Veo korraldamine

Loomade veo korraldamiseks on kehtestatud miinimumnõuded, mis puudutavad vedajat, veovahendit ja dokumentatsiooni.

Loomi vedaval isikul peavad veovahendis olema kaasas dokumendid, mis näitavad:

 • loomade päritolu ja omandilist kuuluvust;
 • lähtekohta;
 • lahkumise kuupäeva ja kellaaega;
 • kavandatud sihtkohta;
 • kavandatud teekonna eeldatavat kestust.

Loomade vedamisega on pea- või alltöövõtu korras lubatud tegeleda ainult vedajatel, kellel on olemas veoluba (vt. lisainfot allpool).

Vedaja määrab füüsilise isiku, kes vastutab vedamise eest ja tagab, et teave tema vastutusel oleva teekonnaosa planeerimise, teostamise ja lõpule viimise kohta on saadaval teekonna igas punktis. Korraldaja tagab iga teekonna puhul, et loomade heaolu ei saa rikutud.

Koduhobuslasi või koduloomadena peetavaid veiseid, lambaid, kitsi, sigu või kodulinde vedavat maanteesõidukit tohib juhtida või sellel saatjana tegutseda ainult isik, kellel on pädevustunnistus (vt. lisainfot allpool). Muude loomaliikide vedamiseks pädevustunnistust vaja pole (k.a koerte ja kasside vedamiseks).

Veoluba ja pädevustunnistust ei nõuta vedude puhul, mis ei ületa 65 kilomeetrit.

Liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste pikkade teekondade korral peavad vedajad ja korraldajad täitma teekonnalehe (vt. lisainfot allpool) tingimusi.

Vedajad peavad teavitama pädevat asutust kõigist teabe ja dokumentide muutustest hiljemalt 15 tööpäeva jooksul muutuse toimumise päevast.

Veovahendid, mida kasutatakse pikal teekonnal ja loomaveolaevad, mida kasutatakse mereteekonnal pikkusega üle 10 meremiili ning vastavaks veoks mõeldud loomaveokonteinerid peavad olema nõuetele vastavad, pädeva asutuse poolt kontrollitud ning neile peab olema väljastatud vastavussertifikaat (vt. lisainfot allpool), mis on varustatud liikmesriigis ainukordse numbriga.

Pikkadel teekondadel peavad vedajad kasutama navigatsioonisüsteeme, mis võimaldavad salvestada ja esitada teavet, mis vastab teekonnalehel olevale teabele, ja teavet laadimisrihmade avamise ja sulgemise kohta. Navigatsioonisüsteemide salvestisi peab vedaja säilitama vähemalt kolm aastat ja tegema need pädeva asutuse nõudel kättesaadavaks.

Tunnustatud kogumiskeskuste personal peab olema läbinud kursused vähemalt määruse 1/2005 I lisas toodud tehniliste eeskirjade osas. Samuti peavad kõik kogumiskeskusesse lubatud isikud olema teadlikud oma ülesannetest ja kohustustest nimetatud määruse raames ja karistustest rikkumiste korral ning neile peavad olema alaliselt kättesaadaval pädeva asutuse andmed, kellele tuleb teatada kõnealuse määruse nõuete võimalikest rikkumistest. Nimetatud nõuete täitmise tagamiseks tuleb kogumiskeskuses vastu võtta vajalikud sisekorra eeskirjad ning peab teostatama pidevat järelevalvet nende täitmise üle.

