Etüleenoksiidi sisaldavate toodete tagasi kutsumine

Maaletoojad ja kauplejad on alustanud etüleenoksiidi sisaldavate toodete tagasi kutsumisega. Selleks, et tarbijad saaksid info tagasi kutsutavastest toodetest, on ameti kodulehel koondinfo etüleenoksiidi sisaldavate toodete tagasi kutsumisest ja ka toodete nimekiri. Toodete partiid, mille suhtes on algatatud tagasikutsumine, leiab alljärgnevast tabelist, mida uuendatakse kord nädalas, neljapäeval.

Taust

Etüleenoksiid on biotsiid, mida kasutatakse Euroopa Liidu välistes riikides laialdaselt toidu steriliseerimiseks, ja selle pikaajaline tarbimine võib inimese tervisele omada kantserogeenset mõju. Enamjaolt satub etüleenoksiid tootesse tooraine või lisaaine kaudu, mida on päritoluriigis eelnevalt steriliseeritud Salmonella ohu vältimise eesmärgil.

Euroopa Komisjon avalikustas 4. oktoobril 2021 toimunud etüleenoksiidi teemalise koosoleku protokolli. Koosolekul lepiti kokku, et etüleeoksiidi1 piirnormiks lisaainetes (nt janileivapuujahu) on 0,1 mg/kg*.

Imikutele ja väikelastele mõeldud toidu puhul kehtib erisus: juhul kui imikutele või väikelastele mõeldud toidu valmistamiseks kasutatud lisaaines on leitud etüleenoksiidi sisaldus alla 0,1 mg/kg, siis on vajalik lisaks uurida etüleenoksiidi sisaldust ka lõpptootes, mille puhul kehtib piirnorm <0,01 mg/kg.

Euroopa Liidu liikmesriigid peavad menetlema etüleenoksiidiga saastunud toodete juhtumeid ühtemoodi. Kõik tooted, mis sisaldavad selliseid koostisosi või lisaaineid, mis on saastunud etüleenoksiidiga, tuleb turult tagasi kutsuda.

Etüleenoksiid on gaasiline desinfitseerimise vahend, mida võidakse kasutada Aasia ja Aafrika riikides vürtside, seemnete ning toidu lisaainete (nt jaanileivapuujahu E410) steriliseerimiseks, et vähendada Salmonella esinemist toidus. Etüleenoksiid on liigitatud genotoksiliseks kantserogeeniks, mis võib põhjustada leukeemiat, rinnavähki, loodete väärarenguid, iseeneslikku aborti jne.
 

1 – etüleenoksiidi ja 2-kloroetanooli summa, väljendatud etüleenoksiidina.
*v.a. lisaained, mille puhul kehtib etüleenoksiid piirnorm 0,2 mg/kg vastavalt Komisjoni määrusele 231/2012.

Eestis ning kogu Euroopa Liidus on toiduohutuse tagamisel suurim roll toidukäitlejatel: valmistajatel, kauplejatel ja maaletoojatel. Toidukäitleja kohustus on veenduda, et nii kasutatud tooraine, tootmisprotsess, kauplemine kui lõpptarbijani jõudev toit oleksid nõuetekohane ning ohutu. Eelmainitu on seadusega reguleeritud, sh asjaolu, et tootmises peavad olema protsessid paigas ning toimiv enesekontrollisüsteem.
 
Kui aga midagi juhtub ja tuvastatakse oht on oluline, et sellele kohe reageeritakse, peatatakse võimaliku saastunud/ohtliku toote tootmine ja müümine. Siinkohal saab määravaks, kas ja kui operatiivselt erinevad partnerid omavahel suhtlevad (tootja, maaletooja, kaupleja). Kui probleem ilmneb ajahetkel, kui tooted on juba müügil, tuleb teatud juhtudel lisaks müügi peatamisele ka tooted tagasi kutsuda ning teavitada sellest tarbijaid ja järelevalveasutust ehk Põllumajandus- ja Toiduametit. Kõige eelneva võtmesõnaks on usaldus.
 
Järelevalveasutused, sh ELi järelevalveasutused, võivad saada võimalikust riskist või saastunud toidust teada hiljem, mistõttu on eriti oluline, et toidukäitlejad teavitaksid viivitamata oma partnereid ja ka avalikkust.
 
Niipea kui PTA on saanud võimalikust ohust teada, teeme koostööd toidukäitlejaga, et välja selgitada, kas Eesti turule on jõudnud teisigi saastunud tooteid. Kui need tooted leitakse, siis jälgime, et need tooted kutsutaks nõuetekohaselt tagasi. Oluline on siinkohal ka märkida konkreetse toote partii numbrid, kuna kõik partiid ei pruugi olla ohtlikud.
 
Kui poes müüakse ohtlikuks tunnistatud toodet, peab kaupleja alustama toote tarbijalt tagasikutsumisega, mis tähendab, et tarbija võib toote ostukohta tagasi viia ja toote eesti makstud summa tagasi saada.

Viimati uuendatud 25.11.2021