Toidu müük

Toidu müüki loetakse jaemüügiks, mille alla kuuluvad tegevused, mis hõlmavad toidu käitlemist ja/või töötlemist ning toidu hoiustamist müügikohas või tarnimist/turustamist tarbijale.

Jaemüügi alla kuulub:

 • jaekaubandus, nt poed, turud
 • hulgikaubandus (sh pakendamine, ladustamine, vahendamine)
 • toitlustamine, nt kohvikud, sööklad
 • avalikud üritused, nt laadad, kodukohvikute päevad
 • kaugmüük, nt e-kaubandus, telefoni- ja postimüük
 • kodus toidu valmistamine

Enne tegevuse alustamist

Teavitamine

Tegevusluba

Toatemperatuuril hoitava toidu müük

Eritemperatuuri nõudva toidu müük

Pakendatud jäätise jaemüük

Eritemperatuuri nõudva toidu valmistamine ja/või serveerimine

Kuumade jookide valmistamine ja serveerimine (v.a pakkumine ilusalongis)

Teisaldatavas ja/või ajutises käitlemiskohas loomse toidu töötlemine, sh valmistamine või pakendamine ja turustamine teisele käitlejale

Toidu vahendamine Aastaringne toidu müük teisaldatavas ettevõttes ühel müügialal
Toatemperatuuril hoitava toidu ladustamine Eritemperatuuri nõudva toidu ladustamine
Toidu pakendamine

Teavitada ei ole vaja, kui toimub toidu juhuslik (ei viita teatavale jätkuvusele ning organiseeritusele) valmistamine, ladustamine ja pakkumine eraisikute poolt (nt kooli- ja kirikulaadad, avalikud üritused, heategevusüritused). .

Avalikul üritusel toidu müüjate ja valmistajate puhul on tegemist ajutise ja/või teisaldatava ettevõttega ning see on tegevus, millest tuleb Põllumajandus- ja Toiduametit teavitada.

Selleks tuleb esitada majandustegevusteade piirkondlikule esindusele

 • ajutisest jaekaubandusest/toitlustamisest tuleb teavitada seda keskust, kus tegevus toimub;
 • teisaldatavast jaekaubandusest/toitlustamisest tuleb teavitada keskust, kus asub ettevõtte juriidiline aadress.

Rohkem infot tegevuse teavitamise ning erandite kohta, mil majandustegevusteadet esitada ei tule, on leitav siit.

Teavitada ei ole vaja, kui:

 • toimub eraisiku poolt juhuslik (ei viita teatavale jätkuvusele ning organiseeritusele) toidu valmistamine, ladustamine ja pakkumine. Siia alla ei kuulu isik, kes läheb toitu valmistama ja/või müüma avalikule üritusele;
 • eraisik tegeleb toidu valmistamise, ladustamise ja pakkumisega kohalikul kogukonnaüritusel (nt kodukohvikute päevad, külapäevad, -laadad, kooli- ja kirikulaadad, heategevusüritused).  Linnapäevad ja linnaosapäevad siia alla ei kuulu, kuna sinna on üldjuhul kaasatud ka suuremas hulgas mittekohalikke toidu valmistajaid/toidu müüjaid. Ka kohvikutepäevad ei kuulu kohaliku kogukonnaürituse alla, kuna tegemist on üldjuhul suurema osavõtjaskonnaga üritusega, kuhu on samuti kaasatud mittekohalikke toidu müüjaid.

Selliseid isikuid ei peeta „ettevõtjaks“ ning seega ei kohaldata nende suhtes ka hügieeni käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide nõudeid.

Juhul kui teisaldavat ettevõtet kasutatakse eritemperatuuri vajava toidu käitlemise eesmärgil püsivalt ühel müügialal aastaringselt, loetakse selline ettevõte paikseks ning see peab omama tegevusluba.

Avalikul üritusel oma kodus valmistatud toidu turustamiseks peab käitleja olema teavitatud ka kui eraelamus toidu valmistaja.

Ajutine jaekaubandus, toitlustamine

Toidu müük/valmistamine kestab kuni 3 kuud

 • toidu müük/valmistamine toimub ühel müügialal
 • teavitada tuleb igast üritusest eraldi
 • teavitamisel tuleb märkida tegevuse alustamise ning lõpetamise kuupäevad
 • kui ettevõte soovib pärast 3 kuud jätkata oma tegevust või tegutseda periooditi samal müügialal (nt suveperioodil avatud turismitalud, hotellid, maakauplused jms), siis sel juhul ei loeta ettevõtte tegevust ajutiseks. Ettevõtet loetakse tavaliseks jaekaubandusega/toitlustamisega tegelevaks ettevõtteks

Teisaldatav jaekaubandus, toitlustamine

On liigutatav (kokku pandav, lahti võetav, ühest kohast teise viidav) käitlemisüksus (müügivagun, järelhaagis, telkkatus jm)

 • teavitada tuleb üks kord tegevuse alustamisel ettevõtte juriidilise aadressi järgi
 • teavitada tuleb igast käitlemisüksusest 
 • teavitamisel tuleb märkida ainult tegutsemise alguse kuupäev
 • juhul, kui teisaldavat ettevõtet kasutatakse toidu käitlemise eesmärgil püsivalt ühel müügialal aastaringselt, loetakse selline ettevõte paikseks ning  toidukäitleja peab esitama toitlustusettevõtte/ jaekaubandusettevõtte majandustegevusteate/ tegevusloa taotluse

