Taimed

Ettevõtja, kelle tegevusega kaasneb taimepassi väljaandmise kohustus, peab omama taimepassi väljaandmise tegevusluba.

Taimepass

Taimepass on ametlik etikett, mis on vajalik taimede vedamisel Euroopa Liidu territooriumil ning Euroopa Liidus kehtestatud kaitstavatesse piirkondadesse. 
Taimepass tõendab, et taimed k.a teatud seemned on kontrollitud vastavalt kehtestatud nõuetele ja on vabad:

Õunapuu, pirnipuu, ebaküdoonia, tuhkpuu, viirpuu, pihlaka, toompihlaka, küdoonia, Davidi fotiinia, villpöörise, tuliastla ja astelpihlaka taimedel peab alati kaasas olema kaitstava piirkonna taimepass, märkega „ERWIAM“ või Erwinia amylovora, mis annab kinnituse, et istikud on kontrollitud viljapuu-bakterpõletiku suhtes.

Foto: Kaitstava piirkonna taimepass

INFOVOLDIK - Taimepass.pdf
INFOVOLDIK - Taimepass.pdf

Taimepassi väljaandmise tegevusluba
 

Taimepassi väljaandmise tegevusluba peab olema isikul, kes turustab:

 • omatoodetud taimi teistele kutseliselt taimedega tegelevatele ettevõttetele, metsaomanikele või omavalitsustele;
 • omatoodetud taimi kaugmüügi (e-poe) teel;
 • omatoodetud viljapuu-bakterpõletiku peremeestaimi olenemata müügiviisist;
 • taimi, mille kohta algselt väljastatud taimepass on vaja asendada uue taimepassiga.

 • Taimepassi tegevusloa taotluse saab esitada Maaeluministeeriumi kliendiportaalis.
  Enne taotluse esitamist tuleb läbida e-koolitus ning tasuda riigilõiv.
   
  • Taimepassi e-koolitusele pääseb aadressilt https://taimekool.agri.ee/.

   Autentimine on hetkel võimalik ainult kasutajanime ja parooliga.
   Kasutajanime ja parooli saamiseks palun kirjutage e-kiri aadressil it@agri.ee .

   E-kirja sisuks kirjutage "Soovin saada kasutajanime ja parooli taimetervise e-koolitusele sisenemiseks - (teie) EESNIMI, PERENIMI  ja ISIKUKOOD".

                                                                                                                            

Taimepassi koolituse läbimise kohta antakse isikule tunnistus, mis kehtib tähtajatult tingimusel, et isik läbib üks kord kahe aasta jooksul Põllumajandus- ja Toiduameti korraldatava täiendkoolituse.

Tegevusloa taotlusele tuleb lisada:

 1. taimepassiga varustatavate taimeperekondade nimetused
 2. toodetavate ja/või turustatavate taimeperekondade nimetused
 3. taimepassi näidis (taimetervise registri numbri saate pärast tegevusloa väljastamist, senikaua märkige näidisele "x")
 4. enesekontrollisüsteemi lühikirjeldus (vaata Enesekontrollisüsteemi juhendit)
 5. koolituskava (on nõutud ettevõttel, kus töötavad isikud, kes vastutavad Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega 2019/2072 kehtestatud taimetervise nõuete täitmise eest)

  Majandustegevusteate taimetervise registrisse astumiseks:

  Taimetervise registrisse peab olema kantud ettevõte, kes:

  • omab taimepassi väljaandmise tegevusluba;
  • turustab istutamiseks ettenähtud taimi läbi e-poe;
  • turustab suures mahus teiselt taimede tootjalt/turustajalt saadud taimepassiga taimi otse lõppkasutajale (nt.  aianduskeskus);
  • osutab haljastusteenust kohalikule omavalitsustele;

  • toodab ja turustab teistele ettevõtetele järgmisi toiduks ettenähtud taimi (potti istutatuna, olenemata kasvusubstraadist) - salvei, rosmariin.
    

  Taimetervise registrisse registreerimise kohustusest on vabastatud ettevõte, kes:

  Enesekontrollisüsteemi pidamise kohustus on ettevõtetel, kellel on taimepassi väljaandmise tegevusluba. Ettevõtja teeb kindlaks taimede tootmise, vedamise ja muude taimede käitlemisega seotud tegevustega kaasnevad kohta kriitilised punktid. Kriitilised punktid on need, millega kaasneb taimede reguleeritud taimekahjustajatega nakatumise ning  levitamise risk.