Kokkuvõte vajalikest dokumentidest erinevate veopikkuste ja veoaegade korral:

Vedu alla 65 km Vedu üle 65 km ja alla 8h Vedu üle 65 km ja üle 8 tunni (pikk vedu)

Jälgima peab üldnõudeid ja tehnilisi eeskirju:

 • määruse 1/2005 artikkel 3
 • määruse 1/2005 lisa 1
 • Veoluba tüüp 1
 • Pädevustunnistus (koduhobuslaste, veiste, sigade, lammaste, kitsede ning kodulindude vedamisel) 
 • Veoluba tüüp 2
 • Pädevustunnistus (koduhobuslaste, veiste, sigade, lammaste, kitsede ning kodulindude vedamisel)
 • Teekonnaleht (koduhobuslaste, veiste, sigade, lammaste, kitsede vedamisel)
 • Veovahendi vastavussertifikaat

Juhi pädevustunnistuse ja veovahendi vastavussertifikaadi taotlus tuleb esitada PTA'le. Veolubade taotlemine käib läbi e-PRIA (www.pria.ee).

Lisainfo

Veolubasid on kahte tüüpi:

 • tüüp 1, mis kehtib kuni 8-tunnistel vedudel
 • tüüp 2, mis kehtib ka üle 8-tunnistel vedudel
Veoluba Tüüp 1

Taotlemine käib läbi e-PRIA (www.pria.ee). 

Väljastatakse vedajale pädeva asutuse poolt järgmiste tingimuste täitmisel:

 • taotleja on asutatud liikmesriigis, kus ta luba taotleb, või kui ta on asutatud kolmandas riigis, on neil kõnealuses riigis esindaja;
 • taotleja on näidanud, et tema käsutuses on piisavalt nõuetele vastavat personali, seadmeid ja menetlusi, mis võimaldavad tal täita käesoleva määruse nõudeid ning vajaduse korral heade tavade suuniseid;
 • taotleja ega tema esindaja pole toime pannud ühenduse loomakaitseõigusaktide ja/ega vastavate siseriiklike õigusaktide tõsiseid rikkumisi taotluse kuupäevale eelneva kolme aasta jooksul. Käesolevat nõuet ei kohaldata, kui taotleja tõestab pädevale asutusele, et on võtnud kõik vajalikud meetmed edasiste rikkumiste vältimiseks.
Veoluba Tüüp 2

Taotlemine käib läbi e-PRIA (www.pria.ee).

Väljastatakse vedajale pädeva asutuse poolt järgmiste tingimuste täitmisel:

 • kõik veoloa Tüüp 1 taotlemiseks vajalikud tingimused on täidetud, kui taotlejad on esitanud järgnevad dokumendid:
  1. juhtide ja saatjate kehtivad pädevustunnistused kõigi pikki teekondi tegevate juhtide ja saatjate kohta;
  2. kehtivad vastavussertifikaadid kõigi autotranspordivahendite kohta, mida kasutatakse pikaajalistel vedudel;
  3. menetluste üksikasjad, mis võimaldavad vedajatel jälgida ja registreerida nende vastutusel olevate maanteesõidukite liikumist ja kontakteeruda juhtidega mis tahes ajal pika teekonna vältel;
  4. varuplaan hädaolukordade puhuks. Varuplaan peab kajastama tegevusi, mida teeb autojuht/ettevõte, kui tee peal tekib mõni ebatavaline olukord. Tegevused, mida tehakse näiteks loomade haigestumise/suremise korral; avarii korral; halbade ilmastikutingimuste korral jne. Varuplaan võiks sisaldada informatsiooni kontaktidest, kellega sellistes olukordades ühendust võtta. 

Vedajad saavad veolubasid Tüüp 1 ja Tüüp 2 taotleda ainult ühelt pädevalt asutuselt ainult ühes liikmesriigis. Veoluba kehtib selle väljastamise kuupäevast kõige enam viis aastat. Kehtivuse lõppedes saab soovi korral taotleda veoloa pikendamist.

Pikki teekondi liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel koduhobuslaste ja koduloomadena peetavate veiste, lammaste, kitsede ja sigade vedamisel kavandav isik valmistab ette, tembeldab ja kirjutab alla kõik teekonnalehe leheküljed.

