Tuulekaer

Tuulekaer on kõrreliste sugukonda kuuluv üheaastane suviumbrohi ja sarnaneb harilikule kaerale. Võrreldes hariliku kaeraga on tuulekaera pööris pikk ja igakülgselt laiuv ning hõre.

Tuulekaer levib seemnetega ja on kiire paljunemisvõimega, üks taim võib anda kuni 200 seemet. Tugeva kasvu tõttu jätab tuulekaer kultuurid alarindesse ja  konkureerib kultuurtaimedega valguse, vee ja toitainete pärast.

Tuulekaerast on saanud Eestis raskesti tõrjutav umbrohi, mis põhjustab tõsist  majanduslikku kahju teraviljaseemnekasvatuses ja tarbeviljapõldudel. Tuulekaera leviku vältimise abinõude rakendamise kohustus on maakasutajal ning tõrjega peab tegelema igal aastal. Tuulekaera tõrjumine on tõhus, kui tõrjet tehakse kompleksselt kogu põllumajandussektoris.

Tuulekaera leviku piiramist teraviljaseemnes Eestis reguleerib Euroopa seadusandluse poolelt komisjoni otsus (2005/200/EÜ, 2. märts 2005), millega lubatakse Eestil, Lätil, Leedul ja Maltal vastu võtta rangemad nõuded tuulekaera (Avena fatua L) esinemise suhtes teraviljaseemnes.

Eestis tuulekaera leviku tõkestamist reguleerib maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus  ja maaeluministri määrus tuulekaera leviku vältimise täpsemad abinõud

Tuulekaera tõrjeabinõude rakendamise üle teeb riiklikku järelevalvet Põllumajandus- ja Toiduamet.

Amet kaardistab tuulekaeraga saastunud alasid, lisades põllu kaardikihile, kui järelevalve käigus leiti põllult tuulekaera. Tuulekaeraga saastunud alad on nähtavad Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) põllumassiivide veebikaardil *Veebikaardil vajuta 'Kihid' seejärel 'Abiinfo kihid', valides avanenud nimekirjast 'Tuulekaeraga saastunud alad'.

Aita kaasa ja teavita põldudest, kus lokkab tuulekaera: tuulekaer@pta.agri.ee!

Tuulekaera leviku vältimise abinõud

  • Külvake sertifitseeritud seemet.
  • Kasutage külvikorda ja viljavaheldust.
  • Kasutage agrotehnilisi võtteid.
  • Kitkuge tuulekaer põllult välja.
  • Tõrjuge tuulekaera taimekaitsevahenditega.
  • Puhastage põllutöömasinad ja -seadmed vahetult pärast kasutamist tuulekaeraga saastunud põllul.
  • Teavitage teenustöö kasutamise korral teenuse osutajat tuulekaera esinemisest põllul.
  • Hävitage idanemisvõimelised tuulekaeraseemned.

Viimati uuendatud 19.04.2021