Alustajale ja jätkajale

Head mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatusega, vesiviljelusega, korjega mitteharitavalt alalt, seemne ja paljundusmaterjali tootmise ning mahemesindusega alustada soovivad või tegelevad ettevõtjad! Siit leiate kogu vajaliku informatsiooni mahetootja aastaringist sh vastavasisulised taotlused/dokumendivormid, et alustada või jätkata mahepõllumajandusliku tootmise edukat teekonda.

Ettevõtte tunnustamine ning tootja mahepõllumajanduse registrisse kandmine

Isikud (füüsilised või juriidilised), kes soovivad alustada mahepõllumajandusliku tegevusega, peavad olema tunnustatud ja kantud mahepõllumajanduse tootjate registrisse. Mahepõllumajanduse põhimõtted ja nõuded on kehtestatud Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidega.

Tunnustamist saab taotleda järgmistes valdkondades: 

•    taimekasvatus, sealhulgas katmikkultuuride- ja seenekasvatus;
•    mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamine;
•    loomakasvatus;
•    mesindus; 
•    sööda esmatootmine ja üksnes oma ettevõtte tarbeks sööda segamine;
•    oma ettevõttes toodetud töötlemata põllumajandustoote pakendamine ja turuleviimine;
•    seemne ja paljundusmaterjali tootmine, ettevalmistamine ja turuleviimine;
•    merevetikate tootmine; 
•    vesiviljelusloomade tootmine.

Maheettevõtte tunnustamine

Tähtsad kuupäevad:

10.03 - 10.04 ettevõtte mahepõllumajandusliku tootmisega alustamise tunnustamise taotluse esitamine taimekasvatuses või mesinduses, kas Maaeluministeeriumi kliendiportaali teenuse kaudu „Ettevõtte tunnustamise taotlemine või jätkamine“ või maakonnakeskuste kaudu dokumendivormiga „Ettevõtte tunnustamise taotlemine või jätkamine“ paberkandjal või digiallkirjastatuna e- mailile.   

Aasta ringi saab esitada tunnustamise taotlust seenekasvatuses, seemne/paljundusmaterjali tootmises, ettevalmistamises või turuleviimises, taimekasvatuses katmikalal, mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamises ja loomakasvatuses (loomakasvatuse puhul saab taotlust esitada aasta ringi vaid juhul kui  ettevõte  on eelnevalt tunnustatud taimekasvatuse valdkonnas). Ettevõte saab esitada ühe „Ettevõtte tunnustamise taotlemine või jätkamine“ taotluse läbi kliendiportaali. Uue/lisa tegevusvaldkonna lisandumisel esitada teavitus dokumendivormil „Kliendi teavitus“.

Mahepõllumajanduse nõudeid tuleb hakata täitma hiljemalt taotluse esitamise kuupäevast!

Riigilõiv järelvalvetoimingute eest makstakse koos tunnustamise taotluse jm vajalike dokumentide esitamisega. 

Taimekasvatus (sh katmikkultuuride- ja seenekasvatus):

1) põllumassiivide või katastriüksuste kaardid, kuhu on kantud põllu number ja põllu piirid

2) andmed iga põllu kohta: põllumassiivi tunnus, põllu number, pindala 0,01 ha täpsusega, kasvatatav kultuur või kesa tüüp, põllu staatus (1. a üleminek, 2. a üleminek, 3. a üleminek, mahe, mittemahe).

3) Punktis 1) ja 2) nimetatud andmeid ei pea PTAle esitama, kui need esitatakse samal aastal PRIAsse ajavahemikul 2. mai-15. juuni.

Üleminekuperiood:

Üleminekuperiood algab ettevõtte tunnustamise taotluse esitamise päevast, mil tuleb täita kõiki mahepõllumajanduse nõudeid, kuid toodangut ei saa märgistada mahepõllumajanduslikuna.

 • põllukultuuridel 2 aastat (enne külvi), st, et taliviljadel, mis on külvatud üleminekuaja teisel aastal ja koristatakse kolmandal aastal arvates ülemineku algusest, ei saa mahepõllumajanduslikuna märgistada.
 • rohumaadel või mitmeaastaste söödataimedel 2 aastat,
 • püsikultuuridel (nt: maasikas, vaarikas, õunapuu, viinamari) 3 aastat.