Teekonnaleht koosneb järgmistest osadest:
Osa 1 — Planeerimine
Osa 2 — Lähtekoht
Osa 3 — Sihtkoht
Osa 4 — Vedaja avaldus
Osa 5 — Kõrvalekaldumiste aruande näidis

Teekonnalehe lehed peavad olema kokku kinnitatud ja esitatakse nõudmisel pädevale asutusele.

Korraldaja:

 • annab igale teekonnalehele eristava numbri;
 • tagab, et lähtekoha pädev asutus saab vähemalt kaks tööpäeva enne lahkumist nõuetekohaselt täidetud teekonnalehe 1. osa allkirjastatud koopia, välja arvatud veterinaarsertifikaadi numbrite osa (punkt 5.3), nimetatud asutuse määratud viisil;
 • täidab kõik pädeva asutuse juhised veolubade, vastavussertifikaatide, pädevustunnistuste ning teekonna realistlikkuse osas;
 • tagab, et teekonnaleht oleks tembeldatud pädeva asutuse poolt juhul kui kontrollide tulemus on rahuldav. Erandina ei nõuta teekonnalehe tembeldamist juhul, kui on kasutusele võetud nõuetekohased navigatsioonisüsteemid;
 • tagab, et teekonnaleht on loomadega kaasas teekonnal kuni sihtkohani või ekspordil kolmandasse riiki vähemalt kuni väljumispunktini.

Lähtekoha loomapidajad, ja kui sihtkoht asub ühenduse territooriumil, siis ka sihtkoha loomapidajad täidavad ja kirjutavad alla teekonnalehe vastavad osad 2. ja 3.. Nad teavitavad pädevat asutust kõigist kahtlustest seoses käesoleva määruse täitmisega niipea kui võimalik, kasutades 5. osa näidise vormi.

Kui sihtkoht asub ühenduse territooriumil, säilitavad sihtkoha loomapidajad teekonnalehte, välja arvatud selle 4. osa, vähemalt kolm aastat sihtkohta saabumise kuupäevast.

Kui teekond lõpeb väljaspool ühenduse territooriumi, täidab teekonnalehe 4. osa ja kirjutab sellele alla vedaja.

Loomade eksportimisel kolmandasse riiki annavad vedajad teekonnalehe väljumispunkti riiklikule veterinaararstile.

Elusloomade eksportimisel eksporditoetustega ei ole teekonnalehe 3. osa nõutav, kui põllumajandusõigusaktid nõuavad aruande esitamist.

Teekonnalehe 3. osas osutatud vedaja hoiab alles:

 1. täidetud teekonnalehe ühe eksemplari;
 2. vastava salvestuslehe või väljatrüki, millele on osutatud määruse (EMÜ) nr 3821/85 I või IB lisas, kui sõidukile kohaldatakse kõnealust määrust.

Punktides 1 ja 2 osutatud dokumendid kuuluvad esitamisele pädevale asutusele, mis on andnud vedajale loa, ja nõudmisel lähtekoha pädevale asutusele ühe kuu jooksul pärast selle täitmist ning vedaja säilitab neid vähemalt kolm aastat kontrollimise kuupäevast. Punktis 1 osutatud dokumendid tagastatakse lähtekoha pädevale asutusele ühe kuu jooksul pärast teekonna lõpetamist, juhul kui ei kasutata navigatsioonisüsteeme.

Koduhobuslasi ja koduloomadena peetavaid veiseid, lambaid, kitsi ja sigu vedavate maanteesõidukite juhtidel ja saatjatel peab olema pädevustunnistus. Pädevustunnistus koostatakse väljaandva liikmesriigi ametlikus keeles (keeltes) ja inglise keeles, kui autojuht või saatja tõenäoliselt tegutsevad teises liikmesriigis. Pädevustunnistuse annab välja pädev asutus või organ, mille liikmesriik on selleks määranud.

Pädevustunnistuse saamiseks peavad maanteesõidukite autojuhid ja saatjad olema edukalt lõpetanud koolituse ja sooritanud eksami, mille on kinnitanud pädev organ, et tagada eksamineerijate sõltumatus.

