Brexiti mõjud põllumajandus- ja kalandusvaldkonnale

Ühendkuningriik lahkus Euroopa Liidust 1. veebruaril 2020. Kuni 31. detsembrini 2020 kehtis riigile üleminekuperiood, kuid alates 2021. aastast kehtivad riigile samad reeglid, mis Euroopa Liidu välistele riikidele ehk kolmandatele riikidele.

Loomad ja loomsed saadused

Loomade ja loomsete saaduste impordil hakkavad kehtivad kolmandatele riikidele kehtestatud impordinõuded ning otse Ühendkuningriigist tohib kaupu Eestisse importida ainult veterinaarkontrolliks ette nähtud piiripunkti kaudu.

Lemmikloomad

Alates 01. jaanuarist 2021. a on Ühendkuningriik (v.a. Põhja-Iirimaa) kolmas riik, mille marutaudialane olukord on rahuldav. Seega lemmikloomaga (eelkõige koera, kassi või valgetuhkruga) reisides tuleb kontrollida, et nad on märgistatud mikrokiibiga, vaktsineeritud marutaudi vastu ja vaktsiin on reisi ajal kehtiv.

Marutaudi vastu vaktsineerimata noorte loomade sissetoomine Eestisse ei ole enam lubatud. Identifitseerimisdokumendina on nõutud Ühendkuningriigi pädeva asutuse poolt väljastatud veterinaarsertifikaat ning loomaomaniku poolt allkirjastatud mittekaubandusliku liikumise deklaratsioon. Ühendkuningriigi lemmikloomapassid kaotavad oma kehtivuse, kuid neid saab kasutada taustadokumendina.

Põhja-Iirimaa suhtes kehtivad jätkuvalt ELi samaväärsed reeglid.

Lugege lemmikloomaga reisimise kohta lähemalt siit.

Kalandus

Ühendkuningriigi kuulumisel Euroopa Liitu saavad Ühendkuningriigi vetes kala püüda nende Euroopa Liidu liikmesriikide kalalaevad, kellel on seal püügivõimalused. Ühendkuningriigi laevad saavad sobivaid püügivõimalusi omades püüda kala teiste Euroopa Liidu liikmesriikide vetes.

Eestil pole püügivõimalusi, mis lubaks kalastada Ühendkuningriigi vetes, mistõttu Eesti kalapüügivõimalused Ühendkuningriigi muutumisel kolmandaks riigiks ei vähene.

Taimed ja taimsed saadused

Taimetervise kontrollile kuuluvad taimed, taimsed saadused ja muud objektid peavad Euroopa Liidu välistest riikidest (kaasa arvatud Ühendkuningriigist) Eestisse toimetamisel olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga. Lisaks on mõnede taimede, taimsete saaduste ja muude objektide sissevedu EL-i välistest riikidest Eestisse keelatud.

Uued taimede ja taimsete saaduste ekspordinõuded rakenduvad Ühendkuningriigis kolmes etapis. Esimesed eksporti puudutavad muudatused jõustuvad 1. jaanuarist 2021. Kõrge riskiga taimede ja taimsete saaduste eksportimiseks on vaja fütosanitaarsertifikaati, eelnevat teatamist planeeritavast sisseveost PEACH süsteemi kaudu ning kontrolli sihtkohtades. Nende toodete hulka kuuluvad: taimed istutamiseks, kartul, teatud seemned ja puit. Nõuded kehtivad ka kasutatud põllu- ja metsamasinatele. Puidust pakkematerjal peab olema töödeldud ja märgistatud vastavalt rahvusvahelisele fütosanitaarmeetmete standardile nr 15 (ISPM 15).

1. aprillist 2021 nõutakse sihtkohas fütosanitaarsertifikaati juba kõikidele taimsetele toodetele, lisaks kõrge riskiga toodetele hõlmavad reguleeritud tooted teatud lõikelilli, puu- ja köögivilju.

1. juulist 2021 käivitub täiemahuline kontroll piiripunktides riiki sisenemisel.

Info nõuete kohta, mis hakkavad kehtima 1. jaanuarist 2021, on leitav siit: LINK 1, LINK 2, LINK 3, LINK 4.

Taimetervise kontrollile kuuluvate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide rahvusvahelise kaubanduse kohta lugege lisainfot siit.

Taimekaitse

Vastavalt ELi õigusele ei saa kolmas riik (praegusel juhul ÜK) tegutseda referentliikmesriigina, tsonaalse referentliikmesriigina või taimekaitsevahendite jääkide piirnorme hindava liikmesriigina.

Lugege kaubavahetuse kohta kolmandate riikidega lähemalt siit.

Brexiti mõjudest saate enam lugeda Maaeluministeeriumi teemalehelt.

Viimati uuendatud 04.01.2021