Toidupakendid ja materjalid

Teiste sõnadega ka toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed.
Toiduga kokkupuutumiseks võib kasutada mitmesuguseid materjaliliike (plast, klaas, keraamika, metall, puit, paber jne). Söödavaid materjale ja esemeid käsitletakse toiduna.
Toiduga kokkupuutuvate materjalidega seotud tegevustest (tootmine, töötlemine, import, turustamine) peab Põllumajandus- ja Toiduametit teavitama.

Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed hõlmavad kõiki materjale ja esemeid, mis on mõeldud toiduga kokkupuutumiseks (nt toidunõud ja köögitarvikud); mis juba puutuvad toiduga kokku ja on selleks ette nähtud (nt toidupakendid); või mille puhul võib eeldada, et need puutuvad toiduga kokku või eraldavad toitu oma koostisosi (nt salvrätid, kaupluste ostukotid). Sisuliselt on TKM mistahes toiduga vahetusse kontakti minev/olev materjal ja ese.

Toiduga kokkupuutuvateks materjalideks ja esemeteks liigitatakse ka inimtarbimiseks mõeldud veega kokkupuutuvad materjalid ja esemed (va ühis- või eraveevärgi püsiosad). Antiikesemeid ja katte- või pindmaterjale, mida võib koos toiduga süüa (nt söödavad juustukoorikud), ei liigitata toiduga kokkupuutuvateks materjalideks/esemeteks.

TKM võib olla valmistatud:

 • plastist (nt plastkarbid, joogitopsid)
 • klaasist (nt pudelid)
 • keraamikast (nt kruusid, ahjupotid)
 • metallist (nt konservitoosid, pannid)
 • paberist (nt pakkepaber) ja papist (nt koogikarbid)
 • puidust (nt lõikelauad)
 • muust materjalist (nt korgist- veinipudeli korgid, silikoonist- ahjunõud või ka mitmest eelpooltoodud materjalist korraga nagu plastaknaga paberist saiakotid, plastkorkidega kartongist tetrapakendid jm).

Miks võib TKM inimese tervisele ohtu põhjustada?

Kõikidest toiduga kokkupuutuvatest materjalidest/esemetest kandub mingisugune kogus materjaliosakesi toitu. Selleks, et materjalid/esemed oleksid inimese tervisele ohutud, on lubatud toiduga kokkupuutumisel nendest toitu üle kanduda väga väike kogus materjaliosakesi. Kui materjaliosakesi on toidus lubatust rohkem, võivad need pideva tarbimise tulemusena hakata organismis kogunema ja aja möödudes organismi mõjutama. See, kui palju osakesi kandub materjalist/esemest toitu sõltub materjali/eseme koostisest (kasutatud lähteained, tootmise tingimused) ja materjali/eseme kasutamise tingimustest toiduga kokkupuutel.

Kasutamistingimuste puhul on kolm olulist tegurit:

 1. toidu reageerimisvõime materjaliga ehk toidu võime põhjustada materjaliosakeste sattumist toitu.
 2. materjali/eseme kasutamise temperatuur toiduga kokkupuutumisel. 
 3. materjali/eseme toiduga kokkupuute ajaline kestvus. 

Toidukäitlejal on kohustus tagada TKM selline lõpptarbijani jõudmine, nagu TKM tootja on seda ette näinud (nõuetekohased ladustamise tingimused, hügieeniline ümberpakendamine jne).

Käitlejal on ka kohustus tõestada, et materjal/ese on nõuetekohane- turustamisetappides on tõenduseks korrektne materjali/eseme märgistus ja nõuetekohane vastavusdeklaratsioon (teatud materjalirühmade korral).

Nii märgistuse kui vastavusdeklaratsiooni (VD) väljastab TKM valmistaja või Euroopa Liidu tolliterritooriumile importija või ühenduses asutatud müüja. Kui importija/müüja koostab märgistuse või VDi ise, saadakse algne informatsioon toote võimalike kasutamise piirangute jm kohta materjali/eseme tootjalt. Lähtudes saadud informatsioonist võib importija/müüja teostada tõenduskatseid migratsiooniväärtuste kohta.

Vastavusdeklaratsioon

Teatud materjalirühmadele on kehtestatud täiendavad nõuded ohutuse tagamiseks, mille kohaselt tuleb lisaks nõuetekohasele märgistusele esitada ka VD. Materjalirühmad, mille puhul esitatakse VD:

 • plastid (sh kile ja vahtplast),
 • keraamika ning
 • regenereeritud tsellulooskile.