Võimalik on taotleda maa üleminekuperioodi lühendamist üksnes poollooduslikule alale, rohumaale ja põllumajanduslikust kasutusest väljas olnud maale, kui on tõendeid, et põllul ei ole viimase 3 aasta jooksul kasutatud mittelubatuid vahendeid. Põllud ei tohi olla haritud ennem PTA ametniku kohapealset kontrolli.

Muud dokumendivormid:

Koos ettevõtte tunnustamise taotlusega saab vajadusel esitada nõusolekute taotlusi nende tegevuste osas, milleks on vajalik PTA nõusolek. Selleks tuleb kodulehelt alla laadida vorm, see enne edastamist täita ning allkirjastada. NB! Maa üleminekuaja lühendamise taotlust saab esitada 1. aprillist kuni 31. oktoobrini. Tuleb aga tähele panna, et üleminekuaja lühendamise taotlust puhul, mis on esitatud pärast 15.06,  hakkab maale kehtima staatus 'mahe' alles järgmise aasta 1 aprillist. 

Ettevõttes peavad kohapeal olema täidetud dokumendivormid sõltuvalt tegevusvaldkonnast, mis esitatakse ettevõtte kohapealse kontrolli käigus kontrolli läbiviivale ametnikule.

Esmane kontroll ja otsuse tegemine:

 • Otsus tunnustamise/mittetunnustamise kohta tehakse 30 tööpäeva jooksul peale esmast kontrolli. Otsus tunnustamisest keeldumise kohta tehakse juhul, kui olete esitanud valeandmeid või kui tootmine ettevõttes ei vasta mahepõllumajanduse seaduse nõuetele.
 • Esmane kontroll tehakse ettevõttesse 60 tööpäeva jooksul peale tunnustuse taotluse esitamist, kontrollitakse ajaperioodi tunnustamise taotluse esitamisest kuni kohapealse kontrolli hetkeni.
 • Taotlejat teavitatakse kontrollist.
 • Vajadusel antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

Ettevõte tunnustatakse mahetootjaks, kui:

 • tunnustamise taotlus on esitatud õigeaegselt,
 • riigilõiv on tasutud,
 • ettevõttes on läbi viidud kohapealne kontroll ja ettevõte vastab nõuetele.

Tunnustatud ettevõte kantakse mahepõllumajanduse registrisse ja avalikustatakse tõendav dokument.

Ettevõtte mahenõuete täitmist kontrollitakse vähemalt 1 kord aastas. Igal aastal väljastatakse uus mahetootmist tõendav dokument, mis on aluseks toodangu müügil. Tõendav dokument on avalikult kättesaadav mahepõllumajanduse registrist.

Teie küsimustele vastamine

Küsimuste korral võib võtta ühendust mahepõllumajanduse ja seemne osakonnaga, maakonna esinduse mahepõllumajanduse valdkonna ametnikega või tutvuda Põllumajandus ja Toiduameti koduleheküljega aadressil  pta.agri.ee

Kirjadele vastatakse hiljemalt 30 tööpäeva jooksul.

Vaiete esitamine ja lahendamine

Põllumajandus- ja Toiduameti poolt tehtud otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

Täname Teid ettepanekute ja arvamuste eest, mis aitavad parandada teenuse kvaliteeti!

Seemne ja paljundusmaterjali ettevalmistamise ja turuleviimise korral pole taotlusele vaja midagi lisada.

Maheseemne tootja, kes soovib kasvatada sertifitseeritud maheseemet saab seda teha üksnes ülemineku läbinud maal ehk mahemaal. Mitmeaastaste taimede puhul peab olema seeme külvatud mahemaale, et saada maheseemet (köömen).

Seemne ja paljundusmaterjali tootmine, ettevalmistamine, turuleviimine ning kasutamine

Loomakasvatus:

1) ettevõttes peetavate loomade arv liikide ja vanusegruppide kaupa, näidates ära, milliste liikidega alustatakse mahepõllumajandusele üleminekut.

