Tasud ja riigilõivud

Ameti poolt kontrollitavatel ettevõtjatel ja eraisikutel tuleb mitmete järelevalvetoimingute eest tasuda järelevalvetasu või riigilõivu.

Järelevalvetasud

Põllumajandus- ja Toiduameti järelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määra kehtestab maaeluminister oma määrusega. Vastavalt maaeluministri määrusele on kehtivad tunnitasumäärad järgmised.

 • Toidujärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2021. aastal on 23,84 eurot.
 • Söödajärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2021. aastal on 33,70 eurot.
 • Veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2021. aastal on 14,90 eurot.
 • Taimetervise järelevalve tasu määr 2021. aastal on 70,36  eurot.

Järelevalvetasu maksmise, sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise kord on kehtestatud maaeluministri 20.12.2019 määrusega nr 89 „Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve tasu maksmise, sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord“.

Taime, taimse saaduse või muu objekti liiduvälisest riigist Eestisse importimisel võetakse teostatud kontrolltoimingute eest taimetervise järelevalve tasu. Taimetervise järelevalvetasu määrad leiate SIIT.

Taimetervise järelevalvetasu maksmise kord on kehtestatud maaeluministri 29.06.2020 määrusega nr 46 „Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord“.

Riigilõivud

Põllumajandus- ja Toiduameti poolt sissenõutavaid riigilõive reguleerib riigilõivuseadus.

Riigilõivu tasumisel tuleb märkida saajaks RAHANDUSMINISTEERIUM.

Viitenumber näitab, millist riigilõivu soovitakse tasuda.
Kui tasute riigilõivu kolmanda isiku eest, siis palun märkige selgitusse isiku või ettevõtte nimi, kelle eest riigilõivu tasute.

Arveldusarve numbrid:

SEB Pank  EE891010220034796011  (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: RIKOEE22)

Viitenumbrid:

2900082265 mahepõllumajanduslik tootja ja mahetoodete käitleja ning importija 
2900082278 litsentsid ja load
2900083028 alkoholiregistri toimingud
2900082252 söödatoimingud riigilõivuseaduse alusel
2900082184 väetise käitlemine
2900082168 seemne sertifitseerimine ja pakendamine
2900082964 vastavusmärgiga märgistamise tegevusload ja järelevalve; taimepassi väljastamise tegevusload
2900082210 fütosanitaarsertifikaadiga seotud toimingud
2900082207 taimetervise registrisse kandmise toimingud
2900082951 seemnekartuli kvaliteedi kontroll
2900082197 taimekaitsevahendite registrisse kandmise toimingud
2900082223 maaparanduse valdkonna toimingud

Tasud ja riigilõivud valdkondade kaupa

Toidujärelevalve tasu on teatamis- või loakohustusega ning selle kohustuse täitnud ettevõtja ettevõtte, toidu ja toidu käitlemise nõuetekohasuse ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute tegemise eest toiduseaduses kehtestatud määras tasutav summa. Järelevalvetasu makstakse ka toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemetega seotud järelevalvetoimingu tegemise eest. Järelevalvetasu määra arvutamise aluseks võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 81 nimetatud kulud, mis on seotud Põllumajandus- ja Toiduameti järelevalvetoimingute tegemisega.

Toidujärelevalve tasuga seonduvat reguleerib toiduseadus.

Veterinaarjärelevalve tasu on veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli toimingu tegemise eest veterinaarkorralduse seaduses ja selle alusel kehtestatud määras tasutav summa. Veterinaarjärelevalve toimingu tegemise kulude hulka kuuluvad veterinaarjärelevalveametniku veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli teostamiseks tehaslaevale lähetamise kulud. Järelevalvetasu määra arvutamise aluseks võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 81 sätestatud kulud, mis on seotud Põllumajandus- ja Toiduameti veterinaarjärelevalve toimingute tegemisega.

Veterinaarjärelevalve tasuga seonduvat reguleerib veterinaarkorralduse seadus.

Söödajärelevalve tasu on teatamis- või loakohustusega ja selle kohustuse täitnud ettevõtja ettevõtte, sööda, sööda käitlemise ja söötmise nõuetekohasuse ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute tegemise eest söödaseaduse alusel kehtestatud määras tasutav summa. Järelevalvetasu määra arvutamise aluseks võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 81 sätestatud kulud, mis on seotud Põllumajandus- ja Toiduameti söödajärelevalve toimingute tegemisega.

