Ajutiselt rangemaks muudetud mitteloomse toidu kontroll impordil

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1793,  millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 2017/625 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust nr 178/2002  käsitleb teatavatest kolmandates riikidest liitu sisenevate teatavate kaupade ametliku kontrolli ajutiselt rangemaks muutmist ja nende suhtes erakorraliste meetmete kohaldamist.

Antud määruse lisas loetletud tootegruppe on lubatud importida Euroopa Liitu ainult ametliku kontrolli teostava piiripunkti kaudu, milleks Eestis on Luhamaa ja Narva maantee ning Muuga ja Paldiski sadama piiripunkrid. Teiste Euroopa Liidu liikmesriikide määratud sisenemiskohad on leitavad Euroopa Komisjoni koduleheküljelt.

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr  2019/1793 I ja II  lisas  olev nimekiri vaadatakse üle kaks korda aastas.

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2019/1793 I lisas nimetatud kaupade import Euroopa Liitu toimub järgnevalt (kooskõlas määruse 2017/625 artikkel 47 lõige 2 punkt b):

  • Saadetise eest vastutav isik (toidukäitleja või tema esindaja) teavitab Põllumajandus- ja Toiduameti piiripunkti vähemalt üks tööpäev enne kauba saabumist ametliku kontrolli teostavasse piiripunkti. Selleks täidab käitleja ühtse sisseveodokumendi (CHED-D) I osa andmebaasisüsteemis TRACES NT.

Juhend, konto loomise kohta TRACES NT-s ja CHED-D esitamise kohta on leitav siit (1.84 MB, PDF).

  • Kui kaup jõuab piirile, suunab Maksu ja Tolliamet selle PTA piiripunkti ametlikku kontrolli. Saadetise eest vastutav isik esitab PTA piiripunktile kõik asjakohased dokumendid ning juhul kui teostatakse ka identsus või füüsiline kontroll ka kauba.
  • Ametlikud kontrollid (dokumentide, identsus- ja füüsiline kontroll) viiakse läbi PTA piiripunktis, mis asub vastava piiripunkti vabatsoonis.
  • Pärast PTA piiripunktis tehtud ametlikku kontrolli täidab järelevalveametnik CHED-D II osa ning suunab toidukäitleja koos kaubaga tagasi tolli tolliprotseduuride jätkamiseks.

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/1793 II lisas nimetatud kaupade import Euroopa Liitu järgnevalt (kooskõlas määruse 178/2002 artikkel 53 lõige 1 punkt b):

  •  Saadetise eest vastutav isik (toidukäitleja või tema esindaja) teavitab PTA piiripunkti vähemalt üks tööpäev enne kauba saabumist ametliku kontrolli teostavasse piiripunkti . Selleks täidab käitleja ühtse sisseveodokumendi (CHED-D) I osa andmebaasisüsteemis TRACES NT.

                      - proovivõtu- ja analüüsitulemused;
                      - ametlik sertifikaat*, mille on täitnud, allkirjastanud ning kinnitanud päritoluriigi pädeva asutuse volitatud esindaja.

Ametlik sertifikaat kehtib neli kuud alates selle väljaandmise kuupäevast. Ametliku sertifikaadi näidis on leitav Komisjoni rakendusmääruse 2019/1793 IV lisast.

  • Kui kaup jõuab piirile, suunab Maksu ja Tolliamet selle PTA piiripunkti ametlikku kontrolli. Saadetise eest vastutav isik esitab PTA piiripunktile kõik asjakohased dokumendid ning juhul kui teostatakse ka identsus või füüsiline kontroll ka kauba.
  • Ametlikud kontrollid (dokumentide, identsus- ja füüsiline kontroll) viiakse läbi PTA piiripunktis, mis asub vastava piiripunkti vabatsoonis.
  • Pärast PTA piiripunktis tehtud ametlikku kontrolli täidab järelevalveametnik CHED-D II osa ning suunab toidukäitleja koos kaubaga tagasi tolli tolliprotseduuride jätkamiseks.

NB! Komisjoni rakendusmäärust 2019/1793 rakendatakse ka II lisa Tabelis 2 toodud liittoodetele, mis sisaldavad II lisa Tabelis 1 loetletud tooteid (või erinevate toodet kokku) vähemalt 20%.

Komisjoni rakendusmäärust 2019/1793 ei rakendata järgnevatel juhtudel:
1. toidu saadetised, mis on saadetud kaubanäidistena, laboriproovidena või näituseeksponaatidena ja mis ei ole ette nähtud turule laskmiseks;
2. toidu saadetised, mis kuuluvad reisijate isikliku pagasi hulka ja on ette nähtud isiklikuks tarbimiseks või kasutamiseks;
3. mittekaubanduslikku laadi toidu saadetised, mis saadetakse füüsilistele isikutele ja mis ei ole ette nähtud turule laskmiseks;
4. toidu saadetised, mis on ette nähtud teaduseesmärkideks;
5. toidule, mis on rahvusvahelistel liinidel sõitvas transpordivahendis ja mida ei laadita maha ning mis on ette nähtud meeskonna ja reisijate tarbeks.

Kui punktide 2 ja 3 nimetatud toidu kavandatud kasutuse suhtes on kahtlusi, lasub tõendamiskohustus vastavalt isikliku pagasi omanikul ja saadetise saajal.

* Seoses koroonaviiruse (COVID-19) levikust tingitud võimalike probleemidega originaalsertifikaatide esitamisel, võib kooskõlas Euroopa Komisjoni määruse 2020/466 artikliga 4 sertifikaadi originaali esitada piiripunktile hiljem. Originaali asendab saadetise kontrollimisel  EL-i välise riigi pädeva asutuse poolt TRACES-es vormistatud elektrooniline sertifikaat või originaalsertifikaadi skaneeritud koopia, mis on piiripunktile saadetud vastava EL-i välise riigi keskse pädeva asutuse ametlikult e-posti aadressilt.

Saadetise eest vastutav isik peab piiripunktile esitama kinnituse, et konkreetse sertifikaadi originaal esitatakse piiripunktile kohe, kui see on tehniliselt võimalik. Antud erisus kehtib kuni 01.07.2021. a ning selle rakendamisel arvestatakse kaupade mittevastavuste riske ning ettevõtjate suhtes varasemalt tehtud ametlike kontrollide tulemus.

Viimati uuendatud 12.02.2021