Mida meeles pidada, kui minna avalikule üritusele toitu müüma ja/või valmistama

 • Kõik, kes avalikul üritusel toitu müüvad ja/või valmistavad, peavad oma tegevusest olema eelnevalt Põllumajandus- ja Toiduametit teavitanud;
 • Igal toidukäitlejal tuleb koostada enesekontrolliplaan ning seda tuleb hoida kättesaadavana igal üritusel, millest osa võetakse. 
 • Kauplejad peavad tagama toidu jälgitavuse (sh peavad kaasas olema saatelehed). Juhul kui PTA tuvastab müügilt tõendamata päritoluga toidu, siis loetakse see ohtlikuks ning selline toit tuleb müügilt eemaldada;
 • Toidu säilitamine peab toimuma ettenähtud temperatuuridel. Juhul kui PTA tuvastab temperatuurinõuete rikkumise, siis loetakse see toit ohtlikuks ning selline toit tuleb müügilt eemaldada;
 • Tarbijaid tuleb teavitada toidus sisalduvatest allergeenidest. Töötajad peavad teadma, kuidas vastata küsimustele toidu koostise ja võimaliku allergeenidega saastumise kohta.
 • Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed peavad olema mõeldud toiduga kokkupuutumiseks:
 • Kõigil toiduga kokkupuutuvatel töötajatel peavad olema teadmised toiduhügieenist ja -ohutusest ning nad peavad olema läbinud toiduhügieenikoolituse;
 • Kõigil toiduga kokkupuutuvatel töötajatel peab olema tervisetõend;
 • Juhul kui esitatud majandustegevusteates on andmed muutunud tuleb vastavatest muudatustest hiljemalt viie tööpäeva jooksul PTAle teada anda. Kui otsustatakse loobuda toidu käitlemisest teisaldatavas ettevõttes, kas teatud tähtajani või lõplikult, siis peab sellest samuti PTAd teavitama;
 • Juhul, kui teisaldavat ettevõtet tahetakse hakata kasutatakse toidu käitlemise eesmärgil püsivalt ühel müügialal aastaringselt, loetakse selline ettevõte paikseks ning  toidukäitleja peab esitama toitlustusettevõtte/ jaekaubandusettevõtte majandustegevusteate/ tegevusloa taotluse.

Toidu hulgimüügi ja vahendamise all peetakse silmas toidu müüki ja vahendamist peamiselt käitlejalt käitlejale (juriidiliste isikute vahel). Peamised hulgimüügina käsitletavad tegevused on toidu ladustamine (sh ladustamisteenuse pakkumine), pakendamine, müük ja vahendamine.

Alustamaks tegevust hulgimüügi valdkonnas on vaja esitada majandustegevusteade või taotleda tegevusluba.

Teavitust nõudvad tegevused:

 • Toidu vahendamine
 • Toatemperatuuril hoitava toidu müük
 • Toatemperatuuril hoitava toidu ladustamine

Tegevusluba nõudvad tegevused:

 • Eritemperatuuri nõudva toidu ladustamine
 • Toidu pakendamine
 • Kui lisaks hulgimüügile tegeletakse jaemüügi, toidu valmistamise või külmutamisega

E-kaubandus ja kaugmüük on oma olemuselt jaemüük, mis erineb tavaliselt jaemüügist selle poolest, et tarbija ja müüja ei ole ostu-müügi hetkel samas kohas.

E-kaubanduse ja kaugmüügi alla kuuluvad näiteks järgmised müügikanalid:

 • veebipoed
 • ostu-müügi portaalid
 • telefonimüük
 • sotsiaalmeedia (nt Facebook)
 • ostukataloogid
 • ajalehed, ajakirjad, reklaamlehed

Erinõudeid toidu müügile e-kaubanduses ja kaugmüügi teel ei ole ning seetõttu rakenduvad kõik asjakohased nõuded, mis toidu käitlemisele on kehtestatud.

Hulgi- ja jaekaubanduse ning toitlustusettevõte peab oma tegevusest Põllumajandus- ja Toiduametit (PTA) teavitama . Majandustegevusteade tuleb esitada enne käitlemise alustamist nii vahendajatelt alkoholi ostmise kui ise maaletoomise korral.
Lisaks peab alkoholi müügiga tegelemiseks esitama majandustegevusteate ka Majandustegevuse registrisse , v.a. müügiks avalikul üritusel.
Alkohoolse joogi müük on lubatud vaid alkoholiseaduse § 21 lõikes 1 sätestatud saatedokumendi olemasolul.

Jaemüük e-kaubanduses on lubatud majandustegevuse registri andmetes märgitud ettevõtja kaupluse või toitlustusettevõtte kaudu.

Käideldav alkohol peab olema kantud ka riiklikusse alkoholiregistrisse. Iga maaletooja peab ise alkoholi registrisse kandma, olenemata sellest, et sama toode on juba mõne teise ettevõtte poolt registreeritud.

Kui soovitakse ise kodus mõne ürituse (laadad, kodukohvikute päevad jms) jaoks kaubanduslikul eesmärgil õlut või kääritatud alkohoolseid jooke valmistada, siis peab selleks eelnevalt taotlema Maksu- ja Tolliametilt aktsiisilao tegevusloa, PTAd teavitama ning valmiv alkohoolne jook tuleb kanda ka riiklikusse alkoholiregistrisse.

 

Viimati uuendatud 13.01.2021