Söödajärelevalve tasuga seonduvat reguleerib söödaseadus.

Riigilõivu võetakse vastavalt Riigilõivuseaduse § 34, § 237, § 238, § 239, § 240, § 241, § 242, § 243

 • taotluste esitamise eest,
 • sortide sordikaitse all hoidmise eest iga-aastaselt,
 • sordilehes hoidmise eest iga-aastaselt.

Riigilõivude määrad.doc | 32 KB | doc

Riigilõiv tasutakse Rahandusministeeriumile enne taotluse esitamist.

Saaja nimi: Rahandusministeerium                              

Saaja konto:

SEB Pank EE8910102200347960011  (SWIFT: EEUHEE2X)

Swedbank EE932200221023778606(SWIFT:HABAEE2X)

Luminor Bank EE701700017001577198  (SWIFT: NDEAEE2X)                                                                              

Viitenumber 2900082171

Riigilõivu tagastamine

Vastavalt riigilõivuseadusele on riigilõivu tasunud isikul õigus taotleda riigilõivu võtjalt riigilõivu tagastamist riigilõivuseaduse § 15 alusel. Riigilõivu tagastamise nõue lõpeb kahe aasta möödumisel selle aasta lõpust, millal riigilõiv tasuti. Taotlus esitatakse kirjalikult.

Riigilõivuseadus, § 15. Tagastatav riigilõiv

(1) Tasutud riigilõiv tagastatakse:
1) enam tasutud osas, kui riigilõivu on tasutud ettenähtust rohkem;
2) kui riigilõiv on tasutud valele riigilõivu võtjale või toimingu eest, mille tegemist ei taotletud;
3) kui riigilõivu on tasunud isik, kes on vabastatud riigilõivu tasumisest;
4) kui isik võtab toimingu tegemise taotluse tagasi enne taotluse läbivaatamist;
5) kui toimingu tegemise taotlus jäetakse läbi vaatamata;

Riigilõivu võtja teeb otsuse riigilõivu tagastamise kohta ja tagastab riigilõivu 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.

Taotlus riigilõivu tagastamiseks.rtf | 72.2 KB | rtf

Seemnete sertifitseerimise toimingute eest tasumine alates 01.01.2020

Sertifitseerimise taotleja tasub põldtunnustamise, proovivõtmise ja seemnete analüüsimise eest arve alusel.

Põllumajandus- ja Toiduameti ametniku poolt tehtava põldtunnustamise ja proovivõtmise eest tasub taotleja riigilõivu vastavalt  riigilõivuseaduse § 244 Seemne sertifitseerimine ja pakendamine

Põldtunnustamise eest tasutakse riigilõivu
1) teraviljakultuuri liigi, õli- ja kiukultuuri liigi, põldoa ja -herne, peedi ning köögiviljakultuuri liigi puhul 14 eurot hektari kohta
2) söödakultuuri liigi, välja arvatud põldoa ja -herne puhul 7 eurot hektari kohta.

Seemneproovi võtmise eest tasutakse riigilõivu
1) teraviljakultuuri liigi, õli- ja kiukultuuri liigi, põldoa ja -herne, peedi ning köögiviljakultuuri liigi puhul 100 eurot ühe proovi kohta ja lisaks 75 eurot iga järgmise seemneproovi võtmise eest samas ettevõttes sama proovivõtmise korra ajal
2) söödakultuuri liigi, välja arvatud põldoa ja -herne puhul 50 eurot ühe proovi kohta ja lisaks 35 eurot iga järgmise seemneproovi võtmise eest samas ettevõttes sama proovivõtmise korra ajal.

Põldtunnustamise või proovivõtmise eest käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetamata liigi puhul või muul eesmärgil kui seemnete sertifitseerimiseks tasutakse riigilõivu käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud köögiviljakultuuri liigi kohta sätestatud määra kohaselt

Riigilõivust vabastus

Riigilõivuseaduse § 34. Põllumajandus- ja Toiduameti toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine

 • Riigilõivu ei võeta sertifitseerimise eesmärgil põldtunnustamise või seemneproovi võtmise eest, kui seda teeb isik, kellel on põldtunnustamise või seemneproovi võtmise tegevusluba, või isik, kelle ettevõttes võetakse seemneproove automaatse proovivõtmisseadmega.
 • Riigilõivu ei võeta sertifitseerimise eesmärgil söödakultuuri, välja arvatud põldoa ja -herne, ning köögiviljakultuuri supereliitseemne ja eliitseemne kategooria seemne põldtunnustamise või seemneproovi võtmise eest, samuti sertifitseerimise eesmärgil supereliit- ja eliitkategooria seemnekartuli kvaliteedi määramiseks mugulaproovi võtmise ja visuaalse analüüsimise eest, kui seda teeb Põllumajandusamet.
 • Riigilõivu ei võeta geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi sordilehes hoidmise ja geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemnete sertifitseerimise eest.

Riigilõivu ettenähtud suuruses tasumata jätmise korral ei väljasta PTA toiminguga kaasnevaid dokumente.

Riigilõivu tasumine

Saaja: Rahandusministeerium

Arveldusarve:

 • SEB Pank EE891010220034796011
 • Swedbank EE932200221023778606
 • LHV Pank EE777700771003813400 
 • Luminor Bank EE701700017001577198

Viitenumber 2900082168

Selgitus: toimingu nimetus ja ettevõtte nimi, kelle eest riigilõivu tasutakse

Riigilõivu tagastamine

Vastavalt riigilõivuseadusele on riigilõivu tasunud isikul õigus taotleda riigilõivu võtjalt riigilõivu tagastamist riigilõivuseaduse § 15 alusel. Riigilõivu tagastamise nõue lõpeb kahe aasta möödumisel selle aasta lõpust, millal riigilõiv tasuti. Taotlus esitatakse kirjalikult.

Riigilõivuseadus, § 15. Tagastatav riigilõiv

(1) Tasutud riigilõiv tagastatakse:
1) enam tasutud osas, kui riigilõivu on tasutud ettenähtust rohkem;
2) kui riigilõiv on tasutud valele riigilõivu võtjale või toimingu eest, mille tegemist ei taotletud;
3) kui riigilõivu on tasunud isik, kes on vabastatud riigilõivu tasumisest;
4) kui isik võtab toimingu tegemise taotluse tagasi enne taotluse läbivaatamist;
5) kui toimingu tegemise taotlus jäetakse läbi vaatamata;

Riigilõivu võtja teeb otsuse riigilõivu tagastamise kohta ja tagastab riigilõivu 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.

Taotlus riigilõivu tagastamiseks.rtf | 72.2 KB | rtf

Väetise käitleja peab tasuma väetise nõuetekohasuse järelevalvetoimingute eest riigilõivu väetise käitlemisega alustamise aastal majandustegevusteate esitamisel ja igal sellele järgneval kalendriaastal 10. jaanuariks kuni sama väetise käitlemise lõpetamiseni.

Riigilõivu suurus sõltub väetise pakendi suurusest:

• 10 eurot kuni 25-kilogrammisesse või 25-liitrisesse pakendisse pakendatud väetise puhul;
• 160 eurot üle 25-kilogrammisesse või 25-liitrisesse pakendisse pakendatud ja pakendamata väetise puhul.

Kui väetist turustatakse erinevas pakendi suuruses, siis riigilõivu tasumine toimub kõige suurema pakendi järgi.

Riigilõivu saab tasuda Kliendiportaalis majandustegevusteadet esitades või pangaülekandena. Riigilõivu tasumist tõendavat dokumenti ei pea Põllumajandus- ja Toiduametile esitama.

Riigilõiv kantakse Rahandusministeeriumi pangakontole.

Riigilõivu tasumisel märkida maksedokumendile:
Maksmise alus: Riigilõivuseadus §249
Riigilõivu saaja (kellele makstakse ): Rahandusministeerium;
Viitenumber: 2900082184

Rahandusministeeriumi pangakontod on:

 • SEB Pank EE891010220034796011 (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank EE932200221023778606 (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
 • LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
 • Luminor Bank EE701700017001577198 (BIC/SWIFT: NDEAEE2X)

Makse sooritaja kohustub kandma kõik ülekandega seotud kulud.

Majandustegevusteate esitamise eest muul viisil kui Kliendiportaali kaudu, tuleb tasuda lisaks riigilõivu 10 eurot.

Kui riigilõivu on tasutud ettenähtust suuremas summas või on mingil põhjusel loobutud registreerimistoimingust, siis on võimalik taotleda riigilõivu tagastamist.

