Loomad ja loomsed saadused

Loomade ja loomsete saaduste liikumisele on Euroopa Liidus kehtestatud kindlad reeglid. Enne sellise tegevusega alustamist tuleks kindlasti need reeglid endale selgeks teha, et ennetada võimalikke probleeme Euroopa Liitu sisenemisel, ühendusest väljumisel või liikmesriikide vahelisel kauplemisel.

Sertifikaadi taotlemine ja väljastamine

Lähtekoha liikmesriik tagab, et riigist väljaviimiseks ettenähtud loomadest või loomsetest saadustest koosneva kaubasaadetisega on kaasas sihtkoha EL liikmesriigi või ühendusevälise riigi veterinaarnõuete kohasust tõendav veterinaarsertifikaat või mõni muu veterinaarnõuete kohasust tõendav dokument.

Kui lähtekoha liikmesriik on Eesti, siis saab sertifikaati taotleda Kliendiportaali (vt taotluse esitamise juhendvideot) kaudu Põllumajandus- ja Toiduametilt. Sertifikaat väljastatakse lähimast piirkondlikust keskusest.

Kliendiportaali kaudu saab esitada:

1. Lemmikloomade mittekaubandusliku väljaveo sertifikaadi taotlust

2. Loomade ja paljundusmaterjali väljaveo sertifikaadi taotlust

3. Toidu, sööda ning loomsete kõrvalsaaduste väljaveo sertifikaadi taotlust

Lisaks saab kliendiportaali kaudu määrata oma ettevõttele ametiga suhtlemiseks volitatud esindaja ning uuendada oma ettevõtte ja ettevõtte esindajate kontaktandmeid.

Sertifikaatide taotlused esitatakse vähemalt 48 tundi enne looma eksportimist või teise liikmesriiki vedamist.

Sertifikaadi koostab ameti piirkondliku keskuse veterinaarjärelevalve ametnik, kelle järelevalve alla kuulub ettevõtte, põllumajandusettevõte, keskus või organisatsioon, kust pärineb loom või loomne saadus, mille nõuetekohasust tõendatakse. Nõuetekohasuse tõendamise käigus viiakse kõikide sertifitseeritavate saadetiste osas läbi dokumentide, identsuse ja füüsiline kontroll.

Sertifikaadi väljastamisega seotud järelevalvetoimingute teostamise eest võetakse veterinaarjärelevalvetasu. Sertifikaate väljastatakse ameti tööajal (E-R kl 08.00-16.30). 

Euroopa Liidu liikmesriikide vaheline kaubavahetus

Loomade ja loomsete kõrvalsaaduste liikmesriikide vahelisel kaubavahetusel kehtivad ELis kõikidele liikmesriikidele reeglina ühtsed veterinaar ja/või toiduohutuse alased nõuded, millega saate tutvuda siin.

TRACES NT

Alates 11.10.2021.a Euroopa Liidu liikmesriigid võtavad kasutusele uue TRACES NT süsteemi, mille kaudu hakatakse väljastama elusloomadele ja loomsele paljundusmaterjalile loomatervise sertifikaate ning teekonnalehti.

Igal ettevõtjal/ loomapidajal on õigus luua konto TRACES NT süsteemis ja esitada taotluse oma ettevõte andmete ning ettevõttega seotud dokumentidega tutvumiseks.

Ettevõtja/ loomapidaja võib esitada loomatervisesertifikaadi I osa PTA maakondlikule esindusele.

Sertifikaadimudeli valimine:

 • Muud kui tapmiseks ette nähtud (veised - BOV; lambad/kitsed - OV/CAP; sead - POR; muud kabiloomad - OTHER-UNGULATES; kaamellased - CAM; hirvlased - CER; kodulinnud - POU) - INTRA-X
 • Tapmiseks ettenähtud (veised - BOV; lambad/kitsed - OV/CAP; sead - POR; muud kabiloomad - OTHER-UNGULATES; kaamellased - CAM; hirvlased - CER; kodulinnud - POU) - INTRA-Y
 • Igale üksikule hobuslasele - EQUI-INTRA-IND
 • Hobuslaste saadetisele, milles sisalduvad loomad lähetatakse ilma hobumiseta otse teise liikmesriiki või milles sisalduvad loomad veetakse kas otse või pärast kogumist teises liikmesriigis asuvasse tapamajja koheseks tapmiseks - EQUI-INTRA-CON
 • Koerad, kassid, valgetuhkrud - CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA
 • Muud kiskjalised - OTHCARN-INTRA
 • Meemesilased - HBEE-INTRA
 • Mesilasemad - QUE-INTRA
 • Kimalased - BBEE-INTRA
 • Ööpäevased tibud - POU-INTRA-DOC
 • Tehistingimustes peetavad linnud - CAPTIVE-BIRDS-INTRA

TEEKONNALEHT

Veiste, lammaste, kitsede ja sigade viimisel teistesse liikmesriikidesse kauem kui 8 tundi teekonna korraldaja peab esitama PTA-le teekonnalehe TRACES NT süsteemi kaudu.

Teekonnalehe puudumisel ei ole võimalik väljastada loomapartiile loomatervise sertifikaati!

Teekonnalehest lähemalt saab lugeda SIIN.

NB! Elusloomade ja loomse paljundusmaterjali liikumisega seotud osapooled (loomade saatja, saaja, lähtekoht, laadimiskoht, sihtkoht, vedaja, teekonna korraldaja) peavad olema TRACES NT süsteemi sisse kantud päritoluriigi pädeva asutuse poolt.

Eesti ettevõttete registreerimise ning kasutajate kinnitamisega TRACES NT süsteemis tegeleb PTA.

Teiste EL liikmesriikide ettevõtete registreerimise ning kasutajate kinnitamisega TRACES NT süsteemis tegeleb ettevõtete päritoluriigi pädev asutus. Loomade ja loomse paljundusmaterjali saaja ja sihtkoha ettevõtted, vedajad ja teekonna korraldajad peavad võtma ühendust päritoluriigi pädeva asutusega ja taotlema ettevõtete registreerimist/ kinnitamist.

