Liittoodete import

Liittoodete impordi tingimused on kehtestatud Euroopa Komisjoni määrusega 2019/625 (edaspidi siin artiklis nimetatud määrus 2019/625) ja Euroopa Komisjoni määrusega 2020/2235 (edaspidi siin artiklis nimetatud määrus 2020/2235).

Alates 21.04.2021 kehtima hakanud liittoodete impordi tingimuste suurimad erinevused võrreldes varasemaga seisnevad liittoote mõistes ning asjaolus, et impordi tingimusi ei määrata enam toote koostises sisalduvate loomsete saaduste sisalduse määra (%) alusel, vaid määratakse toote enda tegeliku võimaliku riski alusel (näiteks mikrobioloogilise saastumise risk tulenevalt toote transpordile ja säilitamisele seatud eritingimustest ja/või toode koostises oleva loomse saaduse laadist).

Liittoode määruse 2019/625 artikli 2 punkti 14 tähenduses on toit, mis sisaldab nii taimseid saadusi kui ka töödeldud liha, piima, muna ja/või kala.

Sellisteks toodeteks on näiteks singi-vorsti-juustu kattega pizzad, lihapirukad, hamburgerid ja muud sellised töödeldud tooted, aga ka teatavad kondiitritooted, pastad, leiva- ja saiatooted, maiustused ja teised sarnased tooted (näiteks veise verest saadud albumiini ja kondenspiima sisaldav hematogeen) ning  toidulisandid .

Kui taimseid saadusi on kasutatud lõpptoote tootmise protsessis (näiteks õli kasutamine liha praadimisel või marinaadi kasutamine liha või kala marineerimisel) või on taimseid saadusi kasutatud lõpptootele spetsiifiliste omaduste andmiseks või mõjutamiseks (näiteks erinevate maitseinete, paksendajate, värvainete, säilitusainete lisamine), siis ei ole tegemist liittootega, vaid töödeldud loomse saadusega ning sellisel juhul kohaldatakse konkreetse töödeldud loomse saaduse impordi tingimusi. Näiteks soolatud lõhefilee või tomatimarinaadis heeringakonservide importimisel kohalduvad kalatoodete impordi tingimused.

Kui lõpptootes kasutatud loomne saadus on töötlemata, siis on tegemist töötlemata loomse tootega, mitte liittootega, ning sellisel juhul kohaldatakse konkreetse töötlemata loomse saaduse impordi tingimusi. Näiteks värsket lõhefileed sisaldava sushi importimisel kohalduvad kalatoodete impordi tingimused.

Liittooted, mis on hõlmatud määruse 2658/87 I lisa rubriikide 1517, 1518,  1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202, 2208 CN-koodidega tuleb importimisel esitada ametlikuks kontrolliks piiripunktis. Siinkohal on oluline tutvuda ka kaupade impordi üldnõuetega.

Iga liittootes sisalduv töödeldud loomne saadus peab pärinema kolmanda riigi ettevõttest, mis on ELi poolt heaks kiidetud, või ELi liikmesriigi ettevõttest.

Selliste liittoodete, mis nõuavad transportimisel ja säilitamisel määratud temperatuuri (edaspidi siin artiklis nimetatud mittestabiilne liittoode), importimisel peab iga liittootes sisalduv töödeldud loomne saadus pärinema riigist või piirkonnast, millest selle konkreetse töödeldud loomse saaduse eksport ELi on lubatud.

Selliste liittoodete, mis ei nõua transportimisel ja säilitamisel määratud temperatuuri, kuid sisaldavad oma koostises ükskõik millises koguses töödeldud liha (edaspidi siin artiklis nimetatud lihatoodet sisaldav stabiilne liittoode), peab töödeldud liha pärinema riigist või piirkonnast, millest selle eksport ELi on lubatud.  

Mittestabiilse liittoote ja lihatoodet sisaldava stabiilse liittoote saadetisega peab kaasas olema sertifikaat, mis vastab määruse 2020/2235 III lisa 50. peatükis esitatud näidisele (väljaarvatud liittooted, mis sisaldavad želatiini, kollageeni või määruse 853/2004 III lisa XVI jaos osutatud kõrgrafineeritud toodet). Siiski võib kuni 15.03.2022 eelnimetatud liittoote saadetisega kaasas olla sertifikaat, mis vastab määruse 28/2012 I lisas esitatud näidisele, eeldusel, et sertifikaat on välja antud enne 15.01.2022. 

Selliste liittoodete, mis ei nõua transportimisel ja säilitamisel määratud temperatuuri ja mis ei sisalda oma koostises muud lihatoodet kui želatiini, kollageeni või määruse 853/2004 III lisa XVI jaos osutatud kõrgrafineeritud toodet, ning mille nõuded on sätestatud määruse 853/2004 III lisas (kalandustooted, piimatooted, ternespiimatooted, munatooted), import on lubatud  riigist või piirkonnast, millest on lubatud ELi eksportida kas lihatooteid või piimatooteid või ternespiimapõhiseid tooteid või kalandustooteid või munatooteid (olenemata sellest, kas antud toodet liittootes sisaldub või mitte)  ning mis on iga eelloetletud toote osas kantud otsuse 2011/163 lisasse. Selliste liittoodete saadetiste kohta tuleb piiripunktile esitada liittoote importija seadusliku esindaja või tema volitatud isiku poolt koostatud ja digitaalselt allkirjastatud isiklik kinnitus, mis vastab määruse 2019/625 artiklis 14 esitatud nõuetele ning määruse 2020/2235 V lisas esitatud näidisele. 

Siiski on mõningad eelmises lõigus käsitletud liittooted piiripunktis tehtavast ametlikust kontrollist vabastatud. Sellisteks liittoodeteks on näiteks teatavad kondiitritooted ja maiustused (sealhulgas kompvekid ja shokolaadid), pastatooted (näiteks munanuudlid), leiva- ja saiatooted, toidulisandid, puljongitooted jne; üksikasjalik loetelu ametlikust kontrollist vabastatavate liittoodete kohta on toodud määruse 2021/630 lisas. Selliste toodete puhul peab eelnevalt käsitletud isiklik kinnitus olema nendega kaasas turule viimise ajal ning nii seda nõuet kui ka toodete vastavust määruses 2021/630 sätestatud nõuetele kontrollitakse tavapärase siseriikliku järelevalve käigus.

Lisaks ülaltoodule kohaldatakse selliste liittoodete suhtes, mis on loetletud määruse 2019/1793 II lisa 2. tabelis ka eelnimetatud määruse asjakohaseid nõudeid.  

Kuna liittoodete import hõlmab endas väga palju erinevaid nüansse, siis võimalike probleemide tekkimise vältimiseks soovitame enne sellise tegevusega alustamist konsulteerida piiripunktiga, mille kaudu liittoodete import on kavandatud, või piirikontrolli osakonnaga. Samuti on rohkem infot võimalik saada Euroopa Komisjoni veebilehelt.

Viimati uuendatud 15.09.2021