Kartul

Taimetervisealane teave tarbe- ja seemnekartuli kasvatajale.


Registreerimiskohustus

Ettevõtja, kes soovib toota ja turustada seemnekartulit või säilitussordi seemnekartulit või kasvatada tarbekartulit rohkem kui ühel hektaril (olenemata sellest, kas kartulit turustatakse või mitte) peab esitama majandustegevusteate taimetervise registrisse astumiseks.
 

Vastavalt taimede paljundamise ja sordikaitse seadusele on kartul taimeliik, mille paljundusmaterjal (seemnekartul) kuulub sertifitseerimisele.
Turustada võib üksnes sertifitseeritud seemnekartulit, mis on nõuetekohaselt pakendatud ja märgistatud.

Seemnekartuli ja säilitussordi seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded on kehtestatud põllumajandusministri määrusega „Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded".

Seemnekartuli ja säilitussordi seemnekartuli tootja kohustused

 1. Määrata kindlaks tootmise kriitilised punktid ja nendes rakendatavad meetmed, dokumenteerida need ja tagada meetmete rakendamine (enesekontrollisüsteem)
 2. Määrata enesekontrollisüsteemi rakendamise ja täitmise eest vastutav isik
 3. Pidada kasutatava maavalduse kohta põlluraamatut kas paberkandjal või digitaalselt
 4. Kinnitada igal aastal hiljemalt 30. aprilliks Maaeluministeeriumi kliendiportaalis oma andmete õigsus taimetervise registris

Seemnekartuli sertifitseerimist korraldab Põllumajandus- ja Toiduameti  (PTA) taimetervise ja paljundusmaterjali osakond.

Seemnekartuli sertifitseerimise käigus esitatakse Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu järgmised taotlused:

 1. Enne seemnekartuli mahapanekut esitatakse taotlus mullaproovide võtmiseks (kartuli-kiduussi kontrolliks)
 2. Andmed tunnustamiseks esitatavate seemnekartuli põldude kohta jooksva aasta 15. juuniks  (põldtunnustamisel taimede liigiehtsust ja -puhtust ning seemnekartuli kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate leviku kontrolliks). Juhend andmete esitamiseks on leitav SIIT
 3. Enne seemnekartuli partii turustamist esitatakse taotlus seemnekartuli kvaliteedi kontrolliks  ja tasutakse riigilõiv (seemnekartuli kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate ja muude kahjustuste kontrolliks)
 4. Sertifitseeritud seemnekartuli partiile etikettide saamiseks esitatakse taotlus etikettide väljastamiseks (sertifitseeritud seemnekartuli partii pakendamiseks ja märgistamiseks)
 • Rohkem infot seemnekartuli sertifitseerimise kohta leiab SIIT.

Säilitussordi  seemnekartuli tootja sertifitseerib säilitussordi seemnekartuli – viib läbi  põldtunnustamise ning korraldab mugulaproovide analüüsimise bakterhaiguste määramiseks ja kvaliteedinõuetele vastavuse kindlakstegemiseks, samuti kinnitab säilitussordi seemnekartuli müügipakendile tarnija dokumendi.

Säilitussordi seemnekartuli tootja esitab Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu PTA-le teatise:

 1. Säilitussordi seemnekartuli kasvatamiseks kavandatava põllu asukohast ja suurusest 15. aprilliks
 2. Kalendriaasta jooksul säilitussordi seemnekartuli turustatud kogustest kalendriaastale järgneva aasta 31. jaanuariks

Taimetervise registrisse kantud tarbekartuli tootja kohustused

 1. Pidada põlluraamatut kas paberkandjal või digitaalsel kujul
 2. Määrata ettevõttes taimetervise eest vastutav isik
 3. Märkida turustatava tarbekartuli pakendile või pakendamata tarbekartuli puhul kauba saatedokumendile tootja taimetervise registrinumber
 4. Uuendada igal aastal 20 protsenti istutusmaterjalist sertifitseeritud seemnekartuliga, et tagada kõrge kvaliteediga ning haiguste- ja kahjurivaba saak
 5. Kinnitada igal aastal hiljemalt 30. aprilliks Maaeluministeeriumi kliendiportaalis oma andmedete õigsus taimetervise registris  (Taimetervise registrisse kandmine ja registriandmete muutmine, majandustegevusteade)

Kartulikahjustajad

Lisainfot reguleeritud kartulikahjustajatest saab SIIT.

INFOVOLDIK - Karantiinsed kartulikahjustajad
INFOVOLDIK - Karantiinsed kartulikahjustajad

Viimati uuendatud 20.10.2021