Infomaterjalid

Taimekaitsevahend peab Eestis turustamiseks ja kasutamiseks vastama õigusaktidega kehtestatud nõuetele ega tohi nõuetekohase kasutamise korral olla ohtlik inimesele või keskkonnale. Turustada ja kasutada on lubatud 14. juunist 2011 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt Eestis turulelaskmise loa saanud või enne seda taimekaitseseaduse alusel turule lubatud taimekaitsevahendit.

Eestis turustamiseks ning kasutamiseks lubatud taimekaitsevahendite ja kasvuregulaatorite nimekiri muutub pidevalt. Sellesse lisandub uusi taimekaitsevahendeid ja sealt kustutatakse olemasolevaid. Samuti võivad muutuda taimekaitsevahendi või kasvuregulaatori kasutustingimused. Regulaarselt uuendatud infot turule lubatud taimekaitsevahendite ja nende kasutustingimuste kohta leiate Põllumajandusameti kodulehel avaldatud taimekaitsevahendite registrist.

Alates 2011. aastast kontrollib PMA nõuetele vastavuse raames kohustuslikke majandamisnõudeid taimekaitse valdkonnas. Täiendavat informatsiooni nõuetele vastavuse osas leiab Maaeluministeeriumi veebilehelt.

Viimati uuendatud 28.09.2021