GMO

Geneetiliselt muundatud organism (GMO) on selline organism, kuhu geenitehnoloogilisi võtteid kasutades on sisse viidud geenid, mida neis looduslikul teel esineda ei saa. GM taimede loomise esialgne eesmärk oli täiustada taimekaitset. Praegu turul olevad GM põllukultuurid on eeskätt muudetud vastupidavamaks putukate või viiruste poolt põhjustatavatele taimehaigustele või on suurendatud nende herbitsiidikindlust.

GM toiduaineid töötatakse välja ja turustatakse eelkõige sellepärast, et neil on kas tootja või tarbija jaoks märgatavad eelised. Enamasti on selleks kas toote madalam hind/suurem kasutegur (vastupidavus või toiteväärtus) või mõlemad korraga. GM organismide ja GM toiduainete põhjalikuks hindamiseks nii inimese tervise kui ka keskkonna seisukohast on loodud  vastavad süsteemid. Enne geneetiliselt muundatud põllukultuuride keskkonda viimist või turustamist hinnatakse nende mõju inimese ja loomade tervisele ning elusloodusele, vältimaks võimalikke negatiivseid  keskkonna- või tervisemõjusid. GM toote ohutust ja turustamis hindab ja kontrollib Euroopa Toiduohutusamet (EFSA). Geneetiliselt muundatud toidu pakendil tuleb esitada märge, et see on GM organismist toodetud või sisaldab seda. Märgistuse põhjal on tarbijal võimalik eristada GM toitu tavatootest. Märgistamise nõudeid reguleerivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 1829/2003 ja (EÜ) nr 1830/2003.

Valdkonna korraldus Eestis

Eestis on GMO alase seadusandluse reguleerimine jaotatud kolme ministeeriumi - maaeluministeeriumi, keskkonnaministeeriumi ning sotsiaalministeeriumi - vahel.

Maaeluminsteerium

Maaeluministeerium tegeleb GM põllukultuuride kasvatamise ning toiduks ja söödaks kasutatavate GMO-de turustamist reguleerivate õigusaktidega.

Maaeluministeeriumi koduleht

Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeeriumi vastutusalas on GMO-de keskkonda viimine põldkatsete tegemiseks ning GMO-de ja GMO-sid sisaldavate toodete turustamise lubade väljastamine. Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutseb ka geenitehnoloogiakomisjon.

Keskkonnaministeeriumi koduleht

Sotsiaalminsteerium

Sotsiaalministeerium tegeleb nõuetega, mis on seotud GM mikroorganismide kasutamisega ning GM loomade või taimedega tehtavate laborikatsetega.

Sotsiaalministeeriumi koduleht

Viimati uuendatud 09.01.2021