportida tootegruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on Eesti Vabariigi ja LAV-i vahel kooskõlastatud.
    
  • Toomisettevõtte registreerimine LAV-i poolt pole nõutav.
    
  • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis märgitud tingimustele.
  • Eestist saab Marokosse eksportida tootegruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on Eesti Vabariigi ja Maroko vahel kooskõlastatud.
    
  • Tootjariigi ja tootmisettevõtte registreerimine Maroko pädeva asutuse poolt pole nõutav.
    
  • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.
  • Eestist saab Mehhikosse eksportida tootegruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on Eesti Vabariigi ja Mehhiko vahel kooskõlastatud.
    
  • Tootmisettevõtte registreerimine Mehhikosse pädeva asutuse poolt pole nõutav.
    
  • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.
  • Eestist saab Montenegrosse eksportida toidugruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on Eesti Vabariigi ja Montenegro vahel kooskõlastatud.
    
  • Tootmisettevõtte registreerimine Montenegro pädeva asutuse poolt pole nõutav.
    
  • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.
  • Eestist saab Peruusse eksportida toidugruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on Euroopa Liidu ja Peruu vahel kooskõlastatud.  
    
  •  Tootmisettevõtte registreerimine Peruu pädeva asutuse poolt pole nõutav.
    
  • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.

  Veterinaarsertifikaat Peruusse ekporditavatele piimatoodetele väljastatakse TRACESe süsteemi kaudu.

  • Eestist saab Põhja-Makedooniasse eksportida tootegruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on tunnistatud kehtivaks Põhja-Makedoonia pädeva asutuse poolt.
    
  • Tootmisettevõtte registreerimine Põhja-Makedoonia pädeva asutuse poolt pole nõutav.
    
  • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis kirjeldatud tingimustele.
  • Eestist saab Serbiasse eksportida tootegruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on Eesti Vabariigi ja Serbia vahel kooskõlastatud. 
    
  • Tootmisettevõtte registreerimine Serbiasse pädeva asutuse poolt pole nõutav.
    
  • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.
  • Eestist saab Taiwanisse eksportida toidugruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on kooskõlastatud Eesti ja Taiwani vahel.
    
  • Kalatoodete ekspordiga seonduvatel teemadel palume kontakteeruda Põllumajandus- ja Toiduametiga teemakohase konsultatsiooni saamiseks. 
    
  • Tootmisettevõtte registreerimine pole Taiwani puhul nõutav.
    
  • Sertifikaat peab olema väljastatud igale saadetisele. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.

  Eestist saab Taiwanisse eksportida tollikoodide 0405 ja 0406 alla käivaid piimatooteid.

  • Tuneesiasse saab eksportida tootegruppe, mida hõlmav ekspordisertifkaadi vorm on Eesti ja Tuneesia vahel kooskõlastatud.
    
  • Toomisettevõtte registreerimine Tuneesia pädeva asutuse poolt pole nõutav.
    
  • Sertifikaat peab olema väljastatud igale saadetisele. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.
    
  • Eestist saab Turkmenistani eksportida toidugruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on kooskõlastatud Eesti ja Turkmenistani vahel.
    
  • Kalatoodete ja piimatoodete ekspordiga seonduvatel teemadel palume kontakteeruda Põllumajandus- ja Toiduametiga teemakohase konsultatsiooni saamiseks.
    
  • Tootjariigi ja päritoluettevõtte registreerimine Tukrmenistani pädeva asutuse poolt pole nõutav.
    
  • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.
    
  • Eestist saab Türgi Vabariiki eksportida tootegruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on Euroopa Liidu ja Türgi Vabariigi vahel kooskõlastatud.
    
  • Elusloomade puhul peab tootjariik olema Türgi pädeva asutuse poolt kantud impordiluba omavate riikide registrisse.
    
  • Tootmis- ja päritoluettevõtte registreerimine Türgi pädeva asutuse poolt pole nõutav.
    
  • Kaubaga peab olema kaasas toote nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.
    