Üleminekuperiood

 • Kui loomakasvatuse tunnustamist taotleti koos taimekasvatusega, on üleminekuaja pikkus loomadele, kes olid ettevõttes tunnustamise taotlemise hetkel, ja nende järglastele 2 aastat arvates tunnustamise taotluse esitamisest.
 • Kui maheloomakasvatusega alustatakse ajal, mil taimekasvatus on juba üleminekuajal või on üleminekuaeg lõppenud, siis on loomade üleminekuaja pikkus järgmine:
  • hobused ja veised liha tootmiseks 12 kuud, kuid mitte vähem kui loomade kolmveerandi eluea ulatuses;
  • piimalehmad 6 kuud;
  • lambad ja kitsed 6 kuud;
  • sead 6 kuud;
  • küülikud 1 kuu;
  • kodulinnud munade tootmiseks 6 nädalat;
  • kodulinnud liha tootmiseks (toodud ettevõttesse alla 3 päeva vanustena) 10 nädalat.

Muud dokumendivormid:

Koos ettevõtte tunnustamise taotlusega saab vajadusel esitada nõusolekute taotlusi nende tegevuste osas, milleks on vajalik PTA nõusolek. Selleks tuleb kodulehelt alla laadida vorm, see enne edastamist täita ning allkirjastada. NB! Maa üleminekuaja lühendamise taotlust saab esitada 1. aprillist kuni 31. oktoobrini.

Ettevõttes peavad kohapeal olema täidetud dokumendivormid sõltuvalt tegevusvaldkonnast, mis esitatakse ettevõtte kohapealse kontrolli käigus kontrolli läbiviivale ametnikule.

Esmane kontroll ja otsuse tegemine:

 • Otsus tunnustamise/mittetunnustamise kohta tehakse 30 tööpäeva jooksul peale esmast kontrolli. Otsus tunnustamisest keeldumise kohta tehakse juhul, kui olete esitanud valeandmeid või kui tootmine ettevõttes ei vasta mahepõllumajanduse seaduse nõuetele.
 • Esmane kontroll tehakse ettevõttesse 60 tööpäeva jooksul peale tunnustuse taotluse esitamist, kontrollitakse ajaperioodi tunnustamise taotluse esitamisest kuni kohapealse kontrolli hetkeni.
 • Taotlejat teavitatakse kontrollist.
 • Vajadusel antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

Ettevõte tunnustatakse mahetootjaks, kui:

 • tunnustamise taotlus on esitatud õigeaegselt,
 • riigilõiv on tasutud,
 • ettevõttes on läbi viidud kohapealne kontroll ja ettevõte vastab nõuetele.

Tunnustatud ettevõte kantakse mahepõllumajanduse registrisse ja avalikustatakse tõendav dokument.

Ettevõtte mahenõuete täitmist kontrollitakse vähemalt 1 kord aastas. Igal aastal väljastatakse uus mahetootmist tõendav dokument, mis on aluseks toodangu müügil. Tõendav dokument on avalikult kättesaadav mahepõllumajanduse registrist.

Teie küsimustele vastamine

Küsimuste korral võib võtta ühendust mahepõllumajanduse ja seemne osakonnaga, maakonna esinduse mahepõllumajanduse valdkonna ametnikega või tutvuda Põllumajandus ja Toiduameti koduleheküljega aadressil pta.agri.ee

Kirjadele vastatakse hiljemalt 30 tööpäeva jooksul.

Vaiete esitamine ja lahendamine

Põllumajandus- ja Toiduameti poolt tehtud otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

Täname Teid ettepanekute ja arvamuste eest, mis aitavad parandada teenuse kvaliteeti!

Mesindus

1) põllumassiivide või katastriüksuste kaardid, kuhu on kantud mesilagrupi või gruppide asukohad ja mis hõlmab korjeala vähemalt 3km raadiuses mesilagrupi ümber mõõtkavas vähemalt 1 : 10 000;

2) mesilasperede arv.

Üleminekuperiood mesinduses on üks aasta.