Lisaks on VD esitamise kohustus ka aktiivsetel ja intelligentsetel materjalidel ja esemetel ning epoksüühendeid sisaldavatel materjalidel ja esemetel.

Vastavusdeklaratsiooni väljastab TKM valmistaja või EL tolliterritooriumile importija või ühenduses asutatud müüja. Käitleja peab olema suuteline vastavusdeklaratsiooni esitama kõikides turustamisetappides, kusjuures jaekaubanduses esitatakse VD nõudmisel (välja arvatud toodete üleandmisel tarbijatele). Vastavusdeklaratsiooni õigsuse tõendamiseks peavad olema kättesaadavad ka asjakohased tõendusdokumendid (katseprotokollid või teoreetilised arvutused).

Vastavusdeklaratsioonil ei ole kohustuslik esitada kehtivusaega. VD väljaandja uuendab deklaratsiooni, kui migratsioon muutub tootmises toimunud oluliste muudatuste tulemusena või kui ilmnevad uued teaduslikud andmed.

Eestisse sisse tulevaid (nii EL sisesed, kui ka kolmandatest riikidest) TKM vastavusdeklaratsioone on lubatud esitada järgmistes keeltes:

 • eesti;
 • vene;
 • inglise.

Selle juures paralleelselt peab VD olema ka sellest huvitatud käitlejatele kergesti arusaadavas keeles. Tõlke korraldab ja selle õigsuse eest vastutab käitleja. Tõlge ei pea olema notariaalselt kinnitatud või tõlgitud vandetõlgi poolt. Siseriiklikult koostatav (st Eesti tootja poolt koostatav) VD peab olema eesti keeles.

TKM valmistamine- materjalide, ainete või komponentide mehaaniline, füüsikaline või keemiline muundamine uueks tooteks. Valmistamisprotsessi väljundiks võib olla kas valmistoode või pooltoode, mis on edasise tootmise sisendiks.

TKM turustamine- materjalide, esemete või nende valmistamiseks vajalike ainete, komponentide või materjalide hulgi- või jaemüük.

Hea tootmistava

TKM valmistamine ettevõttes (ja edasine turustamine) peab toimuma hea tootmistava põhimõtete kohaselt ja viisil, et valmistatav materjal või ese ei eritaks tavapärastes või prognoositavates tingimustes toitu oma koostisosi kogustes, mis võivad:

 • ohustada inimese tervist või
 • põhjustada toidu koostises vastuvõetamatuid muutuseid või
 • põhjustada toidu organoleptiliste omaduste halvenemist.

Hea tootmistava põhimõtted kohalduvad materjalide ja esemete kõigi valmistamis-, töötlemis- ning turustamisetappide suhtes kuni lähteainete tootmiseni. See võimaldab tagada, et lõpptarbijani jõuab kvaliteetne ja toiduga kokkupuutes kasutamiseks ohutu TKM.

TKM hea tootmistava on kvaliteedisüsteem, mille rakendamise eesmärgiks on tagada toiduohutus. Hea tootmistava rakendamine on kohustuslik. Erinevad kvaliteedi tagamise süsteemid (nt ISO 9001, ISO 22000) on vabatahtlikud. Vabatahtlik on ka näiteks BRC kvaliteedi tagamise süsteem, mis osaliselt katab ka toiduohutuse aspekte, kuid ei vasta oma sisult täielikult TKM heale tootmistavale.

Kui ettevõttes on rakendatud hea tootmistava ja soovitakse juurutada veel mõnda kvaliteedisüsteemi, siis võib head tootmistava ja vabatahtliku kvaliteedisüsteemi integreerida.

Hea tootmistava kujutab endast kvaliteedi tagamise neid aspekte, mis kindlustavad, et tootmist kontrollitakse järjekindlalt ettevõtja poolt kooskõlas TKM-le asjaomaste eeskirjade ja nõuetega (nt lähteainete sobivus TKM tootmiseks, lähteainete kasutamise tingimused, puhtus jm).

Hea tootmistava kohustab ettevõtjat:

 • kehtestama, rakendama ja järgima tõhusat ja dokumenteeritud kvaliteedi tagamise süsteemi;
 • kehtestama ja säilitama tõhusat kvaliteedikontrollisüsteemi;
 • pidama ja säilitama asjakohast dokumentatsiooni valmismaterjali ja eseme ning selle valmistamisel teostatud tootmisoperatsioonide kohta.

