Liittoodete import

Kuni 20. aprillini 2021. a on liittoodete impordi tingimused kehtestatud Euroopa Komisjoni otsusega 2007/275 (edaspidi otsus 2007/275) ja Euroopa Komisjoni määrusega 28/2012 (edaspidi määrus 28/2012).

Liittoode otsuse 2007/275 artikli 2 punkti a tähenduses on toiduaine, mis sisaldab nii töödeldud loomseid tooteid kui ka taimseid tooteid ning mille puhul põhitoote töötlemine on lõpptoote tootmise lahutamatu osa. Sellisteks toodeteks on näiteks singi-vorsti-juustu kattega pitsad, lihapirukad, hamburgerid ja muud sellised töödeldud tooted.

Kui taimseid tooteid on kasutatud lõpptoote tootmise protsessis (näiteks õli kasutamine liha praadimisel või marinaadi kasutamine liha või kala marineerimisel) või on taimseid tooteid kasutatud lõpptootele spetsiifiliste omaduste andmiseks või mõjutamiseks (näiteks erinevate maitseinete, paksendajate, värvainete, säilitusainete lisamine), siis ei ole tegemist liittootega, vaid töödeldud loomse tootega ning sellisel juhul kohaldatakse konkreetse töödeldud loomse toote impordi tingimusi. Näiteks soolatud lõhefilee või tomatimarinaadis heeringakonservide importimisel kohalduvad kalatoodete impordi tingimused.

Kui lõpptootes kasutatud loomne toode on töötlemata, siis on tegemist töötlemata loomse tootega, mitte liittootega, ning sellisel juhul kohaldatakse konkreetse töötlemata loomse toote impordi tingimusi. Näiteks värsket lõhefileed sisaldava sushi importimisel kohalduvad kalatoodete impordi tingimused.

Liittooted, mis on loetletud otsuse 2007/275 I lisas tuleb importimisel esitada ametlikuks kontrolliks piiripunktis. Kui sellised liittooted on nimetatud ka määruse 28/2012 artikli 3 lõike 1 punktides a-c, siis peavad need pärinema kolmandast riigist või selle osast, kust on lubatud ELi tuua nendes liittoodetes sisalduvaid loomseid saadusi, samuti peavad need loomsed saadused pärinema ELi poolt heaks kiidetud ettevõtetest; liittoodete saadetisega peab kaasas olema sertifikaat, mis vastab määruse 28/2012 I lisas esitatud näidisele ja saadetis peab vastama sertifikaadis märgitud tingimustele. Kui aga on tegemist liittoodetega, mis sisaldab vähemalt 50% muud kui määruse 28/2012 artikli 3 lõikes 1 osutatud loomset toodet, siis peavad need pärinema kolmandast riigist või selle osast, kust on lubatud ELi tuua nendes liittoodetes sisalduvaid loomseid saadusi, kuid saadetisega peab kaasa olema sertifikaat, mis ELi õigusaktide kohaselt on nõutav selliste konkreetsete loomsete saaduste importimisel; kui sertifikaat pole nõutav, peab kaasas olema liittoodet iseloomustav ja seda identifitseeriv äridokument. Arvestada tuleb ka loomsete saaduste üldiste impordi tingimustega.

Siiski on teatavad liittooted, mis loetletud otsuse 2007/275 I lisas, ametlikust kontrollist erandina vabastatud juhul, kui need vastavad otsuse 2007/275 artiklis 6 esitatud tingimustele. Seejuures on täiendav tingimus seatud piimatoodet sisaldavale liittootele, mil piimatoode peab pärinema Euroopa Komisjoni määruse 605/2010 I lisas loetletud riigist ja olema töödeldud vastava riigi jaoks eelnimetatud määruses ettenähtud viisil.

Kuna liittoodete import hõlmab endas väga palju erinevaid nüansse, siis võimalike probleemide tekkimise vältimiseks soovitame enne sellise tegevusega alustamist konsulteerida piiripunktiga, mille kaudu liittoodete import on kavandatud, või Piirikontrolli osakonnaga.

Liittoodete import alates 21. aprillist 2021. a

Liittoodete impordi tingimused on kehtestatud Euroopa Komisjoni määrusega 2019/625 (edaspidi määrus 2019/625) ja Euroopa Komisjoni määrusega 2020/2235 (edaspidi määrus 2020/2235).

Alates 21.04.2021 kehtima hakkavate liittoodete impordi tingimuste suurimad erinevused võrreldes varasemaga seisnevad liittoote mõistes ning asjaolus, et impordi tingimusi ei määrata enam toote koostises sisalduvate loomsete saaduste sisalduse määra (%) alusel, vaid määratakse toote enda tegeliku võimaliku riski alusel (näiteks mikrobioloogilise saastumise risk tulenevalt toote transpordile ja säilitamisele seatud eritingimustest ja/või toode koostises oleva loomse saaduse laadist).

