Toidu tegevusload ja teavitamine

Toiduga tegelevad ettevõtted peavad taotlema kas tegevusluba või teavitama oma tegevusest. Tegevusest teavitamine või tegevusloa taotlemine on tasuta.

Tegevusluba

 • Ettevõtet kontrollitakse enne tegevusloa väljastamist
 • Võib tegutseda peale tegevusloa saamist
 • Tegevusloa taotlusega tuleb esitada lisadokumente (nt ruumide plaanid, kahjuritõrjeplaan)

Teavitamine

 • Ettevõtet kontrollitakse peale tegevusest teavitamist
 • Võib tegutseda peale tegevusest teavitamist
 • Lisadokumente teavitamisel esitama ei pea

Tegevusluba on vaja:

 • toidu tootmine, sh idude tootmine
 • taimsete esmatoodete töötlemine, kui muudetakse toodete kuju ja omadusi, nt riivimine, koorimine, jahvatamine
 • munade pakendamine, kanamunade kvaliteedi- ja kaaluklassidesse liigitamine
 • tegevused, mis väljuvad mee esmatootmise mõiste alt, nt teise mesiniku mee pakendamine, lisanditega meetoodete tootmine jne
 • kodus loomse toidu valmistamine kui tooteid turustatakse teisele käitlejale
 • jae- ja hulgimüük (eritemperatuuri vajav toit)
 • toitlustamine
 • loomse toidu valmistamine ja müük teisaldatavas ja/või ajutises käitlemiskohas (näiteks müügitelgid, -kioskid ja -veokid) kui tooteid turustatakse teisele ettevõttele
 • teises ettevõttes valmistatud toidu pakendamine või külmutamine
 • toidu töötlemine ioniseeriva kiirgusega

Tegevusest on vaja teavitada:

 • töötlemata taimsete esmatoodete tootmine ja turustamine hulgimüügi või tootmisettevõttele
 • kodus toidu valmistamine müügiks
 • toidu valmistamine ja müük avalikel üritustel
 • toidu jaemüük (sh müügiautomaadid), hulgimüük, kaugmüük
 • üksnes toidu vahendamine
 • toidu import EL välistest riikidest, loomse toidu sissevedu EL riikidest (ehk sihtkoha vastuvõtja)
 • toidu transport
 • toitlustamine (eritemperatuuri mittevajava toidu serveerimine ja kuumade jookide valmistamine/serveerimine)
 • toidu pakendite ja esemete tootmine, töötlemine, müük ja import
 • kütitud ulukite käitlemine kogumiskeskuses
 • kütitud ulukite rümba/raietükkide käitlemine väikeses koguses
 • farmis tapetud kodulindude ja jäneseliste liha väikeses koguses käitlemine

Tegevusluba ja teavitada ei ole vaja:

 • taimsete esmatoodete tootmine kui tooteid turustatakse otse tarbijale või jaemüügi- ja toitlustusettevõttele Eesti piires
 • loomsete esmatoodete tootmine väikeses koguses:
  • mesi – kuni 15 taru või mesilaspere
  • munad – kuni 50 lindu
  • lehma toorpiim – kuni 100 kg päevas või kuni 700 kg nädalas
  • kitse toorpiim – kuni 20 kg päevas
  • ute toorpiim – kuni 10 kg päevas 
  • kala – kuni 100 kg päevas
 • ettevõttel on ravimite käitlemise tegevusluba (nt toidulisandite turustajad)

Tegevusloa taotluseid ja teavitusi saab esitada järgmiselt:

Tegevusloa taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
 • ettevõtte asendiplaan koos vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude plaaniga
 • ruumide plaan koos seadmete ja sisseseade paigutuse ning vee ja kanalisatsiooni sisevõrkude plaaniga
 • andmed käitlemisruumides kasutatud viimistlusmaterjalide kohta
 • reguleeritava temperatuuri või õhu suhtelise niiskusega või reguleeritava temperatuuri ja õhu suhtelise niiskusega ruumide asjakohase reguleeritava parameetri arvväärtused
 • käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem koos toiduohutuse seisukohalt oluliste parameetritega ning tehnoloogia lühikirjeldus
 • andmed projekteeritud ning kavandatava või tegeliku käitlemisvõimsuse, sealhulgas hoiuruumide mahutavuse kohta
 • ettevõttes kasutatava vee analüüsi katseprotokollid
 • puhastamis- ja desinfitseerimisplaan
 • kahjuritõrjeplaan
 • toidujäätmete, toiduks mittekasutatavate kõrvalsaaduste ja muude jäätmete kogumise, äravedamise ja kahjutustamise plaan
 • töötajate toiduhügieenikoolituse kava
 • andmed toidu veoks kasutatavate veokite kohta ning veokite ja ringlevate veopakendite puhastamise korraldamise kirjeldus

Viimati uuendatud 14.01.2021