Puidu märgistamine

Ettevõte, kes soovib töödelda, parandada ja märgistada puidust pakkematerjali, puitu või muud objekti vastavalt standardile ISPM 15, peab omama vastavusmärgiga märgistamise tegevusluba.

Vastavusmärgiga võib märgistada ainult sellist puidust pakkematerjali, puitu või muud objekti, mis on läbinud rahvusvahelises fütosanitaarmeetmete standardis nr 15 (ISPM15) ’’Puidust pakkematerjali reguleerimine rahvusvahelises kaubanduses’’ lisas 1 nimetatud töötlemisviisi. 

  • Vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa taotlust saab esitada Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu.
  • Vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa taotlemisel tuleb taotluse juurde lisada ettevõtte enesekontrolliplaan
  • Tegevusloa taotluse palume täita vastavalt etteantud juhisele ja taotluse läbivaatamise eest tasuda riigilõivu.
  • Tegevusloaga ettevõtja tasub oma tegevuse nõuetekohasuse üle järelevalve teostamise eest riigilõivu.

Eestis kasutatakse vastavalt standardis ISPM 15 lisas 1 nimetatud töötlemisviisidest puidust pakkematerjali, puidu või muu objekti töötlemiseks kuumtöötlust ja vastavusmärgil kasutatakse standardis ISPM 15 lisas 2 nimetatud töötlusviisi tähist  HT.

  • Ettevõtete nimekirja, kellele on väljastatud vastavusmärgiga märgistamise tegevusluba vastavalt standardile ISPM 15, leiate SIIT.
  • National list of authorised wood packaging material/heat treatment companies using ISPM 15 mark can be found HERE.

Peamised õigusaktid

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/2031, (artiklid 96-98), millega sätestatakse puidust pakkematerjali, puidu või muu objekti märgistamise, puidust pakkematerjali parandamise, tegevusloa väljastamise ning tegevusloaga ettevõtete järelevalve tingimused.
Taimekaitseseadus (§316-319, §451, §47), millega sätestatakse puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti vastavusmärgiga märgistamise loakohustuse ja tegevusloa taotlemise tingimused.
Maaeluministri määrus nr 49 (29.06.2020), ’’Nõuded ettevõtte kohta, kus tegeletakse puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja vastavusmärgiga märgistamisega ning puidust pakkematerjali parandamisega, ning ettevõtte enesekontrollisüsteemi täpsemad nõuded’’

ISPM 15 (inglise keeles)

ISPM 15 (vene keeles)

Viimati uuendatud 25.01.2021