Elusloomade ja loomse paljundusmaterjali ELi liikmesriikide vaheline liikumine peab toimuma registreeritud või heakskiidetud ettevõtete vahel!

Muuks otstarbeks kui inimtoiduks ette nähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete viimisel teise liikmesriiki tuleb ettevõtte esindajal koostada Euroopa Liidu ühtses süsteemis TRACES NT iga saadetise kohta DOCOM nimeline kaubadokument, millega informeeritakse nii päritoluriigi kui sihtriigi pädevat asutust ja sihtettevõtet. 

Muuks otstarbeks kui inimtoiduks ette nähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete toomisel teisest liikmesriigist Eestisse tuleb sihtettevõtte esindajal teavitada saadetise kohalejõudmisest Euroopa Liidu ühtse süsteemi TRACES NT kaudu.

Alates 06.12.2021.a Euroopa Liidu liikmesriigid võtavad kasutusele uue TRACES NT süsteemi, mille kasutamiseks tuleb ettevõtjal luua konto ja siduda see oma ettevõttega. Vana TRACES Classicut saavad ettevõtjad kasutada veel selle aasta lõpuni kuni 31.12.2021.a

TRACES NT kasutajajuhendid:

Eksport

Loomade ja loomsete saaduste eksporditingimused on sätestatud Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seadusega.
 1. Eksporditavad loomad ja loomsed saadused peavad olema nendega kauplemise kohta esitatavate ning ühendusevälise riigi esitatavate veterinaarnõuete kohased.
 2. Ekspordiks ettenähtud loomade ja loomsete saaduste liikmesriikidevahelise veo kohta esitatud veterinaarnõuded on kehtestatud Euroopa Liidu õigusaktide nõudeid arvestades põllumajandusministri 23. juuli 2004. a määrusega nr 125 „Ekspordiks ettenähtud loomade ja loomsete saaduste liikmesriikidevahelise veo kohta esitatavad veterinaarnõuded
 3. Loomi ja loomseid saadusi võib eksportida kõigi rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktide kaudu.
 4. Loomade ja loomsete saaduste eksportimisel peab nende vedu toimuma tollijärelevalve all
  Kaubasaadetise suhtes ekspordi tolliprotseduuri kohaldamisest arvates kuni Euroopa Liidu territooriumilt väljumise kohani, välja arvatud juhul, kui vedu on katkestatud veterinaarjärelevalve ametniku otsuse alusel looma heaolu tagamise eesmärgil kiireloomulistel juhtudel.
 5. Eksporditavaid loomi ja loomseid saadusi, mis ei ole nende kohta esitatud nõuete kohased või mille kohta ei ole nõudeid esitatud, on läbi Eesti lubatud vedada üksnes Põllumajandus- ja Toiduameti loal.

Põllumajandusloomade ja loomset päritolu toodete ekspordi kavandamisel Euroopa Liitu välistesse riikidesse tasub arvestada mitmeid asjaolusid, millega saate tutvuda siin.

Import

Loomad ja loomsed saadused, mis alluvad importimisel veterinaar- ja toidukontrollile, on loetletud Euroopa Komisjoni määruses nr 2021/632. Üldnõuded selliste loomade ja kaupade impordiks on järgmised:

 1. Esimese sammuna peab isik, kes kavatseb hakata tegutsema loomse toidu või toiduks mittekasutatava loomse saaduse (loomse kõrvalsaaduse, sh loomse sööda) või koerte/kasside/valgetuhkrute impordiga, enne selles tegevusvaldkonnas tegutsemisega alustamist kavandatavast tegevusest Põllumajandus- ja Toiduametit teavitama. Olenevalt edasistest tegevustest võib olla vajalik teavitamine ka muudest tegevusvaldkondadest ja/või tegevusloa taotlemine. Toidu käitlemisest teavitamise/tegevusloa kohta on rohkem infot leitav siit, loomse kõrvalsaaduse käitlemisest teavitamise/tegevusloa kohta siit ning koerte/kasside/valgetuhkrute impordist teavitamise/tegevuslo kohta siit.
 2. Loomad ja loomsed saadused (väljaarvatud loomsed kõrvalsaadused) peavad pärinema riigist või piirkonnast, millest on lubatud seda tüüpi kauba eksport ELi ja mis on loetletud Euroopa Komisjoni määrustes nr 2021/404 ja 2021/405. Loomsed kõrvalsaadused peavad pärinema riigist või piirkonnast kooskõlas Euroopa Komisjoni määruse nr 142/2011 XIV lisaga. Inimtoiduks ettenähtud loomade ja loomsete saaduste importimisel tuleb silmas pidada, et imporditava looma või loomse saaduse päritoluriik peab selles ulatuses olema hõlmatud ka Euroopa Komisjoni otsuse nr 2011/163 lisaga. Arvestama peab ka piirangutega (vt allpool). 
 3. Üldjuhul peab kaup pärinema ettevõttest, mis on heaks kiidetud Euroopa Komisjoni poolt, kantud vastavasse loetelusse ning avaldatud Euroopa Komisjoni veebilehel.
 4. Saadetisega* peab olema kaasas eksportiva riigi pädeva asutuse poolt väljastatud ELi nõuetele vastava sertifikaadi originaaleksemplar**, mis on:
  • koostatud ühtsena (soovitavalt ühel lehel; mitmel lehel, mis kõik on jagamatud ja moodustavad lahutamatu terviku (näiteks nurgast kokku klammerdatud ja kinnitatud pädeva asutuse pitsatiga); järjestikku lehekülgedel, mis on nummerdatud nii, et see näitab kindlat lehekülge kogu järjestuses (näiteks 1/2, 2/2; 1-2, 2-2)];
  • allkirjastatud sertifikaati väljaandnud ametniku poolt ning varustatud pädeva asutuse ametliku pitsatiga; nii allkiri kui pitsat (väljaarvatud vesimärk või reljeefpitasat) peavad olema sertifikaadi teksti värvist erinevat värvi;
  • varustatud sertifikaadi unikaalse numbriga, väljaandmise kuupäevaga, sertifikaadi väljastanud ametniku nimega ning võimaldab kindlaks teha ka sertifikaadi väljastanud pädeva asutuse;
  • väljastatud mitte hiljem kui lõppes kaubasaadetise kontroll sertifikaati välja andvas pädevas asutuses;
  • kokkuviidav sertifikaadiga hõlmatud kaubaga ja seda iseloomustavate muude kaasasolevate dokumentidega;
  • täpne ja täielikult täidetud järgides sertifikaatide näidistel esitatud juhiseid;
  • kooskõlas Euroopa Komisjoni määrustes nr 2020/2235, 2020/2236 ja 2021/403 esitatud või viidatud näidiste ja tingimustega, või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 142/2011 XV lisas esitatud näidiste ja tingimustega, või liikmesriigi pädeva asutuse poolt esitatud sertifikaatide näidiste ja tingimustega, kui neid pole sätestatud õigusaktides.
 5. Loomade ja loomsete saaduste import on lubatud üksnes piiripunktide kaudu, mille EL liikmesriigi pädev asutus on selleks määranud; vajalikud impordi veterinaar- ja toidukontrolli toimingud tuleb teostada esimeses sellises EL-i sisenemise piiripunktis.
 6. Loomade importimisel tuleb järgida ka loomade veole esitatud nõudeid.
 7. Saadetise eest vastutav isik peab eraldi iga kaubasaadetise füüsilisest saabumisest EL-i territooriumile teavitama vähemalt üks tööpäev ette selle piiripunkti järelevalveametnikku, kus on kavandatud saadetise kontrolliks esitamine. Siiski, olenevalt näiteks logistilistest eripäradest, võivad liikmesriigid määrata saadetise saabumise eelteavitamise ajaks vähemalt neli tundi. Nii on seda erisust Eestis rakendatud Narva ja Luhamaa piiripunktide puhul. Teavitamine toimub liikmesriikide pädevaid asutusi ühendava elektroonilise järelevalvesüsteemi TRACES NT kaudu järgides vastavaid juhiseid; vajadusel saab täiendavat infot konkreetse piiripunkti järelevalveametnikelt. Oluline on siinkohal meeles pidada, et TRACES NT kaudu esitatavad dokumendid tuleb allkirjastada saadetise eest vastutava isiku seadusliku esindaja poolt; dokumente võib allkirjastada ka ettevõtte seadusliku esindaja poolt volitatud isik- sellisel juhul tuleb piiripunkti järelevalveametnikule esitada ka volikirja originaal.
 8. Saadetise eest vastutav isik on kohustatud korraldama kõik tegevused, et saadetis esitatakse piiripunktis veterinaar- ja toidukontrolliks ning imporditakse üksnes loomad või kaup, mis on veterinaar- ja toidukontrolli tulemuste põhjal tunnistatud nõuetele vastavaks. Saadetise nõuetele vastavust tõendab piiripunkti järelevalveametniku poolt süsteemiS TRACES NT vormistatud ja allkirjastatud dokument (ühtne sisseveodokument ehk ÜSVD).
 9. Kui saadetis tunnistatakse piiripunkti järelevalveametniku poolt nõuetele mittevastavaks, on kaubasaadetise eest vastutav isik  kohustatud korraldama oma kulul kõik tegevused, mis on piiripunkti järelevalveametniku poolt selle kaubasaadetise suhtes määratud (näiteks tagastamine päritoluriiki või hävitamine).
 10. Kõikide piiripunktis teostatud järelevalvetoimingute eest võetakse veterinaarjärelevalve tasu.

Täiendavat infot on võimalik leida ka Euroopa Komisjoni veebilehelt.

* Saadetis on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 2017/625 artikli 3 punkti 37 mõistes teatav hulk loomi või loomseid saadusi, mis on hõlmatud sama sertifikaadiga ja mida veetakse sama veovahendiga ning mis pärinevad samast ELi välisest riigist, on sama tüüpi, liiki või vastavad samale kirjeldusele

** Seoses koroonaviiruse (COVID-19) levikust tingitud võimalike probleemidega originaalsertifikaatide esitamisel, võib kooskõlas Euroopa Komisjoni määruse 2020/466 artikliga 4 sertifikaadi originaali esitada piiripunktile hiljem. Originaali asendab saadetise kontrollimisel  ELi välise riigi pädeva asutuse poolt TRACES NTs vormistatud elektrooniline sertifikaat või originaalsertifikaadi skaneeritud koopia, mis on piiripunktile saadetud vastava ELi välise riigi keskse pädeva asutuse ametlikult e-posti aadressilt. Saadetise eest vastutav isik peab piiripunktile esitama kinnituse, et konkreetse sertifikaadi originaal esitatakse piiripunktile kohe, kui see on tehniliselt võimalik. Antud erisus kehtib kuni 01.09.2021 ning selle rakendamisel arvestatakse loomade ja kaupade mittevastavuste riske ning ettevõtjate suhtes varasemalt tehtud ametlike kontrollide tulemusi.

Loomade värske liha

Käesolevas artiklis käsitletakse hobuste, veiste, sigade, lammaste, kitsede, aga ka teiste määruse 2016/429 III lisas nimetatud kabiloomade (sealhulgas ulukloomad) värsket liha. Värske liha all mõistetakse loomade söödavaid osasid (sealhulgas veri), millele pole rakendatud muud säilitusprotsessi kui jahutamine, külmutamine, kiirkülmutamine, vaakumpakendamine või kontrollitud rõhu all pakendamine.