Muud dokumendivormid:

Koos ettevõtte tunnustamise taotlusega saab vajadusel esitada nõusolekute taotlusi nende tegevuste osas, milleks on vajalik PTA nõusolek. Selleks tuleb kodulehelt alla laadida vorm, see enne edastamist täita ning allkirjastada. NB! Maa üleminekuaja lühendamise taotlust saab esitada 1. aprillist kuni 31. oktoobrini.

Ettevõttes peavad kohapeal olema täidetud dokumendivormid sõltuvalt tegevusvaldkonnast, mis esitatakse ettevõtte kohapealse kontrolli käigus kontrolli läbiviivale ametnikule.

Esmane kontroll ja otsuse tegemine:

 • Otsus tunnustamise/mittetunnustamise kohta tehakse 30 tööpäeva jooksul peale esmast kontrolli. Otsus tunnustamisest keeldumise kohta tehakse juhul, kui olete esitanud valeandmeid või kui tootmine ettevõttes ei vasta mahepõllumajanduse seaduse nõuetele.
 • Esmane kontroll tehakse ettevõttesse 60 tööpäeva jooksul peale tunnustuse taotluse esitamist, kontrollitakse ajaperioodi tunnustamise taotluse esitamisest kuni kohapealse kontrolli hetkeni.
 • Taotlejat teavitatakse kontrollist.
 • Vajadusel antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

Ettevõte tunnustatakse mahetootjaks, kui:

 • tunnustamise taotlus on esitatud õigeaegselt,
 • riigilõiv on tasutud,
 • ettevõttes on läbi viidud kohapealne kontroll ja ettevõte vastab nõuetele.

Tunnustatud ettevõte kantakse mahepõllumajanduse registrisse ja avalikustatakse tõendav dokument.

Ettevõtte mahenõuete täitmist kontrollitakse vähemalt 1 kord aastas. Igal aastal väljastatakse uus mahetootmist tõendav dokument, mis on aluseks toodangu müügil. Tõendav dokument on avalikult kättesaadav mahepõllumajanduse registrist.

Teie küsimustele vastamine

Küsimuste korral võib võtta ühendust mahepõllumajanduse ja seemne osakonnaga, maakonna esinduse mahepõllumajanduse valdkonna ametnikega või tutvuda Põllumajandus ja Toiduameti koduleheküljega aadressil pta.agri.ee

Kirjadele vastatakse hiljemalt 30 tööpäeva jooksul.

Vaiete esitamine ja lahendamine

Põllumajandus- ja Toiduameti poolt tehtud otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

Täname Teid ettepanekute ja arvamuste eest, mis aitavad parandada teenuse kvaliteeti!

Mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamine

1) põllumassiivide või katastriüksuste kaardid vähemalt 1 : 10 000 mõõtkavas, millele on kantud selle ala pindala ja piirid, millel kavatsetakse alustada taimede või seente korjamist; juhul kui korjet teostatakse kogu katastriüksusel, siis võib esitada ka ainult katastriüksus(t)e numbri(d);

2) liikide loetelu, millesse kuuluvaid taimi või seeni kavatsetakse korjata, ja korjamise ligikaudne ajavahemik.

Metsa aladelt metsasaaduste ja taimede korjamisel üleminekuperioodi ei ole.            

Muud dokumendivormid:

Koos ettevõtte tunnustamise taotlusega saab vajadusel esitada nõusolekute taotlusi nende tegevuste osas, milleks on vajalik PTA nõusolek. Selleks tuleb kodulehelt alla laadida vorm, see enne edastamist täita ning allkirjastada. NB! Maa üleminekuaja lühendamise taotlust saab esitada 1. aprillist kuni 31. oktoobrini.

Ettevõttes peavad kohapeal olema täidetud dokumendivormid sõltuvalt tegevusvaldkonnast, mis esitatakse ettevõtte kohapealse kontrolli käigus kontrolli läbiviivale ametnikule.

