Sigade Aafrika katk (SAK)

Korduma kippuvad küsimused.

Kas kulud seapidajale hüvitatakse?
Sigade Aafrika katk kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka ning taudikoldes haiguse likvideerimisega seotud kulud (sigade läbivaatamine, proovivõtmine ja muud järelevalvetoimingud nagu ka proovide laboris uurimine) kaetakse riigi eelarvest. Järelevalveametniku ettekirjutuse alusel hukatud sead, hävitatud sööt ja ka kulud hukkunud sigade korjuste hävitamiseks, kompenseerib omanikule samuti riik.

Kas ohus on ka teised seapidajad?
Kümne kilomeetrisesse piirangutsooni farmi ümbruses ei jää ühtegi teist seafarmi. PTA jagab taudiinfot kõikidele seakasvatajatele üle Eesti. Palume kõikidel seakasvatajatel, kes märkavad oma farmis sigadel SAK haigustunnuseid, sellest koheselt teavitada oma veterinaararsti.

Millal tuvastati SAK esmakordselt metsigadel?
Metssigadel tuvastati SAK esmakordselt 2014. aastal. Haigus sai alguse Lõuna-Eestist ning levis metssigade populatsioonis üle Eesti. Tänase seisuga pole SAKi tuvastatud ainult Hiiumaal. 
Vahemikus märts 2019 kuni juuli 2020 tuvastati metssigadel ainult SAK antikehi (need on loomad, kes on haigusega kokku puutunud ja neil on tekkinud haiguse vastased antikehad, aga nende organismis haigustekitajat üldjuhul ei ole) ja viirust ehk haigustekitajat ei tuvastatud. Seda perioodi  (1 aasta ja 4 kuud) võime tinglikult nimetada SAK vabaks perioodiks metssigade hulgas. 2020. aasta augusti lõpus tuvastati uued SAK viiruspositiivsed metssead ning see tähendab seda, et haigus ringleb taas metssigade populatsioonis. 

Millal tuvastati SAK esmakordselt koduseal?
Kodusigadel tuvastati sigade Aafrika katk esmakordselt Eestis 2015. aastal. Viirus levis 2015.–2017. aastatel kokku 27sse farmi, milles taudi tõttu suri või hukati üle 40 000 kodusea. Kokku on Eesti viie aasta jooksul kulutanud SAK tõrjele 10 miljonit eurot.
Viimane SAK taudikolle kodusigadel diagnoositi 19. septembril 2017, ehk ligi neli aastat ei ole Eestis diagnoositud SAK mitte üheski seafarmis.

Kuidas ma ära tunnen, et sead on nakatunud? 

SAKi peamised sümptomid:
-    palavik üle 40 °C
-    isutus, loidus, naha sinakaks muutumine
-    köha, hingamisraskused
-    verevalumid nahal, kõrvade laiguliseks muutumine
-    silmapõletik koos nõre eritumisega

Kuidas viirus levib?
Viirus levib haige looma vahendusel, samuti võib haigustekitajat levitada saastunud sõiduvahendite, riiete, jalanõude, seadmete jne abil, juhul kui neid pole desinfitseeritud.  

Kas haigus kujutab ohtu inimestele või teistele loomadele?
SAK ei ole nakkav teiste loomaliikidele ja inimestele, küll aga võivad nad haigust edasi kanda.

Kui palju seafarme on Eestis?
31.03.2021 seisuga on Eestis 120 seafarmi, kus peetakse 313 382 siga.

Kui tihti amet seafarme kontrollib?
Amet kontrollib seafarme vähemalt 2 korda aastas.

Mis on üldine olukord Eesti sigalates bioturvalisusega?
Üldiselt võib öelda, et sigalate bioturvalisus on hea.

Kui tõenäoliseks peate, et SAK jõuab ka teistesse farmidesse?
Viiruspositiivseid metssigu on leitud Põhja-Eestis 2021. aastal. Arvestades epizootoloogilist olukorda ja kogemusi SAKi viiruse leviku osas on nakkuse oht kodusigadel olemas ja seapidajad peavad kasutama kõiki meetmeid, et takistada SAK viiruse sattumist keskkonnast farmi.

Mis toimub Eesti lähiriikides?
Sel aastal 14.07.2021 seisuga Lätis ja Leedus SAKi kodusigadel diagnoositud ei ole ja Poola on teavitanud kahekümnest SAKi puhangust kodusigadel, suurim puhang oli ligikaudu 16 000 koduseaga farmis. Venemaal on sellel aastal olnud 41 puhangut kodusigadel. 
Samuti tuvastatakse Lätis, Leedus ja Poolas SAKi metssigadel.

Milline on nakatumisega seonduv seis Eesti metssigade seas?
Sel aastal on SAKi diagnoositud 35 metsseal, neist viiruspositiivseid metssigu oli viis ja antikehadega 30 (Lääne-Virumaa, Harjumaa, Raplamaa). 
 

Часто задаваемые вопросы

Что будет происходить в OÜ Pihlaka Farm?
Все свиньи будут умерщвлены, и AS Vireen организует соответствующее обезвреживание свиней. Затем Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) проведет полную зачистку и дезинфекцию свиноводческого предприятия. Ограничения и карантин в случае вспышки чумы свиней будут сняты через 21 день после окончательной дезинфекции животноводческого помещения. В ходе эпидемиологического исследования ученые Эстонского университета естественных наук помогут выяснить, каким образом патоген мог проникнуть на ферму.