Liittoode määruse 2019/625 artikli 2 punkti 14 tähenduses on toit, mis sisaldab nii taimseid kui ka töödeldud loomseid saadusi.

Sellisteks toodeteks on näiteks singi-vorsti-juustu kattega pizzad, lihapirukad, hamburgerid ja muud sellised töödeldud tooted.

Kui taimseid tooteid on kasutatud lõpptoote tootmise protsessis (näiteks õli kasutamine liha praadimisel või marinaadi kasutamine liha või kala marineerimisel) või on taimseid tooteid kasutatud lõpptootele spetsiifiliste omaduste andmiseks või mõjutamiseks (näiteks erinevate maitseinete, paksendajate, värvainete, säilitusainete lisamine), siis ei ole tegemist liittootega, vaid töödeldud loomse tootega ning sellisel juhul kohaldatakse konkreetse töödeldud loomse toote impordi tingimusi. Näiteks soolatud lõhefilee või tomatimarinaadis heeringakonservide importimisel kohalduvad kalatoodete impordi tingimused.

Kui lõpptootes kasutatud loomne toode on töötlemata, siis on tegemist töötlemata loomse tootega, mitte liittootega, ning sellisel juhul kohaldatakse konkreetse töötlemata loomse toote impordi tingimusi. Näiteks värsket lõhefileed sisaldava sushi importimisel kohalduvad kalatoodete impordi tingimused.

Liittooted, mis on hõlmatud Harmoneeritud Süsteemi nomenklatuuri koodidega 1601-1605, 1901, 1902, 1905, 2004, 2005, 2103-2106 tuleb importimisel esitada ametlikuks kontrolliks piiripunktis.

Iga liittootes sisalduv töödeldud loomne toode peab pärinema kolmanda riigi ettevõttest, mis on ELi poolt heaks kiidetud, või ELi liikmesriigi ettevõttest.

Selliste liittoodete, mis nõuavad transportimisel ja säilitamisel määratud temperatuuri (edaspidi mittestabiilne liittoode), importimisel peab iga liittootes sisalduv töödeldud loomne toode pärinema riigist või piirkonnast, millest selle konkreetse töödeldud loomse toote eksport ELi on lubatud.

Selliste liittoodete, mis ei nõua transportimisel ja säilitamisel määratud temperatuuri, kuid sisaldavad oma koostises ükskõik millises koguses töödeldud lihatoodet (edaspidi lihatoodet sisaldav stabiilne liittoode), peab töödeldud lihatoode pärinema riigist või piirkonnast, millest selle eksport ELi on lubatud.  

Mittestabiilse liittoote ja lihatoodet sisaldava stabiilse liittoote saadetisega peab kaasas olema sertifikaat, mis vastab määruse 2020/2235 III lisa 50. peatükis esitatud näidisele (väljaarvatud lihatoodet sisaldav stabiilne liittoode, mis sisaldab želatiini, kollageeni või kõrgrafineeritud lihatoodet). Siiski võib kuni 20.10.2021 eelnimetatud liittoote saadetisega kaasas olla sertifikaat, mis vastab määruse 28/2012 I lisas esitatud näidisele, eeldusel, et sertifikaat on välja antud enne 21.04.2021.

Selliste liittoodete, mis ei nõua transportimisel ja säilitamisel määratud temperatuuri ja mis ei sisalda oma koostises lihatoodet, ning mille nõuded on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 853/2004 III lisas (kalandustooted, piimatooted, ternespiimatooted, munatooted), import on lubatud  riigist või piirkonnast, millest on lubatud ELi eksportida lihatooteid või piimatooteid või ternespiimapõhiseid tooteid või kalandustooteid või munatooteid ning mis on vähemalt ühe eelloetletud toote osas kantud Euroopa Komisjoni otsuse 2011/163 lisasse. Selliste liittoodete saadetistega peab kaasas olema liittoote importija poolt koostatud ja allkirjastatud isiklik kinnitus, mis vastab määruse 2019/625 artiklis 14 esitatud nõuetele ning määruse 2020/2235 V lisas esitatud näidisele.

Liittoodete puhul, mis ELi vastava õigusakti kohaselt on piiripunktis tehtavast ametlikust kontrollist vabastatud, peab eelnimetatud isiklik kinnitus olema toodetega kaasas turule viimise ajal.

Kuna liittoodete import hõlmab endas väga palju erinevaid nüansse, siis võimalike probleemide tekkimise vältimiseks soovitame enne sellise tegevusega alustamist konsulteerida piiripunktiga, mille kaudu liittoodete import on kavandatud, või piirikontrolli osakonnaga.

Viimati uuendatud 09.02.2021