Seemne ja paljundusmaterjali tootmine, ettevalmistamine, turuleviimine ning kasutamine

Mahepõllumajanduslik seemne ja paljundusmaterjali tootmine, ettevalmistamine või turuleviimine annab ülevaate maheviljeluse põhimõttetest ja olulisematest nõuetest. Samuti on siit leitav ka peamine informatsiooni seemne ja paljundusmaterjali kasutamise kohta mahetootjatele.

Mahepõllumajandusliku seemne ja paljundusmaterjali tootmine on vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevatele nõuetele paljundamine, kasvatamine, töötlemine, säilitamine ja pakendamine turustamise eesmärgil. Turustamiseks loetakse seemne müügiks pakkumist, müügi eesmärgil omamist, müümist või muul viisil tasuta või tasu eest üleandmist.

Maheseemne kasutajatel on alati kohustus osta maheseemne andmekogus olevaid seemneid, vaatamata seemne andmekogusse lisamise kuupäevast. Seega maheseemne kasutajad, olge hoolsad, jälgige pidevalt maheseemne andmekogus olevate seemnete saadavust ja vajadusel ärge unustage küsida nõusolekut, kui liigil on kas või üks sort andmekogus saadaval.

Seemne ja paljundusmaterjali tootmine, ettevalmistamine või turuleviimine

 • Mahepõllumajanduslik tunnustatus

Mahepõllumajandusliku seemne- ja paljundusmaterjali (edaspidi Maheseemne) mis tahes tootmis, ettevalmistus- (k.a ümberpakendamine) või turustusetapiga tegelevad ettevõtted peavad olema mahepõllumajanduses tunnustatud ja kuuluma kontrolliasutuse iga-aastase järelvalve alla (EÜ nr 834/2007 artikkel 1). Maheseemne tootmiseks ja turustamiseks peab ettevõte taotlema tunnustatust seemne- ja paljundusmaterjali tootmine, ettevalmistamise ja turuleviimise valdkonnas. Tunnustamise taotlust saab esitada aastaringselt kas Maaeluministeeriumi kliendiportaali teenuse kaudu „Ettevõtte tunnustamise taotlemine või jätkamine“ või maakonnakeskuste kaudu dokumendivormiga „Ettevõtte tunnustamise taotlemine või jätkamine“ paberkandjal või digiallkirjastatuna e-mailile. Ettevõte saab esitada aasta jooksul ühe „Ettevõtte tunnustamise taotlemine või jätkamine“ taotluse läbi kliendiportaali. Uue lisavaldkonna lisandumisel esitada teavitus dokumendivormil „Kliendi teavitus“. Riigilõiv tuleb maksta taotluse esitamise kuupäevaks.

 • Külviseemne nõusolek

Maheseemne tootmisega tegelevad ettevõtted kasutavad seemne paljundamiseks kõrgema kategooria (SE, E, C1) keemiliselt töötlemata tava- või mahepõllumajanduslikult toodetud sertifitseeritud seemet (EÜ nr 834/2007 artikkel 12, lõige i), seetõttu ei pea nad küsima Põllumajandus- ja Toiduametilt nõusolekut seemneks kasvatatavale kultuurile.

 • Mahepõllumajanduslikud nõuded

Maheseemne- ja paljundusmaterjali tootmisel, ettevalmistamisel (ümberpakendamine) või turustamisel tuleb järgida järgmisi mahepõllumajandusliku tootmise nõudeid:

 1. Maheseemet saadakse üksnes üleminekuaja läbinud ehk mahemaalt (maa peab olema külvamise hetkel mahe).

Ettekasvatatud istutus- ehk paljundusmaterjal (tomati-, kapsaistik, seenemütseel jm) peab olema mahepõllumajanduslikku päritolu ja kasvatatud mahepõllumajanduse nõudeid järgides.

