Taimed ja taimsed saadused

Enne taimede ja taimsete saaduste Eestisse toimetamist või eksporti tutvuge kehtivate tingimustega.

Ettevõtted, kes tegelevad taimede ja taimsete saaduste impordiga Euroopa Liidu välisest riigist Eestisse ning taimede ja taimsete saaduste ekspordiga Eestist ELi välisesse riiki, peavad olema kantud PTA taimetervise registrisse.

Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide vahelisel kaubavahetusel liiguvad kaubad (sh taimed ja taimsed saadused) vabalt.

Taimede ja taimsete saaduste import

Impordina käsitletakse väljaspool Euroopa Liidu territooriumi asuvast riigist taime, taimse saaduse ja muu objekti Eestisse või mõnda teise liidu liikmesriiki toimetamist. Impordil kehtivad taimetervisenõuded on sätestatud taimekaitseseadusega ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktidega.

Taimede ja taimsete saaduste impordile on Euroopa Liidus kehtestatud kindlad reeglid. Enne sellise tegevusega alustamist tuleb kindlasti reeglitega tutvuda, et ennetada võimalikke probleeme piiril. Peale taime, taimse saaduse või muu objekti vormistatamist vabasse ringlusse Eestis või mõnes teises EL-i liikmesriigis, liiguvad sisseveetud taimsed kaubad vabalt kogu EL-is. Rohkem infot Euroopa Komisjoni veebilehel.

Sisseveol taimetervise kontrollile kuuluvad taimi ja taimseid saadusi on lubatud Eestisse tuua ainult selleks ette nähtud piiripunkti kaudu. Nõuded piiripunktidele on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 2017/625 artiklis 64 ja Euroopa Komisjoni määruses 2019/1014. Ühendusevälisest riigist Eestisse taime, taimse saaduse  ja muu objekti toimetamiseks ettenähtud piiripunktide tunnustamise kord.

Taimetervise kontrollile kuuluvad taimed, taimsed saadused ja muud objektid peavad olema varustatud eksportiva riigi pädeva asutuse poolt väljastatud nõuetekohase fütosanitaarsertifikaadiga.

Sertifitseeritavate taimeliikide loetelus oleva taimeliigi seemne puhul võib importida üksnes nõukogu otsuses 2003/17/EÜ nimetatud ja Euroopa Liidu nõuetega samaväärseks tunnistatud Euroopa Liidu välistest riikidest pärit taimeliikide seemet.

  • Rohkem infot seemne impordi nõuete kohta on leitav SIIT.

Peamised õigusaktid

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2017/625, millega sätestatakse ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada taimetervise alaste õigusnormide kohaldamine.
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/2031, millega sätestatakse taimekahjustajate vastased kaitsemeetmed.
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/2072, millega sätestatakse ühetaolised tingimused seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega.

Rohkem infot Euroopa Komisjoni veebilehel.

Sisseveol läbiviidud taimetervise kontrolltoimingute eest tuleb tasuda järelevalvetasu vastavalt kehtestatud korrale. Luhamaa, Narva maantee ja Muuga sadama piiripunktides on võimalik järelevalvetasu maksta kohapeal.

Kauba sisseveost (sh transiidist) tuleb teavitada infosüsteemi TRACES NT (Trade Control and Expert System NT) kaudu, esitades piiripunktile eelteatise (Ühtse sisseveodokumendi I osa CHEDPP/ÜSTD-TS) enne saadetise füüsilist saabumist piirile.

Eelteatise esitamiseks läbi infosüsteemi TRACES NT peab saadetise eest vastutav ettevõte olema eelnevalt registreeritud TRACES NT-s ja ettevõtte esindaja (kes esitab eelteatise) peab omama sellele ligipääsu.

