Eriotstarbeline söötmine

Nõuded loomade söötmisele

Loomsete kõrvalsaaduste eriotstarbeline söötmine on lubatud Põllumajandus- ja Toiduameti loa olemasolul järgmistele loomadele:

 • metsloomad (ainult põhjenduse alusel ja kooskõlastatult Keskkonnaametiga)
 • röövlinnud (ainult põhjenduse alusel ja kooskõlastatult Keskkonnaametiga)
 • karusloomad
 • tsirkuseloomad
 • loomaaialoomad
 • varjupaiga kassid ja koerad
 • kasvanduste koerad ja jahikoerad
 • kalasöödana kasutatavad tõugud ja ussid

Inimtoiduks kütitavaid liike (näiteks metssiga, karu) söötmine on keelatud.

Söötmiseks on keelatud kasutada:

 • toidujäätmeid st toitlustusettevõtetest ja kodumajapidamistest tekkivaid jäätmeid;
 • verd;
 • loomset rasva (eraldi produktina).

Söötmiseks on lubatud kasutada III kategooria loomseid kõrvalsaadusi. Näiteks:

 • tapamajas tervete loomade tapmisel inimtoiduks tekkivaid kõrvalsaadusi (hingetoru, kopsud jms);
 • toidukäitlemisettevõttes tekkivaid kõrvalsaadusi (defektiga kohukesed, kala fileerimise jäägid jms);
 • toitu, mida ei turustata enam inimtoiduna, kuid mis on ohutu inimese ja looma tervisele;
 • lemmikloomatoitu, mida enam ei kasutata lemmikloomatoiduna, kuid mis on ohutu looma tervisele.

II kategooria loomseid kõrvalsaadusi on lubatud kasutada söötmiseks ainult siis, kui see on saadud nakkushaiguse kahtluseta loomadelt ning söödetava materjali ohutus on tõendatud ning dokumentaalselt kinnitatud.

Kui metsloomadele või röövlindudele soovitakse sööta II kategooria kõrvalsaadusi, peab söötmispaika olema kindlalt takistatud nende liikide juurdepääs, keda võidakse küttida inimtoiduks (metssiga, karu jt).

Erandina on võimalik sööta loomaaialoomadele ka teistelt loomaaialoomadelt saadud materjali (välja arvatud sama liigi loomad) ning mäletsejatelt saadud I kategooria materjali, kui need pärinevad nakkushaiguse kahtluseta loomalt.

Söötmiseks kasutatav materjal peab pärinema tunnustatud või teavitatud toidukäitlemisettevõttest, tunnustatud tapamajast või registreeritud põllumajandusettevõttest.

Söötmiseks peab isikul olema Põllumajandus- ja Toiduameti luba.

Loa taotlemiseks tuleb esitada tegevuskohajärgse maakonna veterinaarkeskusele taotlus, kus on:

 • taotleja nimi ja kontaktandmed;
 • söödetavad liigid;
 • söödetava materjali kategooria ja kirjeldus (nt III kategooria; defektiga kohukesed);
 • söödetava materjali ligikaudne kogus ajaühiku kohta (nt 100 kg kuus);
 • söödetava materjali päritolu (nimi, aadress, tunnustamise või registreerimise number);
 • söötmiskoha täpne asukoht (aadress, katastritunnus, pilt, kaart vm);
 • söötmiskohale PRIA poolt sellele antud ehitise registreerimise number (vt pria.ee).

Taotlusega koos tuleb esitada kirjeldused järgmiste tegevuste kohta:

 • kuidas toimub söödetava materjali varumine ja ladustamine;
 • kuidas toimub söödetava materjali vedu;
 • kuidas toimub veokite ja mahutite puhastamine ja desinfitseerimine;
 • kuidas toimub söötmine;
 • kuidas registreeritakse andmeid söödetava materjali kogumise ja söötmise kohta.

Kui plaanitakse kasutada ka II kategooria materjali (või loomaaialoomade puhul I kategooria materjali), siis tuleb täiendavalt esitada järgmised selgitused:

 • millist II kategooria materjali kasutatakse;
 • kuidas tõendatakse materjali ohutus (näiteks laboratoorsed uuringud jms);
 • kuidas kinnitatakse materjali ohutus (näiteks volitatud veterinaararsti veterinaartõend).

Kui taotletakse metsloomade ja/või röövlindudu söötmist, siis tuleb täiendavalt esitada:

 • söötmise põhjendus;
 • tegevused, millega takistatakse teiste liikide juurdepääs söötmisalale;

Metsloomade ja/või röövlindude söötmise korral on vajalik ka Keskkonnaameti poolne kooskõlastus tegevusele, mis sisaldab kinnitust, et söötmine on liigi püsimajäämiseks vajalik või muul eesmärgil (nt teadustöö, fotograafia) ei kahjusta söötmine söödetavat liiki ega ümbritsevat keskkonda.  Sellekohase järelpäringu teeb Keskkonnaametile veterinaarkeskus taotluses esitatud andmete alusel.

Söötmine on lubatud ainult siis, kui Põllumajandus- ja Toiduamet on teinud selleks vastava otsuse, mille ärakiri edastatakse taotlejale (taotluses esitatud aadressil). Otsuse aluseks on taotlus, esitatud dokumendid,  kohapealse kontrolli tulemused ja metsloomade ja/või röövlindude söötmise korral lisaks Keskkonnaameti kooskõlastus tegevusele.

Metsloomade ja röövlindude söötmiseks väljastatakse luba tähtajaga kuni 1 aasta. Söötmise jätkamise korral tuleb taotleda aasta möödudes selle pikendamist.

Kui söötmiseks on luba olemas, tuleb tagada järgmiste nõuete täitmine:

 • söötmiseks kasutatavat materjali peab söötmiseni hoidma rangelt eraldi, et sellele puuduks igasugune juurdepääs neil loomadel, kelle söötmiseks see mõeldud ei ole;
 • söötmiseks kasutatavat materjali tuleb vedada ja hoida lekkekindlates ja puhastatud mahutites, mida puhastatakse ja desinfitseeritakse peale igat kasutuskorda;
 • söödetava materjali kohta tuleb registreerida pidevalt järgmiseid andmeid - mis kuupäeval, mis kohast (ettevõttest), kui palju ja mis liiki materjali saadi, ning mis kuupäeval, kuidas ja kui palju kasutati söötmiseks;
 • söödetava materjaliga sihtkohast kaasa antud kaubadokumente (ja II kategooria kasutamise korral ka ohutust tõendavaid kinnitusi) ning eelmises punktis nimetatud registreeritavaid andmeid tuleb säilitada esitamiseks vähemalt viimase 2 aasta kohta.
   

Viimati uuendatud 07.06.2021