Hea tootmistava nõuetekohasel rakendamisel on ettevõttes valmistatav (ja edasistes etappides turustatav) materjal või ese ohutu. Valmistajal on kohustus tagada ka lõpptoote korrektne märgistamine (kõikide materjalirühmade kohta) ja teatud materjalirühmadest valmistatud toodetele väljastada vastavusdeklaratsioon.

Vastavusdeklaratsioon

Teatud materjalirühmadele on kehtestatud täiendavad nõuded ohutuse tagamiseks, mille kohaselt tuleb lisaks nõuetekohasele märgistusele esitada ka vastavusdeklaratsioon (VD). Materjalirühmad, mille puhul esitatakse VD:

 • plastid (sh kile ja vahtplast),
 • keraamika ning
 • regenereeritud tsellulooskile.

Lisaks on VD esitamise kohustus ka aktiivsetel ja intelligentsetel materjalidel ja esemetel ning epoksüühendeid sisaldavatel materjalidel ja esemetel.

Vastavusdeklaratsiooni väljastab TKM valmistaja või EL tolliterritooriumile importija või ühenduses asutatud müüja. Käitleja peab olema suuteline vastavusdeklaratsiooni esitama kõikides turustamisetappides, kusjuures jaekaubanduses esitatakse VD nõudmisel (välja arvatud toodete üleandmisel tarbijatele). Vastavusdeklaratsiooni õigsuse tõendamiseks peavad olema kättesaadavad ka asjakohased tõendusdokumendid (katseprotokollid või teoreetilised arvutused).

Vastavusdeklaratsioonil ei ole kohustuslik esitada kehtivusaega. VD väljaandja uuendab deklaratsiooni, kui migratsioon muutub tootmises toimunud oluliste muudatuste tulemusena või kui ilmnevad uued teaduslikud andmed.

Eestisse sisse tulevaid (nii EL sisesed, kui ka kolmandatest riikidest) TKM vastavusdeklaratsioone on lubatud esitada järgmistes keeltes:

 • eesti;
 • vene;
 • inglise.

Selle juures paralleelselt peab VD olema ka sellest huvitatud käitlejatele kergesti arusaadavas keeles. Tõlke korraldab ja selle õigsuse eest vastutab käitleja. Tõlge ei pea olema notariaalselt kinnitatud või tõlgitud vandetõlgi poolt. Siseriiklikult koostatav (st Eesti tootja poolt koostatav) VD peab olema eesti keeles.

Märgistatud peavad olema toiduga veel mitte kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Märgistus peab olema nähtav, selgesti loetav ja koosnema vähemalt järgmisest teabest:

 1. sõnad “toiduga kokkupuutumiseks” või konkreetset kasutusotstarvet näitav märge, nagu “kohvimasin”, “veinipudel”, “supilusikas” või Peekrit-kahvlit kujutav eristusmärk;
  ​​
 2. vajadusel ohutu ja asjakohase kasutamise erijuhised;
 3. materjalide ja esemete turule viimise eest vastutava, ühenduses asutatud tootja, käitleja või müüja nimi/ärinimi ning kummalgi juhul aadress või registreeritud asukoht;
 4. küllaldane märgistus või identifitseering, mis tagab materjali jälgitavuse;
 5. aktiivsete materjalide ja esemete puhul teave nende lubatud kasutusotstarbe või otstarvete kohta ning muu asjakohane teave.

Jaemüügis peab märgistus olema esitatud ühena järgmistest:

 • materjalidel ja esemetel või nende pakendil; või
 • materjalidele ja esemetele või nende pakenditele kinnitatud etikettidel; või
 • materjalide ja esemete vahetus läheduses oleval ostjatele selgelt nähtaval sildil.

Turustamise muudes etappides kui jaemüügis peab märgistus olema esitatud ühena järgmistest:

 • saatedokumentides; või
 • etikettidel või pakenditel (millesse on materjalid/esemed pakendatud); või
 • materjalidel ja esemetel.

Plastist köögitarvikute import Hiinast ja Hongkongist

Hiinast ja/või Hongkongist pärit (või sealt lähetatud) polüamiid- ja melamiinplastist köögitarvetele on kehtestatud impordi eritingimused Komisjoni määruse (EL) nr 284/2011 kohaselt.

