Taimekaitse ja mesindus

Kõigi mesilate andmed peavad olema kantud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) põllumajandusloomade registrisse.

Registris peavad olema sõltumata mesilasperede arvust nii turustamise eesmärgil kui ka omatarbeks tegutsevad mesilad. Täpne mesila asukoht ning mesiniku kontaktid võimaldavad põllupidajatel leida tema läheduses olevaid mesilaid PRIA avalikult veebikaardilt.'

Kontrollige oma mesilat regulaarselt. Pidage arvestust mesilasperede registreerimise ja ravi kohta. Hea tava on teavitada naabruses tegutsevaid põllumehi oma mesilate olemasolust.

Taimekaitsevahendi kasutaja kohustused

Hea tava on teavitada mesinikke, kelle mesilaspered asuvad kuni 2 km kaugusel põllust, kus taimekaitsevahendit kavatsetakse kasutada. Järgi taimekaitsevahendi kasutusjuhendit.

Pööra erilist tähelepanu SPe8-ohulause olemasolule ja sisule. Mesilaste ja teiste tolmeldajate kaitsmiseks kehtib õitsvate taimede, sh õitsvate umbrohtude pritsimise keeld.

Kui mesilaste suremus on suurenenud, teavita kohe Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) järelevalveametnikku. Mesilaste ulatuslikust haigestumisest või hukkumisest teavitamine on mesinikule kohustuslik.

Mesilaste massiline hukkumine on siis, kui mesilasperes on hukkunud korraga ühe ööpäeva jooksul enam kui 10% lennumesilastest. Mesilaste hukkumise põhjuseks võivad olla näiteks parasiidid, haigused, halb ilmastik, puudulik toitmine, geneetilised probleemid, põllumajanduskeemia.

Mesilaste suurenenud suremuse korral viib PTA mesilas läbi epidemioloogilise uuringu. Võimalikust taimekaitsevahendite väärkasutusest teavitatakse kindlasti PTAd.

Proovi võtmine taimekaitsevahendite jääkide määramiseks

Proov hukkunud mesilastest võetakse juhul, kui kohapeal tuvastatud asjaolud viitavad võimalikule mürgistusele.

PTA võtab tarust või vahetust ümbrusest kaks 200 ml proovi hukkunud mesilastest. Proovid pakendatakse selleks ette nähtud karpi ja nendele antakse tunnuskood.

Kui mesilasi on hukkunud samaaegselt mitmes mesitarus, kogutakse kaks proovi erinevatest tarudest, kusjuures proov võib siis olla suurem kui 200 ml. Üks proov saadetakse laborisse analüüsimiseks ning teine säilitatakse PTAs.

Mesiniku soovi korral võetakse ka vastuproov, mis pakendatakse nii, et seda ei ole võimalik rikkumata avada ja märgistatakse analoogselt põhiprooviga. See jääb säilitamiseks mesiniku juurde.

PTA kontrollib koostöös mesinikuga mesila lähiümbruses tegutsevate põllumajandustootjate ja teiste võimalike kasutajate (eraaiad, haljastus) taimekaitsevahendite kasutust. Vajadusel võetakse proov taimsest materjalist.'

Analüüsitulemused ja edasised tegevused

Kui hukkunud mesilaste proovis ei ole taimekaitsevahendi jääke, selgitab PTA juhtumi põhjuseid. Kui hukkunud mesilastest tuvastatakse taimekaitsevahendi jääke, analüüsib PTA saadud tulemusi, võttes arvesse toimeaine mõju mesilastele. Tehtud järeldustest informeeritakse mesinikku.

Mesinikud ja PTA võivad vajadusel protsessi kaasata mesindusorganisatsioonide esitatud usaldusmesinikke.

Seonduvad kulud

Analüüside kulud kaetakse riigieelarve vahenditest, kui proov on võetud ametniku poolt.

Kui mesinik tellib analüüsid ametnikega konsulteerimata, tasub ta nende eest ise.

 

Usaldusmesinike kontaktid

Viimati uuendatud 01.01.2021