  • Juhend, kuidas taotleda ligipääsu infosüsteemile TRACES NT ning siduda ettevõtte esindaja konto (isikupõhine) ettevõtte kontoga on leitav SIIT.
    Samast juhendist leiab ka info ühtse sisseveodokumendi (CHEDPP/ÜSTD-TS) koostamise kohta TRACES NT-s.
  • Ligipääs TRACES NT veebilehele: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login

Taimede ja taimsete saaduste impordile on Euroopa Liidus kehtestatud kindlad reeglid ja sisseveo tingimused. Mõnede taimede, taimsete saaduste sissevedu on ühendusevälisest riikidest keelatud.

Euroopa Liitu on lubatud importida seemet ja taimset paljundusmaterjali üksnes nendest riikidest, mis on tunnistatud samaväärseks Euroopa Liidu nõuetele.

EL-i mittekuuluvatest riikidest tohib taimi ja taimseid saaduseid tuua juhul kui nad on vabad taimekahjustajatest ja nendega on kaasas fütosanitaarsertifikaat.
Ilma fütosanitaarsertifikaadita on lubatud tuua 5 liiki puuvilju: banaan, durian, ananass, dattel, kookospähkel.
Euroopa Liitu sisseveoks keelatud taimed ja taimsed saadused saadetakse tagasi või konfiskeeritakse ja hävitatakse.

Teaduslikel või hariduslikel eesmärkidel, ametlikuks testimiseks, katseteks, sordivalikuks ning sordiaretuseks võib ajutise erandi saamiseks taotleda eriluba keelatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide sissetoomiseks Euroopa Komisjoni rakendusmääruse 2019/829 alusel. Erilubasid keelatud materjali sissetoomiseks väljastab PTA taimetervise ja paljundusmaterjali osakond.

Kaubasaadetistega kaasnev puidust pakkematerjal peab Euroopa Liitu sissetoomisel olema ISPM 15 standardi kohaselt töödeldud ja märgistatud.

Tuvastamaks puidukahjustajaid ja ISPM 15 nõuete täitmist viib Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) läbi puidust pakkematerjali kontrolle piiril vastavalt Komisjoni rakendusmäärusele 2021/127/EL ja  Komisjoni delegeeritud määrusele 2019/2125/EL.

Hiinast, Valgevenest ja Indiast pärit teatud kaubaartiklite, nt erinevad kivid, keraamilised plaadid, sillutis, teekatteplaadid, alumiiniumist lehed ja plaadid (CN koodid 2514, 2515, 2516, 4401, 4415, 6801, 6802, 6803, 6907, 7606), sissetoomisega tegelevatel ettevõtetel tuleb kauba saabumisest teavitada TRACES NT kaudu.

2021. aasta  puidust pakkematerjali seirekava vastavalt Komisjoni delegeeritud määrusele 2019/2125/EL leiate SIIT.

Puidust pakkematerjali kontrolli eest tuleb kaubasaajal tasuda järelevalvetasu. Luhamaa, Narva maantee ja Muuga sadama piiripunktides on võimalik järelevalvetasu maksta kohapeal.

ISPM 15 (eesti keeles)

ISPM 15 (inglise keeles)

ISPM 15 (vene keeles)

Euroopa Liitu imporditavad värsked puu- ja köögiviljad (ka aiandustooted) peavad vastama Euroopa Liidus kehtestatud turustamisstandarditele.

Järelevalveametnik kontrollib Euroopa Liidu välistest riikidest imporditavate värskete puu- ja köögiviljadele kehtestatud turustamisstandarditele vastavust Luhamaa, Narva või Muuga piiripunktis või aiandustoote partii sihtkohas.

Turustamisstandarditele vastavust tõendav sertifikaat väljastatakse, kui aiandustoode vastab Euroopa Liidus kehtestatud turustamisstandarditele. Vastavussertifikaat kehtib dokumendis märgitud tähtajani ning selle aiandustoote koguse või partii kohta, mille nõuetekohasuse tõendamiseks see väljastati.

  • Täpsem info vastavussertifikaadi väljastamise kohta on nähtav SIIT.