Kõnealuseid tooteid võib Euroopa Liitu (EL) tuua vaid läbi selleks määratud sissetoomiskohtade (esimene sissetoomiskoht on koht, kus saadetis ELi siseneb). Eestis on selleks on Muuga Sadama piiripunkt. Kogu ametlik kontroll teostatakse esimeses sissetoomiskohas.

Saadetiste saabumisest tuleb esimese sissetoomiskoha pädevat asutust (Eestis PTA) teavitada ette vähemalt 2 tööpäeva. Selleks täidab käitleja ühtse sisseveodokumendi (CHED-D) I osa andmebaasisüsteemis TRACES NT.

Imporditingimused

 1. Kõikide Hiinast ja Hongkongist imporditud polüamiidist ja melamiinist köögitarvetega peab kaasas olema nõuetekohaselt täidetud avaldus, mis kinnitab saadetise vastavust sätestatud nõuetele primaarsete aromaatsete amiinide (polüamiidi puhul) ja formaldehüüdi (melamiini puhul) eraldumise kohta.
 2. Avaldusele peab olema lisatud laboratooriumi protokoll, milles on esitatud:
 • Polüamiidist köögitarvete analüüsitulemused, mis näitavad et köögitarvetest ei eraldu toitu või toidu mudelainesse primaarseid aromaatseid amiine määratavas koguses. Primaarsete aromaatsete amiinide analüüsi piirtundlikkus on 0,01 mg/kg toidu või toidu mudelaine kohta;
 • Melamiinist köögitarvete analüüsitulemused, mis näitavad, et köögitarvetest ei eraldu toitu või toidu mudelainesse formaldehüüdi üle 15 mg/kg toidu kohta.

Lisaks tuleb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikli 16 kohaselt plastmaterjalist esemetele lisada kirjalik deklaratsioon (vastavusdeklaratsioon), mis kinnitab nende vastavust kehtivatele nõuetele.

Identsus- ja füüsiline kontroll

Lisaks 100% dokumentide kontrollile teostatakse esimeses sissetoomiskohas pädeva asutuse (Eestis on selleks poolt 10% saadetiste puhul ka identsus- ja füüsiline kontrollimine.

Identsuse kontrollimine hõlmab saadetise ja saadetise kohta esitatud dokumentide kokkuviidavuse kontrollimist. Saadetis avatakse ja hinnatakse toodetel olevat märgistust või muid tunnuseid, mis kinnitavad saadetise ja dokumentides toodud toodete kirjelduse samasust.

Füüsiline kontrollimine hõlmab täiendavaid laboratoorseid analüüse primaarsete aromaatsete amiinide ja formaldehüüdi sisalduse kontrollimiseks.

Toodete vabasse ringlusesse vormistamine

Juhul kui nõutud dokumendid (avaldus, laboratooriumi protokoll ja vastavusdeklaratsioon) on nõuetele vastavad, on dokumentide kontroll on rahuldav (ning kui saadetis ei ole valitud identsus- ja füüsilisse kontrolli), tunnistatakse saadetis EL vabasse ringlusesse sobivaks. Sama kehtib kui identsus- ja füüsiline kontroll (sh laboratoorsed analüüsid) on rahuldavad/nõuetele vastavad.

Meetmed nõuetele mittevastavuse korral

Nõuetele mittevastavate saadetiste osas annab pädev asutus korralduse saadetiste ametlikuks kinnipidamiseks ning seejärel vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklile 54 asjakohasteks edasisteks meetmeteks:

 • tagasitoimetamine päritoluriik;
 • hävitamine;
 • kasutamine muuks otstarbeks kui algselt kavandatud;
 • mis tahes muu meede, mida pädev asutus peab asjakohaseks.

Järelevalvetoimingute ja teiste ametlike kontrollimisega seotud kulud kannab käitleja.

