Rümpade kvaliteediklasside määramine

Rümpade kvaliteediklasside määramise eesmärgiks on lihakeha väärtuse objektiivne hindamine. Kvaliteediklassid on kehtestatud veise-, sea- ja lambarümpade hindamiseks.

Rümpade kvaliteediklassidesse määramine on vajalik Euroopa Liidu turusekkumise meetmete ning veise- ja vasikaliha-, sealiha- ja lambalihasektoris hindade registreerimiseks, et parandada turu läbipaistvust.

Rümpade kvaliteediklassidesse määramine annab loomapidajatele ühtsed alused tapale viidud veiste, sigade või lammaste eest makstava hinna määramiseks. Selleläbi loomapidajate õiglase ja erapooletu tasustamise. Samas stimuleerib rümba eest kvaliteedi alusel maksmine tootma kvaliteetsemat liha.

Rümbad jaotatakse S-E-U-R-O-P süsteemi alusel klassidesse, kusjuures S tähistab kõige lihakamat ja P kõige vähem lihakat rümpa.

Rümpade klassifikatsioon tagab ELi riikides ühesuguse hinnainfo kogumise ja töötlemise.

Kvaliteediklasside määramist toimetatakse tunnistatud lihakäitlemisettevõttes, kus tapetakse aastas keskmiselt üle 55 kaheksa kuu vanuse või vanema veise, üle 200 nuumsea või üle 80 lamba nädalas.

Kvaliteediklassidesse määramise plussid:

  • annab objektiivse pildi turul kaubeldava liha kvaliteedist;
  • tootjale on tagatud õiglane ja üheselt arusaadav tasu;
  • aitab kaasa liha kvaliteedi paranemisele (põhirõhk tailiha osakaalu suurendamisel);
  • paremini tasustatav kvaliteetliha stimuleerib talunikke rohkem kasvatama lihatõugu veiseid;
  • lihatööstuses võimaldab paremini organiseerida tootmist, töötlemist ning turustamist;
  • aitab paremini korraldada lihahindade kogumist ja nende võrdlust;
  • muudab hinnanoteeringud Eestis ja kogu ELis ühtlaselt arusaadavaks ja võrreldavaks;
  • lihtsustab turu-uuringute ja -analüüside tegemist;
  • võimaldab tapaettevõtetel turutoetusmeetmes (eraladustamine, sekkumiskokkuost, eksporditoetused) osalemist.

Kvaliteediklasside määraja peab olema Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) poolt koolitatud ja tunnustatud.

Kvaliteediklasside määraja tegevust kontrollib järelevalve raames PTA.

Veise-, sea- ja lambarümpade kvaliteediklasse võib määrata isik, kes on läbinud veise-, sea- ja lambarümpade kvaliteediklasside nõuetele vastavuse määramise koolituse ning saanud Põllumajandus- ja Toiduametilt (PTA) sellekohase tunnustuse.

Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast .

Tunnustus antakse isikule, kes on sooritatud eksamil vastanud õigesti vähemalt 80 protsendile küsimustest ja määranud kvaliteediklassid õigesti vähemalt 80 protsendil veise-, sea või lambarümpadest.

Tunnustuse saamiseks tuleb esitada kirjalikult paberil või elektrooniliselt taotlus PTA-le.

Tunnustatud kvaliteediklasside määrajad

Searümpade kvaliteediklassi määraja tunnustust omavad:

Ludmilla Sulaläte – AS HKScan Estonia – 102
Regina Kuus – Atria Eesti AS – 104
Ülle Parts – Atria Eesti AS – 105
Illimar Poopuu – OÜ Saaremaa Lihatööstus – 109
Ivi Reinpalu – OÜ Saaremaa Lihatööstus – 110
Svetlana Soll – AS HKScan Estonia – 111
Julia Võbornova – AS HKScan Estonia – 112
Mari Klaasmäe –  Atria Eesti AS – 108
Reene Kask – OÜ Saaremaa Lihatööstus – 113
Mati Antsov – Arke Lihatööstus AS – 106
Tauri Tamm – Arke Lihatööstus AS – 107
Kuldar Vardja – Arke Lihatööstus AS – 114

Lambarümpade kvaliteediklassi määraja tunnustust omavad:

Ivi Reinpalu – OÜ Saaremaa Lihatööstus – 201

Veiserümpade kvaliteediklassi määraja tunnustust omavad:

Ludmilla Sulaläte – AS HKScan Estonia – 302
Regina Kuus – Atria Eesti AS – 304
Ülle Parts – Atria Eesti AS – 305
Mati Antsov – Arke Lihatööstus AS – 306
Tauri Tamm – Arke Lihatööstus AS – 307
Illimar Poopuu – OÜ Saaremaa Lihatööstus – 309
Ivi Reinpalu – OÜ Saaremaa Lihatööstus – 310
Svetlana Soll – AS HKScan Estonia – 312
Mari Klaasmäe – Atria Eesti AS – 308
Reene Kask – OÜ Saaremaa Lihatööstus – 313
Reelika Mikk – AS HKScan Estonia – 314
Anu Pukki – AS HKScan Estonia – 315

Lambarümpade kvaliteediklassid määratakse kindlaks visuaalse vaatluse teel.

