Toidu tegevusload ja teavitamine

Toiduga tegelevad ettevõtted peavad taotlema kas tegevusluba või teavitama oma tegevusest. Tegevusest teavitamine või tegevusloa taotlemine on tasuta.

Tegevusluba

 • Ettevõtet kontrollitakse enne tegevusloa väljastamist
 • Võib tegutseda peale tegevusloa saamist
 • Tegevusloa taotlusega tuleb esitada lisadokumente (nt ruumide plaanid, kahjuritõrjeplaan)

Teavitamine

 • Ettevõtet kontrollitakse peale tegevusest teavitamist
 • Võib tegutseda peale tegevusest teavitamist
 • Lisadokumente teavitamisel esitama ei pea

Tegevusluba on vaja:

 • toidu tootmine, sh idude tootmine
 • munade pakendamine, kanamunade kvaliteedi- ja kaaluklassidesse liigitamine
 • kodus loomse toidu valmistamine kui tooteid turustatakse teisele käitlejale ning tegevus ei ole marginaalne, kohaliku ulatusega ja piiratud
 • loomse toidu käitlemine jaekaubanduses
 • toitlustamine koolieelses lasteasutuses, põhikoolis, gümnaasiumis, tervishoiu- ja hoolekandeasutuses, kinnipidamisasutuses ning Kaitseväes
 • loomse toidu valmistamine ja müük teisaldatavas ja/või ajutises käitlemiskohas (näiteks müügitelgid, -kioskid ja -veokid) kui tooteid turustatakse teisele ettevõttele
 • teises ettevõttes valmistatud loomse toidu pakendamine või külmutamine
 • toidu töötlemine ioniseeriva kiirgusega

Tegevusest on vaja teavitada:

 • töötlemata taimsete esmatoodete tootmine ja turustamine hulgimüügi või tootmisettevõttele
 • taimsete esmatoodete töötlemine, kui muudetakse toodete kuju ja omadusi, nt riivimine, koorimine, jahvatamine - sellisel juhul on tegemist mitteloomse toidu valmistamise valdkonnaga
 • mitteloomset päritolu toidu ja liittoidu valmistamine
 • kodus toidu valmistamine müügiks kui loomset toitu ei tarnita teisele käitlejale
 • toidu valmistamine ja müük avalikel üritustel
 • toidu jaemüük (sh müügiautomaadid), hulgimüük, kaugmüük
 • üksnes toidu vahendamine
 • toidu import EL välistest riikidest, loomse toidu sissevedu EL riikidest (ehk sihtkoha vastuvõtja)
 • toidu transport
 • toitlustamine (eritemperatuuri mittevajava toidu serveerimine ja kuumade jookide valmistamine/serveerimine)
 • toidu pakendite ja esemete tootmine, töötlemine, müük ja import
 • tegevused, mis väljuvad mee esmatootmise mõiste alt, nt teise mesiniku mee pakendamine, lisanditega meetoodete tootmine jne
 • kütitud ulukite käitlemine kogumiskeskuses
 • kütitud ulukite rümba/raietükkide käitlemine väikeses koguses
 • farmis tapetud kodulindude ja jäneseliste liha väikeses koguses käitlemine

Tegevusluba ja teavitada ei ole vaja:

 • taimsete esmatoodete tootmine kui tooteid turustatakse otse tarbijale või jaemüügi- ja toitlustusettevõttele Eesti piires
 • loomsete esmatoodete tootmine väikeses koguses:
  • mesi – kuni 15 taru või mesilaspere
  • munad – kuni 50 lindu
  • lehma toorpiim – kuni 100 kg päevas või kuni 700 kg nädalas
  • kitse toorpiim – kuni 20 kg päevas
  • ute toorpiim – kuni 10 kg päevas 
  • kala – kuni 100 kg päevas
 • ettevõttel on ravimite käitlemise tegevusluba (nt toidulisandite turustajad)

Tegevusloa taotluseid ja teavitusi saab esitada järgmiselt:

Tegevusloa taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
 • ruumide plaan koos seadmete ja sisseseade paigutuse ning vee ja kanalisatsiooni sisevõrkude plaaniga
 • reguleeritava temperatuuri või õhu suhtelise niiskusega või reguleeritava temperatuuri ja õhu suhtelise niiskusega ruumide asjakohase reguleeritava parameetri arvväärtused
 • käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem koos toiduohutuse seisukohalt oluliste parameetritega ning tehnoloogia lühikirjeldus
 • andmed projekteeritud ning kavandatava või tegeliku käitlemisvõimsuse, sealhulgas hoiuruumide mahutavuse kohta
 • ettevõttes kasutatava vee analüüsi katseprotokollid
 • puhastamis- ja desinfitseerimisplaan
 • kahjuritõrjeplaan
 • toidujäätmete, toiduks mittekasutatavate kõrvalsaaduste ja muude jäätmete kogumise, äravedamise ja kahjutustamise plaan
 • töötajate toiduhügieenikoolituse kava
 • andmed toidu veoks kasutatavate veokite kohta ning veokite ja ringlevate veopakendite puhastamise korraldamise kirjeldus

Selleks, et saada tegevusluba loomade tapmiseks tuleb esitada lisaks eespool esitatule veel alljärgnevad andmed:

 • iga tapaliini maksimaalne läbilaskevõime väljendatuna loomade arvuna tunnis;
 • loomaliigid ja kaalud, kelle puhul võib kasutada olemasolevaid liikumise piiramise ja uimastamise seadmeid;
 • iga tapaeelse pidamise ala maksimaalne mahutavus.

Nimetatud nõue tuleneb Nõukogu määruse (EÜ) nr 1099/2009, loomade kaitse kohta surmamisel, artiklist 14.

Viimati uuendatud 22.10.2021