Aia- ja metsasaadused

Aia- ja metsasaaduste kasvatamine ning korjamine on õigusaktide järgi esmatoodete tootmine.
Kui esmatooteid turustatakse töötlemisettevõttele või hulgimüüjatele, siis tuleb tegevusest Põllumajandus- ja Toiduametit teavitada.

Esmatootmine on defineeritud määruse nr 178/2002 artikli 3 lõikes 17 kui tegevus, milleks on loodussaaduste kogumine või taimsete esmatoodete kasvatamine, sh saagikoristamine ning tootmiskohas esmatoodete säilitamine, pakendamine ja turule viimine viisil, mille käigus ei muudeta toodete esialgset kuju ja omadusi. Esmatootmine on nt puu- ja köögiviljade, maitsetaimede ja ürtide, võrsete, seente kasvatamine, puumahla kogumine või marjade ja seente korjamine metsast. Kuid esmatootmine ei ole enam köögivilja koorimine, puuvilja tükeldamine ja mahla pressimine, see on toidu tootmine.

Põllumajandus- ja Toiduametit tuleb tegevusest teavitada, kui:

 • esmatooteid toodetakse ja turustatakse edasi töötlemisettevõttele (nt Salvesti tehasele);
 • esmatooteid toodetakse ja turustatakse edasi hulgimüügiettevõttele (nt ladudele);
 • esmatooteid toodetakse ja töödeldakse enda ettevõttes edasi (nt mahla pressimine, hoidiste valmistamine).

Esmatoodete käitlemine peab vastama üldistele hügieeninõuetele, mis on toodud Toiduseaduses ja määruse 852/004 I lisas.

Põllumajandus- ja Toiduametit ei pea tegevusest teavitama esmatootjad, kes turustavad esmatooteid väikeses koguses ehk otse lõpptarbijale (nt turul, laadal) või vahetult lõpptarbijat varustavatele  jaekaubandusettevõtetele (nt kauplusele, restoranile).

Nõuded esmatoodete tootmisele ja turustamisele

 • Toit peab olema toidukõlbulik ega tohi põhjustada toidu saastumist järgmistes käitlemise etappides
 • Säilitamisel ja turustamisel tuleb toitu kaitsta saastumise eest
 • Toit peab olema varustatud nõuetekohase toidualase teabega
 • Toidu pakendamisel kontrollida, kas materjal on lubatud toiduainete hoidmiseks
 • Toit peab olema jälgitav. Esmatootja peab teadma ja suutma kindlaks teha, kellele toodangut on tarnitud (va lõpptarbijad). Säilitatavad andmed (saatelehed) peaksid sisaldama järgmiseid andmeid:
  • toote nimetus
  • toote kogus(ed)
  • tarnekuupäev (ja vajadusel kellaaeg)
  • kliendi nimi ja aadress

Kui eelnimetatud andmeid ei ole, siis tuleb need lisada saatedokumentidele. Otse lõpptarbijale ettenähtud kiirestiriknevate toodete puhul tuleks andmeid säilitada kuus kuud peale toidu üleandmise kuupäeva. Muude pikema tarvitamise tähtajaga toodete puhul tuleks andmeid säilitada tarvitamise tähtpäeva lõppemisest arvates veel kuus kuud.

Teravilja kuivatamist loetakse esmatootmisega seotud tegevuseks, mitte töötlemiseks. Selle tegevuse hulka loetakse ka järgmiseid tegevusi:

 • erinevate talunike vilja kuivatamine koos, nii et partiid segunevad ja
 • teravilja kuivatamine ja pakendamine ettevõte poolt, kellel endal ei ole teraviljakasvatust.

Kui kokkuostja teraviljapunker asub taluniku õuel, siis tegevuse eest vastutab talunik, keda loetakse esmatootjaks.

Ettevõtja, kes pakub põllukultuuri kasvatajatele teravilja kuivatamise teenust, peab oma tegevusest teavitama. Kui teraviljakuivati kuulub ühistule, siis on omanikuks ühistu ning teavituse esitab ja tegevuse eest vastutab ühistu. Kui teraviljakuivati kuulub mitmele viljatootjale, siis tuleb välja selgitada, kes on vastutaja.

Teavitamise taotlusel tuleb teha järgmised valikud:

 • käitlemisvaldkond - Mitteloomsete esmatoodete tootmine;
 • alamkäitlemisvaldkond - Turustamine;
 • hulgikaubandusettevõtjale/töötlemisettevõtjale;
 • toidugrupp - Teravili.

Teavitama ei pea juhul, kui kuivatatud teravilja turustatakse väikeses koguses ehk otse tarbijale või vahetult lõpptarbijat varustavatele Eestis asuvale jaekaubandusettevõtetele (nt kauplusele, restoranile).

Kehtivad nõuded

 • Üldised nõuded määrusest (EÜ) nr 178/2002 (nt vastutus, jälgitavus jne).
 • Hügieeninõuded:
  • turustamine otse tarbijale või vahetult lõpptarbijat varustavatele Eestis asuvale jaekaubandusettevõtetele (nt kauplusele, restoranile):  esmatooted peavad olema toidukõlblikud ega tohi põhjusta toidu saastumist käitlemise järgmistes etappides ning peavad olema kaitstud saastumise eest säilitamisel ja turustamisel
  • turustatamine ettevõtetele, kes turustavad edasi otse tarbijale või teistele ettevõtetele: kehtivad nõuded määruse (EÜ) nr 852/2004 lisast I.
 • Esmatootmises ja sellega seotud toimingutel piisab ohuohjeks hea hügieenitava juhenditest ehk enesekontrolliplaani ei ole vaja koostada.

Viimati uuendatud 25.03.2021