Kala esmaost ja üleandmine

Kala esmakokkuostuks nimetatakse kala esmakordset müüki pärast kala püüdmist. Kala esmakokkuostuks ei loeta kala ostmist ühe ööpäeva jooksul oma tarbeks koguses kuni 30 kg.

Esmakokkuostuga võib tegeleda äriregistris registreeritud ettevõtja, kes vastab järgmistele nõuetele:

  • kala käitlemisega seotud ettevõte või selle osa on toiduseaduse alusel tunnustatud;
  • ettevõtja on toiduseaduse alusel teavitanud järelevalveasutust kala käitlemisest oma ettevõttes või
  • ettevõtja on söödaseaduse alusel teavitanud järelevalveasutust kala käitlemisest oma ettevõttes.

Ettevõtete tunnustamisega tegelevad Põllumajandus- ja Toiduameti piirkondlikud esindused.

Esmakokkuostjal tuleb kala ostmisel täita esmakokkuostukviitung ja esitada see Põllumajandus- ja Toiduametile kas paberkandjal või elektroonselt. 

Pärast kala esmakokkuostu 48 tunni jooksul peavad kviitungi esitama esmakokkuostjad, kelle kalandustoodet aastakäive on alla 200 000 euro. Esmakokkuostjad, kelle kalandustoodete aastakäive ületab 200 000 eurot, on kohustatud andmed esitama elektrooniliselt 24 tunni jooksul peale kala esmakokkuostu. 

Esmakokkuostukviitungite raamatuid väljastavad kalapüügi ja turukorralduse osakonna piirkondlikud esindused.

Üleandmine

Juhul kui kala antakse üle firmasiseselt ilma ostutehinguta (st esmakokkuostu ei toimu ja kala omanik ei muutu), tuleb täita üleandmisdeklaratsioon ja esitada see Põllumajandus- ja Toiduametile  kas paberkandjal või elektroonselt.

Peale kala üleandmist 48 tunni jooksul peavad kviitungi esitama kalapüügiloa omanikud, kelle kalandustoodete aastakäive on alla 200 000 euro.

Kalapüügiloa omanikud, kelle kalandustoodete aastakäive ületab 200 000 eurot, on kohustatud andmed esitama elektrooniliselt 24 tunni jooksul peale kala üleandmist. 

Üleandmisdeklaratsioonide raamatuid väljastavad kalapüügi ja turukorralduse osakonna piirkondlikud esindused.

Transport

Kala lossimiskohast mujale veetavate kalandustoodete kohta tuleb vormistada veodokument, kui lossimiskohas ei vormistatud üleandmisdeklaratsiooni või kala esmakokkuostukviitungit. Veodokumenti ei ole vaja koostada, kui kalandustooteid transporditakse sadamaalal või kuni 20 km kaugusele lossimiskohast. Ka ei pea veodokumenti vormistama, kui vedajal on kaasas kalapüügipäeviku leht, millel on andmed lossitud kala kohta.

Veodokument peab kajastama kõiki kalapüügiga seonduvate andmete esitamise korra lisa 9 vormil nõutud andmeid.

Kala veodokument antakse vedaja poolt üle või saadetakse tähtkirjaga või e-posti teel Põllumajandus- ja Toiduametile 48 tunni jooksul pärast kala pealelaadimist. Kui andmed kala veo kohta esitatakse elektrooniliselt selleks ettenähtud elektroonilise keskkonna veebilehel, siis neid paberdokumendil ei esitata.

Kui kala lossimine toimus mõnes teises Euroopa liikmesriigis ja transporditi sealt Eestisse kala veodokumendiga, siis tuleb veodokumendi koopia esitada Põllumajandus- ja Toiduametile ja ka selle riigi pädevale asutusele, kus kala lossiti.

Viimati uuendatud 14.01.2021