Registrid ja andmekogud

Siit leiad kõik ameti registrid ja andmekogud.
Alkoholiregister

Võimaldab teha päringuid riiklikusse alkoholiregistrisse kantud alkoholi kohta ning kehtivuse kaotanud või kehtetuks tunnistatud registrikannete kohta. 

Teavitatud toidulisandid ja eritoidud

Võimaldab kontrollida, millised toidulisandid ja eritoidud on teavitatud. Andmebaasis olevaid tooteid võib Eestis turustada ja nende turule viimisest uuesti teavitama ei pea.

Teavitatud ja tegevusloaga toidukäitlejad

Võimaldab kontrollida, millised ettevõtted võivad tegeleda toidu käitlemisega ja mis valdkonnas. 

Veterinaararstid

Registrist on võimalik otsida tegevusloaga veterinaararste. 

Elusloomadega tegelevad ettevõtted

Võimaldab kontrollida, millised kogumiskeskused on tunnustatud ja millises valdkonnas.

Võimaldab kontrollida, millised põllumajandusloomade vahendamisega tegelevad ettevõtted on tunnustatud ja millises valdkonnas.

Võimaldab kontrollida, millised kontrollpunktid on tunnustatud ja millises  valdkonnas.

Võimaldab kontrollida, millised asutused, instituudid ja keskused on heaks kiidetud ühendusesiseseks kaubanduseks.

Võimaldab kontrollida, millised põllumajandusettevõtted on ametlikult tunnustatud ja rakendavad kontrollitud pidamistingimusi.                    

Nimekiri kõrge bioturvalisustasemega seafarmidest, mis lähetavad elussigu vastavalt EK rakendusotsuse 2014/709 artiklile 3.

Nimekiri kõrge bioturvalisustasemega seafarmidest, mis lähetavad tapasigu vastavalt EK rakendusotsuse 2014/709 artiklile 3b.

Võimaldab otsida veolube ja vedajaid.

Võimaldab otsida pädevustunnistusega juhte ja saatjaid.

Võimaldab kontrollida, millised vivaariumid omavad tegevusluba ja millises valdkonnas.

Võimaldab kontrollida, millised vesiviljelusettevõtted omavad tegevusluba ja millises valdkonnas.

Euroopa Liidu liikmesriikide heaks kiidetud ettevõtete loetelud Euroopa Komisjoni kodulehel

 

Loomade aretusega tegelevad ettevõtted

Võimaldab leida põllumajanduslindude aretuse ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmisega tegelevaid ettevõtteid ning nende tegevusvaldkondi.

Võimaldab leida hobuste, sigade või veiste sperma kogumise ja säilitamisega tegelevad ettevõtted ning nende tegevusvaldkondi.

Võimaldab leida tegevusloaga aretusühinguid ja aretusettevõtteid.

Hobuslaste register

Registrist saab otsida andmeid registrisse kantud hobuste kohta.

Loomsed kõrvalsaadused

Loomseid kõrvalsaaduseid käitlevad ettevõtted / Lists of approved and registered plants handling animal by-products (Reg. 1069/2009)

Nimekirjad loomseid kõrvalsaadusi või neist saadud tooteid käitlevatest ettevõtetest, mis on tunnustatud või teavitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 artiklite 23 ja 24 alusel.

EL-i loomseid kõrvalsaaduseid käitlevad ettevõtted

Võimaldab otsida Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna ja Euroopa Liidu väliste riikide loomseid kõrvalsaadusi käitlevaid ettevõtteid.

Võimaldab otsida Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/605 artikli 41 lõike 1 punktis b osutatud ettevõtteid. 

 Võimaldab otsida Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/605 artikli 41 lõike 1 punktis c osutatud ettevõtteid.

 Võimaldab otsida Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/605 artikli 41 lõike 1 punktis d osutatud ettevõtteid.

Kalalaevade register (Euroopa Liit)

Euroopa Liidu kalalaevaregistris saab otsida infot kõigi registrisse kantud või sealt välja kantud laevade kohta. Nähtavad on kõik laevaga tehtud toimingud ja kogu laevaga seotud info, välja arvatud laevaga seotud isikuid puudutav info. 

Kutselise kalapüügi register (KIR)     Registrisse on koondatud andmed kutselisel kalapüügil kasutatavate laevade kohta.
    Siit leiate tegevusloaga ehk tunnustatud vesiviljelustootmisettevõtted.
Söödakäitlejad

Huvilised saavad vaadata, millistel ettevõtetel on sööda käitleja tegevusala ja sööda käitlemisel kasutatava aine kohta luba ja/või esitatud majandustegevusteade.

Huvilised saavad vaadata, millisel ettevõttel on luba toota, turule viia ja/või sööta loomset proteiini (näiteks kalajahu) sisaldavat sööta. Samuti seda, millistel ettevõtetel on luba sööta kalajahu sisaldavat täispiimaasendajat võõrutamata mäletsejalistele.

Euroopa Liidu tunnustatud söödakäitlejad

Taimetervise register

Taimetervise registri eesmärk on tagada reguleeritud taimekahjustajatest vaba taimede ja taimsete saaduste käitlemine. Taimetervise registris on ettevõtted, kelle üle teostatakse riiklikku järelevalvet. Võimalik on vaadata, millised on registris olevate ettevõtete aktiivsed taimetervise valdkonnaga seotud tegevusalad, millistel ettevõtetel on taimepassi väljastamise tegevusluba, puidu vastavusmärgiga märgistamise tegevusluba jne. 

Mahepõllumajanduse tootjate register

Siit leiate mahepõllumajandusega tegelevate tootjate andmed. 

Taimekaitsevahendite register

Siit leiate Eestis turule lubatud taimekaitsevahendid, turustuskohad, väga mürgiste taimekaitsevahendite kasutajad. Siin saad teha ka taimekaitsetunnistuse kehtivuse päringu. 

Väetiseregister

Siit leiate turustamisotstarbeliste väetiste ning väetiste käitlejate ja nende tegevusvaldkondade kohta andmeid.

Sordiregister

Siit leiate info Eestis registreeritud, sordikaitse alla ja sordilehte võetud sortidest.

Sertifitseeritud seemnepartiide andmekogu

Siit leiate info Eestis sertifitseeritud seemnepartiide kohta (kultuur, sort, kategooria, partii kaal, idanevus, puhtus, 1000 tera kaal, kas on mahepõllumajanduslikult toodetud, partii tootja, pakendaja ja sordi esindaja).

Maaparandussüsteemide register

Siit leiad ehitatavate ja kasutusele võetud maaparandussüsteemi kuuluvate hoonete ja rajatiste kohta avalikustatud ja koondatud info.
Registriandmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate register

Siit leiad teavet maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate kohta.

Põllumajandus- ja Toiduameti dokumendiregister asub siin.

Dokumendiregistrist leiate järgmised dokumendid:

  • õigusaktid (käskkirjad, otsused, load, tunnistused);
  • saabunud- ja väljasaadetavad dokumendid;
  • teabenõuded;
  • lepingud.
Veterinaar- ja Toiduameti dokumendiregister lõpetati 31.12.2020 ja see asub siin: VTA WebDesktop arhiivina.

Põllumajandusameti dokumendiregister lõpetati 31.12.2020 ja see asub siin: PMA WebDesktop arhiivina.

Viimati uuendatud 02.12.2021