Loomade, väljaarvatud hobuste värske liha peab pärinema riigist või piirkonnast, mis on loetletud määruse 2021/404 XIII lisas; hobuste värske liha peab pärinema riigist või piirkonnast, mis on loetletud määruse 2021/405 I lisas. Samuti peab loomade värske liha päritoluriik või -piirkond olema loetletud otsuse 2011/163 lisas. Saadetis peab olema varustatud sertifikaadiga, mille näidisuele on osutatud määruse 2020/2235 artiklis 8. 

Siiski võib kuni 15.03.2022 importida loomade värsket liha (väljaarvatud ulukiliha) kooskõlas Euroopa Komisjoni määruse nr 206/2010 III peatükis toodud riikide ja piirkondade ning sertifikaatide näidistega tingimusel, et sertifikaat on väljastatud enne 15.01.2022. Ulukiliha puhul kohaldatakse eeltoodud erisust kooskõlas määrusega nr 119/2009

Tutvu kindlasti ka kaupade impordi üldnõuetega

Loomasooled

Loomasoolte imporditingimused, sealhulgas impordiks lubatud päritoluriigid ja veterinaarsertifikaatide näidised on toodud Euroopa Komisjoni otuses nr 2003/779.

Tutvu kindlasti ka kaupade impordi üldnõuetega

Lindude värske liha ja linnukasvatussaadused

Lindude värske liha Värske liha all mõistetakse loomade söödavaid osasid (sealhulgas veri), millele pole rakendatud muud säilitusprotsessi kui jahutamine, külmutamine, kiirkülmutamine, vaakumpakendamine või kontrollitud rõhu all pakendamine.

Linnukasvatussaadused on näiteks toiduna kasutatavad munad ja erinevad munatooted.

Lindude värske liha ja linnukasvatussaaduste imporditingimused, sealhulgas impordiks lubatud päritoluriigid ja piirkonnad ning veterinaarsertifikaatide näidised on toodud Euroopa Komisjoni määruses nr 798/2008.

Tutvu kindlasti ka kaupade impordi üldnõuetega

Lihatooted

Lihatoodete imporditingimused, sealhulgas impordiks lubatud päritoluriigid ja piirkonnad ning veterinaarsertifikaatide näidised on toodud Euroopa Komisjoni otsuses nr 2007/777

Tutvu kindlasti ka kaupade impordi üldnõuetega

Zelatiin ja kollageen

Imporditav zelatiin ja kollageen peab pärinema riigist/piirkonnast, mis on loetletud Euroopa Komisjoni määruse nr 2019/626 artiklis 14.

Imporditava zelatiiniga peab kaasas olema sertifikaat, mis vastab Euroopa Komisjoni määruse nr 2019/628 III lisa VI osas esitatud näidisele. 

Imporditava kollageeniga peab kaasa olema sertifikaat, mis vastab Euroopa Komisjoni määruse nr 2019/628 III lisa VII osas esitatud näidisele. 

Tutvu kindlasti ka kaupade impordi üldnõuetega

Piimatooted

Piimatoodete imporditingimused, sealhugas impordiks lubatud päritoluriigid ja sertifikaadide näidised on toodud Euroopa Komisjoni määruses nr 605/2010

Tutvu kindlasti ka kaupade impordi üldnõuetega

Kalandustooted

Imporditavad kalandustooted peavad pärinema riikidest/piirkondadest, mis on loetletud määruse 2021/404 IX lisas (väljaarvatud elusad, jahutatud, külmutatud või töödeldud molluskid, okasnahksed, mantelloomad ja meriteod, mis on loetletud nimetatud määruse VIII lisas) ning nendega peab olema kaasa sertifikaat, mis vastab määruse 2020/2235 artiklis 14 või 15 osutatud asjakohasele näidisele. 

Siiski võib kuni 15.03.2022 importida kalandustooteid alltoodud tingimustel, kui sertifikaat on väljastatud enne 15.01.2022: 

Imporditavad kalandustooted peavad pärinema riikidest/piirkondadest, mis on loetletud Euroopa Komisjoni määruse  nr 2019/626 II lisas (väljaarvatud kahepoolmelised karploomad, okasnahksed, mantelloomad ja meriteod, mis on loetletud I lisas) ning nendega peab olema kaasa sertifikaat, mis vastab Euroopa Komisjoni määruse nr 2019/628 III lisa II osa A peatükis esitatud näidisele. 

Selliste kalandustoodete puhul, mis on püütud liikmesriigi lipu all sõitva laevaga ja saadetud kolmandatesse riikidesse neid seal ladustades või ladustamata, tuleb kasutada määruse 2019/628 III lisa II osa B peatükis esitatud sertifikaadi näidist.

Vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 2019/625 artikli 11 lõikele 3, kui kalandustooted imporditakse otse külmveo-, külmutus- või tehaslaevalt, tuleb  kasutada laeva kapteni allkirjastatavat ametliku sertiifikaati, mis vastab määruse 2019/628 III lisa II osa C peatükis esitatud näidisele. 

Ameerika Ühendriikidest imporditavate kalandustoodetega peab olema kaasas sertifikaat, mis vastab Euroopa Komisjoni otsuse nr 2006/199 I lisas esitatud näidisele.

Tutvu kindlasti ka kaupade impordi üldnõuetega

Mesindussaadused

Mesindussaaduste all mõeldakse mett, masilaspiima ja muid mesindustooteid.

Mesindussaaduste import on lubatud riikidest ja piirkondadest, mis on loetletud otsuse nr 2011/163 lisa veerus "riigid" ja mille kohta on veerus "mesi" märgitud "x".

Imporditavate mesindussaadustega peab kaasas olema sertifikaat, mis vastab määruse 2020/2235 III lisa 45. peatükis esitatud näidisele HON. Siiski võib kuni 15.03.2022 importida mesindussaadusi määruse nr 2019/628 III lisa X osas esitatud näidise alusel tingimusel, et sertifikaat on väljastatud enne 15.01.2022. 