  • Eestist saab Jaapanisse eksportida tootegruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on Eesti Vabariigi ja Jaapani vahel kooskõlastatud. Erandiks on kalatooteid (selle tootegrupi sertifitseerimise teemal palume kontakteeruda Põllumajandus- ja Toiduametiga teemakohase konsultatsiooni saamiseks).
    
  • Enne kauba eksportimist soovitame ettevõttel konsulteerida Jaapani importijaga toodele Jaapani nõuetest tulenevate analüüside teostamise osas.               
  • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.
    
  • Eestist saab Ukrainasse eksportida tootegruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadivorm on kooskõlastatud kas Euroopa Liidu ja Ukraina või Eesti ja Ukraina vahel.
    
  • Tootmis- ja päritoluettevõtte registreerimist Ukraina pädeva asutuse poolt ei nõuta.
    
  • Kui saadetiseks on elusloomad ja toidutooraine ning kaup liigub Ukrainasse transiidina Valgevene kaudu, peab saadetisele olema eelnevalt selle riigi transiidiluba. Sellisel juhul peab Ukraina importija esitama taotluse transiidi võimaldamiseks Ukraina pädevale asutusele, kes omakorda edastab selle Valgevene vastavale ametkonnale.
    
  • Jaemüügiks pakendatud valmistoodete transiidi korral pole eelpoolmainitud luba nõutav.

  • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis kirjeldatud tingimustele.
    

  Piimatooted, kollageen, želatiin, linnuliha- ja linnulihatooted, munad ja munatooted

  • Veterinaarsertifikaat Ukrainasse eksporditavatele toodetele väljastatakse TRACES NT süsteemi kaudu.
  • Sertifikaadid prinditakse TRACES NT süsteemist välja kahes keeles (eesti ning ukraina keeles) valgele A4-paberile.
  • Sertifikaadid peavad olema kinnitatud dokumendi välja andnud ametniku pitsati ja allkirjaga, ühendatud vasakust ülemisest nurgast klambriga ning omakorda kinnitatud pitsati ja allkirjaga.

  Eksportida saab linnuliha ja linnulihatooteid KN koodidega: 02 07; 02 08 ja 05 04. Samuti muna ja munatooteid KN koodidega: 04 07; 04 08; 35 02 ja 21 06.

  • Eestist saab Uruguaisse eksportida tootegruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on kooskõlastatud Eesti ja Uruguai vahel.
    
  • Tootmis- ja päritoluettevõtte registreerimine Uruguai pädeva asutuse poolt pole nõutav.
    
  • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.
  • Eestist saab Usbekistani eksportida toidugruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on kooskõlastatud Eesti ja Usbekistani vahel.
    
  • Kalatoodete ja piimatoodete ekspordiga seonduvatel teemadel palume kontakteeruda Põllumajandus- ja Toiduametiga teemakohase konsultatsiooni saamiseks.
    
  • Tootjariigi ja päritoluettevõtte registreerimine Usbekistani pädeva asutuse poolt pole nõutav.
    
  • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.
  • Eestist saab Uus-Meremaale eksportida tootegruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on kooskõlastatud kas Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa või Eesti ja Uus-Meremaa vahel.
    
  • Tootmis- ja päritoluettevõtte registreerimine Uus-Meremaa pädeva asutuse poolt pole nõutav.
    
  • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis märgitud tingimustele.

  Veterinaarsertifikaat Uus-Meremaale ekporditavale sealihale ja sealihatoodetele väljastatakse TRACES-e süsteemi kaudu.

  Valgevene on Euraasia Majandusühenduse liige. Kogu ühenduse raames kehtivad ühtsed sertifitseerimispõhimõtted.

  • Eestist saab Vietnamisse eksportida tootegruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on kooskõlastatud Eesti ja Vietnami vahel. 
    
  • Nõutav on, et tootmisettevõte oleks Vietnami pädeva asutuse poolt kantud impordiluba omavate ettevõtete registrisse.
    
  • Eestist saab Vietnamisse eksportida piimapulbrit ja kalatooteid.
    
  • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis kirjeldatud tingimustele.

  Viimati uuendatud 04.06.2021