Vesiviljelus

Mahevesiviljeluses on veeorganismide, nii mageveeliste kui ka mereveeliste, kasvatamine vesikeskkonnas nii, et tootmine ei saastaks keskkonda lubamatute ainetega ning oleks ümbritseva suhtes igati säästlik. Eestis on vesiviljelus tõusuteel ja pälvib tänu sellele järjest suuremat tähelepanu, mis omakorda aitab tõsta antud valdkonnas maheteadlikust.

Mahevesiviljeluses võib tootmine toimuda vaid sellistes kohtades, mis ei saastu mahepõllumajanduses lubamatute ainetega. Vesiviljelusloomade kasvukeskkond peab vastama liigiomastele vajadustele. Kasvatusrajatised peavad olema ehitatud selliselt, et neis voolava vee kiirus, temperatuur, erinevate ainete ja elementide sisaldus ning parameetrid ei ohusta loomade tervist ega heaolu. Söötmisel, aeratsioonil ja kunstliku valguse kasutamisel kehtivad loomade heaolu ja tervise tagamiseks ranged nõuded. Taudide ennetamine ja veterinaarravi toimub vaid mahepõllumajanduses kasutada lubatud toodetega ja kindla korra kohaselt. Eluskalade veoks tuleb kasutada sobivaid puhta veega täidetud mahuteid, mille temperatuur ja lahustunud hapniku sisaldus vastavad kalade vajadusele.

Mahetoodangu andmete esitamine

Mahepõllumajandusliku toodangu andmed tuleb Põllumajandus- ja Toiduametile esitada 1. veebruariks (Põllumajandusministri määrus nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded“). Selle tarbeks tuleb tootjal kes soovib jätkata mahepõllumajandusliku korjega mitteharitavatelt aladelt (taimede või seente) esitada mitteharitavalt alalt korjatud taimede ja/või seente kogused eelmise aasta kohta. Toodangu andmed saavad tootjad kiirelt ja mugavalt esitada läbi Maaeluministeeriumi kliendiportaali

Mahepõllumajanduse nõuete selgituse tootjale leiate siit 

Viimati uuendatud 23.11.2021