Riigilõivu tagastamiseks palun täita vorm „Taotlus riigilõivu tagastamiseks“, allkirjastada ning esitada see Põllumajandus- ja Toiduameti taimekaitse ja väetise osakonda.

Taimekaitseseaduse alusel tehtavad toimingud

Riigilõivuseadus § 245. Taimekaitsevahendi turulelaskmine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1–50) artiklis 33 nimetatud loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:

1) taimekaitsevahendi Eestis turulelaskmise puhul 1560 eurot

2) taimekaitsevahendi Eestis ja teises liikmesriigis turulelaskmise puhul 8240 eurot.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 40 nimetatud loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 915 eurot.

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 43 nimetatud loa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1650 eurot.

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 30 nimetatud loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1560 eurot.

(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 47 nimetatud loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1560 eurot.

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 52 nimetatud loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 185 eurot.

(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklites 30, 33, 40, 45, 47 ja 52 nimetatud loa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot.

Riigilõivuseadus § 246. Taimekaitsevahendite registri toimingud

Taimekaitsevahendite turustaja, väga mürgiste taimekaitsevahendite Eestisse toimetaja ja kasutaja ning nende hoiu- ja turustamiskohtade registrisse kandmise või registrikande muutmise eest tasutakse riigilõivu 7 eurot.

Riigilõivu tasutakse Rahandusministeeriumile

Maksekorraldusele märgitakse:

 • viitenumber 2900082197;
 • toimingu nimetus, mille eest tasutakse;
 • isiku nimi, kelle eest riigilõiv tasutakse.

Riigilõivu saab tasuda järgmistele Rahandusministeeriumi pangakontodele:

Swedbank – saaja konto: EE932200221023778606;

SEB pank - saaja konto: EE891010220034796011;

Luminor Bank - saaja konto: EE701700017001577198;

LHV Pank - saaja konto: EE777700771003813400.

Välisriigis tuleb riigilõiv tasuda ühele järgnevalt välja toodud Rahandusministeeriumi pangakontodest:

• SEB – IBAN: EE891010220034796011 (BIC: EEUH EE2X)

• Swedbank – IBAN: EE932200221023778606(BIC: HABAEE2X)

•  Luminor Bank –IBAN: EE701700017001577198 (BIC: NDEAEE2X)

• LHV – IBAN: EE777700771003813400 (BIC: LHVBEE22)

Makse sooritaja kohustub kandma kõik ülekandega seotud kulud.

Riigilõivu tasunud isikul on õigus taotleda Põllumajandus- ja Toiduametilt ekslikult rohkem tasutud riigilõivu tagastamist kahe aasta jooksul tasumise päevale järgneva aasta 1. jaanuarist alates.

Riigilõiv Taimetervise registrisse kandmise eest

"Riigilõivuseadus" § 247

Maksja: Ettevõtte nimi, mille eest riigilõiv tasutakse

Saaja : Rahandusministeerium

•    SEB Pank EE891010220034796011
•    Swedbank EE932200221023778606
•    LHV Pank EE777700771003813400
•    Luminor Bank EE701700017001577198

Selgitus: Taimetervise registrisse kandmine

Viitenumber: 2900082207

Summa: 32 eurot
Majandustegevusteate esitamise eest muul viisil kui Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu, tuleb tasuda lisaks taimetervise registrisse kandmise lõivule riigilõiv 10 eurot  („ Riigilõivuseadus“ §345)

Riigilõiv taimepassi väljastamise tegevusloa eest

Riigilõivuseaduse § 248 lg 2

Taimepassi väljastamise tegevusloa eest tasutakse riigilõivu summas 270 eurot.

Saaja: Rahandusministeerium

•    SEB Pank EE891010220034796011
•    Swedbank EE932200221023778606
•    LHV Pank EE777700771003813400
•    Luminor Bank EE701700017001577198

Viitenumber: 2900082964

Selgitus: Taimepassi väljastamise tegevusluba

Summa: 270 eurot

Riigilõiv seemnekartuli kvaliteedi kontrolli eest

"Riigilõivuseadus" § 244

Maksja: Ettevõtte nimi, mille eest riigilõiv tasutakse

Saaja : Rahandusministeerium

•    SEB Pank EE891010220034796011
•    Swedbank EE932200221023778606
•    LHV Pank EE777700771003813400
•    Luminor Bank EE701700017001577198

Selgitus: Enne seemnekartuli kvaliteedi kontrolli taotluse esitamist makstav riigilõiv. 