Kvaliteediklassi määrab selleks vastava koolituse läbinud ning tunnustuse saanud klassifitseerija.

Treenitud silmaga klassifitseerija määrab kaalumise hetkel rümba välimiku, lihaste arengu ning kuju järgi lihakusklassi ja rasvaladestuste rümba pinnal paiknemise ning paksuse alusel rasvasusklassi.

Rümba kvaliteediklassi määramisel hinnatakse rümba piirkondade lihakust, eelkõige rümba oluliste osade (taga-, selja- ja abaosa) arengut ja rasvasust, mille puhul hinnatakse rasva hulka rümba välispinnal ja rinnaõõnes.

Lihakust tähistatakse lihakusklassidega S, E, U, R, O, P ja rasvasust rasvasusklassidega 1–5.

Searümpade klassifitseerimine toimub tailihasisalduse mõõtmise seadme abil.

Nendeks seadmeteks on UltraFom 300 ja Intrascope.

UltraFom 300 (UF300)

UF300 on ultraheli kasutamisel põhinev seade, mis on ühendatud vastava tarkvaraga varustatud arvutiga, kus tailihasisalduse määramise valemi abil arvutatakse tailihasisaldus searümbas. UF300 on varustatud 64 ultrahelisensoriga.

Seadme mõõteulatus on pekipaksuse mõõtmise korral 5-50mm ja tailihasisalduse mõõtmise korral 30-100mm. UF300 võimsus on kuni 1000 searümpa tunnis.

Tailihasisalduse mõõtmist teostatakse viimase rinnalüli ning esimese nimmelüli ning 3. ja 4. kaudaalse rinnalüli vahelt 7 cm poolitusjoonest. Seadmes peab kasutama järgmist, 12. aprilli 2005. a Komisjoni Otsusega 2005/308/EC (searümpade liigitusmeetodite lubamise kohta Eestis) kehtestatud valemit:

Y = 64,19701 – 0,39379 × X2 + 0,08082 × X3 – 0,33910 × X4

milles:
Y – tailihasisaldus, %
X2 – peki paksus millimeetrites viimase rinnalüli ja esimese nimmelüli kohal, 7 cm poolitusjoonest;
X3 – lihaskoe paksus millimeetrites viimase rinnalüli ja esimese nimmelüli vahel, 7 cm poolitusjoonest;
X4 – peki paksus millimeetrites saba poolt 3. ja 4. rinnalüli vahel 7 cm poolitusjoonest.

Intrascope

Intrascope on mehhaaniline searümpade tailihasisalduse mõõtmise seade, mis ei ole ühendatav arvutiga ja mis sobib eelkõige väiksema võimsusega tapamajadele.
Intrascope’i mõõtmistulemuse loeb klassifitseerija seadme kalibreeritud mõõtetrumlilt, millelt on näha peki paksus millimeetrites.

Seadme mõõtmiskoht on viimase rinnalüli ja esimese nimmelüli vahel 7 cm rümba poolitusjoonest. Intrascope’i mõõtmistulemuste tailihaprotsendiks ümberarvutuseks peab kasutama valemit:

Y = 69,09083 – 0,74785 × X1

milles:
Y – tailihasisaldus, %
X1 – peki paksus viimase rinnalüli ja esimese nimmelüli vahel 7 cm poolitusjoonest.

Kvaliteediklassid määratakse kindlaks visuaalse vaatluse teel.

Kvaliteediklassi määrab selleks vastava koolituse läbinud ning tunnustuse saanud klassifitseerija.

Treenitud silmaga klassifitseerija määrab kaalumise hetkel rümba välimiku, lihaste arengu ning kuju järgi lihakusklassi ja rasvaladestuste rümba pinnal paiknemise ning paksuse alusel rasvasusklassi.

Rümba kvaliteediklassi määramisel hinnatakse rümba piirkondade lihakust, eelkõige rümba oluliste osade (taga-, selja- ja abaosa) arengut ja rasvasust, mille puhul hinnatakse rasva hulka rümba välispinnal ja rinnaõõnes.

Lihakust tähistatakse lihakusklassidega S, E, U, R, O, P ja rasvasust rasvasusklassidega 1–5.

Viimati uuendatud 02.09.2021