Esmane kontroll ja otsuse tegemine:

 • Otsus tunnustamise/mittetunnustamise kohta tehakse 30 tööpäeva jooksul peale esmast kontrolli. Otsus tunnustamisest keeldumise kohta tehakse juhul, kui olete esitanud valeandmeid või kui tootmine ettevõttes ei vasta mahepõllumajanduse seaduse nõuetele.
 • Esmane kontroll tehakse ettevõttesse 60 tööpäeva jooksul peale tunnustuse taotluse esitamist, kontrollitakse ajaperioodi tunnustamise taotluse esitamisest kuni kohapealse kontrolli hetkeni.
 • Taotlejat teavitatakse kontrollist.
 • Vajadusel antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

Ettevõte tunnustatakse mahetootjaks, kui:

 • tunnustamise taotlus on esitatud õigeaegselt,
 • riigilõiv on tasutud,
 • ettevõttes on läbi viidud kohapealne kontroll ja ettevõte vastab nõuetele.

Tunnustatud ettevõte kantakse mahepõllumajanduse registrisse ja avalikustatakse tõendav dokument.

Ettevõtte mahenõuete täitmist kontrollitakse vähemalt 1 kord aastas. Igal aastal väljastatakse uus mahetootmist tõendav dokument, mis on aluseks toodangu müügil. Tõendav dokument on avalikult kättesaadav mahepõllumajanduse registrist.

Teie küsimustele vastamine

Küsimuste korral võib võtta ühendust mahepõllumajanduse ja seemne osakonnaga, maakonna esinduse mahepõllumajanduse valdkonna ametnikega või tutvuda Põllumajandus ja Toiduameti koduleheküljega aadressil pta.agri.ee

Kirjadele vastatakse hiljemalt 30 tööpäeva jooksul.

Vaiete esitamine ja lahendamine

Põllumajandus- ja Toiduameti poolt tehtud otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

Täname Teid ettepanekute ja arvamuste eest, mis aitavad parandada teenuse kvaliteeti!

Vesiviljelusloomade tootmine

1) vesiviljelusloomade tootmise asukohta iseloomustav kaart mõõtkavas vähemalt 1 : 10 000, millele on kantud ala, millel kavatsetakse vesiviljelusloomade tootmist alustada, pindala ja piirid;

2) liikide loetelu, millesse kuuluvaid vesiviljelusloomi kavatsetakse kasvatada, ning andmed kavandatava tootmismahu kohta.

Vesiviljeluse tootmisüksuste, sh olemasolevate vesiviljelusloomade tootmisüksuste üleminekuaeg:

 • 24 kuud rajatiste puhul, mida ei saa veest tühjendada, puhastada ega desinfitseerida;
 • 12 kuud rajatiste puhul, mis on veest tühjendatud või kasutamata hoitud;
 • 6 kuud rajatiste puhul, mis on veest tühjendatud, puhastatud ja desinfitseeritud;
 • 3 kuud avatud veekasutusega rajatiste, sealhulgas kahepoolmeliste molluskite kasvatamiseks kasutatavate rajatiste puhul.

PTA võib tootja taotluse alusel tagasiulatuvalt otsustada, et üleminekuaeg hõlmab ka varasemat perioodi, mille puhul on olemas dokumendid selle kohta, et rajatisi ei töödeldud või need ei puutunud kokku mahepõllumajanduslikus tootmises mittelubatud toodetega.

Merevetikate tootmine

1) merevetikate kasvatamise ja kogumise ning kogumisjärgse tegevuse asukohta iseloomustav kaart mõõtkavas vähemalt 1 : 10 000, millele on kantud ala, millel kavatsetakse merevetikate kasvatamist, kogumist ja kogumisjärgset tegevust alustada, pindala ja piirid;

2) liikide loetelu, millesse kuuluvaid merevetikaid kavatsetakse kasvatada või koguda, ning andmed kavandatava koguse ja kogumise aja kohta.

Merevetikate väljapüügikoha üleminekuaeg on 6 kuud ning tootmisüksuse üleminekuaeg on vähemalt 6 kuud või pikema kui 6-kuuse tootmistsükli puhul selle kogukestus.

Muud dokumendivormid:

Koos ettevõtte tunnustamise taotlusega saab vajadusel esitada nõusolekute taotlusi nende tegevuste osas, milleks on vajalik PTA nõusolek. Selleks tuleb kodulehelt alla laadida vorm, see enne edastamist täita ning allkirjastada. NB! Maa üleminekuaja lühendamise taotlust saab esitada 1. aprillist kuni 31. oktoobrini.