Tasumist tõendavale dokumendile märkida:
•    toimingu nimetus, mille eest riigilõivu tasutakse (seemnekartuli kvaliteedi kontroll);
•    isiku nimi, kelle eest riigilõiv tasutakse

Viitenumber: 2900082951

Summa: 55 EUR kuni viie mugulaproovi eest samas ettevõttes sama proovivõtmise ja analüüsimise korra ajal ning lisaks 10 EUR iga järgmise mugulaproovi eest samas ettevõttes sama proovivõtmise ja analüüsimise korra ajal.

Riigilõiv puidust pakkematerjali, puidu ja muu objetki vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa eest

Riigilõivuseadus § 2482

Puidust pakkematerjali, puidu ja muu objekti vastavusmärgiga märgistamise tegevusloa eest tasutakse riigilõivu summas 320 eurot.

Saaja: Rahandusministeerium

•   SEB Pank EE891010220034796011
•   Swedbank EE932200221023778606
•   LHV Pank EE777700771003813400
•   Luminor Bank EE701700017001577198

Viitenumber:  2900082964

Selgitus: vastavusmärgiga märgistamise tegevusluba

Summa: 320 eurot

Riigilõiv puidust pakkematerjali, puidu ja muu objetki töötlemise, parandamise ja märgistamise nõuete täitmise ülejärelevalve teostamise eest

Riigilõivuseadus § 2483

Puidust pakkematerjali, puidu ja muu objekti töötlemise ja vastavusmärgiga märgistamise ning puidust pakkematerjali parandamise nõuete täitmise üle järelevalve teostamise eest tasutakse riigilõivu 170 eurot.

Saaja: Rahandusministeerium

•   SEB Pank EE891010220034796011
•   Swedbank EE932200221023778606
•   LHV Pank EE777700771003813400
•   Luminor Bank EE701700017001577198

Viitenumber:  2900082964

Selgitus: vastavusmärgiga märgistamise järelevalve

Summa: 170 eurot

Põllumajandus- ja Toiduameti poolt järelevalve toimingute eest määratud makseid ehk riigilõive reguleerib riigilõivuseadus.

Riigilõivu tasumisel tuleb märkida saajaks RAHANDUSMINISTEERIUM.

Viitenumber näitab, millist riigilõivu soovitakse tasuda.
Kui tasute riigilõivu kolmanda isiku eest, siis palun märkige selgitusse isiku või ettevõtte nimi, kelle eest riigilõivu tasute.

Arveldusarve numbrid:

SEB Pank  EE891010220034796011  (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber:

 • 2900082265 mahepõllumajanduslik tootja ja mahetoodete käitleja ning importija 

Mahepõllumajanduslik tootja:

Mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatusega, sealhulgas mesindusega, ning vesiviljelusloomade ja merevetikate tootmisega ning sööda esmatootmisega tegelev isik tasub ettevõtte või selle osa tunnustamise eest ning tunnustamisele järgnevast aastast alates igal aastal korralise järelevalvetoimingu eest riigilõivu 62 eurot ning lisaks iga hektari kontrollitava maa või vesiviljelusloomade ja merevetikate tootmisala kohta 1,5 eurot ning taimede ja seente korjamiseks kasutatava mitteharitava ala hektari kohta 0,24 eurot, kuid kokku mitte üle 5000 euro.

Kui ettevõttes või selle osas tegeletakse samaaegselt nii mahe- kui mittemahepõllumajandusliku taimekasvatusega, peavad tootjad tasuma riigilõivu ettevõtte või selle ettevõtte osa kogu maa eest. Kui ettevõttes või selle osas tegeletakse mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamisega, tuleb tasuda riigilõiv.

Kui ettevõttes tegeletakse mahepõllumajandusliku seemne või vegetatiivse paljundusmaterjali tootmise, ettevalmistamise ja turuleviimisega, tuleb tasuda riigilõiv 120 eurot.

Riigilõiv tasutakse Põllumajandus- ja Toiduametile ettevõtte tunnustamise taotluse esitamise kuupäevaks ajavahemikus 10.03 kuni 10.04 ja igal aastal mahepõllumajandusliku tegevusega jätkamise taotluse esitamise päevaks - ajavahemikus 10.03 kuni 15.06.