Dokumendid

Kõik Euroopa Liidus turule toodud toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalid ja -esemed peavad vastama määruse (EL) nr 10/2011 nõuetele, hõlmates ka vastavust lubatud lähteainete loetelule (määruse I lisa).
Looduslikest materjalidest on toiduga kokkupuutuvas plastis lubatud kasutada näiteks jahvatatud päevalilleseemne kestasid ja töötlemata puidujahu. Tänaseks on jõutud järeldusele, et bambust töötlemata puidujahu ja –kiudude alla liigitada ei saa, kuna bambus on botaaniliselt kuuluvuselt kõrreline. See tähendab, et bambust sisaldav plastmaterjal ei vasta määruse (EL) nr 10/2011 nõuetele.
Bambus-plast esemeid pole mitte ainult nõuete mittevastavad, neid seostatakse ka otsese ohuga tervisele. Viimase kolme aasta jooksul on bambus-melamiin toodetega seoses esitatud umbes 70 ohuteadet läbi toidu ja sööda kiirhoiatussüsteemi (RASFF), kus laboratoorselt on kinnitatud melamiini või formaldehüüdi migratsiooni piirnormide ulatuslikud ületused (ulatudes isegi kuni 30 korda üle piirnormi). Melamiini seostatakse neerukahjustustega ning formaldehüüdile on omistatud kantserogeenne toime (ninaneeluvähk, leukeemia).

Seega tuleb bambust (ja teisi samalaadseid täiteaineid) sisaldavate plastesemete edasine käitlemine peatada, müügilt kõrvaldada ja tagasi kutsuda, tarbijaid informeerida, Eestis ja Euroopa Liidu teistes liikmesriikides. Kuni 2021 a lõpuni on Euroopa Liidus suurendatud kontrolli all bambus-plast esemed. Rohkem infot tegevusplaani kohta Euroopas on leitav siit: Bamboo-zling

Bambust sisaldavate plasttoodete märgistamisel kasutatakse tihti ka väiteid keskkonnasõbralikkuse kohta. Selliste väidete kasutamine võib olla eksitav, kuna tarbijatele võib jääda mulje nagu tegemist poleks plastesemetega. Siinkohal oleks oluline välja tuua, et määruses (EL) nr 10/2011 pole välja toodud lisaainete maksimaalset (või minimaalset) sisaldust valmisesemes.
 

Korduma kippuvad küsimused

1.     Kas toodete müügilt eemaldamiseks on ka üleminekuaeg?

Kuna tooted on õigusaktide nõudeid eirates EL turule toodud, pole alust kehtestada üleminekuaega.

2.     Kui tootes on alla 50% plasti (nt melamiini), kas sellisel juhul on tegemist siiski plastiga?

Määruses (EL) nr 10/2011 pole välja toodud lisa- ja täiteainete maksimaalset (või minimaalset) sisaldust valmisesemes ning isegi kui materjali koostises on ülekaalus taimsed kiud, annavad tootele põhiomadused sünteetiline plast (nt melamiin), seega on tegemist siiski plastiga.

3.     Kauba tarnija pole toote kohta esitanud vastavusdeklaratsiooni. Kuidas tean, kas tooted sisaldavad plasti või mitte?

Kõigis käitlemisetappides peab olema võimalik veenduda toote ohutuses, mistõttu peaks toote ohutust tõendava dokumentatsiooniga (sh vastavusdeklaratsiooniga) tutvuma juba enne kauba tellimist. Toodete, mille ohutust ja nõuetekohasust pole võimalik tõendada, edasine käitlemine (sh turustamine) tuleb peatada.

4.     Tootega tuli kaasa vastavusdeklaratsioon ja labori protokoll migratsioonitestide kohta. Kas see on piisav tõendus ohutuse kohta, et toodete turustamist siiski jätkata?

Ei. Kui plastese sisaldab täiteainena bambust või teisi samalaadseid täiteaineid, on tegemist nõuetele mittevastava tootega, mis on määruse (EL) nr 10/2011 nõudeid eirates turule toodud.

Vastavusdeklaratsioonid

Teatud materjalirühmadele on kehtestatud täiendavad nõuded ohutuse tagamiseks, mille kohaselt tuleb lisaks nõuetekohasele märgistusele esitada ka vastavusdeklaratsioon (VD). Materjalirühmad, mille puhul esitatakse VD:

 • plastid (sh kile ja vahtplast),
 • keraamika ning
 • regenereeritud tsellulooskile
 • aktiivsetel ja intelligentsetel materjalidel ja esemed
 • epoksüühendeid sisaldavatel materjalidel ja esemed.

Vastavusdeklaratsiooni väljastab TKM valmistaja või EL tolliterritooriumile importija või ühenduses asutatud müüja. Käitleja peab olema suuteline vastavusdeklaratsiooni esitama kõikides turustamisetappides, kusjuures jaekaubanduses esitatakse VD nõudmisel (välja arvatud toodete üleandmisel tarbijatele). Vastavusdeklaratsiooni õigsuse tõendamiseks peavad olema kättesaadavad ka asjakohased tõendusdokumendid (katseprotokollid või teoreetilised arvutused).