Tutvu kindlasti ka kaupade impordi üldnõuetega.   

Putukad

Putukad Euroopa Komisjoni määruse 2019/625 artikli 2 punkti 17 mõistes on toit, mis koosneb, on saadud või valmistatud putukatest või nende osadest, sealhulgas inimtoiduks ettenähtud mis tahes arengustaadiumis putukatest, millele on vajaduse korral antud luba kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 2015/2283 ja mis on loetletud Euroopa Komisjoni määruses 2017/2470. Tutvuge kindlasti ka üldiste tingimustega, mis puudutavad putukate käitlemist ja turule viimist.

Imporditavad putukad peavad pärinema riigist või piirkonnast, mis on loetletud Euroopa Komisjoni määruse 2019/626 lisas IIIa.

Imporditavate putukate saadetisega peab kaasa olema sertifikaat, mis vastab Euroopa Komisjoni määruse 2019/628 III lisa XIII osas esitatud näidisele.

Alates 21.04.2021 peavad putukad pärinema riigist või piirkonnast, mis on loetletud Euroopa Komisjoni määruse 2021/405 XV lisas ja putukate saadetisega on kaasas sertifikaat, mis vastab Euroopa Komisjoni määruse 2020/2235 III lisa 49. peatükis esitatud näidisele INS. Siiski võib kuni 15.03.2022 importida putukaid senistest riikidest ja senise sertifikaadi näidise alusel tingimusel, et sertifikaat on väljastatud enne 15.01.2022.  

Tutvu kindlasti ka kaupade impordi üldnõuetega

Loomsed kõrvalsaadused

Loomsed kõrvalsaadused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1069/2009 artikli 3 punkti 1 mõistes on loomade terved kehad või nende osad, loomsed saadused (määruse 853/2004 I lisa punkti 8.1 mõistes) või muud loomse päritolu saadused, mis ei ole ette nähtud inimtoiduks, sealhulgas munarakud, embrüod ja sperma. 

Loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted ülaviidatud määruse artikli 3 punkti 2 mõistes on tooted, mis on saadud loomsete kõrvalsaaduste ühe või mitme töötlemise või töötlusetapi tulemusena.

Selliste toodete importimisel, mille puhul ei ole importijal täit kindlust, kas tegemist on loomsete kõrvalsaaduste või  neist saadud toodetega ehk lisaks mitteloomsele komponendile võivad need tooted sisaldada mingilgi määral ka loomset komponenti (näiteks erinevad segasöödad põllumajandusloomadele, lemmikloomatoit, väetised, mullaparandusained), tuleb see asjaolu eelnevalt välja selgitada, et vältida võimalikke probleeme toodete importimisel. Nii võib näiteks mõni segasööt sisaldada mikroelemente, mis võivad olla nii loomset kui mitteloomset päritolu, ning sellest võib oleneda, kas toode kuulub importimisel piiripunktis ametliku (veterinaar)kontrolli alla või mitte, kas on  kohaldatavad mingid imporditingimused või mitte. 

Loomsete kõrvalsaaduste imporditingimused on sätestatud Euroopa Komisjoni määruse nr 142/2011 XIV lisas.

Tutvu kindlasti ka kaupade impordi üldnõuetega

Loomade importimise üldtingimused on toodud Euroopa Komisjoni määruse nr 206/2010 artiklis 8. 

Veised, sead, lambad, kitsed ja teised kabiloomad

Kabiloomad õigusaktide mõistes on näiteks veised, sead, lambad ja kitsed; täpsem loetelu loomaliikidest, keda mõistetakse kabiloomade all, on toodud direktiivi 2004/68 I lisas. Veiste, sigade, lammaste, kitsede ja teiste kabiloomade imporditingimused, sealhulgas impordiks lubatud riigid ja piirkonnad ning veterinaarsertifikaatide näidised on toodud Euroopa Komisjoni määruse nr 206/2010 II peatükis.

Hobused ja nende tõumaterjal

Hobuslaste ja nende sperma, munarakkude ja ümbruote imporditingimused on toodud Euroopa Komisjoni  määruses nr 2018/659. Muude tingimuste seas peavad hobuslased ja nende tõumaterjal pärinema riigist või piirkonnast, mis on loetletud määruse I lisas; kaubasaadetisega peab kaasa olema sertifikaat, mis vastab määruse II lisas toodud vastavale näidisele.

Kodulinnud, ühepäevased tibud ja haudemunad

Kodulinnud on näiteks kanad, kalkunid, pärlkanad, pardid, haned, vutid, tuvid, põldpüüd ja silerinnalised linnud (lad k Ratitae), keda kasvatatakse või hoitakse tehistingimustes tõuaretuse eesmärgil, toiduks ettenähtud liha või munade tootmiseks või uluklinnuvarude taastootmiseks. Kodulindude, ühepäevaste tibude ja haudemunade imporditingimused, sealhulgas impordiks lubatud päritoluriigid ja piirkonnad ning veterinaarsertifikaatide näidised on toodud Euroopa Komisjoni määruses nr 798/2008.

Veiste sperma

Veriste sperma imporditingimused, sealhulgas impordiks lubatud riigid ja piirkonnad ning veterinaarsertifikaatide näidised on toodud Euroopa Komisjoni otsuses nr 2011/630.

Mesilased ja kimalased

Mesilaste ja kimalaste täpsemad imporditingimused on toodud Euroopa Komisjoni määruse nr 206/2010 artiklis 7 ja 13.

Koerad, kassid, valgetuhkrud kaubanduslikul eesmärgil

Selleks et tuua kassi, koera, või valgetuhkuru kaubanduslikul eesmärgil (looma müümine, omandiõiguse üleandmine) Eestisse kolmandast riigist peavad olema täidetud järgnevad nõuded. Koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad olema märgistatud mikrokiibi paigaldamise teel või selgelt loetava tätoveeringuga, mis on tehtud enne 3. juulit 2011.

