Puidu märgistamine

Ettevõte, kes soovib töödelda, parandada ja märgistada puidust pakkematerjali, puitu või muud objekti vastavalt standardile ISPM 15, peab omama vastavusmärgiga märgistamise tegevusluba.

Vastavusmärgiga võib märgistada ainult sellist puidust pakkematerjali, puitu või muud objekti, mis on läbinud rahvusvahelises fütosanitaarmeetmete standardis nr 15 (ISPM15) ’’Puidust pakkematerjali reguleerimine rahvusvahelises kaubanduses’’ lisas 1 nimetatud töötlemisviisi. 

 • Vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa taotlust saab esitada Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu.
 • Vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa taotlemisel tuleb taotluse juurde lisada ettevõtte enesekontrolliplaan
 • Tegevusloa taotluse palume täita vastavalt etteantud juhisele ja taotluse läbivaatamise eest tasuda riigilõivu.
 • Tegevusloaga ettevõtja tasub oma tegevuse nõuetekohasuse üle järelevalve teostamise eest riigilõivu.

Vastavusmärgiga võib märgistada ainult sellist puidust pakkematerjali, puitu või muud objekti, mis on läbinud rahvusvahelises fütosanitaarmeetmete standardis nr 15 (ISPM15) ’’Puidust pakkematerjali reguleerimine rahvusvahelises kaubanduses’’ lisas 1 nimetatud töötlemisviisi. 

 • Vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa taotlust saab esitada Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu.
 • Vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa taotlemisel tuleb taotluse juurde lisada ettevõtte enesekontrolliplaan
 • Tegevusloa taotluse palume täita vastavalt etteantud juhisele ja taotluse läbivaatamise eest tasuda riigilõivu.
 • Tegevusloaga ettevõtja tasub oma tegevuse nõuetekohasuse üle järelevalve teostamise eest riigilõivu.

Vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa muutmine

Tegevusloa muutmine on tegevusloa mis tahes kõrvaltingimuse muutmine.Tegevusloa muutmine on vajalik, kui muutub tegevusloa kõrvaltingimus või kontrolliese st nõuete kogum, mille täitmine on tegevusloa andmise eelduseks.

Vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa muutmise taotlus tuleb esitada kui:

 • Muutub tootmiskoha aadress (lisandub uus tootmiskoht või muutub tootmiskoht)
 • Muutub või lisandub tegevusala:
  • Puidust pakkematerjali märgistamine
  • Puidust pakkematerjali parandamine ja märgistamine
  • Puidu märgistamine
  • Töötlemine
   • Puit
   • Puidust pakkematerjal
  • Töötlemine
   • Lisandub uusi kambreid
   • Kambrite arv väheneb

PTA võib tegevusluba muuta ja kehtetuks tunnistada järgmistel alustel:

 • Ettevõtja taotluse alusel;
 • Tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ning mis kaalub üles ettevõtja huvi senistel tingimustel tegevust jätkata ja mida on võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega.

Vastavusmärgiga märgistamise tegevusloaga ettevõte teavitab PTA-d kui:

 • Muutub ettevõtte nimi
 • Muutub taimetervise eest vastutav isik
  • Teavitusse märgitakse isiku nimi ja isikukood
 • Muutub enesekontrollisüsteemi eest vastutav isik
  • Teavitusse märgitakse isiku nimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress
 • Muutub enesekontrolliplaan

Tegevusloa kehtetuks tunnistamise taotlus, teavitused muudatuste kohta ja enesekontrolliplaani muudatused saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile taimetervis@pta.agri.ee

Eestis kasutatakse vastavalt standardis ISPM 15 lisas 1 nimetatud töötlemisviisidest puidust pakkematerjali, puidu või muu objekti töötlemiseks kuumtöötlust ja vastavusmärgil kasutatakse standardis ISPM 15 lisas 2 nimetatud töötlusviisi tähist  HT.

 • Ettevõtete nimekirja, kellele on väljastatud vastavusmärgiga märgistamise tegevusluba vastavalt standardile ISPM 15, leiate SIIT.
 • National list of authorised wood packaging material/heat treatment companies using ISPM 15 mark can be found HERE.

täiendame

Peamised õigusaktid

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/2031, (artiklid 96-98), millega sätestatakse puidust pakkematerjali, puidu või muu objekti märgistamise, puidust pakkematerjali parandamise, tegevusloa väljastamise ning tegevusloaga ettevõtete järelevalve tingimused.

Taimekaitseseadus (§316-319, §451, §47), millega sätestatakse puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti vastavusmärgiga märgistamise loakohustuse ja tegevusloa taotlemise tingimused.

Maaeluministri määrus nr 49 (29.06.2020), ’’Nõuded ettevõtte kohta, kus tegeletakse puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja vastavusmärgiga märgistamisega ning puidust pakkematerjali parandamisega, ning ettevõtte enesekontrollisüsteemi täpsemad nõuded’’

ISPM 15 (eesti keeles)

ISPM 15 (inglise keeles)

ISPM 15 (vene keeles)

täiendame

Viimati uuendatud 23.09.2021