Ettevõttes peavad kohapeal olema täidetud dokumendivormid sõltuvalt tegevusvaldkonnast, mis esitatakse ettevõtte kohapealse kontrolli käigus kontrolli läbiviivale ametnikule.

Esmane kontroll ja otsuse tegemine:

 • Otsus tunnustamise/mittetunnustamise kohta tehakse 30 tööpäeva jooksul peale esmast kontrolli. Otsus tunnustamisest keeldumise kohta tehakse juhul, kui olete esitanud valeandmeid või kui tootmine ettevõttes ei vasta mahepõllumajanduse seaduse nõuetele.
 • Esmane kontroll tehakse ettevõttesse 60 tööpäeva jooksul peale tunnustuse taotluse esitamist, kontrollitakse ajaperioodi tunnustamise taotluse esitamisest kuni kohapealse kontrolli hetkeni.
 • Taotlejat teavitatakse kontrollist.
 • Vajadusel antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

Ettevõte tunnustatakse mahetootjaks, kui:

 • tunnustamise taotlus on esitatud õigeaegselt,
 • riigilõiv on tasutud,
 • ettevõttes on läbi viidud kohapealne kontroll ja ettevõte vastab nõuetele.

Tunnustatud ettevõte kantakse mahepõllumajanduse registrisse ja avalikustatakse tõendav dokument.

Ettevõtte mahenõuete täitmist kontrollitakse vähemalt 1 kord aastas. Igal aastal väljastatakse uus mahetootmist tõendav dokument, mis on aluseks toodangu müügil. Tõendav dokument on avalikult kättesaadav mahepõllumajanduse registrist.

Teie küsimustele vastamine

Küsimuste korral võib võtta ühendust mahepõllumajanduse ja seemne osakonnaga, maakonna esinduse mahepõllumajanduse valdkonna ametnikega või tutvuda Põllumajandus ja Toiduameti koduleheküljega aadressil pta.agri.ee

Kirjadele vastatakse hiljemalt 30 tööpäeva jooksul.

Vaiete esitamine ja lahendamine

Põllumajandus- ja Toiduameti poolt tehtud otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

Täname Teid ettepanekute ja arvamuste eest, mis aitavad parandada teenuse kvaliteeti!

Mahepõllumajandusliku tootmisega jätkaja

01. veebruariks tuleb esitada mahetoodangu andmed ja maheloomad seisuga 31.12.

10.03 - 15.06  ettevõtte mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamise taotluse esitamine Põllumajandus ja Toiduametile, kas Maaeluministeeriumi kliendiportaali teenuse kaudu „Ettevõtte tunnustamise taotlemine või jätkamine“ või maakonnakeskuste kaudu dokumendivormiga „Ettevõtte tunnustamise taotlemine või jätkamine“ paberkandjal või digiallkirjastatuna e- mailile.

Uue tegevusvaldkonna tunnustamisel kas taimekasvatuses või mesinduses esitada tunnustamise taotlus üksnes 10.03 - 10.04.

Aasta ringi saab esitada tunnustamist seenekasvatuses, seemne/paljundusmaterjali tootmises, ettevalmistamises või turuleviimises, taimekasvatuses katmikalal, mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamises ja loomakasvatuses. Ettevõte saab esitada ühe „Ettevõtte tunnustamise taotlemine või jätkamine“ taotluse läbi kliendiportaali. Uue/lisa tegevusvaldkonna lisandumisel esitada teavitus dokumendivormil „Kliendi teavitus“.  

Riigilõiv järelvalvetoimingute eest makstakse koos jätkamise taotluse jm dokumentide esitamisega.

Taimekasvatus (sh katmikkultuuride- ja seenekasvatus)

1) põllumassiivide või katastriüksuste kaardid, kuhu on kantud põllu number ja põllu piirid

2) iga põllu kohta: põllumassiivi tunnus, põllu number, pindala 0,01 ha täpsusega, kasvatatav kultuur või kesa tüüp, põllu staatus (1. a üleminek, 2. a üleminek, 3. a üleminek, mahe, mittemahe).

3) punktis 1) nimetatud andmeid ei pea PTAle esitama, kui need esitatakse samal aastal PRIAsse ajavahemikul 2. mai-15. juuni.