Vastavusdeklaratsioonil ei ole kohustuslik esitada kehtivusaega. VD väljaandja uuendab deklaratsiooni, kui migratsioon muutub tootmises toimunud oluliste muudatuste tulemusena või kui ilmnevad uued teaduslikud andmed.

Eestisse sisse tulevaid (nii EL sisesed, kui ka kolmandatest riikidest) TKM vastavusdeklaratsioone on lubatud esitada järgmistes keeltes:

 • eesti;
 • vene;
 • inglise.

Selle juures paralleelselt peab VD olema ka sellest huvitatud käitlejatele kergesti arusaadavas keeles. Tõlke korraldab ja selle õigsuse eest vastutab käitleja. Tõlge ei pea olema notariaalselt kinnitatud või tõlgitud vandetõlgi poolt. Siseriiklikult koostatav (st Eesti tootja poolt koostatav) VD peab olema eesti keeles.

Vastavusdeklaratsioonid liikide kaupa

Vastavusdeklaratsiooni nõuet kohaldatakse plastmaterjalide ja -esemete suhtes, mis on ette nähtud kokkupuuteks toiduga või mis on kokkupuutes toiduga.

Plastist toiduga kokkupuutumiseks ette nähtud toodete vastavusdeklaratsioonis peab sisalduma vähemalt järgmine teave:

 1. vastavusdeklaratsiooni väljaandnud ettevõtte nimi ja aadress;
 2. plastmaterjalide või esemete, nende tootmise vaheetappidel saadud toodete või plastmaterjalide või -esemete tootmiseks ettenähtud ainete tootja või importija nimi ja aadress;
 3. materjalide, esemete, nende tootmise vaheetappidel saadud toodete või nende materjalide ja esemete tootmiseks ettenähtud ainete nimetused;
 4. deklaratsiooni kuupäev
 5. kinnitus, et plastmaterjalid või -esemed, nende tootmise vaheetappidel saadud tooted või kõnealused ained vastavad kehtivate õigusaktide nõuetele;
 6. piisav teave kasutatud ainete või nende lagunemissaaduste kohta, mille suhtes on õigusaktides kehtestatud piirangud ja/või spetsifikatsioonid, et tootmisahela järgmisel etapil tegutsev ettevõtja saaks järgida nimetatud piiranguid;
 7. ainete puhul, mille esinemise suhtes toidus kohaldatakse piiranguid, katseandmete või teoreetilise arvutuse põhjal saadud piisav teave nende konkreetsete ainete migratsiooni määra ja vajaduse korral puhtusekriteeriumide kohta, et võimaldada selliste materjalide või esemete kasutajatel täita asjakohaseid ELi sätteid või toidu suhtes kohaldatavaid siseriiklikke sätteid, kui ELi sätted puuduvad;
 8. nõuded materjali või eseme kasutamisele, näiteks:
  1. millist tüüpi toiduga kokkupuutumiseks on see ette nähtud;
  2. töötlemise ja säilitamise aeg ning temperatuur toiduga kokkupuutumisel;
  3. materjali või eseme vastavuse kindlaksmääramiseks kasutatav toiduga kokku puutuva materjali või eseme pindala ja mahu suhe;
 9. kui mitmekihilises plastmaterjalis või -esemes kasutatakse funktsionaalset tõkkekihti, kinnitus selle kohta, et materjal või ese vastab nõuetele.

Ringlusplastist materjalide vastavusdeklaratsioonis esitatakse plastmaterjalide vastavusdeklaratsioonis sisalduv teave ja sellele lisaks veel järgmine teave:

 • kinnitus selle kohta, et kasutatud ringlussevõetud plast pärineb üksnes lubatud ringlussevõtuprotsessist, koos lubatud ringlussevõtuprotsessi EÜ registrinumbriga.
 • kinnitus selle kohta, et sisendplast, ringlussevõtuprotsess ja ringlussevõetud plast vastavad antud loa nõuetele;
 • kinnitus selle kohta, et sisse on seatud kvaliteeditagamissüsteem.

Vastavusdeklaratsiooninõuet kohaldatakse keraamilise materjali ja -eseme suhtes, mis on ette nähtud kokkupuuteks toiduga. Nõuet ei kohaldata keraamilise materjali ega -eseme suhtes, mis juba on kokkupuutes toiduga.