  Ettevõte peab määrama meetmed, millega välditakse taimede nakatumist reguleeritud taimekahjustajatega ning taimekahjustajate levitamise riski. Enesekontrollisüsteem peab sisaldama andmeid ettevõttes enesekontrollisüsteemi raames teostatud kontrollide ja rakendatud meetmete kohta. Andmeid säilitatakse kolm aastat.

  Tarnija dokument ja tootekirjeldus on kasutusel puuvilja- ja marjakultuuride, dekoratiivkultuuride ning köögiviljakultuuride paljundus- ja istutusmaterjali turustamisel, mis on reguleeritud taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse määrustega.

  Tarnija dokumendiga varustatakse taimede kasvatamiseks, paljundamiseks või tootmisistanduse rajamiseks turustatav kontrollitud paljundus- ja istutusmaterjali kategooriasse (CAC- materjal) kuuluv paljundus- ja istutusmaterjal. Tootekirjeldusega varustatakse lõppkasutajale turustatav taimne paljundus- ja istutusmaterjal.

  • Teha Põllumajandus- ja Toiduametiga taimetervise hindamisel koostööd ja määrata ettevõttes taimetervise eest vastutav isik.
  • Võimaldada Põllumajandus- ja Toiduametile juurdepääsu kontrollitavale objektile.
  • Kinnitada igal aastal hiljemalt 30. aprilliks Maaeluministeeriumi kliendiportaalis oma andmete õigsus taimetervise registris  (Taimetervise registrisse kandmine ja registriandmete muutmine, majandustegevusteade).
  • Reguleeritud taimekahjustaja avastamisel teavitada tarneahelat ja taimed tagasi kutsuda.
  • Tagada ettevõttesse ostetud ja ettevõtte poolt turustatud taimede jälgitavus, säilitada dokumente kolm aastat.
  • Omada teadmisi parimatest tavadest ning meetmetest ja muudest tegevustest, mis on vajalikud reguleeritud taimekahjustajate esinemise ja leviku ärahoidmiseks ning taimetervisealase kontrolli teostamiseks.
  • Pidada kasutatava maavalduse kohta põlluraamatut, hoonete kasutamise puhul nende kasutuska kas paberkandjal või digitaalsel kujul.
  • Teavitada Põllumajandus- ja Toiduametit Euroopa Liidu liikmesriikidest toodavast taimsest paljundusmaterjalist.
  • Koostada ja rakendada töötajate koolituskava, mis tagab et taimede kontrollimisega seotud töötajad on teadlikud reguleeritud taimekahjustajatest ja nad omavad kontrollide läbiviimiseks, proovide võtmiseks ja pakendmiseks vajalikke oskusi.
  • Koostada ja rakendada hädaolukorra lahendamise kava, mida järgitakse reguleeritud taimekahjustaja esinemise või esinemise kahtluse puhul.
  • Koostada ja rakendada ettevõtte enesekontrollisüsteemi.

  Taimede kaugmüük on taimede müük veebipoes, sotsiaalmeedias, ostu-müügi portaalis, kataloogi, ajalehe või ajakirja vahendusel või muudel juhtudel, kus ostutehingu sõlmimisel osapooled ei viibi ühel ajal samas kohas. Kaugmüügi teel turustatavad taimed tuleb alati varustada taimepassiga ja taimede müüja peab omama taimepassi väljastamise tegevusluba.

  Tegevusloa muutmine on tegevusloa mis tahes kõrvaltingimuse muutmine.
  Tegevusloa muutmine on vajalik, kui muutub tegevusloa kõrvaltingimus või kontrolliese st nõuete kogum, mille täitmine on tegevusloa andmise eelduseks.

  Taimepassi väljaandja tegevusloa muutmise taotluse menetlemise eest ei pea riigilõivu tasuma.

  Näiteks

  • muutub lepinguline suhe nõuetekohase vastutava isikuga,
  • lisandub uus nõuetekohane vastutav isik kellel on kehtiv tunnistus taimetervisealase täiendkoolituse läbimise kohta,
  • muutub ettevõte poolt taimepassiga varustatavate taimeperekondade nimekiri (lisanduvad uued taimeperekonnad, millele ettevõte peab väljastama taimepassid ja/või eemaldatakse need, mis ei kuulu taimepassiga varustamiseks),
  • muutub taimepassiga varustatava taimeperekonna kaubatüüp (nt. ettevõte väljastas taimepassid harilikule õunapuule dekoratiivkultuurina, lisandub harilik õunapuu puuviljakultuurina).

  PTA võib tegevusluba muuta järgmistel alustel:

  • ettevõtja taotlus,
  • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ning mis kaalub üles ettevõtja huvi senistel tingimustel tegevust jätkata ja mida on võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega.

  Viimati uuendatud 30.11.2021