Nõuded mikrokiibile:

 • mikrokiip peab vastama ISO-standardile 11784 ja neis tuleb kasutada HDX- või FDX-B-tehnoloogiat ning
 • mikrokiipi peab saama lugeda ISO-standardile 11785 vastava lugemisseadme abil.

Juhul kui mikrokiip ei vasta nimetatud standarditele, peavad reisijal olema kaasas selle kontrollimiseks vajalikud vahendid.

Koerad, kassid ja valged tuhkrud peavad läbima 48 tunni jooksul enne lähetamist kliinilise läbivaatuse, mille teostab pädeva asutuse volitatud veterinaararst ja mille käigus loomaarst tõendab, et kutsikal ei esine haigustunnuseid ja tema seisund on sobiv kavandatud veoks.

Loomaga peab kaasas olema veterinaarsertifikaat, mis on vastavuses Euroopa Komisjoni rakendotsuse (EL) 2019/294 lisa 1. osas esitatud näidisega. Sertifikaadile peavad olema kantud saatja, saaja ja looma andmed, mikrokiibi number ning andmed marutaudi vaktsineerimise kuupäeva, kasutatud vaktsiini ja vaktsineerimise kehtivuse kohta.

Sertifikaat antakse välja või kinnitatakse päritoluriigi pädeva asutuse veterinaarjärelevalve ametniku või volitatud veterinaararsti poolt, täidetakse trükitähtedega sisenemise liikmesriigi ja inglise keeles ning kehtib 10 päeva alates väljaandmise päevast.

Vaktsineerimine ja antikehade tiiter

Koer, kass või valgetuhkur tuleb Eestisse kolmandast riigist või territooriumilt, kus marutaudialane olukord on rahuldav.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EL) määrus nr 576/2013 jaotab ühendusevälised riigid, nendes riikides valitseva marutaudialase olukorra alusel, gruppidesse. Komisjoni rakendmääruse (EL) nr 577/2013 lisa II, 2. osas, viimati muudetud määrusega (EL) 2019/1293, on loetletud need kolmandad riigid, millede marutaudialane olukord loetakse rahuldavaks ning nendest riikidest saabuvatele koertele, kassidele ja valgetuhkrutele esitatavad marutaudialased nõuded on samad kui teistest liikmesriikidest saabuvatele loomadele.

Seega peavad kõik loetletud riikidest saabuvad, koerad, kassid ja valgetuhkrud omama kehtivat marutaudivastast vaktsineerimist.

Marutaudivastase vaktsineerimise kehtivuse nõuded:

 • vaktsineerimise on teinud volitatud veterinaararst;
 • lemmikloom oli vaktsineerimise kuupäeval vähemalt 12 nädalat vana;
 • vaktsineerimise kehtivusaeg algab kaitsva immuunsuse saavutamisega, mis toimub vähemalt 21 päeva pärast esmast vaktsineerimist ja kestab kuni kuupäevani, mille volitatud veterinaararst või ametlik veterinaararst on märkinud lemmikloomapassi osasse V; 
 • korduvvaktsineerimist tuleb käsitada esmasena, kui see ei toimunud punktis e osutatud eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal.

Kolmandatest riikidest ei ole lubatud kehtivat marutaudi vaktsineerimist mitte omavate noorte kasside, koerte ja valgetuhkrute kaubanduslik liikumine Eesti territooriumile.

Koer, kass või valgetuhkur tuleb Eestisse kolmandast riigist või territooriumilt, kus marutaudialane olukord on mitterahuldav.

Määruse 577/2013 II lisa 2. osas, viimati muudetud määrusega (EL) 2019/1293, loetlemata kolmandatest riikidest saabuvatel koertel, kassidel ja valgetuhkrutel peab lisaks marutaudi vastasele vaktsineerimisele olema tunnustatud laboratooriumis määratud marutaudi antikehade tiiter. Antikehade tiitrit saab määrata alates 30 päeva möödumisel vaktsineerimisest. Nõuetele vastav tiiter on 0,5 ühikut/ ml või rohkem. Nõuetekohase antitiitri määramise ning liikumise vahe peab olema vähemalt kolm kuud. Test tuleb teha heakskiidetud laboris.

Andmed marutaudi antikehade tiitrimise kohta peavad olema kantud sertifikaadile. Sertifikaadile peab olema lisatud ka nõuetekohase antikehade tiitri määramist tõendav laborvastuse originaal.

Testi ei tule korrata pärast rahuldava tulemuse (0,5 ühikut/ml või rohkem) saamist, tingimusel et loomale tehakse uus vaktsineerimine marutaudi vastu eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal.

Kolmandatest riikidest ei ole lubatud kehtivat marutaudi vaktsineerimist mitte omavate noorte kasside, koerte ja valgetuhkrute kaubanduslik liikumine Eesti territooriumile.

Ussitõrje koerale

Koerte toomisel Eestisse ei ole nõutav paelussi Echinococcus multilocularise vastane tõrje

Koerte viimisel läbi Ühendkuningriigi, Malta, Iirimaa, Soome ja Norra tuleb nendele teha ka paelussi Echinococcus multilocularise vastane tõrje. Parasiiditõrje tuleb teha vähemalt 24 tundi, kuid mitte rohkem kui 120 tundi enne kavandatavat sisenemist nimetatud liikmesriikidesse. Parasiiditõrje peab tegema veterinaararst ravimiga, mis sisaldab piisavat annust prasikvanteeli või mõnda muud selleks ette nähtud litsentseeritud farmakoloogilist preparaati. Ussitõrje andmed kinnitatakse ravi teinud loomaarsti poolt lemmikloomapassi ja sertifikaadi vastavas osas.