 1. Tootmisprotsessi tehnoloogiline skeemi e. tootmisetegevuse kirjeldus järgi tuvastatakse, kas ettevõttes on võimalik valmistada ette mahepõllumajandusliku päritoluga seemneid.
 2. Kui ettevõtja käitleb nii mahe- kui mittemahe tooteid, siis tuleb tagada eristatavus kogu tootmisprotsessis ja ladustamisel:
 1. esitada meetmete kirjelduse, millega tagatakse mahe- ja mittemaheseemne ja vegetatiivse paljundusmaterjali eristatavus,
 2. mahepõllumajandustooted tuleb hoida teistest põllumajandustoodetest eraldi,
 3. kasutusele tuleb võtta kõik vajalikud meetmed, et identifitseerida partiisid ning vältida nende segi või vahetusse minek,
 4. enne mahepõllumajandustoodete ladustamist on kasutatud kohaseid puhastusmeetmeid, mis on kirjalikult fikseeritud.
 1. Arvestuse pidamisel on esitada raamatupidamisdokumendid, kus peetakse eraldi arvestust mahe- ja mittemaheseemne ja vegetatiivse paljundusmaterjali kohta, mis võimaldavad tuvastada seemne päritolu ja jälgida maheseemne liikumist. Arvestuse pidamine peab olema paberkandjal või elektroonselt. Andmete kohta tehakse kirjed 3 päeva jooksul toimingu tegemise päevast arvates. Andmeid ja neid tõendavaid dokumente tuleb säilitada vähemalt 3 aastat arvates nende kogumisest.
 • Raamatupidamisedokumendid peavad sisaldama järgmist informatsiooni:

a) toodete tarnija ning juhul, kui tegemist on eri isikuga, müüja või eksportija;

b) üksusesse toodavad mahepõllumajandustooted ja vajadusel kõik ostetud materjalid ja nende kogused ning nende materjalide kasutamise;

c) ladustatud mahepõllumajandustooted ja nende kogused;

d) kõik üksusest või esimese kaubasaaja tööruumidest või ladustamisrajatistest väljasaadetud tooted, nende kogused ja kaubasaajad või juhul, kui on tegemist eri isikutega, siis ostjad, kes ei ole lõpptarbijad;

e) ettevõtjate puhul, kes niisuguseid mahepõllumajandustooteid ei ladusta ega käitle, müüdud ja ostetud mahepõllumajandustooted ja nende kogused, ning tarnijad ja juhul, kui tegemist on eri isikutega, siis müüjad või eksportijad ja ostjad ning juhul, kui tegemist on eri isikutega, siis kaubasaajad.

 1. Seemne ja paljundusmaterjali päritolu tuvastamiseks tuleb esitada mahepõllumajandusliku tootmisega seotud teenuse (kuivatamine, sorteerimine, ladustamine jm) kasutamise/osutamise puhul andmed teenuse nimekirjaga koos nende tegevuse kirjeldusega ning kontrolliasutused, kes nende tegevust kontrollivad. Lisaks peab olema esitada lepingud teenuse kasutamisel kirjaliku nõusolekuga selleks, et nende ettevõtte suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 834/2007 V jaotises kehtestatud kontrollisüsteemi.
 2. Müügipakendite etiketi märgistusel kasutatakse toote nimetuses viidet mahemõllumajanduslikule tootmismeetodile sõnaga „ökoloogiline” või „mahe” ja ettevõtet kontrolliva järelvalveasutuse koodnumbrit nt Põllumajandus- ja Toiduametil on koodnumber EE-ÖKO-03. See info peab kajastuma ka saatelehtedel/arvetel.

Euroopa Liidu logo kasutust ei ole seemne- ega paljundusmaterjali (istikute) müügipakendite märgistamisel reguleeritud.

 1. Maheseemne kokkuostjad – seemet originaalpakendis edasi müües peab saatelehtedel/ arvetel kasutama originaalpakendi andmeid.
 2. Maheseemne ümberpakendamisel – märgitakse etiketile ja saatelehtedel/arvetele viimast kontrolli teostanud  järelvalveasutuse koodnumber, kui see on Põllumajandus- ja Toiduamet siis EE-ÖKO-03.
 • Üldised seemnetootmise nõuded

Maheseemne tootjad peavad lisaks mahenõuetele jälgima üldisi seemnekasvatuse nõudeid, mis tulenevad taimede paljundamise ja sordikaitse  seadusest. Rohkem infot seemnete sertifitseerimise kohta on leitav SIIT.

Seemnete vedamisel Euroopa Liidu territooriumil on teatud taimeliikide puhul vajalik seemnepartii varustada taimepassiga, mis kinnitab, et taimed on vabad karantiinsetest ja reguleeritud mittekarantiinsetest taimekahjustajatest. Rohkem infot taimepassi kohta on leitav SIIT

 • Info sertifitseeritud seemnepartiide kohta

Maheseemne andmekogus on üksnes mahepõllumajanduslikult toodetud sertifitseeritud seemne viimased kategooriad (C, C2, ST), mis on ette nähtud mahepõllumajandustootjatele seemne lõpptarbimiseks ehk  peamiselt kas toidu  või sööda tootmiseks.   

Sertifitseeritud seemnepartiide nimekirjast on leitavad kõik Eestis toodetud seemnepartiid.

