Broileri pidamise nõuded

Broileri heaolu ja kaitset silmas pidades on kehtestatud loomapidamise nõuded, mida tuleb järgida.

Nõuded broileri pidamiseks sätestab Põllumajandusministri 27. juuli 2010 a. määrus nr 84  “Nõuded broilerite pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise ja broilerite pidamise koolituse kohta”. Broiler selle määruse tähenduses on liha tootmise eesmärgil peetavate liiki Gallus gallus kuuluv lind.

Allpool on toodud põhinõuded broileri pidamisel.

 • Broilerite pidamise ruum või ehitis ning vahendid ja seadmed, millega broilerid kokku puutuvad, peavad olema lindudele ohutud ning tehtud materjalist mis on kergesti puhastatavad ja desinfitseeritavad.
 • Broilerite pidamise ruumi või ehitise põrand peab olema kaetud sobiva allapanumaterjaliga, mis võimaldab broileritel rahuldada etoloogilisi vajadusi. Allapanu vahetatakse välja iga kord pärast broilerikarja lindlast väljaviimist.
 • Broilerite pidamise ruumi soojustus, küte ja ventilatsioon peavad tagama, et õhuvahetus, suhteline õhuniiskus, tolmusisaldus, temperatuur ja gaasisisaldus püsivad tasemel, mis ei kahjusta linnu tervist.
 • Valgustuse 24-tunnine tsükkel seatakse sisse seitsme päeva jooksul pärast broilerite paigutamist lindlasse ning see võib lõppeda kolm päeva enne kavandatavat lindude tapmist. Pimedusperioodide kogupikkus peab olema vähemalt kuus tundi ning ühe katkematu pimedusperioodi pikkus vähemalt neli tundi.
 • Broilerite pidamise ruumis peab valgustugevus olema vähemalt 20 luksi linnu silmakõrguselt mõõdetuna ning valgustatud peab olema vähemalt 80% kastutatavast alast.
 • Broilerite tervisele ja heaolule vajalikke automaatseid ja mehhaanilisi seadmeid mis tagavad sobiva mikrokliima, kontrollitakse vähemalt üks kord päevas. Sundventilatsiooni kasutamise korral peab ruumis olema tagavara- ja alarmsüsteem, mida kontrollitakse korrapäraselt.
 • Broilerite söötmiseks ja jootmiseks kasutatavate vahendite ja seadmete kõrgust reguleeritakse vastavalt broilerite kasvamisele nii, et linnud saaksid neid vabalt kasutada. Söötmiseks ja jootmiseks kasutatavais vahendeid ja seadmeid kontrollitakse vähemalt üks kord päevas.
 • Broilerite pidamise ruumiv või ehitise ventilatsiooni-, söötmis- ja muud seadmed peavad olema paigaldatud ja hooldatud nii, et need ei tekitakse ülemäärast müra.
 • Seadmed ja vahendid, millega broilerid kokku puutuvad puhastatakse  põhjalikult ja desinfitseeritakse iga kord pärast broilerikarja lindlast väljaviimist.
 • Broilerite pidamisega vahetult tegelev isik peab olema läbinud broilerite pidamise koolituse. Koolitus hõlmab broilerite kaitset käsitlevaid õigusakte, broilerite füsioloogiat, broileritega ümberkäimist (nende püüdmist, laadimist ja vedu), broileritele esmaabi andmist, broilerite hädatapmist ning bioohutuse meetmeid.
 • Broilerite tervist ja heaolu kontrollitakse vähemalt kaks korda päevas. Vigastatud võil ilmse terviseprobleemiga broilerid peavad saama vajadusel veterinaarset abi või hukatakse viivitamata.
 • Broileritele on lubatud manustada ravimeid kui see on vajalik nende tervise ja heaolu tagamiseks.
 • Broileritel peab sööt olema saadaval vabalt või söögikordadena. Broilerid peavad saama oma eale ja kehakaalule kohast ning broileritee füüsilisi tarbeid rahuldavat sööta. Tagatud peab olema pidev ligipääs joogiveele.
 • Broilerid peetakse loomakoormusega kuni 33 kilogrammi broilerite kasutatava ala ruutmeetri kohta. Määruses on ära  toodud täiendavad nõudmised mis peavad olema täidetud, kui soovitakse broilerite pidamisel loomakoormust suurendada.
 • Loomapidaja peab pidama arvestust iga lindla kohta elektrooniliselt või paberkandjal, andmeid säilitatakse kolm aastat.

Arvestuses kajastatakse järgmised andmed:

 • broilerite heaolu eest vastutaba isiku nimi ja lontaktanded
 • lindlasse toodud broilerite arva ja toomise kuupäev,
 • broilerite kasutatava ala suurus,
 • broilerite tõug,
 • broilerite tervise ja heaolu kontrollimise käigus surnult leitud ja tervislikel põhjustel hukatud broilerite arv koos arvatava surma või hukkamise põhjusega,
 • broilerikarja jäänud broilerite arv pärast broilerite karjast väljaviimist
 • broilerite pidamisel loomakoormusega 33 ja rohkem kilogrammi ruutmeetri kohta kajastatakse arvestuses lisaks järgmised andmed:
 • ehitise asendiplaan koos broilerite kasutatava ala pindalaga,
 • ventilatsioonisüsteemi ning kütte- ja jahutussüsteemi olemasolu korral skeemid koos tehniliste parameetritega,
 • söötmis-, jootmis-, häire- ja jahutussüsteemide skeemid,
 • põranda tüübi ja kasutatava allapanu kirjeldus,
 • ventilatsiooni- ja häireseadmete tehniliste kontrollide sagedus.

Viimati uuendatud 24.11.2020