Teaduslikel eesmärkidel kasutatavad laborhiired ja -rotid USA-st

Teaduslikel eesmärkidel kasutatavate laborhiirte ja -rottide importimisel Ameerika Ühendriikidest (USA) Eestisse peab loomadega kaasas olema veterinaarsertifikaat, mis vastab Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektori asetäitja 11.02.2021 käskkirjaga nr 1.1-2/33 kinnitatud näidisele.

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) on kehtestatud veterinaarsertifikaadi või muu asjakohase dokumendi taotlemise, menetlemise ja väljastamise korra loomadele ja loomsetele saadustele, millele puuduvad ühtsed impordi veterinaarnõuded. Antud korra kehtestamisel on aluseks võetud Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 18 lõiked 5 ja 6.

Dokumentide või sertifikaatide taotlemiseks tuleb esitada PTA-le vormikohane taotlus, saates see digitaalselt allkirjastatuna järgmisel aadressil: pta@pta.agri.ee. 

Taotlus menetletakse PTA loomatervise ja -heaolu osakonnas 30 päeva jooksul ning sellele vastatakse kirjalikult. Taotluse menetlemisel võib PTA nõuda täiendavat informatsiooni.

Taotlemise menetlemise tulemusena väljastatakse vastava sertifikaadi eesti- ja inglisekeelne näidis (näidise koostamisel arvestatakse looma või kauba päritoluriigi või -piirkonna loomataudide alast olukorda ja kauba iseloomu, sertifikaadi üldlevinud rahvusvahelisi sisu- ja vormireegleid, ELi ja Eesti õigusaktidest tulenevaid nõudeid) või muu asjakohane dokument.

Kui kauba importimisega võib kaasneda oht inimeste ja/või loomade tervisele või ilmnevad muud nõuetele mittevastavust kinnitavad asjaolud, võib PTA keelduda taotluse edasisest menetlemisest.

Loomi ja loomseid saadusi võib Eestisse importida üksnes selliste piiripunktide kaudu, kus on olemas imporditavate loomade ja loomsete saaduste kontrollimiseks nõuetekohased tingimused ehk mis on selleks määratud. Nõuded piiripunktidele ja määratud piiripunktide loetelu on leitavad siit.

Piiripunktid määratakse liikmesriigi pädeva asutuse poolt Euroopa Komisjoni heakskiitmisel. Eestis on piiripunktide määramise pädevus Põllumajandus- ja Toiduametil ning vastava haldusmenetluse alustamiseks peab sellest huvitatud isik esitama asjakohase taotluse. Taotlus menetletakse üldises korras

Loomade ja loomsete saaduste importimisel võetakse teostatud kontrolltoimingute eest veterinaarjärelevalve tasu. Kontrolltoimingute eest võetavad tasud leiate alljärgnevast failist.

ELi välisest riigist sisenemiskeelu tõttu ELi tagasi saadetud ELi päritolu loomade ja loomsete saaduste impordi tingimused on sätestatud Euroopa Komisjoni määruses 2019/2074 ja otsuses 2019/2098.

Tagasisaadetavad loomad ja loomsed saadused võivad ELi siseneda ainult läbi impordiks lubatud piiripunktide.

Saadetise eest vastutav isik peab enne saadetise kavandatavat saabumist sellest piiripunkti vähemalt üks tööpäev ette teavitama (täitma ja esitama ühtse sisseveo veterinaardokumendi ehk ÜSVD I osa).

Loomsete saaduste puhul tuleb lisaks ÜSVD I osale piiripunktile esitada järgmisi dokumente.

 • ELis asuva sihtkoha üle järelevalvet teostava pädeva asutuse ametlik kinnitus, et teadaolevatel tagasisaatmise põhjustel ollakse nõus saadetist vastu võtma. Sellist kinnitust ei ole vaja esitada inimtoiduks mittekasutatavate loomsete saaduste puhul, kui saadetis saadetakse tagasi päritoluettevõttesse, mis asub sisenemise piiripunktiga samas liikmesriigis. Kinnituse võib esitada vabas vormis, kuid see peab kindlasti võimaldama saadetist identifitseerida (nt viited veovahendile, sertifikaadile, plommidele jne) ning sellelt peab selguma sihtkoht, kinnituse väljastaja (asutus, ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht) ja kuupäev. Nõusoleku soovituslik vorm:
 • Originaalsertifikaat või selle tõestatud koopia, millega saadetis EL-välisesse riiki saadeti; eeltoodud nõuet ei kohaldata, kui sertifikaat on väljastatud TRACES-süsteemis. Kui  nimetatud dokumente ei ole võimalik esitada (nt saadetis on eksporditud ilma nõutava sertifikaadita), siis peab saadetise eest vastutav isik loomse saaduse päritolu piiripunktile tõendama muul dokumenteeritud viisil.

Inimtoiduks kasutatavate loomsete saaduste puhul tuleb piiripunktile esitada järgmisi dokumente.

 • kui kaup asub terve originaalplommiga veovahendis, siis saadetise eest vastutava isiku deklaratsioon, milles näidatakse tagasisaatmise põhjus ning kinnitatakse, et vedu toimus loomsete saaduste tüübile vastavates tingimustes ja saadetise sisu ei ole veo ajal muudetud;
 • kui loomsed saadused laaditi ELi välises riigis maha, siis ELi välise riigi pädeva asutuse või muu riikliku ametiasutuse dokument, milles näidatakse tagasisaatmise põhjus, mahalaadimise, ladustamise ja uuesti pealelaadimise koht ja kuupäev ning kinnitatakse, et:
 • loomsete saaduste käitlemine piirdus nende mahalaadimise, ladustamise ja uuesti pealelaadimisega;
 • rakendati meetmeid, et laadimiste ja ladustamise ajal välistada loomsete saaduste saastumist haigustekitajatega, mis põhjustavad direktiivi 2002/99 I lisas loetletud loomade haigusi;
 • laadimiste ja ladustamise ajal ja kohas ei kohaldatud direktiivi 2002/99 I lisas loetletud nakkushaigustest tulenevaid loomatervisega seotud liikumispiiranguid.