Taimede ja taimsete saaduste eksport

Ekspordina käsitletakse taimede ja taimsete saaduste väljavedu Eestist EL välisesse riiki.

Re-ekspordina käsitletakse EL välisest riigist Eestisse toimetatud  taimede ja taimsete saaduste taasväljavedu EL välisesse riiki peale nende ümberpakendamist, ladustamist, osadeks jaotamist või teise kaubapartiiga ühendamist.

Taimede ja taimsete saaduste väljaveo planeerimisel tuleks esmalt kontrollida, kas need kuuluvad sihtriigis taimetervise kontrollile ning vajavad seetõttu fütosanitaarsertifikaati. Eestist liiduvälisesse riiki toimetatav taim, taimne saadus ja muu objekt peavad vastama sihtriigis kehtivatele taimetervisenõuetele.

Fütosanitaarsertifikaat on taime, taimse saaduse või muu objekti taimetervisenõuete kohasust tõendav dokument, mis väljastatakse Põllumajandus- ja Toiduameti poolt vastavalt rahvusvaheliselt kehtestatud nõuetele nende Eestist EL välisesse riiki toimetamise korral.

Ekspordieelseid sertifikaate väljastatakse juhtudel, kui ekspordi fütosanitaarsertifikaadi väljastamiseks mõnes teises EL liikmesriigis on vajalik esitada teave taime või taimse saaduse kasvukohast või taimekahjustajate staatusest Eestis.

Euraasia Majandusühenduse (Venemaa, Valgevene, Kasahstan, Kõrgõstan, Armeenia) territooriumile taimede ja taimsete saaduste toimetamisel on kehtestatud kord ning määratletud fütosanitaarsele kontrollile kuuluvate kaupade nimekiri. Kõrge taimetervisliku riskiga kaupadele nõutakse fütosanitaarsertifikaadi olemasolu.

  • Info Brexiti mõjust taimede ja taimsete saaduste ekspordile Ühendkuningriiki leiate SIIT

Igakülgset abi ja teavet saate ka PTA taimetervise valdkonna ametnikelt, kes väljastavad fütosanitaarsertifikaate.

Taotlus fütosanitaarsertifikaadi saamiseks tuleb esitada elektrooniliselt Maaeluministeeriumi Kliendiportaali kaudu.

  • Vaata taotluse esitamise juhendit SIIT.

Ekspordi fütosanitaarsertifikaadi, reekspordi fütosanitaarsertifikaadi ja ekspordieelse sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses § 248 ¹ sätestatud määras.

Riigilõiv tasutakse enne sertifikaadi taotlemist. Riigilõivu ettenähtud suuruses tasumata jätmise korral fütosanitaarsertifikaati ei väljastata.

Nõuded sisseveetavale kaubale kehtestab rahvusvaheliste reeglite kohaselt sihtriik ehk riik, kuhu kaupa toimetatakse.

Alates 1. juulist 2013 kehtestas Vene Föderatsioon ajutise sisseveokeelu kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest pärinevale seemne- ja tarbekartulile ning istutusmaterjalile. Eeltooduga seoses ei toimu ka fütosanitaarsertifikaatide väljastamist nimetatud kaubasaadetistele.

Alates 20. augustist 2014 kehtestas Vene Föderatsioon sisseveokeelu puu- ja juurviljadele ning pähklitele Euroopa Liidust, USAst, Austraaliast, Kanadast ja Norrast. Eelnimetatud nõudest kinnipidamiseks nimetatud kaupadele PTA fütosanitaarsertifikaate ei väljasta.

27. juulil 2015 avaldas Vene Föderatsiooni veterinaaria ja fütosanitaaria järelevalve teenistus (Rosselhoznadzor) teabe lõikelillede sisseveopiirangute kohta, millele tuginedes ei väljasta PTA võimalike kauplemistõrgete ärahoidmiseks fütosanitaarsertifikaate teistest EL liikmesriikidest pärit lõikelilledele.