Keraamiline ese peab turustamisetapis (kaasa arvatud jaekaubanduses) olema varustatud vastavusdeklaratsiooniga, mille väljastab valmistaja või Euroopa Liidu liikmesriigis asutatud müüja. Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama järgmist teavet:

 1. keraamilise eseme valmistaja ja selle Euroopa Liidu tolliterritooriumile importija nimi ja aadress;
 2. eset identifitseerivad andmed;
 3. vastavusdeklaratsiooni väljaandmise kuupäev;
 4. kinnitus, et keraamiline ese vastab kehtivate õigusaktide nõuetele.

Vastavusdeklaratsiooninõuet kohaldatakse regenereeritud. tsellulooskilest materjali ja -eseme suhtes, mis on ette nähtud kokkupuuteks toiduga.

Regenereeritud tsellulooskilest materjalide vastavusdeklaratsioonis sisaldub järgmine teave:

 1. vastavusdeklaratsiooni väljaandja nimi või nimetus, väljaandja elu- või asukoht;
 2. andmed toote identifitseerimiseks;
 3. kinnitus regenereeritud tselluloosost materjalide või esemete vastavuse kohta kehtivatele õigusaktidele; viited standarditele või tehnilisele tunnustusele, millele toode vastab;
 4. vastavusdeklaratsiooni väljaandmise aeg ja koht;
 5. vastavusdeklaratsiooni väljaandja nimi ja allkiri või tema esindaja nimi, allkiri ja ametikoht.

Vastavusdeklaratsiooninõue kohaldub aktiivsetele ja intelligentsetele toidu pakenditele või nende osadele.

Vastavusdeklaratsioonis sisaldub vähemalt järgmine teave:

 1. vastavusdeklaratsiooni esitava ettevõtja nimi ja aadress;
 2. aktiivseid ja intelligentseid materjale ning esemeid, nende materjalide ja esemete tootmiseks ette nähtud koostisosi või koostisosade tootmiseks ette nähtud aineid tootva või importiva ettevõtja nimi ja aadress;
 3. aktiivseid ja intelligentseid materjale ning esemeid, nende materjalide ja esemete tootmiseks ette nähtud koostisosi või koostisosade tootmiseks ette nähtud aineid identifitseerivad andmed;
 4. deklaratsiooni kuupäev;
 5. kinnitus, et aktiivne või intelligentne materjal või ese on vastavuses õigusaktide nõuetega;
 6. piisav teave selliste koostisosades esinevate ainete kohta, mille suhtes kehtivad piirangud toidu suhtes kehtestatud normides ning määrustes; vajaduse korral puhtuse erikriteeriumid kooskõlas asjakohaste toidu suhtes kehtestatud ühenduse õigusaktidega ning aktiivse koostisosa eritatavate ainete nimi ja kogus, et võimaldada tootmisahela järgmises etapis tegutseval ettevõtjal tagada nende piirangute täitmist;
 7. piisav teave aktiivse ja intelligentse materjali ning eseme sobivuse ja tõhususe kohta;
 8. nõuded koostisosa kasutamise suhtes, nagu:
 • materjali- ja esemerühmad, millele võib lisada kõnealuse koostisosa või milles see võib sisalduda;
 • soovitud mõju saavutamiseks vajalikud kasutustingimused;
 1. nõuded materjali või eseme kasutamise suhtes, nagu:
 • toidu liik või liigid, millega kokkupuutumiseks on see ette nähtud;
 • töötlemise ja säilitamise aeg ning temperatuur toiduga kokkupuutumisel;
 • toiduga kokkupuutes oleva pindala ja ruumala suhe, mida kasutatakse materjali või eseme nõuetele vastavuse kindlakstegemiseks;
 1. funktsionaalse tõkkekihi kasutamise korral kinnitus selle kohta, et aktiivne või intelligentne materjal või ese on vastavuses kehtivate õigusaktidega.

Materjalidele ja esemetele tuleb esitada vastavusdeklaratsioon, kui nende valmistamisel on kasutatud või need sisaldavad epoksüühendit BADGE ja selle derivaate.

Materjalirühmade puhul, millel ei ole vastavusdeklaratsiooni kohustust, tuleb esitada kirjalik teatis, materjali või eseme epoksühendi BADGE ja selle teatavate derivaatide sisalduse kohta.

Kontakt

Margot Paavel

Viimati uuendatud 15.10.2021