4) punktis 1) nimetatud dokumente ei pea esitama, kui isik esitab kirjaliku kinnituse selle kohta, et võrreldes eelmise aastaga muudatusi tehtud ei ole (nt kui tegu on ainult rohumaadega või püsikultuuridega).

Muud dokumendivormid:

Vajadusel saab esitada nõusolekute taotlusi nende tegevuste osas, milleks on vajalik PTA nõusolek. Selleks tuleb kodulehelt alla laadida vorm, see enne edastamist täita ning allkirjastada. NB! Maa üleminekuaja lühendamise taotlust saab esitada 1. aprillist kuni 31. oktoobrini.

Ettevõttes peavad kohapeal olema täidetud dokumendivormid sõltuvalt tegevusvaldkonnast, mis esitatakse ettevõtte kohapealse kontrolli käigus kontrolli läbiviivale ametnikule.

Põllumajandus ja Toiduamet kontrollib ettevõtte mahepõllumajanduslikku tootmist igal aastal (ajaperioodi eelmisest plaanilisest kontrollkäigust kuni kohapealse kontrolli hetkeni) vähemalt ühe korra kohapeal. Sõltuvalt tootmise keerukusest ja riskidest võidakse kontrollida ettevõtet rohkem kui üks kord aastas.

Peale kontrolli väljastatakse ettevõttele tõendav dokument, mis on aluseks mahetoodangu müügil. Tõendav dokument on avalikult kättesaadav mahepõllumajanduse registrist.

Seemne ja paljundusmaterjali ettevalmistamise ja turuleviimise korral pole taotlusele vaja midagi lisada.

Maheseemne tootja, kes soovib kasvatada sertifitseeritud maheseemet saab seda teha üksnes ülemineku läbinud maal ehk mahemaal. Mitmeaastaste taimede puhul peab olema seeme külvatud mahemaale, et saada maheseemet (köömen).

Seemne ja paljundusmaterjali tootmine, ettevalmistamine, turuleviimine ning kasutamine

Loomakasvatus

1) ettevõttes peetavate loomade arv liikide ja vanusegruppide kaupa, näidates ära, milliste
liikidega alustatakse mahepõllumajandusele üleminekut.

Mesindus

1) põllumassiivide või katastriüksuste kaardid, kuhu on kantud mesilagrupi või gruppide asukohad ja mis hõlmab korjeala vähemalt 3km raadiuses mesilagrupi ümber mõõtkavas vähemalt 1 : 10 000;

2) punktis 1 nimetatud kaarti ei pea esitama, kui isik esitab kirjaliku kinnituse selle kohta, et võrreldes eelmise aastaga muudatusi ei ole.

Muud dokumendivormid:

Vajadusel saab esitada nõusolekute taotlusi nende tegevuste osas, milleks on vajalik PTA nõusolek. Selleks tuleb kodulehelt alla laadida vorm, see enne edastamist täita ning allkirjastada. NB! Maa üleminekuaja lühendamise taotlust saab esitada 1. aprillist kuni 31. oktoobrini.

Ettevõttes peavad kohapeal olema täidetud dokumendivormid sõltuvalt tegevusvaldkonnast, mis esitatakse ettevõtte kohapealse kontrolli käigus kontrolli läbiviivale ametnikule.

Põllumajandus ja Toiduamet kontrollib ettevõtte mahepõllumajanduslikku tootmist igal aastal (ajaperioodi eelmisest plaanilisest kontrollkäigust kuni kohapealse kontrolli hetkeni) vähemalt ühe korra kohapeal. Sõltuvalt tootmise keerukusest ja riskidest võidakse kontrollida ettevõtet rohkem kui üks kord aastas.

Peale kontrolli väljastatakse ettevõttele tõendav dokument, mis on aluseks mahetoodangu müügil. Tõendav dokument on avalikult kättesaadav mahepõllumajanduse registrist.

Mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamine

1) põllumassiivide või katastriüksuste kaardid vähemalt 1 : 10 000 mõõtkavas, millele on kantud selle ala pindala ja piirid, millel kavatsetakse alustada taimede või seente korjamist; juhul kui korjet teostatakse kogu katastriüksusel, siis võib esitada ka ainult katastriüksus(t)e numbri(d);

2) liikide loetelu, millesse kuuluvaid taimi või seeni kavatsetakse korjata ja korjamise ligikaudne ajavahemik;

3) punktis 1 nimetatud dokumente ei pea esitama, kui isik esitab kirjaliku kinnituse selle kohta, et võrreldes eelmise aastaga muudatusi ei ole.

Muud dokumendivormid:

Vajadusel saab esitada nõusolekute taotlusi nende tegevuste osas, milleks on vajalik PTA nõusolek. Selleks tuleb kodulehelt alla laadida vorm, see enne edastamist täita ning allkirjastada. NB! Maa üleminekuaja lühendamise taotlust saab esitada 1. aprillist kuni 31. oktoobrini.

Ettevõttes peavad kohapeal olema täidetud dokumendivormid sõltuvalt tegevusvaldkonnast, mis esitatakse ettevõtte kohapealse kontrolli käigus kontrolli läbiviivale ametnikule.

Põllumajandus ja Toiduamet kontrollib ettevõtte mahepõllumajanduslikku tootmist igal aastal (ajaperioodi eelmisest plaanilisest kontrollkäigust kuni kohapealse kontrolli hetkeni) vähemalt ühe korra kohapeal. Sõltuvalt tootmise keerukusest ja riskidest võidakse kontrollida ettevõtet rohkem kui üks kord aastas.

Peale kontrolli väljastatakse ettevõttele tõendav dokument, mis on aluseks mahetoodangu müügil. Tõendav dokument on avalikult kättesaadav mahepõllumajanduse registrist.

Vesiviljelusloomade tootmine

1) vesiviljelusloomade tootmise asukohta iseloomustav kaart mõõtkavas vähemalt 1 : 10 000;

2) nende liikide loetelu, millesse kuuluvaid vesiviljelusloomi kavatsetakse kasvatada, ning andmed kavandatava tootmismahu kohta;

3) andmed ettevõttes kavandatavate muude muudatuste kohta;

4) punktis 1 nimetatud kaarti ei pea esitama, kui isik esitab kirjaliku kinnituse selle kohta, et võrreldes eelmise aastaga muudatusi ei ole.

Merevetikate tootmine

1) merevetikate kasvatamise ja kogumise ning kogumisjärgse tegevuse asukohta iseloomustav

kaart mõõtkavas vähemalt 1 : 10 000;

2) nende liikide loetelu, millesse kuuluvaid merevetikaid kavatsetakse kasvatada või koguda, ning andmed kavandatava koguse ja kogumise aja kohta;

3) andmed ettevõttes kavandatavate muude muudatuste kohta;

4) punktis 1 nimetatud kaarti ei pea esitama, kui isik esitab kirjaliku kinnituse selle kohta, et võrreldes eelmise aastaga muudatusi ei ole.

Muud dokumendivormid:

Vajadusel saab esitada nõusolekute taotlusi nende tegevuste osas, milleks on vajalik PTA nõusolek. Selleks tuleb kodulehelt alla laadida vorm, see enne edastamist täita ning allkirjastada. NB! Maa üleminekuaja lühendamise taotlust saab esitada 1. aprillist kuni 31. oktoobrini.

Ettevõttes peavad kohapeal olema täidetud dokumendivormid sõltuvalt tegevusvaldkonnast, mis esitatakse ettevõtte kohapealse kontrolli käigus kontrolli läbiviivale ametnikule.

Põllumajandus ja Toiduamet kontrollib ettevõtte mahepõllumajanduslikku tootmist igal aastal (ajaperioodi eelmisest plaanilisest kontrollkäigust kuni kohapealse kontrolli hetkeni) vähemalt ühe korra kohapeal. Sõltuvalt tootmise keerukusest ja riskidest võidakse kontrollida ettevõtet rohkem kui üks kord aastas.

Peale kontrolli väljastatakse ettevõttele tõendav dokument, mis on aluseks mahetoodangu müügil. Tõendav dokument on avalikult kättesaadav mahepõllumajanduse registrist.

Viimati uuendatud 23.11.2021