Koolituskursus hõlmab vähemalt ühenduse õigusaktide tehnilisi ja administratiivseid aspekte, mis puudutavad loomade kaitset vedamise ajal, eriti järgmisi punkte:

 • loomade vedamise üldtingimused, veodokumendid, tehnilised eeskirjad loomade veoks ning teekonnaleht;
 • loomade füsioloogia ja eelkõige joogi- ja söödavajadus, loomade käitumine ja stressi mõiste;
 • loomade käsitsemise praktilised aspektid;
 • juhtimisviisi mõju veetavate loomade heaolule ja liha kvaliteedile;
 • loomadele esmaabi osutamine;
 • loomi käsitseva personali ohutus.

Pädevustunnistus kehtib selle väljastamise kuupäevast kõige enam viis aastat. Kehtivuse lõppedes saab soovi korral pädevustunnistuse pikendamist taotleda. Kui eelmise pädevustunnistuse kehtivusest on möödas vähemalt kolm aastat, siis peab pädevustunnistuse pikendamiseks uuesti koolituse läbima.

Autotranspordivahendi vastavussertifikaat

Pädev asutus või organ, mille liikmesriik on selleks määranud, annab pikaajalise veo korral kasutatavale autotranspordivahendile vastavussertifikaate taotluse alusel tingimusel, et:

 • veovahendi suhtes ei ole esitatud taotlust veoloa saamiseks, ning sellist luba ei ole sama või muu liikmesriigi teiselt pädevalt asutuselt;
 • pädev asutus või organ, mille liikmesriik on selleks määranud, on veovahendit kontrollinud ja kindlaks teinud, et see vastab pikkade teekondade autotranspordivahendi konstruktsioonile, ehitusele ja korrashoiule ettenähtud nõuetele.

Vastavussertifikaat koostatakse liikmesriigi ametlikus keeles (keeltes) ja inglise keeles. Selle kehtivusaeg on kõige kauem viis aastat väljaandmise kuupäevast ja see kaotab kehtivuse kohe, kui veovahendit on muudetud või parandatud viisil, mis vähendab loomade heaolu.

Loomaveolaevade vastavussertifikaat

Pädev asutus või liikmesriigi poolt selleks määratud asutus annab välja vastavussertifikaate loomaveolaevale taotluse alusel tingimusel, et:

 • laeva käitaja asukoht on liikmesriigis, kus on esitatud taotlus;
 • laeva suhtes ei ole esitatud taotlust sertifikaadi saamiseks ning sellist sertifikaati pole heakskiitmiseks esitatud teisele pädevale asutusele samas või teises liikmesriigis;
 • laeva on kontrollinud pädev asutus või liikmesriigi poolt selleks määratud asutus ja teinud kindlaks, et laev vastab nõuetele loomaveolaevade ehituse ja varustuse suhtes.

Vastavussertifikaat koostatakse liikmesriigi ametlikus keeles (keeltes) ja inglise keeles. Selle kehtivusaeg on kõige kauem viis aastat väljaandmise kuupäevast ja see kaotab kehtivuse kohe, kui veovahendit on muudetud või parandatud viisil, mis vähendab loomade heaolu.

Loomaliik Lubatud veo kestvus
Võõrutamata vasikad, kitse- ja lambatalled, põrsad, varsad

Pärast maksimaalselt 9 tunnist vedu peab tegema vähemalt tunniajase pausi, kus loomi joodetakse/söödetakse. Pärast puhkepausi võib teekond kesta veel maksimaalselt 9 tundi.

Kokku 18 tundi

Sead

Maksimaalselt 24 tundi.

Veo ajal peab neile tagama vajalike intervallide tagant vett.