Mahetoodete käitleja ja importija:

Mahepõllumajanduslikku toodet ettevalmistav või üksnes turule viiv isik või sööta tootev ja turule viiv isik tasub ettevõtte või selle osa tunnustamise eest ning tunnustamisele järgnevast aastast alates igal aastal korralise järelevalvetoimingu eest riigilõivu 120 eurot.

Mahepõllumajanduslikku toodet importiv isik tasub ettevõtte andmete mahepõllumajanduse registrisse kandmise eest ning registrisse kandmisele järgnevast aastast alates igal aastal ettevõttes või selle osas tehtud korralise järelevalvetoimingu eest riigilõivu 300 eurot.

Riigilõiv tasutakse Põllumajandus- ja Toiduametile ettevõtte tunnustamise taotluse esitamise kuupäevaks ja igal aastal mahepõllumajandusliku tegevusega jätkamiseks esitatava teabe esitamise tähtpäevaks ehk 1. veebruariks.

 • Maaparandussüsteemi ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot.
 • Maaparandusühistu registrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot.
 • Maaparandusühistu kohta registrisse kantud andmete muutmise või täiendamise eest tasutakse riigilõivu 7 eurot.
 • Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri majandustegevusteate esitamine muul viisil kui Kliendiportaali kaudu tasutakse riigilõivu 10 eurot.

Toit

Kõrgendatud ja erikontrolli alla kuuluva toidu importimisel Euroopa Liitu (tooted, millele teostatakse õigusaktidest tulenevalt ametlik kontroll piiripunktis) on toidukäitleja (importija) kohustatud tasuma iga kontrolli kuuluva saadetise eest järelevalvetasu tunnitasuna. Juhul, kui võetakse ametliku kontrolli käigus ka labori proov, lisandub tunnitasule analüüside maksumus.

Toidujärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määra kehtestab igaks aastaks maaeluminister määrusega.

NB!
Vastavalt toiduseaduse § 49´4 lõikele 4 on toidukäitleja (importija) kohustatud tasuma toidujärelevalvetasu enne kauba tolliprotseduurile suunamist Põllumajandus- ja Toiduameti poolt esitatud järelevalvetasu sissenõudmise otsuses märgitud summas.

Loomad

Loomade ja loomsete saaduste importimisel võetakse teostatud kontrolltoimingute eest veterinaarjärelevalve tasu. Kontrolltoimingute eest võetavad tasud leiate alljärgnevast failist.

Taimed

Ekspordi fütosanitaarsertifikaadi, reekspordi fütosanitaarsertifikaadi ja ekspordieelse fütosanitaarsertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 13 eurot ning lisaks:

 1. kuni 50 elustaime kohta 4 eurot ja iga järgmise 100 taime kohta 2 eurot;
 2. kuni 1000 lõikelille ja lõikerohelise kohta 20 eurot ning iga järgmise 1000 ühiku kohta 10 eurot;
 3. iga 1000 kilogrammi teravilja ja kaunvilja kohta 0,1 eurot;
 4. kuni 100 kuupmeetri ümarpuidu, saematerjali, laastude, tükkide, saepuru, puidujäätmete ja puidust pakkematerjali kohta 20 eurot ning iga järgmise 100 kuupmeetri kohta 10 eurot;
 5. kuni 25 000 kilogrammi kakao- ja kohviubade kohta 25 eurot ning iga järgmise 1000 kilogrammi kohta 1 euro;
 6. kuni 100 kuupmeetri turba kohta 20 eurot ja iga järgmise 100 kuupmeetri kohta 10 eurot;
 7. muude taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kohta 40 eurot iga kaubasaadetise kohta.

Tasumist tõendavale dokumendile märkida:
-    toimingu nimetus, mille eest riigilõivu tasuti (fütosanitaarsertifikaadi väljastamine) või viide riigilõivuseaduse sättele, mille alusel riigilõivu tasuti;
-    isiku nimi, kelle eest riigilõiv tasutakse (kui maksja ei ole ise taotleja).

Saaja: Rahandusministeerium

•    SEB Pank EE891010220034796011
•    Swedbank EE932200221023778606
•    LHV Pank EE777700771003813400
•    Luminor Bank EE701700017001577198

Viitenumber: 2900082210

Viimati uuendatud 13.08.2021