Seemne ja paljundusmaterjali kasutamine, k.a andmekogud

 • Mahetootja peab külvamisel kasutama:

1. sertifitseeritud mahepõllumajanduslikku seemet, kui see on mahepõllumajanduslikult toodetud seemne, seemnekartuli ja paljundusmaterjali andmekogus (edaspidi maheseemne andmekogu) saadaval;  

2. oma ettevõttes toodetud seemet (OTS);

Erandina on mahepõllumajandusliku tootmisega alustatavatel ettevõtetel üksnes esimesel üleminekuaastal lubatud kasutada oma toodetud seemet, mis pärineb oma ettevõtte mittemahepõllumajanduslikust tootmisest. Ettevõtte teisel üleminekuaastal ning edaspidi ei ole lubatud kasutada oma toodetud mittemahepõllumajanduslikku seemet.

Külvamiseks ei tohi kasutada teisest mittemahe- või maheettevõttest saadud/ostetud sertifitseerimata seemet liikide puhul, mis kuuluvad sertifitseeritavate taimeliikide loetellu

3. mittemahepõllumajanduslikku keemiliselt töötlemata sertifitseeritud seemet Põllumajandus- ja Toiduametilt taotletud nõusoleku alusel;

Nõusolek antakse järgmistel juhtudel:

3.1. tootja on tellinud õigeaegselt mahepõllumajandusliku seemne või seemnekartuli, kuid turustaja ei suuda seda enne külvi või istutamist tarnida;

3.2. sorti, mida kasutaja soovib omandada, ei ole maheseemne ja seemnekartuli andmekogus ning kasutaja suudab tõendada, et ükski sama liigi puhul registreeritud muudest sortidest ei ole asjakohane ning luba on seetõttu tema tootmistegevuse seisukohalt oluline (nt: andmekogus on üleval odra sort „Kornelija“, kuid soovitakse kasutada sordiomadustelt erinevat sorti „Anni“. Nõusoleku küsimisel tuleb põhjendada, miks sort „Kornelija“ kasvatamiseks ei sobi, millised on sordi „Anni“ omadused ning miks sort „Anni“ kasvatamiseks paremini sobib);

3.3. uurimistööks, väikese ulatusega välikatseteks või sordi säilitamiseks;

Nõusolek antakse küll seemne kasutamiseks, aga nõusolekut tuleb küsida seemne ostmisel/tellimisel, mille järgi arvestatakse maheseemne andmekogu hetkeseisu.

Erand. Keemiliselt töötlemata sertifitseerimata seemet võib kasutada üksnes juhul, kui see liik ei kuulu sertifitseeritavate taimeliikide loetellu, näiteks koriander. Sertifitseeritavate taimeliikide loetelu leiate PTA kodulehelt siit.

Erand. Mahepõllumajandusliku seemne tootja ei pea küsima nõusolekut kõrgema kategooria (SE, E, C1) keemiliselt töötlemata mittemahe külviseemne kasutamiseks.

4. mittemahepõllumajanduslikku keemiliselt töötlemata sertifitseeritud seemet üldloa (ilma nõusolekuta) alusel. Seda üksnes liikide puhul, mida maheseemne andmekogusse ei ole kantud. Nt kui andmekogus ei ole üleval speltanisu (Triticum spelta L.) siis kõik speltanisu sordid on kasutatavad üldloa alusel. Üldluba kehtib, kuni liik ja selle sort kantakse maheseemne andmekogusse. Jälgige kindlasti andmekogus seemnepartiide registreerimise kuupäevi;

5. Ettekasvatatud istutus- ehk paljundusmaterjal (nt tomati-, kapsaistik jm) peab olema mahepõllumajanduslikku päritolu ja kasvatatud mahepõllumajanduse nõudeid järgides.

Säilitada tuleb kasutatud seemne, seemnekartuli ja paljundusmaterjali ostudokumendid, samuti ametlikud etiketid (põllukultuuride ja köögivilja sertifitseeritud seemne puhul), pakendid (köögivilja standardseeme), taimepassid (seemnekartul) ja kirjavahetus, kui tõendusmaterjal. Ettevõtte kontrollimisel esitage need PTA ametnikule.

Andmekogu on mõeldud kasutamiseks üksnes mahepõllumajandusliku sertifitseeritud külviseemne kasvatajatele, kes võivad kasutada kõrgema kategooria (SE, E, C1) mahepõllumajanduslikku- ja mittemahepõllumajanduslikku külviseemet ilma nõusolekuta.

Võimalus on kasutada ka Läti maheseemne andmekogus olevaid seemneid.

Viimati uuendatud 02.12.2021