Inimtoiduks mittekasutatavate loomsete saaduste puhul tuleb esitada ELi välise riigi pädeva asutuse või muu riikliku ametiasutuse (nt tolli) ametlik kinnitus, milles on märgitud sisenemiskeelu põhjus, kauba ELi välises riigis mahalaadimise ja pealelaadimise koht ja kuupäev ning ka kinnitus, et:

 • saadetise käitlemine piirdus selle mahalaadimise, ladustamise ning uuesti pealelaadimisega;
 • loomseid saadusi ja liittooteid käideldi laadimisel hügieeniliselt, et vältida ristsaastumist;
 • loomseid saadusi ja liittooteid ladustati hügienilistes tingimustes ja asjaomaste kaubaliikide jaoks nõutaval temperatuuril.  

Piiripunktis viiakse saadetise suhtes kindlasti läbi dokumentide ja identsuse kontroll, loomade puhul ka füüsiline kontroll (muuhulgas hinnatakse nii loomatervise kui heaolu nõudeid); loomsete saaduste ja liittoodete puhul teostatakse füüsilist kontrolli nõuete rikkumise kahtlusel (väljaarvatud juhul, kui saadetid on päritolukohas plommitud ja plomm on rikkumata ning saadetise eest vastutav isik on kirjalikult teatanud tagastamise põhjustest ning kinnitanud, et saadetise veo ajal on tagatud asjaomase loomse saaduse ja liittoote liigi jaoks nõuetekohased tingimused). Kontrollide tulemused kannab piiripunkti järelevalveametnik ÜSVD II osasse ning annab loa saadetise veoks asjakohasesse sihtettevõttesse; loa andmisest teavitab piiripunkti järelevalveametnik TRACES NT süsteemi kaudu ka sihtettevõtte üle järelevalvet teostavat pädevat asutust.

Kui sihtriigi pädev asutus on andnud nõusoleku saadetise vastuvõtmiseks, plommib piiripunkti järelevalveametnik saadetise järelevalveplommiga ning saadetis peab liikuma otse, ilma ladustamise ja osadeks jaotamiseta ÜSVD-l näidatud sihtettevõttesse. Sihtettevõtte eest vastutav ettevõtja peab ühe päeva jooksul alates saadetise saabumisest teavitama sihtettevõtte üle järelevalvet teostavat pädevat asutust saadetise saabumisest sihtettevõttesse; sihtettevõtte üle järelevalvet teostav pädev asutus teavitab saadetise saabumisest TRACES NT süsteemi kaudu ka piiripunkti ning teostab saadetise üle vajalikud kontrollid.

Kui sihtettevõtte üle järelevalvet teostav pädev asutus ei ole 15 päeva jooksul piiripunkti saadetise saabumisest teavitanud, algatavad pädevad asutused menetluse saadetise asukoha väljaselgitamiseks. Kui menetluse tulemusna saadetis sihtettevõttesse ei saabu, võetakse tarvitusele asjakohased järelevalve- ja sunnimeetmed.

Kui ELi välise riigi territooriumil ilmneb või levib mõni loomade haigus või muu nähtus või asjaolu, mis võib kujutada endast tõsist ohtu loomade või inimeste tervisele võtab Euroopa Komisjon kas omal algatusel või liikmesriigi taotlusel ja sõltuvalt olukorra tõsidusest, ühe järgmistest meetmetest:

 • peatatakse import asjaomase ELi välise riigi kogu territooriumilt või mõnest osast ning vajadusel transiitriigiks olevast ELi välisest riigist;
 • sätestatakse eritingimused asjaomase ELi välise riigi kogu territooriumilt või selle osast tulevatele loomadele või kaupadele;
 • koostatakse tegelike leidude põhjal asjakohased kontrollinõuded, mis võivad sisaldada inimeste või loomade tervisega seonduvate ohtude eriuuringuid ja tihendatakse sõltuvalt sellise kontrolli tulemustest füüsilisi kontrolle.

Kui sellise kontrolli käigus ilmneb, et looma- või kaubapartii võib osutuda ohtlikuks loomade või inimeste tervisele, võtab pädev asutus viivitamata järgmised meetmed:

 • nimetatud partii peetakse kinni ning kaup suunataksea hävitatamisele, loomad hukkamisele;
 • teisi piiripunkte ja Euroopa Komisjoni teavitatakse viivitamata leidudest ning kauba või loomade päritolust.

Kui riigis või selle piirkonnas, kust imporditavad loomad või loomsed saadused on pärit, ilmneb või levib rahvusvaheliselt teatamiskohustuslikuks tunnistatud loomataud, zoonoos või muu haigus või looma või inimese tervist ohustav asjaolu, on Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektoril õigus viivitamata peatada loomade või loomsete saaduste import kõnealusest riigist või selle piirkonnast või piirata loomade või loomsete saaduste edasist kasutamist.

Kehtestatud piirangud avalikustatakse Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehel ning neist teavitatakse mainitud riigi pädevat järelevalveasutust.

Kaubavahetus ELi riikide vahel

Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide vahelisel kaubavahetusel liiguvad kaubad vabalt. Piiril reeglina veterinaar-, toidu- ja fütosanitaarset kontrolli ei tehta, seega võivad kaubad Eestisse ja siit välja liikuda kõikide rahvusvaheliseks kaubavahetuseks avatud piiripunktide kaudu.

Loe veel

Transiit

Transiidina käsitleb Põllumajandus- ja Toiduamet kauba liikumist ühest Euroopa Liidu (EL) välisest riigist teise või samasse ELi välisesse riiki Eesti ja/või mõne muu ELi liikmesriigi kaudu.

Loe veel

Viimati uuendatud 02.12.2021