Rahvusvahelises kaubavahetuses kasutatav puidust pakkematerjal peab vastama Rahvusvahelise Fütosanitaarmeetmete Standardile ISPM 15. Nõuetekohase puidust pakkematerjali kasutamine aitab vältida ohtlike metsakahjustajate levikut.

Enne kauba väljasaatmist Eestist (eksporti) tuleb alati veenduda, kas sihtriik on ISPM 15 standardit rakendanud ja nõuab puidust pakkematerjali vastavusmärgiga märgistamist.

ISPM 15 (eesti keeles)

ISPM 15 (inglise keeles)

ISPM 15 (vene keeles)

Euroopa Liidust eksporditavad värsked puu- ja köögiviljad peavad vastama Euroopa Liidus kehtestatud turustamisstandarditele.

Regiooni järelevalveametnik kontrollib Euroopa Liidu välistesse riikidesse eksporditavate värskete puu- ja köögiviljadele kehtestatud turustamisnõuetele vastavust enne tollideklaratsiooni vormistamist.

Turustamisstandarditele vastavust tõendav sertifikaat väljastatakse, kui aiandustoode vastab Euroopa Liidus kehtestatud turustamisstandarditele. Vastavussertifikaat kehtib dokumendis märgitud tähtajani ning selle aiandustoote koguse või partii kohta, mille nõuetekohasuse tõendamiseks see väljastati.

  • Täpsem info vastavussertifikaadi väljastamise kohta on nähtav SIIT.

Taimede ja taimsete saaduste transiit

Transiidina käsitletakse kauba liikumist ühest EL-välisest riigist teise või samasse EL-välisesse riiki läbi Eesti ja/või mõne muu EL-liikmesriigi territooriumi. Taimede ja taimsete saaduste transiidile kehtestatud tingimused on sätestatud Komisjoni delegeeritud määruses 2019/2124/EL.

Taimetervise kontrollile kuuluvate taimede ja taimsete saaduste transiit nii sisse kui välja võib toimuda üksnes impordiks lubatud piiripunktide kaudu ning selleks peab loa andma piiripunkti PTA taimetervise kontrolli teostav ametnik. Piiripunktis teostatakse kaubasaadetise dokumentide kontroll ja vajadusel ka füüsiline kontroll. Kontrolli tulemuste kohta vormistab piiripunkti järelevalveametnik vastavasisulise dokumendi (CHEDPP/ÜSTD-TS).

Täiendava info saamiseks on otstarbekas pöörduda selle piiripunkti taimetervise järelevalveametniku poole, mille kaudu kaup EL-i siseneb.

Tasud

Läbiviidud toimingute eest, mida transiitkauba kontrollimisel tehakse, võetakse taimetervise järelevalvetasu.

  • Tasu määrad on leitavad SIIT.

Kaubavahetus Euroopa Liidu riikide vahel

Euroopa Liidu (EL) siseturul toimub kaupade vaba liikumine. Liikmesriikide vahelisel kaubavahetusel kehtivad ELis kõikidele liikmesriikidele reeglina ühtsed nõuded, mille eest vastutavad üldjuhul lähetava liikmesriigi pädev asutus ning kauba tootja ja valdaja.

Taimede vedamisel Euroopa Liidu territooriumil, peavad taimed olema varustatud taimepassiga. Taimepass on ametlik etikett, mis tõendab, et taimed k.a teatud seemned on kontrollitud vastavalt kehtestatud nõuetele ja on vabad:

Õunapuu, pirnipuu, ebaküdoonia, tuhkpuu, viirpuu, pihlaka, toompihlaka, küdoonia, Davidi fotiinia, villpöörise, tuliastla ja astelpihlaka taimedel peab alati kaasas olema kaitstava piirkonna taimepass, märkega „ERWIAM“ või „Erwinia amylovora“, mis annab kinnituse, et istikud on kontrollitud viljapuu-bakterpõletiku suhtes.
 

Foto: Kaitstava piirkonna taimepass

Viimati uuendatud 19.11.2021