Veised, lambad, kitsed

Pärast maksimaalselt 14 tunnist vedu peab tagama vähemalt tunniajase pausi, kus loomi hoodetakse/söödetakse. Pärast puhkepausi võib teekond kesta veel maksimaalselt 14 tundi.

Kokku 28 tundi.

Koduhobuslased

Maksimaalselt 24 tundi.

Veo ajal peab koduhobuslasi söötma ja jootma iga 8 tunni tagant.

Kui loomad ei jõua ülalnimetatud aja jooksul sihtkohta, siis tuleb loomad veovahendist maha laadida, neid sööta ja joota ning lasta neil puhata 24 tundi Euroopa Liidu poolt tunnustatud kontrollpunktis.

Loomaliik Nõuded
Veised, sead, lambad, kitsed
 • Veoluba tüüp 1/tüüp 2
 • Juhi/saatja pädevustunnistus
 • Veovahendi vastavussertifikaat (üle 8h vedu)
 • Teekonnaleht (üle 8h vedu)
 • Navigatsioonisüsteem vajalik (üle 8h vedu)
Koduhobuslased
 • Veoluba tüüp 1/tüüp 2
 • Juhi/saatja pädevustunnistus
 • Veovahendi vastavussertifikaat (üle 8h vedu)
 • Teekonnaleht (üle 8h vedu)
 • Navigatsioonisüsteem vajalik (üle 8h vedu)
Kodulinnud
 • Veoluba tüüp 1/tüüp 2
 • Juhi/saatja pädevustunnistus
 • Veovahendi vastavussertifikaat (üle 8h vedu)
Koerad, kassid
 • Veoluba tüüp 1/tüüp 2
 • Kirjalikud söötmise/jootmise ja hooldamise juhendid
 • Veovahendi vastavussertifikaat (üle 8h vedu)
Karusloomad
 • Veoluba tüüp 1/tüüp 2
 • Kirjalikud söötmise/jootmise ja hooldamise juhendid
 • Veovahendi vastavussertifikaat (üle 8h vedu)
Küülikud
 • Veoluba tüüp 1/tüüp 2
 • Kirjalikud söötmise/jootmise ja hooldamise juhendid
 • Veovahendi vastavussertifikaat (üle 8h vedu)
Teised selgroogsed loomad ja linnud
 • Veoluba tüüp 1/tüüp 2
 • Kirjalikud söötmise/jootmise ja hooldamise juhendid
 • Metsloomade puhul teade, mis näitab, et tegemist on ohtlike/kartlike metsloomadega
 • Veovahendi vastavussertifikaat (üle 8h vedu)

Spetsiaalsed nõuded määrusest 1/2005:

 • peale-ja mahalaadimine, hooldamine - lisa I peatükk III
 • jootmise/söötmise ajavahemik, puhkeajad, teekonna kestvus - lisa I peatükk V
 • ruuminõuded - lisa I peatükk VII
 • kodulindude, küülikute, karusloomade puhul konteinerite paigutus - lisa I peatükk III alapunkt 1.7

Elusloomade pikamaavedusid planeerides on oluline tähelepanu pöörata väliskeskkonna temperatuurile. 2019. aastal valmis tolleaegse Veterinaar- ja Toiduameti ning Keskkonnaagentuuri kokkuleppel ühine portaal (https://kaurteenused.envir.ee/vta/), mille abil saavad Eesti vedajad ning järelevalveametnikud silma peal hoida veo teekonna ilmaprognoosil. Mudeli eesmärk on anda nii loomade vedajatele kui ka järelevalveametnikele õigeaegset ja ühest infot prognoositavate ilmastikutingimuste kohta. Portaali abil saab otsustada, kas veol tuleb loomade heaolu tagamiseks kasutusele võtta lisameetmeid või tuleks vedu üldse ära jätta.

Portaali sisenemiseks peavad vedajad kasutajanime ning parooli saamiseks pöörduma Põllumajandus- ja Toiduameti poole.  

Viimati uuendatud 22.10.2021