Почему свиньи подлежат уничтожению?
Африканская чума свиней — одна из самых опасных болезней животных, вызывающая массовую заболеваемость и поголовную смертность свиней, влекущая большие материальные убытки. Чтобы не допустить распространения болезни, свиньи подлежат уничтожению. 

В случае вспышки заболевания вводится карантин, все свиньи подлежат уничтожению и обезвреживанию. Лекарства от болезни не существует.

В радиусе десяти километров от предприятия вводятся ограничения. Ограничения запрещают перемещение свиней с предприятия и на него, при необходимости принимаются дополнительные меры биологической безопасности и т. д. 

Возмещаются ли затраты свиноводам?
Африканская чума свиней — одна из самых опасных болезней животных, и расходы на ликвидацию болезни в очаге (осмотр свиней, отбор проб и другие мероприятия по надзору, а также изучение проб в лаборатории) покрываются из государственного бюджета. Свиньи, уничтоженные по предписанию надзорного должностного лица, уничтоженный корм, а также расходы на уничтожение мертвых свиней также возмещаются собственнику государством.

В опасности ли другие свиноводы?
В пределах 10-километровой запретной зоны вокруг фермы не находится ни одной свинофермы. PTA распространяет информацию об эпидемии сред всех свиноводов по всей Эстонии. Мы просим всех свиноводов, которые заметят признаки африканской чумы свиней у животных на своей ферме, немедленно сообщить об этом своему ветеринар ному врачу.

Когда африканская чума свиней впервые была обнаружена у кабанов?
Африканская чума свиней (АЧС) была впервые обнаружена у кабанов в 2014 году. Заболевание возникло на юге Эстонии и распространилось по популяции кабанов по всей Эстонии. На сегодняшний день АЧС не обнаружена только на Хийумаа. 

В период с марта 2019 года по июль 2020 года у кабанов были обнаружены только антитела к АЧС (это животные, которые соприкасались с болезнью и у них выработались к ней антитела, но, как правило, в их организме нет патогена), ни один вирус или патоген не был обнаружен. Этот период (1 год и 4 месяца) можно условно назвать периодом без АЧС у кабанов. В конце августа 2020 года были выявлены новые кабаны с положительным результатом на вирус АЧС, что означает, что болезнь снова циркулирует в популяции кабанов. 
 

Когда АЧС была впервые обнаружена у домашних свиней?
Африканская чума свиней была впервые обнаружена у домашних свиней в Эстонии в 2015 году. С 2015 по 2017 год вирус распространился в общей сложности на 27 ферм, где в результате эпидемии более 40 000 домашних свиней погибли или были умерщвлены. В общей сложности на борьбу с АЧС Эстония за пять лет потратила 10 миллионов евро.

Последняя вспышка АЧС у домашних свиней была диагностирована 19 сентября 2017 года, то есть АЧС не диагностировалась ни на одной свиноферме в Эстонии почти четыре года.

Как узнать, что свиньи заражены? 
Основные симптомы африканской чумы свиней:

  • температура выше 40 °C
  • потеря аппетита, вялость, синюшность кожи
  • кашель, затрудненное дыхание
  • кровоподтеки на коже, пятна на ушах
  • воспаление глаз с выделениями

Как распространяется вирус?
Вирус передается через больное животное, кроме того, патоген может распространяться через зараженные транспортные средства, одежду, обувь, оборудование и т. д., если они не были продезинфицированы.  


Представляет ли болезнь угрозу для людей или других животных?
АЧС не заразна для других видов животных и людей, но они могут быть переносчиками болезни.

Сколько всего свиноферм в Эстонии?
По состоянию на 31.03.2021 в Эстонии насчитывается 120 свиноферм, в которых содержится 313 382 свиньи.

Как часто департамент проверяет свинофермы?
Департамент проверяет свинофермы не реже двух раз в год.

Какова в целом ситуация с биобезопасностью на эстонских свинофермах?
В целом можно отметить, что биобезопасность свиноферм находится на хорошем уровне.

Насколько, на ваш взгляд, вероятно, что АЧС дойдет до других ферм?
В 2021 году в Северной Эстонии были обнаружены кабаны с положительной реакцией на вирус. Учитывая эпизоотологическую ситуацию и опыт распространения вируса АЧС, существует риск заражения домашних свиней, и свиноводы должны предпринимать все меры для предотвращения распространения вируса АЧС из окружающей среды на ферму.

Что происходит в соседних с Эстонией странах?
В этом году, по состоянию на 14.07.2021, в Латвии и Литве у домашних свиней не было диагностировано африканской чумы. Польша сообщила о двадцати вспышках АЧС у домашних свиней, причем самая крупная вспышка произошла на ферме, где содержалось около 16 000 домашних свиней. В этом году в России произошла 41 вспышка чумы у домашних свиней. 

АЧС обнаружена также у кабанов в Латвии, Литве и Польше.

Какова ситуация с заражением среди кабанов в Эстонии?
В этом году АЧС была диагностирована у 35 кабанов, пять из них были вирус-положительными кабанами и 30 кабанов были с антителами (в Ляэне-Вирумаа, Харьюмаа, Рапламаа). 
 

Viimati uuendatud 19.07.2021