Mahetoodete import ja eksport

Euroopa Liitu (EL) imporditud mahepõllumajanduslikke tooteid võib lubada mahedana turule, kui need on toodetud ja neid on kontrollitud samaväärselt ühenduse õigusaktides ettenähtud normidele.

Põllumajandus- ja Toiduamet teeb järelevalvet isikute ja ettevõtete üle, kes tegelevad mahepõllumajanduslike toodete impordiga.

Ettevõte, kes soovib tegeleda mahepõllumajanduslike toodete impordiga, peab olema tunnustatud vastavalt Mahepõllumajanduse seadusele. Tunnustuse saamiseks peab esitama taotluse ning muud vajalikud andmed ja dokumendid ettevõtte asukohajärgsele Põllumajandus- ja Toiduameti piirkondlikule keskusele.

Importija peab mahepõllumajandusliku toote importimisest teavitama Põllumajandus- ja Toiduametit ette vähemalt 24 tundi enne saadetise saabumist, esitades selleks ettenähtud teatise.   

Mahetoodete import sõltub sellest, millisest ELi välisest riigist tooted pärinevad.

Toodete import ELi poolt tunnustatud kolmandatest riikidest

Euroopa Komisjon tunnustab kolmandaid riike, kui seal rakendatav kontrollisüsteem, sealhulgas kolmanda riigi pädevate asutuste seire- ja järelevalvetegevus ning hinnang selle tõhususe samaväärsuse kohta, on võrreldav ELi rakendatava süsteemiga.

Loetelu sellistest kolmandatest riikidest koos tootekategooriate, pädevate asutuste ja kontrollorganite andmetega on toodud Euroopa Komisjoni määruse nr 1235/2008 (viimati muudetud Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega 2018/949) III lisas.

Mahepõllumajanduslike toodete impordi korral nendest riikidest peab importija esitama kauba vabastamiseks tollijärelevalve alt tolliametnikule koos kauba saatedokumentidega kontrollsertifikaadi originaaleksemplari (näidis Euroopa Komisjoni määruse 1235/2008 V lisas).

Kontrollsertifikaat peab olema välja antud tunnustatud kolmanda riigi kontrollasutuse või kontrollorgani poolt (nimekiri vastavatest kontrollasutustest ja kontrollorganitest on toodud määruse 1235/2008 III lisas) ning vastavus tõendatud Põllumajandus- ja Toiduameti poolt.

Tooted, mis ei pärine EL-i poolt tunnustatud nn kolmandast riigist, kuid mida on kontrollinud tunnustatud kontrollasutus

Selliste toodete puhul võib Euroopa Komisjon tunnustada kontrollasutusi ja kontrollorganeid, kes on pädevad kontrollima samaväärsust ning väljastama EL-i imporditavate mahepõllundustoodete kontrollsertifikaate. Loetelu sellistest kontrollasutustest ja kontrollorganitest koos vastavate tootekategooriate ja kolmandate riikidega on toodud Komisjoni määruse (EÜ) nr 1235/2008 IV lisas.

Selliste toodete impordil peab esitama kauba vabastamiseks tollijärelevalve alt tolliametnikule koos kauba saatedokumentidega kontrollsertifikaadi originaaleksemplari. Kontrollsertifikaat peab olema välja antud eelnimetatud tunnustatud kontrollasutuse või kontrollorgani poolt ning vastavus tõendatud Põllumajandus- ja Toiduameti poolt.

Kõik mahetoodete impordi kontrollsertifikaadid peavad olema koostatud ning kinnitatud rahvusvahelise TRACES NT sertifitseerimise süsteemi kaudu. Selleks et impordi kontrollsertifikaate saaks koostada ning kinnitada, peavad kõik ettevõtted, kes impordivad ning on imporditud mahetoote esimesed kaubasaajad olema registreeritud samas süsteemis. Juhendi süsteemi kasutajakonto loomiseks leite siit.

Viimati uuendatud 05.04.2021